Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NUKLEINSKE KISLINE PowerPoint Presentation
Download Presentation
NUKLEINSKE KISLINE

NUKLEINSKE KISLINE

825 Views Download Presentation
Download Presentation

NUKLEINSKE KISLINE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NUKLEINSKE KISLINE POMEN N.K. – Anže Bauman ZGRADBA N.K. – Andrej Bolčina DNK – Primož Ulaga RNK – Andrej Picej SINTEZA, TRANSKRIPCIJA – Žan Trošt KROMOSOMI, TRANSLACIJA – Klemen Cvetko GENSKI KOD, HELIKSI – Žiga Jelen

 2. PRISOTNOST NUKLEINSKIH KISLIN • Živi svet • Celice • Virusi POMEN NUKLEINSKIH KISLIN • Prenos dednih informacij • Nadzorovanje življenjskih procesov

 3. ZGRADBA NUKLEINSKIH KISLIN • Nukleinske kisline so makromolekule ali polinukletoidi • Zgrajene so iz nukleotidov in nukleozidov • Najdemo jih v celičnem jedru in ribosomih ter mitohondrijih • in plastidih • Lahko so zgrajene iz ene verige – zvite v enojno vijačnico • ali iz dveh verig – zvitih v dvojno vijačnico

 4. NUKLEOTIDI • Zgrajeni so iz: • -sladkorja s petimi ogljikovimi atomi • -organske dušikove baze • -ostanka fosforjeve kisline • So estri mono-, di- in trifosforjeve kisline • Poznamo pet nukleidnih baz: • -adenin • -gvanin • -timin • -uracil • -citozin • Ti se prek fosfornih ostankov vežejo • v dolge verige z različnim zaporedjem – nukleotidne verige • Zaradi več vrst nukleotidov v verigi jo imenujemo polinukleotid

 5. NUKLEOZIDI • Sestavljeni so iz baze in sladkorja • Bazo predstavljata pirimidinska ali purinska baza ter pentoza • Tvorijo glikozidno vez • Molekulo nukleozida • poimenujemo po imenu in • končnici –idin oz. –ozin

 6. FUKCIJE NUKLEOTIDOV IN NUKLEOZIDOV • So gradniki nukleinskih kislin • Sestavni del koencimov, kot sta NAD, CoA • Nukleozid 5 tri fosfat ima vlogo: • -prenašalca energije • -posrednik energije • -poganja proteinsko sintezo • -poganja lipidno sintezo • -poganja ogljiko-hidratni metabolizem

 7. DNK oziroma DNA ali DEOKSIRIBONUKLEINSKA KISLINA • Deoksiribonukleinska kislina – zapis genetskih informacij • o zgradbi in delovanju celice • -Leta 1953 odkrila Watson in Crick • Prisotnost – v vseh celicah • Naloga – shranjevanje • bistvenih podatkov • Nahaja se: • -Prokariontske celice – v citoplazmi • -Evkariontske celice – v jedru in celičnih organelih

 8. DNK- polimerna molekula iz nukleotidov • NUKLEOTID – sladkor, dušikove baze in fosfatne skupine • -Štirje tvorijo genetično abecedo življenja • -Zaporedje – pomen genetične informacije • Zaporedje nukleotidov v eni verigi • določa zaporedje v drugi

 9. Povezovanje vzdolžno in prečno: • -Vzdolžno v polinukleotidno verigo • -Prečne in vzporedne povezani videti kot lestev • Oblika: dvojna vijačnica • Spirale: • -Deoksiriboze na zunanji strani • -Baze na notranji

 10. Povezovanje komplementarnih baz: • -A=T se povezuje z dvema vodikovima vezema, • G-C pa s tremi • DNK vez dušikovih baz: • adenin – timin; timin – adenin • citozin – gvanin; gvanin – citozin

 11. Podvajanje DNK: • Iz molekule nastanejo dve novi • Delitev celice • Zato info.: Prenašanje iz roda v rod • Končnica encima, DNK polimeraza • encim DNK ligaza • Nova DNK iz polovice stare in • polovice nove • DNK + RNK je nukleinska jedrska • kislina Razcep vodikovih vezi Novi nukleotoidi se pribljižajo stari verigi in se povežejo v novo (A – T; C – G)

 12. RNK – RIBONUKLEINSKA KISLINA • Kaj je sploh RNK? • RNK oz. ribonukleinska kislina je ena od treh glavnih • makromolekul z DNK in proteini • RNK-bistvenega pomena za vse oblike življenja • Kemično zelo podobna DNK • Manj stabilna, zaradi česar ni postala nosilka genetske informacije • Spada med nukleinske jedrne skupine • RNK skupaj z DNK, sladkorji, proteini in lipidi predstavlja • glavno skupino bioloških molekul

 13. Zgradba RNK • Nerazvejan polimer štirih različnih nukleotidov • NUKLEOTIDI: so sestavljeni iz sladkorja, dušikove baze in • fosfatne skupine • Nukleotidi v RNK: • -adenin • -uracil DUŠIKOVE BAZE, ki se • -gvanin nahajajo v NUKLETOIDIH • -citozn • V celicah prisoten večinoma v enoverižni obliki, • čeprav lahko tvori tudi dvojno vijačno obliko

