1 / 15

Energiezuinig huishouden

Energiezuinig huishouden. KEGE. N E R G I E. C O N O M I E. R O N D S T O F F E N. L I M A A T. I nhoud. Waarom energie besparen? Plannen om te besparen Ons idee Verticale bodemwarmtewisselaar -Voordelen -Nadelen Vloerverwarming -Voordelen

tyson
Download Presentation

Energiezuinig huishouden

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Energiezuinig huishouden KEGE N E R G I E C O N O M I E R O N D S T O F F E N L I M A A T

 2. Inhoud • Waarom energie besparen? • Plannen om te besparen • Ons idee • Verticale bodemwarmtewisselaar -Voordelen -Nadelen • Vloerverwarming -Voordelen -Nadelen • Zonnetrein • Kosten uitwerking • Tot slot • Bronnen

 3. Waarom energie besparen? • Fossiele brandstoffen raken op • Schoner milieu • Minder energie gebruik minder kosten • Beter leefklimaat Waar zit de meeste energie in?

 4. Plannen om te besparen Standaard plannen; • Meer gebruik maken van zonne-energie • Meer gebruik maken van windenergie Onze nieuwe plannen; • Zonnetrein • Verticale bodemwarmtewisselaar • Vloerverwarming

 5. Ons idee • Energie voorziening verticale bodemwarmte wisselaar. • Energie besparende vloerverwarming. • Energiezuinig rijden door zonne-trein.

 6. Verticale bodemwarmtewisselaar • Warmte bron • Warmte pomp, • warmte afgifte systeem • Bron levert warmte, die vloeistof(glycol met water) verwarmt tot 8graden • Vloeistof verwarmt medium dat gaat verdampen, hoge druk temperatuur tot 65graden. • Warmte wordt rond gepompt naar warmte afgiftesysteem.

 7. VOORDELEN • Energie besparing & opwekking • Kosten terug in 5 jaar • Milieu vriendelijk • Weinig onderhoud • 1kWh->4kWh • Subsidie • Kan koelen • Weinig lawaai

 8. NADELEN Kosten installatie. Weinig installateurs met kennis. Pompbereikbaarheid,onderhoud. Vergunning -50m + In winter 3 graden extra. Rendement beter in nieuwbouw .

 9. Vloerverwarming • Warmtebuizen van vloerverwarming onder je vloer. • Afkomstig van Romeinen, nog steeds rendabel.

 10. VOORDELEN • Zeer aantrekkelijke prijs. • Keramische tegels houden warmte lang vast. • Warmte komt van onderaf. • Vloerverwarming als hoofdverwarming? Geen radiatoren nodig. • Tussen laag>warmte buffer

 11. Nadelen • Beter mogelijk in nieuwbouw • Opwarmen duurt lang • Duur in aanleg(cv) • Maakt vloer dikker(cv)

 12. Zonnetrein • Zonnetrein, rondleidingen Nijmegen • Andere functies bekleden • Zonnetrein op snelfiets route, snel en duurzaam • Nadeel: - Is afhankelijk van zon. • Voordeel: - Groene stroom - Compact - Geen geluidsoverlast

 13. Kosten uitwerking • Gemiddelde oppervlak van huis in Nederland = 50m2 • Vloer verwarming kost daarbij+/- €1330 (hoofdverwarming)(prijs kan verschillen) • VBWW is € 6000 per 100 huizen. • Totale kosten(vloer verwarming/VBWW) per 100 huizen = 100*1330+6000= €139.000/100huizen • 10000 huizen voorzien kost 19.300.000€ • Zonnetrein kost € 200.000 excl. btw -10 stuks is € 2.000.000 19.300.000+2.000.000= € 21.300.00 • Ongeveer € 3.300.000 over.

 14. Tot slot • Waar we het voor doen, - beter milieu - geen uitsterving Bv. smeltende poolkappen • Onszelf - eerder beginnen - meer ervaring - betere technologische ontwikkeling

 15. Bronnen • http://www.vloerverwarminginfo.nl/vloerverwarming-prijs • http://www.isoleer-uw-vloer.nl/kosten.html • http://www.thesolarvehiclecompany.nl/downloads/Sunshuttle.pdf • http://www.duratherm.nl/activiteiten/haalbaarheidsonderzoek.php

More Related