1 / 26

หน่วย ที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตเพื่อ การเรียนการสอน

หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ. หน่วย ที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตเพื่อ การเรียนการสอน. เวลา 3 ชั่วโมง. หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ. จุดประสงค์ของการฝึกอบรม.

Download Presentation

หน่วย ที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตเพื่อ การเรียนการสอน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ หน่วยที่ 5ศูนย์บริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน เวลา 3 ชั่วโมง

 2. หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ จุดประสงค์ของการฝึกอบรม 1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์บริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 3. หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ 2.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์บริการ แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 4. หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ 3.เพื่อให้สามารถดำเนินการ ในการตรวจนับ ลงทะเบียน แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนตามรูปแบบที่กำหนดได้

 5. หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ 4.เพื่อให้สามารถดำเนินการ ขยายผลแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร

 6. หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ 5.เพื่อให้สามารถนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้แท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

 7. หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ รูปแบบการฝึกอบรม 1.การฟังบรรยายจากคณะวิทยากร ( 30นาที ) 2.แบ่งกลุ่มระดมสมอง ( 40 นาที ) 3. การนำเสนอผลงาน ( 60 นาที ) 4. สรุปเนื้อหาการฝึกอบรมหน่วยที่ 5 ซักถามปัญหา (20 นาที)

 8. หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ สื่ออุปกรณ์เอกสาร คู่มืออบรมปฏิบัติการ บูรณาการใช้แท็บเล็ตเพื่อยกระดับการเรียนการสอนใบความรู้ใบงาน

 9. หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ การวัดและประเมินผล แบบสอบถาม (Online) แบบสังเกต

 10. หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ ช่องทางการสื่อสาร

 11. หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ เว็บไซต์ศึกษานิเทศก์http://www.thaitablet.net

 12. หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ http://www.thaitablet.net/nited_ online_2.pdf (คู่มือติดตั้งระบบออนไลน์)

 13. หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ http://www. ipad-thailand.com

 14. หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ http://www.obec.go.th

 15. หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ http://www.techno.bopp.go.th

 16. หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ • Thaitablet2012@gmail.com www.facebook.com/thaitablet

 17. หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ

 18. หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ

 19. หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ สรุปขั้นตอนที่สำคัญ

 20. การจัดเตรียมข้อมูลแพคกิ้งและลงทะเบียนการจัดเตรียมข้อมูลแพคกิ้งและลงทะเบียน

 21. กระบวนการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 7. บันทึกข้อมูล การส่งมอบเครื่อง 1. การเตรียมการจัดส่ง ศธ แจ้งข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตาม สพป. ภายใน 23 เม.ย. 55 ส่งข้อมูลให้ผู้ผลิตภายใน 30 เม.ย. 55 6. ดำเนินการตรวจรับเครื่อง ในส่วนกลางให้แล้วเสร็จก่อน Lot1:18 มิ.ย. 55 Lot2:18 ก.ค. 55 8. ดำเนินการจัดส่งเครื่อง ประมาณ 5 วันทำการ 2. Tablet ถึงประเทศไทย Lot1: 2 มิ.ย. 55 Lot2: 2 ก.ค. 55 9. ส่งมอบเครื่องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Lot1: ก่อนวันที่ 25 มิ.ย. 55 Lot2: ก่อนวันที่ 25 ก.ค. 55 5. ขนส่งเครื่อง ไปยังคลัง/สถานที่จัดเก็บ 3. ผ่านพิธีการศุลกากร ประมาณ 3 วันทำการ 10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานัดหมายโรงเรียนรับมอบเครื่องและลงทะเบียน Tablet โรงเรียนตรวจสอบเครื่อง ก่อนการใช้งานตาม Checklist 4. ตรวจนับเครื่อง ให้แล้วเสร็จ Lot1: 7 มิ.ย. 55 Lot2: 7 ก.ค. 55 11. เริ่มใช้งานเครื่อง Tablet หมายเหตุ: กรณีเซ็นสัญญาภายใน 2 เม.ย. 55

 22. M-TIMSระบบบริหารจัดการข้อมูล Tablet ของเขตพื้นที่(Manual Tablet Inventory Management System)

 23. ตัวอย่างหน้าลงทะเบียนตัวอย่างหน้าลงทะเบียน สถานะของ Tablet ส่วนรายละเอียดของ Tablet ส่วนของผู้ลงทะเบียน

 24. ขั้นตอนการลงทะเบียน กลุ่มเครือข่ายระดับเขตพื้นที่ตรวจนับจากไปรษณีย์ กลุ่มเครือข่ายส่งมอบโรงเรียน ตรวจสอบเครื่องฯเบื้องต้น ลงทะเบียน Online เตรียมความพร้อมก่อนสอน • นับจำนวน • จัดเตรียมคลังเก็บ • มอบหมายผู้รับผิดชอบ • จัดเตรียมข้อมูล ผู้เรียนโรงเรียน ออกหนังสือแจ้งโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย • นับจำนวน • จัดเตรียมอุปกรณ์การทดสอบ • ตรวจสอบการใช้งาน • อบรมขั้นตอนการป้อนข้อมูลฯ • บริการ ให้ความช่วยเหลือ ร.ร. • นับจำนวน • แต่งตั้งคณคณะกรรมการ • ประชุม ประชาสัมพันธ์ • เตรียมความพร้อม

 25. ขั้นตอนการนิเทศ ติดตาม การบริการ และประเมินผลการดำเนินงาน เก็บข้อมูล ประเมินผล วางแผนการนิเทศ ปฏิทินการนิเทศ • วันที่จัดการเรียนการสอน • หน่วยการเรียนรู้ • ผลการเรียน • ความพึงพอใจ รายงานประจำเดือน

More Related