Spalovací zdroje a paliva - změny v legislativě - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spalovací zdroje a paliva - změny v legislativě PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spalovací zdroje a paliva - změny v legislativě

play fullscreen
1 / 29
Spalovací zdroje a paliva - změny v legislativě
99 Views
Download Presentation
tyrone
Download Presentation

Spalovací zdroje a paliva - změny v legislativě

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Seminář KONEKO, Praha 20.10.2009 Spalovací zdroje a paliva- změny v legislativě Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

 2. Přehled platné legislativy • Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší • Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší • Nařízení vlády č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů • Vyhláška č. 205/2009 Sb. • Vyhláška č. 13/2009 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší

 3. Nová palivová vyhláška I • Stručnější (zúžení počtu definic, vypuštění výčtu druhů paliv – nadbytečnost) • Jednoznačnější (odpad není palivo) • Funkčnější (soustředění na problematické kategorie zdrojů, omezení administrativní náročnosti) • Ambicióznější (nové požadavky na paliva a zpřísnění některých stávajících)

 4. Nová palivová vyhláška II • Zrušení pojmu alternativní palivo (problémy – odpad x palivo – obcházení odpadové legislativy – nejprve vždy nutné vyloučit, že je daný materiál odpadem podle zákona o odpadech a až teprve následně je možné posuzovat, zda splňuje požadavky na palivo podle předpisů v ochraně ovzduší) • Nové požadavky na pevná a kapalná paliva, zpřísnění stávajících požadavků (postupné zpřísňování měrné sirnatosti uhelných paliv, zpřísnění maximálního povoleného obsahu PCB v kapalných palivech, nově minimální výhřevnost pro paliva pro malé a střední zdroje) • Snížení administrativní zátěže výrobců a dovozců paliv (první distributor paliva vystaví osvědčení o jeho kvalitě při každé první dodávce každému odběrateli, následně na vyžádání nebo při změně kvality, frekvence analýz na jeho zodpovědnost)

 5. Nová palivová vyhláška III • Odpady podle zákona o odpadech není možné spalovat v režimu paliv (s výjimkou přesně definované odpadní biomasy vyloučené z působnosti NV 354/2002 Sb., která nemusí být spalována v režimu odpadů) • Certifikace předupravených odpadů podle jiného zákona není relevantní pro jejich překvalifikování na paliva definovaná v právních předpisech k ochraně ovzduší • Zákon o odpadech a zákon o technických požadavcích na výrobky nejsou ani jeden druhému nadřazený • Evropské (před)normy k palivům z odpadů předurčují jejich spalování pouze ve spalovnách a zařízeních ke spoluspalování odpadů stejně jako evropská legislativa

 6. Nová palivová vyhláška IV • Odbor ochrany ovzduší zpracovává ve spolupráci s odborem odpadů MŽP metodický pokyn k postupu při povolování spalování paliv a odpadů podle platné legislativy • bude zahrnovat zejména postup při povolování „paliv“ vyrobených z odpadů

 7. Metodické pokyny – spalovací zdroje • Metodický pokyn MŽP – OOO ke sčítání stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší • Metodický pokyn MŽP – OOO k definici nízkoemisního spalovacího zdroje

 8. Nařízení vlády č. 146/2007 Sb. • Účinnost od 1.1.2008 • Stanovuje emisní limity a další podmínky provozování stacionárních spalovacích zdrojů • Stanovuje mj. podmínky spalování tzv. alternativního paliva

 9. Novela NV č. 146/2007 Sb. I • 12 bodů • Zejména legislativně-technické změny a opravy • Nové emisí limity pro spalování dřevotřísky • Nové emisní limity pro motory

 10. Novela NV č. 146/2007 Sb. II • Meziresortní připomínkové řízení ukončeno • Notifikace - EK vyjádřila obavy k části návrhu, týkajícího se tzv. „tuhých paliv s obsahem syntetických pojiv“, (mohl by zahrnovat i odpady - v rozporu se směrnicí 2000/76/ES o spalování odpadu). • Změna problematického pojmu tak, aby zahrnoval pouze dřevotřísku a podobné materiály

 11. Novela NV č. 146/2007 Sb. III • Následně bude předpis předložen legislativní radě vlády • Předložení vládě ke schválení • Předpokládaná publikace ve sbírce zákonů koncem roku 2009.

