slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BAÛO HIEÅM THAÁT NGHIEÄP PowerPoint Presentation
Download Presentation
BAÛO HIEÅM THAÁT NGHIEÄP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

BAÛO HIEÅM THAÁT NGHIEÄP - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Chöông 4. BAÛO HIEÅM THAÁT NGHIEÄP. BAÛO HIEÅM THAÁT NGHIEÄP. I- MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ VEÀ THAÁT NGHIEÄP. 1.1- Khaùi nieäm veà thaát nghieäp. 1.1.1- Thaát nghieäp laø gì?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BAÛO HIEÅM THAÁT NGHIEÄP


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Chöông 4

BAÛO HIEÅM

THAÁT NGHIEÄP

BAÛO HIEÅM

THAÁT NGHIEÄP

slide2

I- MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ VEÀ THAÁT NGHIEÄP

1.1- Khaùi nieäm veà thaát nghieäp

1.1.1- Thaát nghieäp laø gì?

Thaát nghieäp laø tình traïng toàn taïi khi moät soá ngöôøi trong ñoä tuoåi lao ñoäng, muoán laøm vieäc nhöng khoâng theå tìm ñöôïc vieäc laøm ôû möùc löông thònh haønh.

slide3

I- MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ VEÀ THAÁT NGHIEÄP

1.1.1- Thaát nghieäp laø gì?

Đức: Người thất nghiệp là người tạm thời không có quan hệ lao động hoặc chỉ thực hiện những công việc ngắn hạn.

Thái Lan: Người thất nghiệp là người lao động không có việc làm, muốn làm việc, có năng lực làm việc.

slide4

1.1.1- Thaát nghieäp laø gì?

Ngöôøi thaát nghieäp laø ngöôøi lao ñoäng khoâng coù vieäc laøm, khoâng laøm keå caû moät giôø trong tuaàn leã ñieàu tra, ñang ñi tìm vieäc laøm vaø coù ñieàu kieän laø hoï laøm ngay.

 • Ngöôøi thaát nghieäp phaûi theå hieän caùc ñaëc tröng sau:
 • Laø ngöôøi lao ñoäng, coù khaû naêng lao ñoäng;
 • Ñang khoâng coù vieäc laøm;
 • Ñang ñi tìm vieäc laøm.
slide5

1.2- Phaân loaïi thaát nghieäp

 • Caên cöù vaøo tính chaát thaát nghieäp
 • Thaát nghieäp chu ky.ø
 • Thaát nghieäp töï nhieân.
 • Thaát nghieäp thôøi vuï.
 • Thaát nghieäp cô caáu.
 • Thaát nghieäp coâng nghieäp.
 • Thaát nghieäp taïm thôøi.
slide6

1.2- Phaân loaïi thaát nghieäp

 • Caên cöù vaøo möùc ñoä thaát nghieäp
 • Thaát nghieäp toaøn phaàn
 • Thaát nghieäp baùn phaàn
slide7

1.3- Nguyeân nhaân vaø haäu quaû cuûa thaát nghieäp

 • Nguyeân nhaân:
 • Do chu kyø kinh doanh môû roäng hay thu heïp.
 • Do söï tieán boä cuûa khoa hoïc kyõ thuaät.
 • Söï gia taêng daân soá vaø nguoàn lao ñoäng, cuøng vôùi quaù trình quoác teá hoùa vaø toaøn caàu hoùa neàn kinh teá.
 • Do ngöôøi lao ñoäng khoâng öa thích coâng vieäc ñang laøm hoaëc ñòa ñieåm laøm vieäc.
slide8

1.3- Nguyeân nhaân vaø haäu quaû cuûa thaát nghieäp

 • Haäu quaû:
 • Ñoái vôùi neàn kinh teá:
 • Laõng phí nguoàn löïc xaõ hoäi;
 • Laøm neàn kinh teá ñình ñoán, chaäm phaùt trieån;
 • Laøm laïm phaùt gia taêng, kinh teá suy thoaùi.
 • Ñoái vôùi xaõ hoäi:

Thaát nghieäp laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán tieâu cöïc vaø teä naïn xaõ hoäi.

