slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Svētīts tu būsi pār visām tautām; neauglīgu nebūs ne tavu ļaužu, nedz tavu lopu starpā. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Svētīts tu būsi pār visām tautām; neauglīgu nebūs ne tavu ļaužu, nedz tavu lopu starpā.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Svētīts tu būsi pār visām tautām; neauglīgu nebūs ne tavu ļaužu, nedz tavu lopu starpā. - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Jo tu esi Adonajam , savam Dievam, svēta tauta; tevi Adonajs , tavs Dievs ir izredzējis, ka tu Viņam pieder par īpašuma tautu starp visām tautām, kas vien ir virs zemes . Veathanan 7:6…Tora. Svētīts tu būsi pār visām tautām; neauglīgu nebūs ne tavu ļaužu, nedz tavu lopu starpā.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Svētīts tu būsi pār visām tautām; neauglīgu nebūs ne tavu ļaužu, nedz tavu lopu starpā.' - tyrone-harrison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Jo tu esi Adonajam, savam Dievam, svēta tauta; tevi Adonajs, tavs Dievs ir izredzējis, ka tu Viņam pieder par īpašuma tautu starp visām tautām, kas vien ir virs zemes. Veathanan 7:6…Tora

sv t ts tu b si p r vis m taut m neaugl gu neb s ne tavu au u nedz tavu lopu starp
Svētīts tu būsi pār visām tautām; neauglīgu nebūs ne tavu ļaužu, nedz tavu lopu starpā.

Vaetxanan 7:14…Tora

slide4

UnAdonajs pavēlēs svētībai, ka tā būs ar tevi tavās klētīs un visur, kur tu pieliksi savu roku, un Viņš tevi svētīs tanī zemē, ko ADONAJS, tavs Dievs, tev dos.Vaetxanan 28:8…Tora

 • Vaetxanan 28:8…Tora
slide5

Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā, jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti.

slide7

Viņš pasludināja Jēkabam Savu Vārdu un Israelam Savus Likumus un tiesas. Tā Viņš nav darījis nevienai citai tautai. Tādēļ tām ir svešas Viņa tiesas. Ȟalelluja!Psalms 147:19-20

