dalregementets underofficerare under tidigmodern tid n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dalregementets underofficerare under tidigmodern tid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Dalregementets underofficerare under tidigmodern tid - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Dalregementets underofficerare under tidigmodern tid. Social mobilitet och social reproduktion 1661 - 1809. Bakgrund. 2000-talets underofficer SPECIALISTOFFICER Parallell tjänsteställning En lösning som är väl förankrad i det svenska försvarets historia. Bakgrund. 1900-talets underofficer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dalregementets underofficerare under tidigmodern tid' - tyrone-strong


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dalregementets underofficerare under tidigmodern tid

Dalregementets underofficerare under tidigmodern tid

Social mobilitet och social reproduktion 1661 - 1809

bakgrund
Bakgrund
 • 2000-talets underofficer

SPECIALISTOFFICER

Parallell tjänsteställning

En lösning som är väl förankrad i det svenska försvarets historia.

bakgrund1
Bakgrund
 • 1900-talets underofficer

Parallell tjänsteställning

Förbättrad tjänsteställning

Uoffkarriären ett uttryck för uppåtgående social rörlighet

bakgrund2
Bakgrund
 • 1800-talets underofficer
 • UNDEROFFICER

Direktrekryterad

Nästan inga indelta knektar blev uoff

forskningsproblem
Forskningsproblem
 • (1) Ett militärhistoriskt problem:

Den svenska särlösningens ursprung före 1800-talet.

I de flesta länder rekryterades uoff från manskapet. När och varför fick Sverige en annan lösning?

forskningsproblem1
Forskningsproblem
 • (2) Ett socialhistoriskt problem:

Den svenska särlösningens innehåll.

Om inte uoff kom från manskapet (= de lägre klasserna), varifrån kom de då?

underofficerskarri ren
Officers- och underofficerskarriärerna inte klart åtskilda

Volontärer – direktrekryterade befälsaspiranter allt viktigare från Frihetstiden

Volontärer = ”vackra ynglingar av adelsståndet och ståndspersoner” (1736)

Minderåriga volontärer

Regementschefen utnämnde uoff

Ackordssystemet vid officersbefordran

Underofficerskarriären
tidigare forskning
Kaarlo Wirilander

”Släktskapens och de inflytelserika förbindelserna” var den grundläggande befordringsprincipen under 1700-talet

Lars Otto Berg

Volontärsystemet blev under 1700-talet ”en försörjningsinrättning för fattiga officerares söner”

Tidigare forskning
tidigare forskning1
Fredrik Thisner

Officerskåren blev genom ackords-systemet och de allt högre ackords-avgifterna ”gentlemanna-klubben på trakten” under slutet av 1700-talet

Vad gällde för uoff?

Uoffsöner?

Fattiga officerssöner?

Ett mellanstånd som vill realisera sitt ståndskapital i armén?

Tidigare forskning
k llan
Källan

Dalregementets personhistoria,

volym 1-3

 • Referensverk
 • Sekundärkälla
metoden
AVGRÄNSNINGAR

* Dalregementet

Inte Dalfrikåren, Dalvargeringsregementet, Dalbrigaden, Dalfriskytte-kåren eller Särna frijägare

* Tiden 1661 – 1809

PERIODINDELNING

* Karolinska tiden 1661 - 1669

* Stora Nordiska kriget 1700 - 1720

* Frihetstiden 1721 – 1771

* Gustavianska tiden 1772 - 1809

Metoden
metoden1
Metoden

ANALYTISKA KATEGORIER

 • Gradpasserare
 • Långvägare
 • Direktutnämnda
 • Värvade
 • Transporterade från andra regementen
 • Befordrade från andra regementen
 • Mönsterskrivare
 • Volontärer
 • Manskap m/ kort tjg
 • Manskap m/lång tjg
metoden2
Metoden

ANALYTISKA DATA

 • Levnadsålder vid krigstjänstens början
 • Tjänstgöringstid från krigstjänstens början till underofficersbefordran
 • Faderns ståndstillhörighet
 • Faderns rang
 • Faderns skatteklass
 • Om fadern var militär
 • Släkt vid regementet
metoden3
Metoden

FEM SOCIALA SKIKT

1. Aristokratin och vederlikar

2. Lågadeln och vederlikar

3. Ofrälse ståndspersoner

4. Lägsta skiktet av ståndspersoner

5. Allmogen

BASERADE PÅ

 • Rangklass
 • Skatteklass
metoden4
Metoden

BORTFALL

 • 20 – 60 % av data
 • Systematiskt bortfall
 • ”Analytisk imputation”
karolinska tiden 1661 1699
Karolinska tiden 1661-1699

TRE SOCIALA GRUPPER

 • Socialt exklusivt skikt som blir officerare

= 1/5 av de nyanställda uoff

 • Oklart mellanskikt där de flesta förblir uoff = 1/3
 • Allmogeskikt där de flesta förblir uoff = ½
karolinska tiden 1661 16991
GRADPASSERARE

