بسم الله الرحمن الرحیم - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
بسم الله الرحمن الرحیم PowerPoint Presentation
Download Presentation
بسم الله الرحمن الرحیم

play fullscreen
1 / 29
بسم الله الرحمن الرحیم
137 Views
Download Presentation
tynice
Download Presentation

بسم الله الرحمن الرحیم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. بسم الله الرحمن الرحیم

 2. اعضای هیئت علمی

 3. فعالیت های پژوهشی دانشکده در سال 1386

 4. طرح های مصوب دانشگاه

 5. عناوین طرح های مصوب دانشگاه گروه بهداشت عمومی

 6. عناوین طرح های مصوب دانشگاه گروه بهداشت عمومی

 7. عناوین طرح های مصوب دانشگاه گروه بهداشت محیط

 8. عناوین طرح های مصوب دانشگاه گروه بینایی سنجی

 9. عناوین طرح های مصوب دانشگاه گروه علوم آزمایشگاهی

 10. عناوین طرح های مصوب دانشگاه گروه علوم آزمایشگاهی

 11. عناوین طرح های مصوب دانشگاه گروه مدارک پزشکی