slide9

1.4- Caùc chính saùch vaø bieän phaùp khaéc phuïc tình traïng thaát nghieäp

 • Chính saùch daân soá.
 • Ngaên caûn söï di cö töø noâng thoân ra thaønh thò.
 • Aùp duïng coâng ngheä thích hôïp.
 • Giaûm ñoä tuoåi nghæ höu.
 • Chính phuï taêng cöôøng ñaàu tö cho neàn kinh teá.
 • Trôï caáp thoâi vieäc, maát vieäc laøm.
 • Baûo hieåm thaát nghieäp.
slide10

II- NOÄI DUNG CUÛA BAÛO HIEÅM THAÁT NGHIEÄP

2.1- Söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa baûo hieåm thaát nghieäp

 • Xuaát hieän ñaàu tieân ôû Thuïy Só trong ngheà saûn xuaát caùc maët haøng thuûy tinh döôùi hình thöùc töï nguyeän (1983).
 • Cuøng vôùi thôøi gian, hieän nay BHTN ñaõ ñöôïc trieån khai ôû raát nhieàu nöôùc döôùi hình thöùc hoaëc töï nguyeän hoaëc baét buoäc.
slide11

2.2- Ñoái töôïng vaø ñoái töôïng tham gia BHTN

 • Ñoái töôïng cuûa BHTN:
 • Thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng.
 • Ñoái töôïng tham gia BHTN:
 • Ngöôøi söû duïng lao ñoäng;
 • Ngöôøi lao ñoäng trong ñoä tuoåi lao ñoäng, coù khaû naêng lao ñoäng.
slide12

2.2- Ñoái töôïng vaø ñoái töôïng tham gia BHTN

 • Ngöôøi lao ñoäng tham gia BHTN bao goàm:
 • Nhöõng ngöôøi laøm coâng aên löông trong caùc doanh nghieäp coù söû duïng moät soá löôïng lao ñoäng nhaát ñònh.
 • Nhöõng ngöôøi laøm vieäc theo hôïp ñoàng lao ñoäng vôùi moät thôøi gian nhaát ñònh (thöôøng 1 naêm trôû leân).
slide13

2.2- Ñoái töôïng vaø ñoái töôïng tham gia BHTN

 • Ngöôøi lao ñoäng khoâng thuoäc ñoái töôïng tham gia BHTN:
 • Coâng chöùc, vieân chöùc Nhaø nöôùc;
 • Ngöôøi lao ñoäng ñoäc laäp khoâng coù chuû;
 • Ngöôøi laøm thueâ theo muøa vuï thöôøng khoâng thuoäc ñoái töôïng tham gia BHTN.
slide14

2.3- Phaïm vi baûo hieåm cuûa BHTN

BHTN chæ baûo hieåm cho caùc ruûi ro vieäc laøm.

 • Ngöôøi lao ñoäng tham gia BHTN bò maát vieäc laøm seõ ñöôïc höôûng trôï caáp BHTN.
 • Ñieàu kieän ñeå ñöôïc höôûng trôï caáp BHTN:
 • Ngöôøi tham gia baûo hieåm phaûi noäp phí baûo hieåm trong moät thôøi gian nhaát ñònh.
 • Thaát nghieäp khoâng phaûi do loãi cuûa ngöôøi lao ñoäng.
slide15

Ñieàu kieän ñeå ñöôïc höôûng trôï caáp BHTN:

 • Phaûi ñaêng kyù thaát nghieäp, ñaêng kyù tìm kieám vieäc laøm taïi cô quan lao ñoäng coù thaåm quyeàn do Nhaø nöôùc quy ñònh.
 • Phaûi saün saøng laøm vieäc.
 • Coù soå BHTN ñeå chöùng nhaän coù tham gia ñoùng phí BHTN ñuû thôøi haïn quy ñònh.
slide16

