Vpliv visokoenergetskih daljnovodov
Download
1 / 24

protisevernitrasi.si/ - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Vpliv visokoenergetskih daljnovodov na zdravje in varnost ljudi CI proti severni trasi. http://protisevernitrasi.si/. Povzetek. Problem prostorskega umeščanja visokoenergetskih tranzitnih daljnovodov v Sloveniji

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' protisevernitrasi.si/' - ula


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vpliv visokoenergetskih daljnovodov

na zdravje in varnost ljudi

CI proti severni trasi

http://protisevernitrasi.si/


Povzetek
Povzetek

 • Problem prostorskega umeščanja visokoenergetskih tranzitnih daljnovodov v Sloveniji

 • Kritične točke križanja visokoenergetskih daljnovodov z naselji

 • Osnovne zakonitosti elektromagnetnega sevanja - EMS (neionizirajočega sevanja)

 • Regulative o EMS v svetu. Tri mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo z raziskavami vplivov na zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti EMS.

 • Številne raziskave neodvisnih organizacij in univerz po svetu o vplivih dolgotrajne izpostavljenosti EMS, ki govorijo o statističnih rezultatih povečane možnosti rakavih obolenj.

 • Povezave med EMS in otroško astmo ter otroško debelostjo.

 • Vpliv na kakovost zraka in hrup v okolici daljnovodov.

 • Možne rešitve za zaščito pred vplivi EMS daljnovodov in gradbene tehnike za omilitev teh vplivov.

  .

http://protisevernitrasi.si/


Slovensko visokoenergetsko elektri no prenosno omre je
Slovensko visokoenergetsko električno prenosno omrežje

http://protisevernitrasi.si/


Nadgradnja visokoenergetskih daljnovodov na 2x400kv namenjena prete no mednarodnemu tranzitu
Nadgradnja visokoenergetskih daljnovodov na 2x400KVnamenjena pretežno mednarodnemu tranzitu

1 DV 2x400 kV Beričevo-Krško - v poskusnem obratovanju

2 Rekonstrukcija DV 2x110 kV Gorica-Divača (Renče)

3 Rekonstrukcija DV 2x110 kV Brestanica-Hudo

4 Rekonstrukcija DV 220 kV Šoštanj-Podlog

5 DV 2x400 kV Cirkovce-Pince

6 Prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo-Divača

7 Prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo-Podlog

8 Prehod 220 kV omrežja na 400 kV Podlog-Cirkovce

9 DV 2x400 kV Okroglo-Udine

10 Enosmerna povezava Slovenija-Italija

http://protisevernitrasi.si/


Nastajanje civilnih iniciativ na vseh trasah nadgradnje
Nastajanje Civilnih iniciativ na vseh trasah nadgradnje

 • Problematična merila DPN pri umeščanju VD v prostor:

  • Merila za umeščanje VD v prostor temeljijo na:

   • prednosti nadgrajevanja več kot 40 let starih tras v primerjavi z umeščanjem novih tras,

   • izbira najkrajših poti,

   • izbira ekonomsko najcenejših variant.

  • Posledično izbira obstoječih bolj poseljenih tras namesto iskanja optimalnih variant

 • Rezultat:

  • Neupoštevanje mnenj prizadetih posameznikov in lokalnih skupnosti in strokovne javnosti.

  • Nastajanje Civilnih iniciativ na vseh trasah nadgradnje. (trenutno 13 CI)

http://protisevernitrasi.si/


Prehod omre ja beri evo diva ana 220kv 2 x 400 kv
Prehod omrežja Beričevo-Divačana 220kV -> 2 x 400 kV

http://protisevernitrasi.si/


Izbira trase in okoljsko poro ilo
Izbira trase in okoljsko poročilo

13 kriterijev ocenjevanja predvidenih vplivov:

 • kakovost zunanjega zraka

 • varstvo površinskih voda

 • varstvo podzemnih voda

 • varstvo pred hrupom

 • varstvo pred elektromagnetnim sevanjem

 • nastajanje in ravnanje z odpadki

 • podnebne spremembe

 • geološke lastnosti in kakovost tal

 • kmetijske površine

 • gozdne površine

 • varovana območja narave

 • rastlinske in živalske vrste ter habitatni tipi

 • kulturna dediščina

http://protisevernitrasi.si/


Problematika izbire trase beri evo diva a
Problematika izbire trase Beričevo - Divača

Stanovanjs​ki objekti v 40 in 100 meterskem pasu na severni in južni trasi v razmerju 7:1

Razmerje hiš v 100m pasu: Severna proti južni trasi: 434:76

Razmerje hiš v 40m pasu : Severna proti južni trasi: 102:12

(po sedanji zakonodaji je 40m pas varovano območje brez stanovanjskih objektov)

Stališče ELES-a in preferiranje izbire severne trase

 • Severna varianta se približa večjemu številu stanovanjskih objektov kot južna, ima pa prednost v manjši odvisnosti od vremenskih in drugih naravnih nesreč in v dvostranskem napajanju RTP v Klečah po 400 kV vodih.

