aktualit tes normat vajos aktos n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktualitātes normatīvajos aktos PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktualitātes normatīvajos aktos

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Aktualitātes normatīvajos aktos - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Aktualitātes normatīvajos aktos. Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktora vietniece Inita Juhņēviča Preiļi, 2010.gada 25.oktobris. Normatīvo aktu ietekme.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aktualitātes normatīvajos aktos' - tyne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aktualit tes normat vajos aktos

Aktualitātes normatīvajos aktos

Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktora vietniece

Inita Juhņēviča

Preiļi, 2010.gada 25.oktobris

normat vo aktu ietekme
Normatīvo aktu ietekme
 • no 1999.g. līdz 2003.g. VIL bija noteikts, ka skolēnu atstāt uz otru gadu var, saskaņojot lēmumu ar skolēnu vecākiem;
 • ar 2003./2004.m.g. grozījumi VIL noteica, ka atstājot skolēnu uz otru gadu skola vecākus tikai informē;
 • Ar MK 2005.gada 1.novembra noteikumiem Nr.822 tika noteikts, ka skolēnu pārceļ nākamajā klasē, ja viņš ir saņēmis nepietiekamu vērtējumu ne vairāk kā trijos (pamatizglītībā) vai ne vairāk kā divos (vidējā izglītībā) mācību priekšmetos.
stenotie pas kumi 1
Īstenotie pasākumi (1)

1. Grozījumi MK noteikumos Nr.822 ar 2007./2008.m.g. noteica:

 • obligātus papildu mācību pasākumus (konsultācijas) un pēcpārbaudījumus mācību gada beigās nesekmīgajiem skolēniem;
 • stingrākas prasības pārcelšanai uz nākamo klasi:
  • 1.-4.kl. – nepietiekams vērtējums vairāk nekā 1 mācību priekšmetā;
  • 5.-8.kl. - nepietiekams vērtējums vairāk nekā 2 mācību priekšmetos;
  • vispārizglītojošajās skolās vidusskolas posmā skolēnu uz nākamo klasi pārceļ tikai ar vērtējumiem, kas nav zemāki par 4 ballēm.
stenotie pas kumi 2
Īstenotie pasākumi (2)

2. Papildus tam tika noteikts atbalsts pedagogiem ar 2007./2008.m.g.:

 • papildus divas apmaksātas darba stundas nedēļā par vienu darba likmi individuālajam darbam gan ar skolēniem, kuriem ir grūtības un vajadzīga papildus palīdzība kāda mācību priekšmeta apguvē, gan ar talantīgiem skolēniem;
 • 10 % piemaksa par darbu ar skolēniem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs;
 • papildus samaksa pedagogiem par skolēnu rakstu darbu labošanu.
stenotie pas kumi 3
Īstenotie pasākumi (3)

3. Ar ESF atbalstu, ir modernizēts izglītības saturs matemātikā un dabaszinātņu mācību priekšmetos 10.-12.klasēs, nodrošinot atbilstošu metodisko atbalstu un tālākizglītību pedagogiem.

groz jumi vil
Grozījumi VIL
 • Paaugstinātas prasības izglītības ieguves kvalitātei
  • apliecību par pamatizglītības ieguvi saņem, ja ne vairāk kā viens vērtējums zemāks par 4 ballēm;
  • atestātu par vidējās izglītības ieguvi saņem, ja neviens vērtējums nav zemāks par 4 ballēm
 • Iespēja apgūt svešvalodas jau no 1.klases
  • “mācību stundu slodze nedēļā 1., 2. un 3.klasē nepārsniedz 24 mācību stundas”
groz jumi vil1
Grozījumi VIL
 • Paplašināta starptautisku izglītības programmu īstenošana Latvijā

“Izglītības iestādes drīkst īstenot starptautiski atzītas, Eiropas Savienībā īstenotas pamatizglītības programmas atbilstoši to īstenošanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem”

 • Precizēta speciālās izglītības programmu īstenošanas kārtību, uzlabojot šo programmu atbilstību izglītojamo speciālām izglītības vajadzībām
groz jumi mk noteikumos nr 822
Grozījumi MK noteikumos Nr.822.
 • Izslēdz “dubultās piederības”
 • Vienkāršotas administratīvās procedūras, kas skolēns maina izglītības iestādi
 • Precizēta skolas darbība, ja saņemts vecāku iesniegums, ka ģimene izbrauc no valsts
 • Precizēta kārtība, ja izglītojamais plāno mācīties citā valstī ne ilgāk kā vienu mācību gadu
groz jumi mk noteikumos nr 347
Grozījumi MK noteikumos Nr.347
 • 2.13. profesionālās pilnveides izglītības programmas, pēc kuru apguves tiek izsniegts sertifikāts, ja personai ir profesionālā vidējā izglītība (vidējā izglītība un Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim) vai augstākā izglītība un minētā persona strādā par profesionālās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības profesionālo mācību priekšmetu pedagogu vai interešu izglītības pedagogu;

B kursi 72 stundu apjomā

groz jumi mk noteikumos nr 3471
Grozījumi MK noteikumos Nr.347
 • 2.5. profesionālās pilnveides izglītības programmas (pedagoģiskās izglītības kursu apjoms - vismaz 320 kontaktstundas), pēc kuru apguves tiek izsniegts sertifikāts, ja personai ir profesionālā vidējā izglītība (vidējā izglītība un Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim) vai augstākā izglītība un persona strādā profesionālās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības iestādē;
 • 7. Šo noteikumu 2.5.apakšpunkts attiecas uz pedagogiem, kuri profesionālās pilnveides izglītības programmas apguva līdz 2010.gada 10.septembrim.
slide18

Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus(personas, kas realizē aizgādību), pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi

 • 3. Izglītības iestādes vadītājs nosaka:
 • 3.1. kārtību, kā ik dienas reģistrē izglītojamo ierašanos;
 • 3.2. personu, kura ir atbildīga par izglītojamo ierašanās reģistrēšanu un vecāku informēšanu, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi;
 • 3.3. personu, kuru vecākiem izglītības iestādē ir jāinformē, ja izglītojamais nevar apmeklēt izglītības iestādi;
 • 3.4. kārtību, kādā vecāki informē izglītības iestādi par bērna veselības stāvokli vai citiem apstākļiem, ja tie ir iemesls, kādēļ izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi.
pamatizgl t bas pak p
Pamatizglītības pakāpē
 • 5.1. ja izglītojamais nav ieradies izglītības iestādē un vecāki nav informējuši izglītības iestādi par neierašanās iemeslu, izglītības iestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, rakstveidā, elektroniskā veidā vai mutvārdos sazinās ar vecākiem un noskaidro izglītojamā neierašanās iemeslu;
 • 5.2. ja nepilngadīgs izglītojamais vairāk kā nedēļu neapmeklē izglītības iestādi un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, izglītības iestāde par to rakstveidā vai elektroniskā veidā informē pašvaldību;
 • 5.3. pašvaldības atbildīgais dienests vai darbinieks pārbauda saņemto informāciju par izglītojamo, kurš neapmeklē izglītības iestādi, un, ja nepieciešams, sazinās ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāli, pašvaldības dzimtsarakstu nodaļu un policijas nodaļu un noskaidro izglītības iestādes neapmeklēšanas iemeslu.
vid j s izgl t bas pak p
Vidējās izglītības pakāpē
 • Vidējās izglītības pakāpē, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu, izglītības iestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā rakstveidā, elektroniskā veidā vai mutvārdos informē vecākus un noskaidro kavējuma iemeslus.