2.4-Quyõ baûo hieåm vaø möùc trôï caáp BHTN

2.4.1- Quyõ baûo hieåm thaát nghieäp

 • Quyõ BHTN laø moät quyõ taøi chính ñoäc laäp taäp trung naèm ngoaøi NSNN.
 • Nguoàn hình thaønh quyõ:
 • Ngöôøi söû duïng lao ñoäng ñoùng goùp;
 • Ngöôøi tham gia BHTN ñoùng goùp;
 • Nhaø nöôùc buø thieáu;
 • Laõi töø hoaït ñoäng ñaàu tö.
slide17

2.4.1- Quyõ baûo hieåm thaát nghieäp

 • Hoaït ñoäng söû duïng quyõ:
 • Chi traû trôï caáp BHTN;
 • Söû duïng cho caùc hoaït ñoäng nhaèm ñöa ngöôøi thaát nghieäp mau choùng trôû laïi vò trí laøm vieäc;
 • Chi cho toå chöùc hoaït ñoäng BHTN;
 • Chi ñaàu tö nhaèm muïc ñích phaùt trieån quyõ.
slide18

2.4.2- Möùc trôï caáp BHTN

 • Nguyeân taéc xaùc ñònh möùc trôï caáp BHTN:
 • Phaûi thaáp hôn thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng khi ñang laøm vieäc;
 • Phaûi ñaûm baûo cho ngöôøi thaát nghieäp ñuû soáng ôû möùc toái thieåu trong thôøi gian khoâng coù vieäc;
 • Khoâng ñeå xaûy ra tình traïng laïm duïng, muoán höôûng trôï caáp BHTN hôn ñi laøm.
slide19

2.4.2- Möùc trôï caáp BHTN

 • Caùc cô sôû xaùc ñònh möùc trôï caáp BHTN:
 • Möùc löông toái thieåu.
 • Möùc löông bình quaân caù nhaân.
 • Möùc löông thaùng cuoái cuøng tröôùc khi bò thaát nghieäp.

Theo (ILO), möùc trôï caáp BHTN toái thieåu baèng 45% thu nhaäp tröôùc khi thaát nghieäp.

slide20

2.4.2- Möùc trôï caáp BHTN

 • Caùc phöông phaùp xaùc ñònh möùc trôï caáp BHTN:
 • Phöông phaùp 1: Xaùc ñònh theo 1 tyû leä ñoàng ñeàu;
 • Phöông phaùp 2: Xaùc ñònh theo tyû leä giaûm daàn;
 • Phöông phaùp 3: Xaùc ñònh theo tyû leä luõy tieán ñieàu hoøa.
slide21

2.5- Thôøi gian höôûng trôï caáp baûo hieåm thaát nghieäp

 • Thôøi gian höôûng trôï caáp toái ña phuï thuoäc vaøo:
 • Yeáu toá taøi chính, quyõ BHTN;
 • Thôøi gian tham gia baûo hieåm;
 • Caùc ñieàu kieän kinh teá – xaõ hoäi.
 • Thôøi gian höôûng trôï caáp thaát nghieäp thöôøng ngaén (3 thaùng ñeán 1 naêm).
 • Quaù thôøi gian höôûng trôï caáp toái ña theo quy ñònh phaûi ngöøng trôï caáp.
 • Thôøi gian töø 3-7 ngaøy ñaàu thaát nghieäp khoâng trôï caáp.
slide22

2.6- BHTN vôùi BHXH.

So saùnh giöõa BHTN vaø BHXH veà:

 • Baûn chaát; söï ra ñôøi, toàn taïi vaø phaùt trieån.
 • Muïc ñích.
 • Ñoái töôïng.
 • Caùch thöùc giaûi quyeát.
slide23

III. TÌNH HÌNH THAÁT NGHIEÄP ÔÛ VIEÄT NAMVAØ SÖÏ CAÀN THIEÁT PHAÛI BHTN

Caùc vaán ñeà caàn giaûi quyeát:

 • Nhaän ñònh veà tình hình thaát nghieäp ôû Vieät Nam.
 • Tìm hieåu caùc nguyeân nhaân daãn ñeán tình traïng naøy.
 • Phaân tích haäu quaû.
 • Ñaùnh giaù möùc ñoä caàn thieát phaûi BHTN ôû Vieät Nam .