1 / 7

Minőség és könyvtár

Minőség és könyvtár. Készítette: Rónyai Tünde. IMIP. Célja az iskolai munka minőségének fejlesztése. Kb. 5 évente kerül sor egy-egy pedagógus teljesítményétnek értékelésére. Előnyei: a figyelem előterébe kerülünk, beszélhetünk sikereinkről, nehézségeinkről. Az eljárás lefolytatása.

tyanne
Download Presentation

Minőség és könyvtár

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Minőség és könyvtár • Készítette: Rónyai Tünde

  2. IMIP • Célja az iskolai munka minőségének fejlesztése. • Kb. 5 évente kerül sor egy-egy pedagógus teljesítményétnek értékelésére. • Előnyei: a figyelem előterébe kerülünk, beszélhetünk sikereinkről, nehézségeinkről.

  3. Az eljárás lefolytatása • Ütemezés szerint, az IMIP-ben rögzített szempontrendszer alapján történik. • Két lehetőség: • - a pedagógus munkakörre általában kidolgozott szempontsort használnak • - a „speciális” területekre, mint pl. az iskolai könyvtár külön szempontsort dolgoznak ki.

  4. Az eljárás szereplői • Általában három fős bizottság (közülük egy a vezető megbízottja) és az érintett pedagógus. • Véleményalkotásuk megalapozottságát megerősítheti szaktanácsadó bevonása. • Az információk bizalmasak.

  5. A könyvtárostanár legfontosabb feladatai

  6. Még néhány, az értékelésnél figyelembe vehető munka • iskolai rendezvényekben való részvétel • jutalomkönyv vásárlása • tájékoztatás a tankönyvpiacról • tankönyvárusítás • évkönyv írása • iskolatörténeti kutatás, anyaggyűjtés

  7. Kitekintés: feladatok a következő ciklusra • helyzetfeltárás - az értékelés tanulságai • jövőkép • célok meghatározása KONSZENZUS alapján

More Related