Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nauczyciel: Anna Skrzynecka Uczestnicy: członkowie koła humanistycznego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nauczyciel: Anna Skrzynecka Uczestnicy: członkowie koła humanistycznego

Nauczyciel: Anna Skrzynecka Uczestnicy: członkowie koła humanistycznego

130 Views Download Presentation
Download Presentation

Nauczyciel: Anna Skrzynecka Uczestnicy: członkowie koła humanistycznego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OSWOIĆ GOMBROWICZA Nauczyciel: Anna Skrzynecka Uczestnicy: członkowie koła humanistycznego z Publicznego Gimnazjum we Wsoli 1 z 15

 2. CELE PROJEKTU • Uczniowie: • zapoznają się z życiem i twórczością W. Gombrowicza, • przeczytają obszerne fragmenty dzieł pisarza, • prawidłowo zinterpretują w kontekście utworów Gombrowicza,  pojęcia: forma, gęba, pupa. • wskażą na związki W. Gombrowicza ze Wsolą, • zaplanują różnorakie działania pogłębiające ich wiedzę o życiu i  twórczości W. Gombrowicza, • stworzą stronę internetową, która będzie podsumowaniem ich  pracy na temat Patrona szkoły. 2 z 15

 3. KRÓTKI OPIS PROJEKTU Członkowie koła humanistycznego postanowili stworzyć stronę internetową podsumowującą ich dwuletnią pracę. Uczniowie poszukiwali związków Witolda Gombrowicza ze Wsolą, miejsc w najbliższej okolicy związanych z pisarzem, studiowali fragmenty jego dzieł. Aby strona była bardziej uniwersalna i mogła służyć wszystkim zainteresowanym życiem i twórczością tego Wielkiego Prześmiewcy, zaplanowano wiele działań przybliżających jego postać. Młodzież opracowała kalendarium życia i twórczości pisarza, gombrowicziany, cytatnik, odszukała utworach pisarza wzmianki o Wsoli, stworzyła galerię zdjęć, przygotowała przedstawienie teatralne inspirowane „Ferdydurke” oraz nagrała słuchowisko radiowe pt. „Lekcja polskiego” i przebój muzyczny „Chwalić Gombrowicza”. Ponadto sukcesywnie poznawała fragmenty wybranych utworów pisarza, oglądała filmy i sztuki teatralne – adaptacje jego dzieł, czego pokłosiem są ich pierwsze próbki literackie – recenzje, listy, zaproszenia. Na koniec przygotowała zestaw rebusów, krzyżówek, dyktand i test sprawdzający zdobytą wiedzę. Wyniki testu pozwolą każdemu sprawdzić stopień „oswojenia” Gombrowicza. Oprócz tego na stronie internetowej znalazły się opisy działań podjętych w ramach programu Literacki Atlas Polski. Wśród nich jest tekst „Związki Witolda Gombrowicza ze Wsolą” oraz prezentacja multimedialna na ten sam temat, wywiad z Różą Domańską, Joanną Siedlecką, dwa 10-minutowe filmy „ Gombrowicz upupiony” z uroczystości nadania szkole jego imienia oraz „Śladami Witolda Gombrowicza po ziemi radomskiej”, mini przewodnik turystyczny pt. „Śladami Witolda Gombrowicza po ziemi radomskiej i świętokrzyskiej”( to ostatnie zadanie uczniowie realizowali równolegle z NAI). 3 z 15

 4. Narzędzia oraz programy komputerowe i internetowe wykorzystane w projekcie • Gogle, WP, Onet, Wikipedia – do wyszukiwania stron o W. Gombrowiczu, • Microsoft Internet Explorer – do przeglądania stron internetowych, • Microsoft Word – do opracowania plików tekstowych: kalendarium, krzyżówek, dyktando testu wiedzy. • Publisher – do publikacji mini przewodnika „Śladami Witolda Gombrowicza po ziemi radomskiej i świętokrzyskiej”, • IrfanView – do obróbki zdjęć, • Pixia – do stworzenia czołówki na stronie internetowej, • Front Page – do tworzenia strony internetowej, • PowerPoint – do stworzenia prezentacji multimedialnej, • Point – do rysowania trasy, • Ulead Media Studio – do kompresowania filmów, • Aplikacja sterująca dyktafonem cyfrowym. 4 z 15

 5. Organizacja pracy zespołów uczniowskich • Uczniami realizującymi projekt byli członkowie koła humanistycznego oraz jeden uczeń spoza koła. • Stworzono 8 zespołów po 2-4 osoby, trzy osoby pracowały indywidualnie. W sumie w projekcie brało udział 24 uczniów. Podział zadań był różnorodny. Jedni uczniowie szukali ciekawych informacji o pisarzu, inni te informacje archiwizowali, dokonywali obróbki zdjęć, tworzyli własne teksty. 5 z 15