 14. Naloge: • Ena najpomembnejših vlog RNK je posredovanje genetične • informacije med DNK in proteini • Osrednja dogma molekularne biologije po kateri informacija • teče v smeri: DNK RNK POTEIN • Prenos informacije z DNK na RNK oz. mRNK • imenujemo transkripcija

 15. Vrste RNK in njihove funkcije • Obveščevalna oz. informacijska - mRNK • - je linearna enoverižna molekula, ki je komplementarna delu DNK • -prenaša genetično sporočilo iz DNK v jedru do ribosomov • v citoplazmi

 16. Prenašalna oz. transportna – tRNK • - sodeluje z ribosomi in mRNA pri nastanku proteinov • ima za razliko od mRNK prostorsko strukturo in nekatere • neobičajne nukleotide

 17. Ribosomska – rRNK -ima zapleteno strukturo in se povezuje z ribosomalnimi proteini v ribonukleoproteinski kompleks imenovan ribosom Poleg mRNK, tRNK, rRNK, poznamo še: sRNK, soRNK, siRNK

 18. SINTEZA BELJAKOVIN • Beljakovine so edine molekule, ki nastanejo po zapisu DNA • Posamezne vrste aminokislin se vežejo na točno določene • prenašalne RNK , ki jih prenesejo do ribosomov • Izdelava beljakovin po dednih informacijah • Sam proces poteka v dveh korakih: • -Prepisovanje – transkripcija v jedru • -Prevajanje – translacija v citoplazmi na ribosomih

 19. TRANSKRIPCIJA ali PREPIS • Poteka v jedru • Encim razpre dvojno vijačnico • Ob kodogeno verigo se začasno vežejo komplementarni • RNA-nukleotidi • Prepiše se en gen • Nastala mRNA se odcepi od kodogene verige in odnese • informacijo na ribosom • Razpeti verigi se ponovno povežeta in zavijeta v dvojno vijačnico

 20. ZANIMIVOSTI Razni prehranski dodatki povečujejo sintezo beljakovin, kar omogoča boljšo telesno pripravljenost

 21. KROMOSOMI • So obarvana telesca • So zvita in spiralizirana DNK • Opazujemo jih lahko le pri delitvi celice • Število kromosomov je stalno za določeno vrsto vrste • Pred delitvijo celice se DNK deli • Nosijo gene

 22. HOMOLOGNA KROMOSOMA • Sta kromosoma, ki sta par, enaka po velikosti, obliki, • legi centromere, po zaporedju genov • Samo aleli so lahko enaki ali različni: • - HOMOZIGOTNI OSEBKI - aleli so enaki • - HETEROZIGOTNI OSEBKI – aleli so različni

 23. ALELI • So variante genov • Alela sta lahko enako močna • DOMINANTEN ALEL – prevladujoči alel • RECESIVEN ALEL – prikrit alel • Dominanten alel označimo z veliko črko (A), recesivnega • pa z malo (a) npr.: • - o Alel za rjavo barvo (A) • - o Alel za modro barvo (a)

 24. KROMOSOMI V ČLOVEKU • Človek ima 23 parov kromosomov (22 parov avtosomov, • en par spolnih kromosomov) • Spolne celice so HAPLOIDNE(torej imajo polovico • kromosomov tj. 23) • V telesnih celicah se kromosomi nahajajo v parih • Geni na kromosomu so na obeh kromatidah enaki, • ker sta kromatidi nastali s podvojevanjem

 25. TRANSLACIJA ali PREPIS • Poteka v citoplazmi na ribosomu • Informacija iz mRNK se prenese v beljakovino • Pri tem sodeluje molekula tRNK (transfer)

 26. tRMK • Je majhna molekula • Oblike deteljice • Na repu prenaša AMINOKISLINO • Na vrhu pa ANTIKODON – trojček s katerim • prepoznava kodone na mRNK

 27. ANTIKODON • Na veliki podenoti najde kodon • Tam pusti aminokislino • Ta se poveže z ostalimi aminokislinami s peptidno vezjo • tRNK se vrne v citoplazmo in tam se obnovi

 28. GENSKI KOD • Kaj je genski kod? • To je sestava nukleinske kisline in beljakovine • Zgradba genskega koda • Možnosti genskega koda

 29. HELIKSI Heliksi se uporabljajo v biologiji, kjer molekula DNK ima obliko heliksa, a mnogi proteini imajo podstrukture oblika heliksa.

 30. VIRI IN LITERATURA -STUŠEK. P. CELICA: učbenik za strokovne in tehnične gimnazije. Ljubljana: DZS, 1999 -KEMIJA: splošni priričnik. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1993 -KEMIJA. Tržič: Učila International, 2004 -URL naslov: http://sl.wikipedia.org/wiki/Nukleinska_kislina , november 2010 -URL naslov: http://lizika.pfmb.uni-mb.si/biofizika/projekt/proteini/dnk.html , november 2010