 12. Novela NV č. 146/2007 Sb. IV • Definice biomasy – rozšíření na všechny kategorie zdrojů (§ 2 písm. b) • Upřesnění stanovení emisních limitů pro spalovací motory (§ 3 odst. 6) • Zrušení vazby na neexistující alternativní paliva (§ 3 odst. 7, § 4) • Stanovení podmínek pro spalování dřevotřísky (§ 4)

 13. Novela NV č. 146/2007 Sb. V • § 4 odst. 1 se nahrazuje následujícím textem: • „Dřevotřísku, která nesmí obsahovat halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu dřeva nebo nátěrovými hmotami a povrchových úprav, lze spalovat pouze ve zvláště velkém nebo velkém spalovacím zdroji. “

 14. Novela NV č. 146/2007 Sb. VI • Dále v § 4 odst. 1… • „V místě, kde toto palivo vzniká ve formě vedlejšího produktu výroby, jej lze spalovat také ve středním spalovacím zdroji, vybaveném automatickým dávkováním paliva a automatickým řízením spalovacího procesu.“

 15. Novela NV č. 146/2007 Sb. VII • Odstranění tiskové chyby v příloze č. 1 část A (první sloupec tabulky < 50 MW) • Upřesnění stanovení emisních limitů v příloze č. 1 číst C (vztaženo k celkovému příkonu po sečtení) • Doplnění referenčního obsahu kyslíku pro plynové turbíny (15 %)

 16. Novela NV č. 146/2007 Sb. VIII • Změna v příloze č. 2 – emisní limit CO pro jednotlivé zvláště velké spalovací zdroje (kotle) o jmenovitém tepelném příkonu < 50 MW 400 mg/m3 • Zrušení odkazu na neexistující definici biomasy v palivové vyhlášce • Stanoven emisních limitů pro spalování dřevotřísky ve středních a velkých zdrojích (TZL 150 mg/m3) • Stanovení emisních limitů pro motory na všechny druhy paliv (biopaliva) • Zrušení výjimky pro motory provozované méně než 500 hodin (vazby na novou vyhlášku č. 205/2009)

 17. Novela NV č. 146/2007 Sb. IX • stanovení podmínky nahrazující emisní limit pro SO2 pro motory • stanovení emisních limitů pro všechna plynná paliva pro dieslové motory v tabulce A (bioplyn) • stanovení emisních limitů pro všechna plynná paliva pro dieslové motory v tabulce B (bioplyn)

 18. Novela NV č. 146/2007 Sb. X • Obsah síry v palivu nesmí překročit v bioplynu, skládkovém, kalovém a pyrolýzním plynu 2200 mg.m-3 v přepočtu na obsah methanu, nebo 60 mg.MJ-1 tepla přivedeného v palivu.

 19. Novela NV č. 146/2007 Sb. XI • formulační úprava požadavků na přímotopy (příloha č. 4) • oprava chybného odkazu na přílohu s emisními limity pro plynové turbíny (příloha č. 4 →příloha č. 5) • zmírnění emisního limitu pro plynové turbíny provozované méně než 100 hodin/rok (příloha č. 5) – 650 mg/m3

 20. Novela NV č. 146/2007 Sb. XII • upřesnění v příloze č. 7 – limitní hodnoty účinnosti se vztahují pouze na kotle

 21. Revize 96/61/ES (IPPC) I • http://ec.europa.eu/environment/ippc/index.htm • Stávající legislativa ES – nedostatečné snížení emisí (Tematická strategie o znečištění ovzduší) • Zahrnuje mj. směrnici 2001/80/ES, 2000/76/ES, 1999/13/ES, IPPC, … • Posílení role BREF (významu BAT) • Zpřísnění emisních limitů pro LCP

 22. Revize 96/61/ES (IPPC) II Nové dělení zdrojů nová zdroje po roce 2012 stávající zdroje před rokem 2012

 23. Revize 96/61/ES (IPPC) III

 24. Revize 96/61/ES (IPPC) IV Kompromisní balíček CZ PRES: • Přechodné období pro „stávající“ zdroje (přechodný národní plán, ukončení provozu, malé izolované systémy, CZT, rafinerie) • Trvalé výjimky (1500 hodin, 500 hodin, stupně odsíření) • Jednoznačná agregační pravidla

 25. Revize 96/61/ES (IPPC) V

 26. Další chystané legislativní změny • Revize směrnice o národních emisních stropech (2001/81/ES) • Revize protokolů CLRTAP • Směrnice o obchodování s SO2, NOx (2010?) • Nový zákon o ochraně ovzduší

 27. Děkuji za pozornost kurt.dedic@mzp.cz