 • Adonaja - Dieva kārtība pasaules evaņģelizācijā.
 • Kristiešu teologi diskusijās par tēmu Israēls – Baznīca parasti atbild ar vienu no divām atbildēm, kur vecākais un pazīstamākais ir ,,aizvietošanas teoloģija”, jeb ,,Derības teoloģija”. Un ,,aizvietošanas teoloģijas” doma kā mācība ir tā, ka Baznīcair ,,jaunais”un ,,garīgais Israēls”, aizvietodama iepriekšējo - Israēlu(ebrejus) kā Dieva izredzētotautu!
 • 19.gadsimtā protestantu vidū dzima teoloģija, kura pēc savām stingrajām formām runā, ka ebreju tautai ir tikai Dieva apsolījumi virs zemes, bet Baznīcai – debesīs!
 • Šie apgalvojumi parāda, ka Baznīcas un ebreju tautas atdalīšana vienai no otra, kura pastiprinās pēdējos 2000. gados, pilnīgi nesakrīt ar Dieva gribu un ir šausmīga kļūda, kuru var nosaukt par vēstures sasķeļšanos!
 • Lai izlabotu šo drausmīgo kļūdu, pietiek Garā saprast Šauļa (Pāvila) sacīto vēstulē Romiešiem 11:16-26, (Ebreju Jaunā Derība – Brit Ha Daša), kuru viņš adresē kristiešiem-neebrejiem, runādams par eļļas koka teoloģiju :
 • ,,Tālāk, ja ,,xala”(speciālas maizes gabali), kuru pienes kā pirmo augli, ir svēta, tad arī visa maize ir svēta, un ja sakne ir svēta, tad arī zari svēti! Bet ja nu daži zari atlūzuši, bet tu, savvaļas eļļas koks, biji piepotēts viņu starpā un sāki vienādi ar viņiem izmantot eļļas saknes bagātību, tad nelielies, it kā būdams labāks par citiem zariem! Bet ja lielies, atceries, ka ne tu nes sakni, bet sakne nes tevi. Tad tu sacīsi: ,,Zari atlūzuši, lai es tiktu uzpotēts”. Pareizi, bet ko tālāk? Viņi atlūzuši aiz nepietiekamas ticības Dievam. Nu bet arī tu turies tikai pateicoties savai ticībai Dievam. Tāpēc neesi iedomīgs, bet otrādi – pilns bijības. Jo, ja Dievs nav taupījis dabīgos zarus, tad, protams, netaupīs arī tevi.
 • Tāpēc uzmanīgi ieskaties Dieva labvēlībai un bardzībai: no vienas puses, bardzībai attiecībā uz atlūzušajiem zariem, un no otras puses, Dieva labvēlībai attiecībā pret tevi – ja tikai tu pats sargāsi sevi šajai labvēlībai. Savādāk, arī tu tiksi atlauzts. Vēl vairāk, ja palikušie zari, nesāks strīdēties it kā par mazo ticību Dievam, tiks piepotēti atpakaļ; par cik Dievam ir spēks piepotēt tos atpakaļ.
 • Un ja tu biji atgriezts no savvaļas eļļas koka, un piepotēts, pretēji dabai, pie kultivētā eļļas koka, cik gan vienkārši šie savvaļas zari piepotēsies atpakaļ pie savas personīgā eļļas koka!
 • Es, jau brāļi, gribu, lai jūs iepazītu šo patiesību, kuru Dievs iepriekš bija turējis slepenībā, bet tagad ir atvēris, lai jūs nedomātu, ka zināt vairāk par to, kas ir pašā būtībā. Patiesību par to, kas ir ļaunprātība, kādā mērā tā atradās Israēlālīdz tam laikam, kamēr neieies pilns izredzēto skaits no tautām; un ka tieši tādā veidā viss Israēls izglābsies”.
 • Un lūk, lai viss Israela skaits būtu pilns, tajā ir jāieiet arī izredzētiem no citās mēlēs runājošām tautām – Bībelē sauktām par pagāniem!
adonaja dieva k rt ba pasaules eva eliz cij
…Adonaja-Dieva kārtība pasaules evaņģelizācijā…
 • Tas eļļas koks, kuru kultivē Dievs – ir Israēls! Viņa saknes – patriarhi Abraĥams, Isaaks un Jēkabs. No šīs saknes izauga ebreju tauta. Citās mēlēs runājošas tautas bija savvaļas eļļas koks, ka viņi ,, bija tanī laikā bez ĥaMašiaha, atsvešinājušies no Israēlas sabiedrības, kā svešinieki derību novēlējumiem, bez cerībām un bija bezdievīgi pasaulē”.(Efeziešiem 2:12)
 • Un laikā, kad tika rakstītas Vēstules Romiešiem( ap 57.g.m.ē.), kļuva zināms, ka lielākais vairums ebreju atstumj ĥaMašiahuJešua. Šauls nosauca viņus par atlūzušiem zariem no kultivētā eļļas koka!
 • Un vienlaikus viņš brīdināja ticīgos neebrejus pārlieku nelepoties ar to, ka viņi tika piepotēti eļļas kokam, un neuzskatīt sevi labākiem par atlūzušiem zariem. Jo tikai savas ticības dēļ tie turas pie eļļas koka.
 • Un otrādi, atlūzušie zari (nemesiāniskie ebreji ) var tikt piepotēti no jauna ar ticību. Un priekš Šauļa svarīgi ir tas, ka dabīgie zari tiks tiešām piepotēti atpakaļ, kad citās mēlēs runājošo tautu pasaule sasniegs pilnību!
