slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Salaojateknikoiden neuvottelupäivät 1.-2.2.2007 Kehitysinsinööri Heikki Pajula, SYKE Vesilain uudistustilanne Ojitus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Salaojateknikoiden neuvottelupäivät 1.-2.2.2007 Kehitysinsinööri Heikki Pajula, SYKE Vesilain uudistustilanne Ojitus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Salaojateknikoiden neuvottelupäivät 1.-2.2.2007 Kehitysinsinööri Heikki Pajula, SYKE Vesilain uudistustilanne Ojitus - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Salaojateknikoiden neuvottelupäivät 1.-2.2.2007 Kehitysinsinööri Heikki Pajula, SYKE Vesilain uudistustilanne Ojitusta koskevat muutokset. Vesilain uudistaminen. OM asetti vesilakitoimikunnan 22.3.2000 Vesilakitoimikunta antoi mietintönsä 16.6.2004 vesilainsäädännön kokonaisuudistusta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Salaojateknikoiden neuvottelupäivät 1.-2.2.2007 Kehitysinsinööri Heikki Pajula, SYKE Vesilain uudistustilanne Ojitus' - tynice


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Salaojateknikoiden neuvottelupäivät 1.-2.2.2007Kehitysinsinööri Heikki Pajula, SYKEVesilain uudistustilanneOjitusta koskevat muutokset
vesilain uudistaminen
Vesilain uudistaminen
 • OM asetti vesilakitoimikunnan 22.3.2000
 • Vesilakitoimikunta antoi mietintönsä 16.6.2004 vesilainsäädännön kokonaisuudistusta
 • OM asetti työryhmän ajalle 1.6.2005-31.5.2006 jatkamaan kokonaisuudistusta vesilakikomitean mietinnön pohjalta.
 • Työryhmä luovutti mietintönsä oikeusministeriölle 31.5.2006
 • Mietintö sisälsi ehdotuksen uudeksi vesilaiksi ja uudistuksen vaatimat muutokset muuhun lainsäädäntöön sekä luonnoksen vesiasetukseksi.
 • Oikeusministeriö tehnee esityksen valtioneuvostolle vesilain uudistamisesta v. 2007 aikana
merkitt vi lakimuutoksia
Merkittäviä lakimuutoksia
 • 1. luku Yleiset säädökset
 • 3§ Määritelmiä
  • Vesistöllä tarkoitetaan järveä, lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista vesialuetta, lukuun ottamatta noroa, ojaa, ja lähdettä, sekä keinotekoista vesialuetta

- Joella tarkoitetaan virtaavan veden vesistöä, jonka valuma-alue on vähintään sata neliökilometriä

- Purollatarkoitetaan jokea pienempää virtaavan veden vesistöä

- Norolla tarkoitetaan sellaista puroa pienempää vesiuomaa, jonka valuma-alue on vähemmän kuin kymmenen neliökilo-metriä ja jossa ei jatkuvasti virtaa vettä eikä kalankulku ole merkittävässä määrin mahdollista.

kommentti edelliseen
Kommentti edelliseen
 • Uudet määritelmät selkeyttävät lain tulkintaa joen ja noron osalta, kun määritelmät perustuvat valuma-alueen kokoon. Näiden välinen alue voidaan määritellä puroksi. Noron ja ojan ero ei selviä määritelmistä, varsinkaan kun ojan määritelmä puuttuu kokonaan. Norolla tarkoitettaneen lähinnä luonnontilaista perkaamatonta uomaa. Epäselväksi jää tuleeko norosta oja, kun se perataan. Tällä on merkitystä kunnossapito-velvollisuuteen, kun 5 luvun 8 §:ssä puhutaan ainoastaan ojan kunnossapidosta.
5 luku ojitus
5 Luku Ojitus
 • Yleistä

5 lukuun on yhdistetty nykyisen vesilain 6. ja 19. luvun säädökset, mikä selkeyttää lain käyttöä. Pienehkönkään järven laskeminen ojituksella ei olisi enää teoriassakaan mahdollista ojitus-toimituksen päätöksellä, jota ei käytännössä ole tapahtunut enää nykyäänkään. Uudeksi ojitus-käsitteeksi on tullut noron suurentaminen, oikaiseminen ja perkaus.

5 luvun soveltaminen
5 luvun soveltaminen
 • Luvun säännöksiä sovelletaan ojitukseen ja ojan käyttöön. Ojituksella tarkoitetaan maan kuivattamiseksi taikka muunlaisen alueen käyttöä haittaavan veden poistamiseksi toteutettavaa:
 • 1) ojan tekemistä;
 • 2) ojan, noron tai puron suurentamista tai oikaisemista; sekä
 • 3) noron tai puron perkaamista, johon ei sovelleta 6. luvun säännöksiä.
4 ojitustoimituksen tarpeellisuus
4 § Ojitustoimituksen tarpeellisuus

Kriteereihin on lisätty kaapelin ja kaasu-putken omistaja, eli ojitustoimitus on pidettävä, jos ojitus on tehtävä kaapelin tai kaasuputken alitse, eikä näiden omistajan suostumusta ojitukseen ole saatu. Tämä on perusteltua, koska näissä kysymyksissä on ollut sekavia tilanteita.

