Vinh Quang Thuộc Chúa - PowerPoint PPT Presentation

tyne
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vinh Quang Thuộc Chúa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vinh Quang Thuộc Chúa

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
Vinh Quang Thuộc Chúa
199 Views
Download Presentation

Vinh Quang Thuộc Chúa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vinh Quang Thuộc Chúa TC 10

  2. TC10 1. Ðời đời vinh quang qui thuộc Ðức Chúa Trời tôn thánh, Ðấng đã vì thế nhân tội lỗi phó Con độc sanh; Là thần nhân Jê-sus vì yêu ta đành chết thế, Ðể mở toang cửa thiên đàng hầu tiếp rước ta về.

  3. TC10 ÐK: Ngợi khen Chúa, Ngợi khen Chúa, Tiếng Chúa gọi ôi thiết tha, Ngợi khen Chúa, Ngợi khen Chúa, Tiếng lòng ta khá vui hòa. Nào người nặng tội khiên lòng mong ước được đổi mới, Hãy đến với Jê-sus làm hòa với Ðức Chúa Trời.

  4. TC10 2.  Ồ! Thật kỳ diệu hay tình yêu cứu chuộc bởi huyết, Huyết Chúa rửa ác tâm và phiếu trắng trong dường tuyết, Người tội nào thật tâm cầu ơn cứu chuộc vô đối, Tức khắc Jê-sus tha tội và cứu sống muôn đời.

  5. TC10 ÐK: Ngợi khen Chúa, Ngợi khen Chúa, Tiếng Chúa gọi ôi thiết tha, Ngợi khen Chúa, Ngợi khen Chúa, Tiếng lòng ta khá vui hòa. Nào người nặng tội khiên lòng mong ước được đổi mới, Hãy đến với Jê-sus làm hòa với Ðức Chúa Trời.

  6. TC10 3. Ngàn đời lòng ta ca ngợi Jê-sus đầy nhân ái, Chúa cứu và giúp ta đổi mới sống vui từ nay; Và ngàn muôn muôn năm lòng ta chan hòa vui sướng, Khi thấy Jê-sus và cùng Ngài sống ở thiên đàng. N

  7. TC10 ÐK: Ngợi khen Chúa, Ngợi khen Chúa, Tiếng Chúa gọi ôi thiết tha, Ngợi khen Chúa, Ngợi khen Chúa, Tiếng lòng ta khá vui hòa. Nào người nặng tội khiên lòng mong ước được đổi mới, Hãy đến với Jê-sus làm hòa với Ðức Chúa Trời.