slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ÂM NHẠC 9

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

ÂM NHẠC 9 - PowerPoint PPT Presentation


  • 154 Views
  • Uploaded on

Chaøo möøng quyù thaày coâ. ÂM NHẠC 9. TIEÁT 10 : - OÂn taäp baøi haùt : Noái voøng tay lôùn - OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc : TÑN soá 3 - AÂm nhaïc thöôøng thöùc : Nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù vaø baøi haùt : Meï yeâu con.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÂM NHẠC 9' - ulfah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

TIEÁT 10:- OÂn taäp baøi haùt : Noái voøng tay lôùn

- OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3

- AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù

vaø baøi haùt : Meï yeâu con.

? Haõy giôùi thieäu Veà baøi haùt Noái Voøng tay lôùn cuûa nhaïc só Trònh Coâng Sôn

slide3

Haõy neâu noäi dung baøi haùt

? Baøi haùt ñöôïc chia laøm maáy ñoaïn ,saéc thaùi cuûa töøng ñoaïn

slide5

OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc :TÑN soá 3

? Baøi TÑN soá 3 ñöôïc vieát ôû gioïng gì ,

? Haõy giôùi thieäu veà gioïng pha tröôûng .

Gioïng Pha tröôûng *Coù aâm chuû Pha ( Hoaù bieåu daáu Si giaùng )

* Gioïng Pha tröôûng coù caáu taïo GAM :

.

slide7

Noäi dung 3: Aâm nhaïc thöôøng thöùc:

Nhaïc syõ Nguyeãn Vaên Tyù vaø baøi haùt Meï yeâu con

? Cho bieát hieåu bieát cuûa em veà cuoäc ñôøi cuûa NS Nguyeãn Vaên Tyù

+ Oâng sinh ngaøy 5-3-1925 taïi Vinh- Ngheä An. Queâ oâng ôû Soùc Sôn- Haø Noäi.

+ Oâng saùng taùc nhieàu taùc phaåm noåi tieáng Cakhuùc ñaàu tay laø

Dö aâm ,roài ñeán Meï yeâu con ,taám aùo chieán só meï vaù naêm xöa ,Moät khuùc taâm tình cuûa nguôøi Haø Tónh ,daùng ñöùng beán tre , Ngöôøi ñi xaây hoà Keû Goã, Muøa xuaân coâ ñi nuoâi daïy treû…

-Nhöõng ca khuùc cuûa oâng daønh cho thieáu nhi :Maøu aùo chuù boä ñoäi ,Moät hai ba boán uùt cöng …

-OÂng ñöôïc nhaø nuôùc trao taëng giaûi thöôûng Hoà Chí Minh veà vaên hoïc –ngheä thuaät .

Caùc taùc phaåm noåi tieáng cuûa NS Nguyeãn Vaên Tyù

slide8

Maøu aùo chuù boä ñoäi

Moät hai ba boán UÙt cöng

slide9

BAØI HAÙT : MEÄ YEÂU CON

SAÙNG TAÙC : NGUYEÃN VAÊN TYÙ

GIOÏNG HAÙT :

NGHEÄ SYÕ NHAÂN DAÂNTHU HIEÀN

slide10

? Noäi dung baøi haùt Meï yeâu con

Baøi haùt noùi veà tình thöông bao la cuûa meï ñoái vôùi con, tình caûm aáy lôùn lao nhö trôøi bieån, tình yeâu con gaén lieàn vôùi tình yeâu queâ höông ñaát nöôùc.

? Caûm nghó cuûa em khi nghe baøi haùt Meï yeâu con? (Lieân heä vôùi.coâng lao cuûa boá meï ñoái vôùi em ï ,em phaûi laøm gì )

Coâng lao cuûa boá meï thaät to lôùn, em seõ quyeát taâm chaêm ngoan hoïc gioûi vaø hieáu thaûo vôùi oâng ,baø cha meï

?Quaphaàn aÂm nhaïc thöôøng thöùc hoâm nay coù theâm hieåu bieát gì veà caùc neàn aâm nhaïc vaø söï ñoùng goùp cuûa caùc nhaïc syõ Vòeât nam

-Coù theâm hieåu bieát veà nhöõng nhaïc só coù nhieàu ñoùng goùp cho neàn aâm nhaïc Vieät Nam hieän ñaïi

-Giuùp chuùng ta coù thaùi ñoä traân troïng vôùi cacù nhaïc só coù nhieàu ñoùng goùp cho söï nghieäp AÂm nhaïc cuûa ñaát nöôùc ,theâm yeâu nhieàu hôn queâ höông ñaát nöôùc mình

ad