 • Dievs ir nolicis savu mērķi un kārtību, lai ticīgiejūdi atnestu glābšanu citās mēlēs runājošām tautām(sauktas par pagāniem). Un skatoties Pāvila vēstuli Romiešiem 2:9-11,var atrast Dieva kārtību…….vispirms jūdam, pēc tam grieķim….. . Un saprast to ir vienkārši, jo pēc Dieva gribas esam pažēloti caur neticīgiem jūdiem, kuri izrādījās nepaklausīgi un caur ticīgiem jūdiem, kuri izrādījās paklausīgi. Un tie jūdi, kuri vēl nav noticējuši Ješua ĥaMašiaham, vajadzētu tikt apžēlotiem caur žēlastību, kura tika parādīta mums, citās valodās runājošām tautām!
 • Mēs – kas ticam Ješua ĥaMašiaham, esam instruments Dieva rokās, lai atgrieztu Viņa žēlastību ebreju tautai! Savā pasaules glābšanas plānā Dievs izmanto jūdus, lai nestu Evaņģēliju un glābtu citās valodās runājošas tautas. Un aiz pateicības, izredzētie no citās mēlēs runājošām tautām (piepotētiem kultivētam eļļas kokam) jānes Evaņģēlijs tiem jūdiem, kuri vēl nav noticējuši JešuaĥaMašiaham!
 • Lai tiktu sasniegts šāds Dieva plāns pie citās mēlēs runājošām tautām, šīm tautām jāiepazīstas ar Dieva izredzētās tautas likumiem – TORU, JĀDZĪVO PĒC TĀS, LAI RASTU GREIZSIRDĪBU Israēlam- ebrejiem.
 • Taču ir viens ļoti nozīmīgs ,,bet”!
 • Un šis nozīmīgais ,,bet” ir Dieva Dēla sacītais Johanana 6:44-45…: ,,Neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevelk TĒVS, kas mani sūtījis un es viņu celšu augšā Pēdējā Dienā! Ir rakstīts praviešos: tie visi būs Dieva mācīti; ikviens, kas Tēvu ir dzirdējis un no Viņa mācījies, nāk pie manis”!
 • Un ko tad Tēvs mums saka! Viņš māca mums Toru (kristiešiem veco derību) un tikai tad, kad būsim Tēvu caur Toru (veco derību) mācījušies, tad arī būsim Tēvu sadzirdējuši, TIKAI tad Dieva dēls vai meita varēs nākt pie Dieva Dēla – Ješua ȟaMašiaha!
 • Jo visu Likumus, apsolījumus un tiesas Dievs ir devis TIKAI vienam ISRAELAM – ebrejiem-jūdiem! Svētības un lāstus arī Dievs ir devis TIKAI Israelam. (5 Mozus 4:1-19 pirmai daļai)
 • Un tikai radot greizsirdību Israēlam, Baznīcai tiks dots pievērst ebreju sirdis pie Israēla ĥaMašiaha – Adonaja Dēlam Ješua.
adonaja dieva k rt ba pasaules eva eliz cij1
…Adonaja-Dieva kārtība pasaules evaņģelizācijā…
 • Evaņģēlijanoslēpums ir saprotams tā, ka citās mēlēs runājošās tautu ticīgie pietuvojas ĥaMašiaham (bet ne Kristum), pievienojas Israēlas sabiedrībai un paliek vienoti ar Israēla ticīgiem TORAS pildīšanā. Baznīca, kura nesaprata, necienīja un nevēstīdama šo evaņģēlija noslēpumu, nedzīvo un nevar būt attiecībās ar mūžīgā Dieva priekšrakstiem. Viņa nevar izpildīt Dieva mūžīgo vēsti, jo tā nav viņai – Baznīcai dota!
 • Kāpēc nav dota? Rodas tāds patiess jautājums!
 • … 5 Mozus 4:1-19! …. Vārds 19. pantā vēsta nozīmīgu atklāsmi, kur Dievs runā uz Israelu : ….. ,, Un ka tu nepacel savas acis uz debesīm, uzlūkodams sauli, mēnesi, kā arī zvaigznes, visu zvaigznāju pulkus debesīs, un ka tu neliecies kārdināties un nekrīti ar savu vaigu pie zemes to priekšā un tiem nekalpo, ko Adonajs, tavs Dievs, ir piešķīris par godinājuma priekšmetiem visām pārējām tautām zem visas debess”!
 • No šī panta ir redzams, visas pārējās tautas pasaulē….arī latvieši-kristieši, krievi-kristieši, angļi-kristieši, vācieši-kristieši….utt., tiem ir dots pielūgt(godināt) Dieva radību, visu to, ko Dievs ir aizliedzis Israelam!
 • Tiem nav dots būt par priesteriem, mācītājiem, kristīgiem skolotājiem līdz tam laikam, kamēr Adonajs-Dievs tos nebūs pārbaudījis ar Johanana 6:44-45 sacīto. Un pārbaudīdams un atzīdams Savā žēlastībā būs tos izredzējis un pievienojis Jūdas un Israēla namam ( Ebrejiem 8:8), jo izredzētam-izglābtam ir jābūt starp tiem, pār kuriem valdīja Tora - bauslība…(Galatiešiem 4:5)
 • Un tikai tāpēc, ka Dieva dēli un meitas ( vīri un sievas) nav paklausījuša jeb nav ieraudzījuši Patiesību – žēlastību uz žēlastību ( Johanana 1:16-17) un ieraudzījuši Dieva apsolījumus Israelam ( Psalms 147:19-20), Viņš-Israela Dievs tiem sūta pretinieku ar maldu varu (2 vēst.Tesaloniķiešiem 2:4; 9-12)  
 • Dieva plānā Izraēls un Baznīca papildina vien otru un nav kā
 • nesamierināmi pretinieki. Ne viens, ne otrs nesasniedz pilnību viens bez otra.
adonaja dieva k rt ba pasaules eva eliz cij2
…Adonaja-Dieva kārtība pasaules evaņģelizācijā…