 6. Rola nauczyciela • Dokonałam korekty wszystkich tekstów powstałych w ramach projektu (usunięcie błędów językowych, ortograficznych, graficznych, interpunkcyjnych). • Zakupiłam materiały niezbędne do realizacji poszczególnych zadań. • Wypożyczyłam z Teatru Powszechnego w Radomiu formę do odlewania masek gipsowych. • Pomagałam wyborze zdjęć do galerii i ich pogrupowaniu. • Poprosiłam całą klasę o pomoc w nagraniu słuchowiska. • Kopiowałam różnorakie teksty( m.in. scenariusz słuchowiska). • Analizowałam z uczniami fragmenty poszczególnych dzieł Gombrowicza. • Nieustannie motywowałam uczniów. • Nawiązałam współpracę z nauczycielami: muzyki, plastyki, informatyki i in. • Przygotowałam scenariusz publicznej prezentacji. 6 z 15

 7. Działania uczniów • Przeczytanie kilku krótkich biografii pisarza z różnych źródeł encyklopedycznych i słownikowych oraz opracowań własnych powstałych w zw. z nadaniem szkole imienia W. Gombrowicza; przejrzenie książki „Jaśnie panicz” Joanny Siedleckiej oraz „Gombrowicz w przedwojennej Polsce” Agnieszki Stawiarskiej; wynotowanie najważniejszych dat z życia pisarza; opatrzenie ich ciekawymi komentarzami. Wszystkie te działania wykonali uczniowie, aby stworzyć kalendarium życia i twórczości Witolda Gombrowicza. • Przejrzenie wszystkich dostępnych w bibliotece książek na temat Gombrowicza oraz prześledzenie odpowiednich stron internetowych posłużyło do stworzenia galerii zdjęć. • Przeczytanie książki „Aforyzmy” oraz prześledzenie stron internetowych WWW.cytaty.info, cytaty.eu. Wybór najciekawszych aforyzmów. • Zakup książki „Listy [W. G.] do rodziny” i uważne jej przeczytanie; zaznaczenie fragmentów, w których Gombrowicz wspomina swój pobyt we Wsoli. Zredagowanie tekstu „Wsola w „Listach do rodziny”. 7 z 15

 8. 5. Zaplanowanie wycieczki śladami Witolda Gombrowicza po ziemi radomskiej i świętokrzyskiej poprzez : uważne przeczytanie książki „Gombrowiczw przedwojennej Polsce” i wynotowanie wszystkich miejsc, w których przebywał pisarz; wybranie miejscowości położonych w najbliższej okolicy; sprawdzenie w Internecie, czy w tych miejscowościach zachowały się jakieś ślady po pisarzu; wytyczenie (narysowanie) trasy wycieczki; odwiedzenie miejsc zw. z pisarzem w najbliższej okolicy ( cmentarz w Radomiu, niszczejący dwór w Bartodziejach); opracowanie mini przewodnika turystycznego. 8 z 15

 9. 6. Przejrzenie wszystkich dostępnych w szkolnej bibliotece dzieł pisarza i książek monograficznych, biograficznych (bardzo bogaty zbiór); zeskanowanie obwolut; odnalezienie w Internecie stron księgarni internetowych i przeczytanie recenzji wybranych książek; napisanie recenzji poszczególnych utworów. Tak właśnie powstawał nietypowy album pn. Gombrowicziany. 7. Skopiowanie kilku egzemplarzy scenariusza p. Ewy Czarnoty (scenariusz dostępny na stronie internetowej przedstawienia na taśmie wideo. 9 z 15

 10. 8.Bardzo uważne przeczytanie fragmentu „Ferdydurke” – lekcja polskiego; analiza utworu; opracowanie scenariusza słuchowiska radiowego na podst. Omawianego fragmentu; nagranie słuchowiska na dyktafon cyfrowy. 9. Spisanie słów piosenki z materiałów archiwalnych szkoły ( nadanie imienia W. Gombrowicza – 2003); nauka melodii; nagranie piosenki. 10. Napisanie przynajmniej jednej pracy na temat życia i/lub twórczości Gombrowicza lub in. 11. Opracowanie zestawu krzyżówek, rebusów, dyktand. Wszystkie te działania prowadzone były równolegle. Każde z nich zostało utrwalone na fotografii i „zawieszone” na stronie internetowej będącej celem projektu. Poza zadaniami dla poszczególnych grup, wszyscy uczniowie czytali i analizowali fragmenty dzieł pisarza, obejrzeli film „Ferdydurke” w reż. J. Skolimowskiego, „Ja, Gomoro” w reż. M. Marzyńskiego; próbowali swoich sił w redagowaniu różnych form wypowiedzi. Z pomocą nauczyciela uczniowie skompresowali swoje filmy (miały one zbyt dużą pojemność i nie mogły być w całości zamieszczone na stronie internetowej; jeden z nich został też skrócony (pokazano jedynie jego końcowy fragment). Na koniec wszystkich działań opracowałam test wiedzy i umieściłam go na stronie. Uczniowie rozwiązali test, dzięki czemu mogli dowiedzieć się, na ile „oswoili” Gombrowicza. 10 z 15

