slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การประยุกต์ใช้คลัง ความรู้ PowerPoint Presentation
Download Presentation
การประยุกต์ใช้คลัง ความรู้

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

การประยุกต์ใช้คลัง ความรู้ - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

การประยุกต์ใช้คลัง ความรู้. Chapter 5. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความหมายของคลังความรู้. 1. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความสำคัญของคลังความรู้. 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้คลังความรู้ได้. 3. วัตถุประสงค์. ที่มาของคลังความรู้. การบริหารองค์ ความรู้ ประกอบด้วย กิจกรรมหลายกิจกรรม ได้แก่

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

การประยุกต์ใช้คลัง ความรู้


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การประยุกต์ใช้คลังความรู้การประยุกต์ใช้คลังความรู้

Chapter 5

Kaunrutai Nokkaew

slide2

เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความหมายของคลังความรู้

1

เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความสำคัญของคลังความรู้

2

เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้คลังความรู้ได้

3

วัตถุประสงค์
slide3
ที่มาของคลังความรู้
 • การบริหารองค์ความรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรม ได้แก่

การเก็บรวบรวม การจำแนก การแบ่งปัน การวิเคราะห์ และการกระจายองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มหรือพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงาน

 • คลังความรู้ คือ แหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดย

ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความรู้อีกประเภทหนึ่ง คือ รู้ว่าจะต้องไปหาข้อมูลหรือคำตอบในเรื่องที่ต้องการได้ที่ไหน

slide4
ความหมายคลังความรู้

สรุป สารสนเทศที่ถูกกลั่นกรองจากฐานข้อมูลถือเป็นความรู้ อีกอย่างหนึ่งที่มีการจัดเก็บอยู่ในระบบสารสนเทศขององค์กร และสามารถถูกนำมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สนใจเข้าไปศึกษา ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

slide5
ความสำคัญของคลังความรู้ความสำคัญของคลังความรู้
 • 1 เป็นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัย
 • 2 เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • 3. เป็นแหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง

 • 4. เป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
 • 5. เป็นแหล่งสร้างเสริมความรู้ ความคิด วิทยาการและประสบการณ์
slide6
ความสำคัญของคลังความรู้ความสำคัญของคลังความรู้
 • องค์ความรู้จากภายนอกองค์กร เช่น องค์ความรู้เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้องมีการอธิบายและแปลความหมายที่ชัดเจน
 • องค์ความรู้แบบเป็นทางการภายในองค์กร เช่น การทำรายงานการวิจัย การนำเสนอ วัตถุดิบทางการตลาด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) และมีบางส่วนที่ไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)
 • องค์ความรู้แบบไม่เป็นทางการภายในองค์กร เช่น ฐานข้อมูลการอภิปราย ข้อมูลการบริการลูกค้า และข้อมูลที่เก็บสารสนเทศที่มีการสอบถามกันซึ่งกันและกันของบุคลากร เนื่องจากความรู้นั้นได้ใส่ความรู้สึกนึกคิดลงไปด้วย ทำให้ผู้ฟังต้องตีความเอง
slide7
การใช้ประโยชน์จากคลังความรู้การใช้ประโยชน์จากคลังความรู้
 • ข้อมูลวิจัย
 • เอกสารวิชาการ
 • เอกสารบรรยายสรุป
 • เอกสารจากหน่วยงานภายนอก
 • เอกสารจากหน่วยงานภายใน
slide8
การใช้ประโยชน์จากคลังความรู้การใช้ประโยชน์จากคลังความรู้
 • ข้อมูลวิจัย

ข้อมูลที่ผู้วิจัย ได้มีการพัฒนาขึ้น เพื่อตอบปัญหาตามความต้องการของเรื่องนั้นๆ และมีการนำเสนอผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น website วารสาร

เช่น http://tdc.thailis.or.th/tdc/

slide9
การใช้ประโยชน์จากคลังความรู้การใช้ประโยชน์จากคลังความรู้
 • เอกสารวิชาการ (academicjournal)

หมายถึงวารสารที่ตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอและจะต้องผ่านการตรวจ

คุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ

วารสารวิชาการเป็นเวทีสำหรับการแนะนำและนำเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทางวิชาการใหม่ๆ เพื่อรับการตรวจสอบและการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ผู้รู้ด้วยกัน ปกติเนื้อหาสาระในวารสารจะอยู่ในรูปของบทความเสนอ บทความปริทัศน์ และการวิจารณ์หนังสือ งานตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่ไม่มีการตรวจรับคุณภาพเรียกโดยทั่วไปว่า นิตยสารวิชาชีพ (professionalmagazine)

slide10
การประโยชน์ใช้คลังความรู้การประโยชน์ใช้คลังความรู้
 • เอกสารบรรยายสรุป

การบรรยายสรุปที่มีความมุ่งหมายเพื่อเสนอข้อเท็จจริงให้แก่ผู้อ่านและผู้ฟังเพื่อให้ผู้รับสารทราบสถานการณ์ปัจจุบันหรือข้อมูลข่าวสารจากผู้บรรยายสรุป การบรรยายสรุปประเภทนี้จึงไม่ต้องการการตัดสินใจใด ๆ แต่จะเป็นการแถลงและรายงานให้ทราบเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การบรรยายสรุปแบบนี้จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการบรรยายสรุปแบบอื่น ๆ

slide11
ตัวอย่างเว็บ
 • http://th.wikipedia.org
 • http://tdc.thailis.or.th/tdc/
 • http://www.gotoknow.org/
 • http://www.trueplookpanya.com/new/
slide12
ค้นหาข้อมูล

สามารถค้นหาได้จาก http://tdc.thailis.or.th/tdc

slide13
ค้นหาข้อมูล

สามารถค้นหาได้จาก http://tdc.thailis.or.th/tdc

เลือก Basic Search เพื่อกรอกข้อมูลงานวิจัยที่ต้องการค้นหา

slide14
ค้นหาข้อมูล

สามารถค้นหาได้จาก http://tdc.thailis.or.th/tdc

ค้นหาตามรายละเอียด

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ประเภทงานวิจัย

ค้นหาตามสถาบัน

slide17
กิจกรรมท้ายบท
 • ให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การศึกษาของตัวเองมาคนละ 3 หัวข้อ จากเว็บ http://tdc.thailis.or.th/tdc/

พร้อมทั้งศึกษาและสรุปให้อยู่ในรูปแบบรายงาน