 • Slabosti južne variante, ki sicer poteka po manj poseljenem območju sta v tem, da poteka po več zavarovanih območjih in zagotavlja manjšo zanesljivost napajanja RTP Kleče.

  Stališče Mestne občine Ljubljana

 • Pri umeščanju daljnovoda v prostor pomembni tudi številni drugi vidiki, ki pa nikakor ne smejo prevladati nad kriterijem zdravja ljudi.

http://protisevernitrasi.si/


Kriti ne to ke kri anja vd naselje vi marje brod
Kritične točke križanja VDnaselje Vižmarje - Brod

http://protisevernitrasi.si/


Kriti ne to ke kri anja vd naselje vi marje brod1
Kritične točke križanja VDnaselje Vižmarje - Brod

http://protisevernitrasi.si/


Kriti ne to ke kri anja vd naselje rnu ka gmajna
Kritične točke križanja VDnaselje Črnuška gmajna

http://protisevernitrasi.si/


Kriti ne to ke kri anja vd naselje dobrova
Kritične točke križanja VDnaselje Dobrova

http://protisevernitrasi.si/


Elektri no polje pri prostih vodih
Električno polje pri prostih vodih

http://protisevernitrasi.si/


Magnetno polje pri prostih vodih
Magnetno polje pri prostih vodih

http://protisevernitrasi.si/


Icnirp proti iarc
ICNIRP proti IARC

Dve povsem nekompatibilni mednarodni organizaciji

1. ICNIRP - InternationalCommission on Non-IonizingRadiationProtection

(Mednarodna komisija za zaščito pred neionizirnim sevanjem)

 • Podprta s strani energetskih lobijev

 • Zagovarjajo jih vse slovenske inštitucije( MzIP, ELES, inštitut Milan Vidmar, Inštitut za neionizirna sevanja)

 • Trdi, da pod 200 mikro Tesla ni akutnega učinka na zdravje ljudi

 • Osnova je znanstveno dokazan učinek spremembe energije elektromagnetnega polja v toplotno energijo na osnovi kratkotrajnih izpostavljenostih EMS

 • Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem  in življenjskem okolju iz leta 96 določa mejne vrednosti magnetnega polja 10μT in električnega polja 500V/m

 • V Sloveniji energetski zakon določa 40m varovani pas v katerem pa se lahko nahajajo stanovanjski objekti.

http://protisevernitrasi.si/


Icnirp proti iarc1
ICNIRP proti IARC

2. IARC - InternationalAgencyforResearch on Cancer

(Mednarodna agencija za raziskave raka)

 • Deluje v okviru Svetovne zdravstvene organizacije

 • IARC Monographs on Evaluation Of Carcinogenic Risks to Humans, Non-Ionizing Radiation, Static and Extremely Low-Frequency Electric and Magnetic Fields

 • Statistično dokazani karcinogeni učinki že nad 0,4 mikro Tesla

 • Študije govorijo o zapoznelih učinkih vpliva dolgotrajne izpostavljenosti elektromagnetnim poljem zelo nizkih intenzitet, bistveno nižjih od mejnih vrednostih, ki jih zagovarja ICNIRP

 • Rezultat vplivov EMS so epidemiološke in statistične študije, trenutno še niso znanstveno dokazane.

  SCENIHR - Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks

  (Znanstveni odbor za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja)

 • Preliminaryopinion on Potential health effects of exposure to EM Fields

 • Nove epidemiološke študije kažejo na povečano tveganje za levkemijo pri otrocih z dolgoročno povprečno izpostavljenostjo magnetnim poljem nad 0,3 μT do 0,4μT

http://protisevernitrasi.si/


Kodljivi vplivi ems na otroke
Škodljivi vplivi EMS na otroke

Mnoge raziskave po svetu govorijo o povečani možnosti zbolevanja otrok za levkemijo:

 • Rezultati raziskave Univerze v Oxfordu: otroci, ki živijo 200 m od visokonapetostnih električnih vodov, 70% več možnosti, da zbolijo za levkemijo, kot tisti, ki živijo 600 m stran.

 • Univerza v Tasmaniji, Avstralia in Univerza v Plymouth-u, Velika Britanija:vpliv dolgotrajne izpostavljenosti visokonapetostnim daljnovodom na limfome, levkemijo in povezane bolezni.

  Poročilo SCENIHR, Znanstveni odbor

 • povezava med izpostavljenostjo nosečnic elektromagnetnemu sevanju in astmo otrok. Pri visokih ravneh sevanj( nad 0,2µT) se verjetnost za astmo poveča 3,5 krat

 • povezava med izpostavljenostjo nosečnic elektromagnetnemu sevanju in otroško debelostjo njihovih potomcev. Pri visoki ravni sevanj (nad 0,25µT) je verjetnost za otroško debelost 84% višja .