 11. REZULTATY PRACY UCZNIÓW Wszystkie rezultaty pracy uczniów można obejrzeć na stronie www.oswoicgombrowicza.neostrada.pl 11 z 15

 12. PUBLICZNA PREZENTACJA PROJEKTU • Prezentacja projektu odbyła się 16 marca 2007 r. podczas apelu szkolnego. • Program prezentacji: • Powitanie przybyłych gości. • Wystąpienie wicedyrektora szkoły. • Wystąpienie nauczyciela przygotowującego program. • Pokaz strony internetowej poprowadzony przez uczniów. • Krótkie prezentacje pozostałych projektów realizowanych przez członków koła humanistycznego ( LAP, konkurs filmowy, recytatorski, „Pełnosprawni i niepełnosprawni w teatrze bez barier” Amatorskiego Teatru „Na poważnie”). • Prezentacje innych projektów (matematyka, biologia) • Informacja o wpłacie 1% na rzecz szkoły. • Podziękowanie za przybycie. 12 z 15

 13. Wypowiedzi uczniów po publicznej prezentacji • - „ Nie wiedziałem, że w naszej szkole tak dużo się dzieje” • - „ Kawał dobrej roboty” • „Współczuję wszystkim należącym do kółka, zwłaszcza grupie teatralnej. • Mnie by się nie chciało dwa razy w tygodniu jeździć do Domu Pomocy • Społecznej” • - „W przyszłym roku zapiszę się do kółka” • - „ Szkoda, że na stronie nie ma całych filmów” • - „Ja bym tę stronę skrócił. Gombrowicziany są za długie. Wystarczyłoby w tabeli podać, jakie są książki Gombrowicza i o Gombrowiczu” 13 z 15

 14. Wnioski • Uczniowie realizujący projekt pogłębili swoją wiedzę na temat życia i twórczości Witolda Gombrowicza, Patrona szkoły, poznali fragmenty wielu jego utworów, pozyskali nową wiedzę na temat programów komputerowych: Publisher, IrfanView, Pixia, Front Page, PowerPoint, Point; nauczyli się współpracy, rozstrzygania konfliktów, niektórzy poznali podstawowe zasady pracy metodą projektu. • Wypowiedzi uczniów realizujących projekt: • - „To była bardzo wyczerpująca praca. Niemal nic innego nie robiłam poza projektem, zaniedbałam trochę naukę i muszę teraz nadrobić zaległości. Dobrze, że to już koniec, bo rodzice już się trochę niepokoili moim nieustannym siedzeniem przed komputerem” • -„Pracy dużo, ale opłacało się. Odchodzimy już ze szkoły, przynajmniej zostanie po nas jakiś ślad” • - „Najbardziej przyda mi się wiedza na temat IrfanView. Choć nie wszystko jeszcze umiem, to spróbuję stworzyć własną stronę internetową” • - „ Najbardziej cieszę się z nagrody. Nie chodzi mi ocenę z polskiego, tylko o wycieczkę śladami Gombrowicza. Może nie będzie ona bardzo atrakcyjna, ale będzie „moja”. To ja ją planowałem” • - „ A mnie najbardziej podobało się nagrywanie słuchowiska. Wreszcie bezkarnie można było rzucać zeszytami, książkami, papierowymi kulkami i to pod okiem nauczyciela. Było przy tym dużo śmiechu” • - „ Nareszcie odetchnę, mam nadzieję, że do końca roku już nic pani nie wymyśli” 14 z 15

 15. Dzięki realizacji projektu poznałam tajniki tworzenia strony internetowej. W przyszłości chciałabym pogłębić wiedzę na ten temat i stworzyć własną stronę internetową. Zdobyte doświadczenie wykorzystam w następnym roku. Muszę na pewno popracować nad planowaniem projektu. Zbyt duża ilość zadań jest bardzo wyczerpująca i nie sprzyja dobrej komunikacji w grupie. Mimo ogromu pracy cieszę się, że brałam udział w programie, bo dzięki temu powstała strona internetowa – tymczasowa wizytówka szkoły, a w przyszłości część strony internetowej szkoły. 15 z 15