Mīļais Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds, Lai nāk tava valstība;

 • Tavs prāts lai notiek debesīs, kā arī virs zemes……..
 • Mīļais Adonaj, pieskaries pie saviem bērniem – dēliem un meitām, kurus Tu esi radījis un kuri ir pie citās mēlēs runājošām tautām pieskaitāmi, pieskaries pie tiem, kuri Tev tic un sauc sevi par kristiešiem, atver viņu acis un ausis, ieliec Savu gaismu viņu sirdīs un dvēselēs, lai viņi saprastu, kas ir šis viltīgais ienaidnieka slazda valgs-šī aizvietošanās teoloģija, kura ir pasaulē un ir pie tiem Taviem bērniem, kuri tic Tev un sauc sevi par kristiešiem. Un kā viņi – šie kristieši ir iemācīti no pasaules pirmspēkiem, no kristiešu konfesiju vecajiem, kuri sauc sevi par mācītājiem, un no Tevis ar tādu Tavu mīlestības, žēlastības, gudrības, svētības un gaismas pakāpēm, ka viņi-kristieši, diemžēl, ar visām šīm Tavām unikālām pakāpēm, ir aizvietojuši visus šos gadu simteņus un gadu tūkstošus Tavu izredzēto tautu – Izraēlu ar šo drausmīgo aizvietošanas teoloģiju, turpinot mācīt šodien, ka kristiešu Baznīca ir jaunais Israēls, DievaTēva garīgais mantojums debesīs un virs zemes. Atklāj viņiem SavuPatiesību, Tēvs par šiem drausmīgiem meliem, atklāj viņiem Patiesību, kas ir šie vadošie 7-iņi Vispasaules koncili, kur pirmais koncils notika Nīkejā, 325.gadā mūsu ērā. Atklāj viņiem, lūdzu, lūdzu Tēvs, ka šajos 7-ņos Vispasaules koncilos atcēla Tavu svēto septīto dienu – Šabatu, atcēla Tavus gavēņus, izmainīja 7-ņos Vispasaules koncilos Tavus likumus, baušļus, Toru-izmainīdami , atcēla Tavu Jaunā Gada sākšanās laikus – atcēla Tavu kalendāru, atcēla šajos 7-iņos Vispasaules koncilos Tavus ieceltos svētku laikus, kurus Tu esi devis savai izredzētai tautai - Israēlam un pārējām tautām kā mūžīgu Likumu, kā mūžīgu Derību uz audžu audzēm un esi to visu uzrakstījis SvētajosRakstos – Torā, Tanahā un Bībelē, atcēla šajos 7-ņos Vispasaules koncilos Tavus ieceltos mēnešu nosaukumus, atcēla Tavus ieceltos dienu nosaukumus un to vietā iecēla ienaidnieka – Lucifera-sātanaun kristiešu kopējo Bābeli, Bābeles elku pielūgšanas reliģijas un elku dievu sektas, elku pielūgšanas dogmas un doktrīnas!
 • Tēvs, pieskaries viņu sirdīm, viņu dvēselēm, viņu prātiem un Viņu nespēkam, lai viņi sadzird Tevi, Tavu un Tava Dēla balsi un Tavu Patiesību! Esi viņiem un mums visiem žēlīgs! Slava tev mūžīgi mūžos!
 • Amen!