 • že kratkotrajna izpostavljenost EMS je dovolj, da zaustavi delovanje melatonina (melatonin preprečuje širjenje celic prsnega raka, elektromagnetno sevanje pa je njegovo delovanje nevtralizira in celice raka se množijo naprej)

  Strokovno mnenje o zidavi dodatnega šolskega objekta k osnovni šoli Dobrova SIQ; Peter Gajšek, dipl. ing.

 • avtor odsvetuje širitev šole proti obstoječemu daljnovodu zaradi možnega povečanja zdravstvenih tveganj še posebno pri otrocih.

 • na osnovi tega mnenja se šolski objekt ni širil v smeri proti daljnovodom. Z nadgradnjo oziroma širitvijo obstoječega daljnovoda pa bi dejansko približali objekt osnovne šole in vrtca škodljivim vplivom EMS.

http://protisevernitrasi.si/


Kako zdravi smo danes
Kako zdravi smo danes?

Obolevnost na Brodu in Vižmarjah je v razdalji 100 m od daljnovodov

Obolevnost na Dobrovi, naselje Devce je v razdalji 100 m od daljnovodov

http://protisevernitrasi.si/


Visokonapetostni daljnovod je generator pozitivnih ionov ozona in hrupa
Visokonapetostni daljnovod je generator pozitivnih ionov, ozona in hrupa

 • Daljnovodi zaradi visoke napetosti oziroma efekta korone ob žicah ionizirajo zrak in proizvajajo ozon , ki jih nato odnaša veter v okolico.

  • Ozon (O3) je visoko reaktiven plin, ki povzroča plučne bolezni, bolezni srca in ožilja.

  • Veter pozitivnih ionov povzroča glavobol, omotico, slabost in depresijo, povečuje razdražljivost in upočasnitev reakcijskih časov.

 • Uredba o mejnih vrednostih hrupa v okolju za elektroenergetske vire določa za 1. območje, nočni čas vrednost 37 dB

http://protisevernitrasi.si/


Nevarnost po ara in elektri nega udara
Nevarnost požara in električnega udara ozona in hrupa

http://protisevernitrasi.si/


Mo ne re itve
Možne rešitve ozona in hrupa

Zahteve CI: Nismo proti graditvi daljnovodov, vendar se morajo ti umeščati STRAN OD NASELIJ IN STRAN OD LJUDI

1. Upoštevati je potrebno dobre prakse naprednih evropskih in ostalih držav kot so npr:

 • Avstrija, Urad deželne vlade Salzburg

  zahtevana oddaljenost od visokonapetostnih daljnovodov je 200m

 • Italija, dežele Veneto, Emilia-Romagna, Toskana

  Uredba, ki omejuje magnetno polje 0.2μT v bližini šol, hiš in vse drugih krajih, kjer se ljudje zadržujejo več kot štiri ure na dan. Ta uredba je v lasti Italijanskega ustavnega sodišča in je pravno zavezujoča.

 • Norveška

  Velja prostovoljno previdnostno načelo, vrednost magnetnega polja za domove in vrtce v večjih mesti je opredeljena na 0,1 μT.

 • ZDA, California

  zahtevana oddaljenost od roba 500kV daljnovoda je 107m

 • Nemčija

  podzemni kablovodi 400kV, do leta 2010 461km, plan do leta 2015 dodatnih 390km

 • Potrebno je najti trase, ki so odmaknjene vsaj 150m od naselij

  (povzeto po direktivi omenjeni v dokumentu ELES-a, Študija povezave Okroglo-Udine)

 • http://protisevernitrasi.si/


  Predlog re itve z ju ne trase s popolnim odmikom od naselij
  Predlog rešitve z južne trase ozona in hrupas popolnim odmikom od naselij

  http://protisevernitrasi.si/


  Magnetno polje pri 110kv zemeljskemu kablu
  Magnetno polje pri 110kV ozona in hrupazemeljskemu kablu

  http://protisevernitrasi.si/


  Kaj smo uspeli spremeniti
  Kaj smo uspeli spremeniti ozona in hrupa

  • Povezava civilnih iniciativ v Civilno iniciativo proti severni trasi in podpora krajanov ter staršev otrok v šolah in vrtcih

  • Podpisovanje peticije proti severni trasi

  • Vzpostavitev spletne strani http://protisevernitrasi.si/

  • Analize znanstvenih študij vplivov elektromagnetnih sevanj

  • Zbiranje podatkov o obolelosti ljudi, ki živijo blizu visokonapetostnih daljnovodov

  • Zbiranje podatkov o EU predpisih, direktivah, odločbah, dobrih praksah

  • Dopisi: MOL, ELES, ARSO, varuhinja človekovih pravic, EU komisar za energetiko itd-

  • Sodelovanje z mediji (Kanal A, POP TV, Dnevnik, Delo, energetika.net idr.)

  • Sestanek na ELESu in MzIP, ustanovitev delovne skupine

  http://protisevernitrasi.si/


  ad