slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
บทที่ ๖ เสนอราคา (2) 第 六课 报价(二) PowerPoint Presentation
Download Presentation
บทที่ ๖ เสนอราคา (2) 第 六课 报价(二)

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

บทที่ ๖ เสนอราคา (2) 第 六课 报价(二) - PowerPoint PPT Presentation

ulani
207 Views
Download Presentation

บทที่ ๖ เสนอราคา (2) 第 六课 报价(二)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. บทที่ ๖ เสนอราคา (2)第 六课 报价(二)

  2. 让学生掌握贸易洽谈中的第六个环节—报价中所涉及到的泰语单词让学生掌握贸易洽谈中的第六个环节—报价中所涉及到的泰语单词 让学生掌握贸易洽谈中的第六个环节—报价中所涉及到的基本句型 让学生掌握贸易洽谈中的第六个环节—报价的会话内容 学生能复述贸易洽谈中的第六个环节—报价的会话内容 教学目的及要求

  3. รูปประโยค 基本句型 1. เพื่อเป็นการสดวกในการเสนอราคา คุณสามารถบอกจำนวน สินค้าที่สั่งซื้อได้ไหม 为了便于我们的报价,您能说说订购的数量吗? 2.ปริมาณที่เราสั่งซื้อนั้นส่วยใหญ่ขึ้นอยู่กับราคาของคุณ เพราะฉะนั้นเสนอราคามาก่อนดีกว่า 宋 猜:我们订购的数量很大程度上取决于你们的价格。 还是你们先报价吧!

  4. คำศัพท์生词 การสะดวก方便 便利 จำนวนสินค้า商品数量 สั่งซื้อ订购 ปริมาณ (ปะ - ริ - มาน)数量 ขึ้นอยู่กับ取决于 บังคับ强迫,强制,限制 

  5. คำศัพท์生词 มีผลบังคับใช้有效 เปรียบเทียบ 比较 เปรียบเทียบกับ和……….作比较 ศึกษา研究,考虑 (เสีย)ก่อน.......แล้วค่อย先……再…… 1-5

  6. บทสนทนา 课文 หลี่หมิงเพื่อเป็นการสดวกในการเสนอราคา คุณสามารถบอกจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อได้ไหม 李 明:为了便于我们的报价,您能说说订购的数量吗? สมชัย ปริมาณที่เราสั่งซื้อนั้นส่วยใหญ่ขึ้นอยู่กับราคาของคุณ เพราะฉะนั้นเสนอราคามาก่อนดีกว่า 宋 猜:我们订购的数量很大程度上取决于你们的价格。还是 你们先报价吧!

  7. บทสนทนา 课文 หลี่หมิงได้ครับ นี่เป็นราคา C.I.F ท่าเรือกรุงเทพฯ ที่คุณต้องการ 李 明:好的,这是您要的到达曼谷码头的到岸价格。 สมชัยราคาที่คุณเสนอนั้นมีผลบังคับใช้ถึงเมื่อไร 宋 猜:您方的报价几天内有效? หลี่หมิง มีผลภายในสามวัน 李 明:三天内有效。 1-7

  8. บทสนทนา 课文 สมชัย ถ้าราคาของคุณเป็นราคาพิเศษ เราสามารถสั่งซื้อได้ทันที ไม่ต้องถึงสามวันหรอก 宋 猜: 如果你们价格优惠,我们马上就可以订货,用不了三 天时间。 หลี่หมิงผมเชื่ออว่าราคาของเราเป็นราคาที่ดีที่สุดที่คุณได้รับ คุณ สามารถเปรียบเทียบกับราคาของเจ้าอื่นได้ 李 明:我相信我们的价格是你们得到的价格中最好的价格了。 你们可以和其他商家的价格做个比较。 1-8

  9. บทสนทนา 课文 สมชัย กระทะยี่ห้อเหม่ยดี๋เครื่องละ80เหรียญสหรัฐฯเตาอบไมโครเวฟ ยี่ห้อเหม่ยดี๋เครื่องละ 300 เหรียญสหรัฐฯ เครื่องซักผ้ายี่ห้อไห เอ่ยเครื่องละ 350 เหรียญสหรัฐฯ ดูจะสูงไปหน่อย เราศึกษา ดูก่อน แล้วค่อยติดต่อมาอีกที 宋 猜:美的牌电炒锅每个 80 美元,美的牌微波炉每个300美元, 海尔牌洗衣机每台 350 美元,似乎太高了。我们先研究一下,再和贵公司联系吧。 หลี่หมิงดีครับ เราจะคอยข่าวดีจากคุณ 李 明:好的,我们等您的好消息。 1-9

  10. สวัสดีค่ะ