Carl Gustaf Grissbach

från Salnecke, Gryta, Uppland

Fader: adlig major

Ryttare vid 16 års ålder (1679)

Ryttarkorpral 17 år

Furir Dalreg 21 år

Sergeant 22 år

Fänrik Dalreg 25 år

Krigsfånge

Slutade som överste vid Södermanlands reg 59 år gammal (1722)

Karolinska tiden 1661-1699
karolinska tiden 1661 16992
MANSKAP M/LÅNG TJG

Carl Jonsson Skalck

Bondson från Häradsbygden, Leksand

Soldat 1677 eller 1678

Korpral 1685

Förare 1689

Sergeant 1700

Fältväbel 1701

Avsked 1704 (27 års tjänst)

Karolinska tiden 1661-1699
karolinska tiden 1661 16993
VÄRVAD

Sven Jönsson Falck, född i Västergötland

Fader: ?

Furir (värvad) vid 19 års ålder (1680)

Sergeant 21 år

Död vid 30 års ålder (1691)

Karolinska tiden 1661-1699
stora nordiska kriget 1700 1720
Stora Nordiska kriget 1700-1720

TRE SOCIALA GRUPPER

 • Socialt exklusivt skikt som blir officerare

= < 1/5

 • Mellanskikt = > ½ - även blivande off
 • Allmoge = ¼ - några blivande off
stora nordiska kriget 1700 17201
Vedgillaren vid Vedkontoret i Falun Erik Pihlström hade två söner:

Johan Pihlström

Musketerare 1697

Furir 25 år (1701)

Förare (1704) 28 år

Sekundsergeant s.å.

Avsked 1705

Anders Pihlström

* Gått i Västerås skola

Mönsterskrivare 1700

Sekundfältväbel 25 år (1702)

Fältväbel 1704

Regementsadjutant 1706

Fänrik 1707 (30 år)

Krigsfånge

Död som fänrik med löjtnants karaktär 1729

Stora Nordiska kriget 1700-1720
frihetstiden 1721 1771
Frihetstiden 1721-1771
 • Prononcerat exklusivt skikt, med starka militära och adliga inslag, blir off = 1/3
 • Mellanskikt = ½
 • Allmoge = 1/10
 • Högre skikt som förblir uoff = 1/10
gustavianska tiden 1772 1809
Gustavianska tiden 1772-1809
 • Prononcerat exklusivt skikt, blir off = 4/10
 • Mellanskikt = < ½
 • Allmogesöner =

< 1/10

 • Högre skikt som förblir uoff =

< 1/20

gustavianska tiden 1772 18091
GRADPASSERARE

Hans Hierta (Järta), från Näsby kungsgård, Husby

Fader: Friherre, generalmajor och chef för Dalregementet

Volontär vid 7 månaders ålder (1774)

Sergeant med rotelön vid 3 års ålder

Fänrik med förarelön vid 5 års ålder

Avsked vid 16 års ålder

Slutade som landshövding i Dalarna (Hans Järta)

Tre bröder officerare

Gustavianska tiden 1772-1809
gustavianska tiden 1772 18092
VOLONTÄR

Carl Olof Lindström från Äppelbo

Fader: Fältväbel och bataljonsadjutant

Volontär vid 12 års ålder (1779)

Rustmästare 20 år

Förare 23 år

Avsked/återanställd

Sergeant 40 år

Avsked 50 år

Bror och två söner uoff

Gustavianska tiden 1772-1809
slutsatser
Slutsatser
 • (a) Redan före Stora Nordiska kriget kom 1/3 av underofficerarna från ett socialt mellanskikt.
 • (b) Från Stora nordiska kriget rekryterades ungefär hälften av underofficerarna från ett socialt mellanskikt.
 • (c) Från Frihetstiden upptar ett socialt exklusivt skikt en allt större andel av underofficerstjänsterna, de flesta som gradpasserare, men några förblir underofficerare.
 • (d) Allmogesönernas andel minskar i motsvarande mån, först under Stora Nordiska kriget, sen med Frihetstiden.
slutsatser1
Slutsatser

Forskningsproblem (1): Den svenska särlösningens ursprung före 1800-talet.

 • Den sociala arbetsdelningen hade inte fått fullt genomslag i 1600-talets svenska armé.
 • Befälsförlusterna under Stora Nordiska kriget gjorde att rekryteringen från mellanskiktet ökade.
 • Adelssöner och officerssöner besatte från Frihetstiden en allt högre andel av underofficerstjänsterna. För de flesta som ett led i officerskarriären.
slutsatser2
Slutsatser

Forskningsproblem (2): Den svenska särlösningens innehåll.

 • Ett mellanskikt av lägre ståndspersoner, lägre prästerskap, stadshantverkare, bergsmän m m. Allt fler underofficers-söner.
 • Ett socialt exklusivt skikt som dominerades av adels- och officerssöner.
slutsatser3
Slutsatser

Tidigare forskningen bekräftas:

 • Wirilander: Släktskap
 • Berg: Försörjningsinrättning
 • Thisner: Ekonomin