1 / 10

Indonesië

Indonesië. Planning voor deze les:. Uitleg restant paragraaf 3.2 Zelfstandig werken hst 3 (nakijken hst 2) Terugblik p3.1: Primaire sector: Boskap Exportvalorisatie Mijnbouw Joint ventures Planten Plantagelandbouw Rijstbouw Agrarische transitie Rurale differentiatie Terugblik p3.2:

ulema
Download Presentation

Indonesië

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Indonesië

  2. Planning voor deze les: • Uitleg restant paragraaf 3.2 • Zelfstandig werken hst 3 (nakijken hst 2) Terugblik p3.1: • Primaire sector: • Boskap • Exportvalorisatie • Mijnbouw • Joint ventures • Planten • Plantagelandbouw • Rijstbouw • Agrarische transitie • Rurale differentiatie • Terugblik p3.2: • Secundaire sector: • Importsubstitutie • Na 1980 2 belangrijke ontwikkelingen: • Autarkie • zelfvoorzienend naar openmarkt economie (exportgerichtheid) • Exportvalorisatie • Gebeurd vaak in EPZ • Export processing zones (vrijhandelszone) • Asian crisis (1997-1998) • Gastarbeiders (legaal-illegaal) • Nog vragen hierover of andere zaken?

  3. Tertiaire sector: Dienstensector • Dienstensector: levert producten die niet tastbaar zijn zoals; bankwezen, verzekeringen, horeca, handel, transport, overheid etc. Er worden 2 soorten diensten onderscheiden: • Tertiaire sector: Commerciële diensten, die berusten op het maken van winst (bijv; banken, hotels, sportscholen etc). • Quartaire sector: Maatschappelijke diensten: geen winstoogmerk; scholen en overheid. • Dienstensector in Indonesië: • Economisch niet erg productief, in maatschappelijke opzicht wel productief.(houdt veel mensen aan het werk bij overheid en veel mensen aan het werk in de informele dienstensector). • Er is een groot verschil tussen de formele sector en informele sector (vluchtsector/scharreleconomie).

  4. Formele sector • Werkende staan geregistreerd bij de overheid. • De bedrijven en werknemers betalen belasting • Formele sector mondiaal georiënteerd • Bevinden zich in het centraal zakendistrict (CBD) • Werken bij de overheid in ontwikkelingslanden een groot voordeel: extra inkomen dmv smeergeld (corruptie)

  5. Informele sector • Informele sector/vluchtsector/scharreleconomie • Niet geregistreerd, geen boekhouding en geen belasting betaald. • Vooral na de Asian crisis flink gegroeid (maar was altijd al groot). • Puur ter overleving

  6. Van de buitenkant lijkt Indonesië een moderne samenleving, maar kijk je verder dan zie je een samenleving waarin traditie en adat (normen en waarden) centraal staan.Je kunt dus spreken van een fragmentarische modernisering. • In NL is er sprake van open werkeloosheid (je staat genoteerd bij UWV en je hebt recht op sociale voorzieningen)In Indonesië verborgen werkeloosheid (daarom vluchtsector). • Hoe meer mensen in de informele sector gaan werken, daalt het inkomen van de werkers.  Wet van verminderde meeropbrengstenVb1: 10 werkers = 100 euro  10 euro/ppVb2: 15 werkers = 135 euro  9 euro/ppVb3: 20 werkers = 100 euro  5 euro/ppDit proces minder met meer, heet ook wel involutie (teruggang) en zo creëer je shared poverty.

  7. Toerisme • Enorme deviezenstroom (buitenlands geld [dat heeft vaste en sterke waarde, willen ze graag hebben]). • Dus je ziet ook veel mensen uit de informele sector hier, die iets op het strand proberen te verkopen etc. (zie je ook in Europa) • Waarom komen toeristen naar Indonesië? Wat zijn pullfactoren? • Zon, zee en gouden stranden • Indrukwekkend landschap (vulkanen, sawa’s). • Rijke cultuur (tempels) • Minpunten? • Terrorisme (Aanslag bali 2002) • Etnische spanningen • (armoede)

  8. Armoede in Indonesië, wat valt je op ?

  9. Indonesië • Binnen Indonesië komen centrum-periferietegenstellingen voor. • Politieke en economische machtsongelijkheid • Lokaal schaalniveau: Jakarta CBD – Kampongs • Nationaal schaalniveau: Java – buitengewesten • Door transmigratie is de zogenaamde Javanisering ontstaan. • In het leger, politiemacht en openbaar bestuur zijn Javanen oververtegenwoordigd. (niet alleen op Java maar op heel Indonesië). • Buitengewesten voelen zich daardoor overheerst door de Javanen, terwijl het minimumloon per provincie niet veel verschilt van elkaar. • De regionale ongelijkheid ontstaan door: • Scheve verdeling van de bevolking • Ongelijke spreiding vruchtbare bodems en delfstoffen • Koloniale verleden • Verschillen etniciteit en religie • (MOGELIJK, niet zeker): Tegenstellingen Centrum-Periferie nemen langzamerhand af door toegenomen autonomie per provincie.

  10. Volgende les: • Paragraaf 3.2 • Werk aan opdrachten Hst 3 en/of nakijken Hst 2 • p3.2: opdr20 t/m 24p3.3: opdr 26 t/m 35 + slotopdracht!!!! • Kortom: Fijn weekend allemaal! :D

More Related