6 ojituksesta ilmoittaminen
6§ Ojituksesta ilmoittaminen

Ilmoittamisvelvollisuus;

Muusta kuin vähäisestä ojituksesta tulisi hankkeesta vastaavan ilmoittaa vähintään 60 vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä alueelliselle ympäristökeskukselle. Tämä koskisi myös metsäojituksia ja ilmeisesti myös kaava-alueella ja vesihuoltolaitoksen alueella olevia ojituksia sekä yleisen tienpidon tarvitsemia ojituksia.

7 ojituksen toteuttaminen
7§ Ojituksen toteuttaminen
 • …Kosteikosta sopiminen on jäänyt ennalleen:

" … , voidaan asianosaisten kesken sopia ojituskustannuksia vähentävän taikka ympäristönsuojelua tai tulvasuojelua edistävän kosteikkoalueen muodostamisesta tai laajentamisesta tai muista vastaavista toimenpiteistä sekä aiheutuvien seurausten mahdollisesta korvaamisesta." Järjestäytymättömän yhteisalueen osakaskunnalle kuuluva alue voidaan ojitustoimituksen päätöksellä muodostaa kosteikkoalueeksi.

kommentti edelliseen1
Kommentti edelliseen
 • Edellä mainituista toimenpiteistä olisi tärkeää päättää ojitustoimituksessa jo suunnitelmassa esitetyn mukaisesti, koska näistä on ollut vaikea sopia asianosaisten kesken. Kosteikkoalueen muodostamismahdollisuus myös tulvasuojelun merkityksessä ojitustoimituksen yhteydessä on tärkeää, mutta lisäksi toimenpiteenä tulevat kysymykseen tulvatasanteiden ja monimuotoisen alivesiuoman toteutus, jotka sisältyvät luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteisiin. Maininta tästä tulisi lisätä perusteluihin.
9 pientareen leveys 10 ojituksen pysyvyys
9§ …Pientareen leveys10§ Ojituksen pysyvyys
 • Leveämpi piennar

Ojan nykyinen 60 cm:n piennar on esitetty

1 metrin levyiseksi.

 • Oikeus ojan tekemiseen on tilakohtainen

Kirjalliseen sopimukseen perustuva oikeus ojan tekemiseen toisen maalle ja veden johtamiseen toisen ojaan on voimassa kiinteistöjen omistussuhteiden myöhemmistä muutoksista riippumatta.

20 ojitusyhti on muuttunut ojitusyhteis ksi 24 ojitusyhti n purkautuminen
20§: Ojitusyhtiö on muuttunut ojitusyhteisöksi 24§ Ojitusyhtiön purkautuminen
 • Ojitusyhtiön purkautumista koskeva asia on käsiteltävä ojitustoimituksessa ja siitä on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ojitustoimituksessa on todettava ojien palautuneen luonnontilaiseksi tai annettava niiden luonnontilaiseksi palauttamisesta tarpeelliset määräykset. Ojitusyhteisö voidaan purkaa vasta sen jälkeen, kun ojitustoimituksessa määrätyt toimenpiteet on tehty.
kommentti edelliseen2
Kommentti edelliseen
 • Eikö purkautumisesta olisi ilmoitettava samoille tahoille kun perustamisestakin? Eli myös alueelliselle ympäristökeskukselle ja ympäristölupavirastolle.
 • Luonnontilaiseksi palauttamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamista erillisellä rahoituksella tulisi harkita esim. peruskuivatustoiminnan tukemista koskevien säädösten muuttamisella, koska ojitusyhteisön aktiivisuus kuivatustarpeen päätyttyä on yleensä vähäinen.
28 ojitustoimituksen hakeminen ja m r ys toimituksen pit miseen
28§ Ojitustoimituksen hakeminen ja määräys toimituksen pitämiseen

Toimitusmääräys voidaan antaa ympäristö-hallinnon palveluksessa olevalle riittävän asiantuntemuksen omaavalle virkamiehelle sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Toimitusmies voi suorittaa ojitustoimituksen ilman uskottuja miehiä, jos heidän käyttäminen asian luonteen vuoksi on ilmeisen tarpeetonta eikä kukaan asianosainen vaadi uskottujen miesten käyttämistä.

kommentti edelliseen3
Kommentti edelliseen
 • Muutoksen mukaan toimitusmiehen ei enää tarvitse olla välttämättä insinööri. Tämä muutos on nykyisen käytännön mukainen.
 • Eri asia on tarvitseeko toimitusmiehen olla virkamies, vaan riittääkö, jos hän on toimihenkilö, joka toimii virkavastuulla.
 • Uskottujen miesten käyttö toimituksessa olisi harkinnanvaraista. Tämä vaikuttaa perustellulta ja se myös halventaa hakijan toimituskuluja.
30 toimituskokous
30§ Toimituskokous

Toimituskokous , joka tulisi aina pitää, korvaisi nykyisen alkukokouksen. Loppukokous (32§) pidettäisiin silloin kun toimituksessa on tarpeen päättää ojitus-suunnitelmasta, tai jos suunnitelma puuttuu tai kysymys on tulva-alueeseen puuttumisesta.

36 ojituksen yhteydess suoritettava tilusj rjestely
36§ Ojituksen yhteydessä suoritettava tilusjärjestely
 • Jos ojituksen yhteydessä on tarpeen suorittaa tilusjärjestely, on toimitusmiehen toimitettava lainvoiman saanut päätös maanmittaustoimistolle, jonka on annettava määräys tilusjärjestely-toimituksen suorittamiseksi, kun päätöksessä tarkoitettu hanke on valmistunut.
 •  Kommentti: Kannatettava muutos.