หลักการเทศนา : ทักษะการเทศนา แบบอรรถาธิบาย - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
หลักการเทศนา : ทักษะการเทศนา แบบอรรถาธิบาย PowerPoint Presentation
Download Presentation
หลักการเทศนา : ทักษะการเทศนา แบบอรรถาธิบาย

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
หลักการเทศนา : ทักษะการเทศนา แบบอรรถาธิบาย
573 Views
tyanne
Download Presentation

หลักการเทศนา : ทักษะการเทศนา แบบอรรถาธิบาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. หลักการเทศนา:ทักษะการเทศนาแบบอรรถาธิบายหลักการเทศนา:ทักษะการเทศนาแบบอรรถาธิบาย ดร. ริค กริฟฟิธ, พระคริสตธรรมสิงคโปร์ www.biblestudydownloads.com

 2. การอรรถาธิบาย คืออะไร และ ทำไม

 3. อะไรทำให้มีเทศนาแบบอรรถาธิบายอะไรทำให้มีเทศนาแบบอรรถาธิบาย 1 “เทศนาแบบอรรถาธิบายอธิบายข้อพระคัมภีร์ในวิธีที่นำที่ประชุมไปสู่การนำมาใช้ที่เป็นจริงและสามารถทำได้จากข้อพระคัมภีร์นั้นๆ" คำจำกัดความ วอลเตอร์ ลีฟเฟลด์, NT Exposition, 6

 4. คำจำกัดความที่ละเอียดมากกว่า…คำจำกัดความที่ละเอียดมากกว่า… 1 “การเทศนาแบบอรรถาธิบายเป็นการประกาศ (หรือ การสื่อสาร) แนวความคิดทางพระคัมภีร์ที่มาจากและส่งผ่านทางการศึกษาเนื้อหาในบริบท ด้านประวัติศาสตร์ ไวยกรณ์ และวรรณคดี ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในตัวผู้เทศน์ก่อน และจากสิ่งที่เขาประยุกต์ใช้ นำไปสู่ประสบการณ์ของที่ประชุม” (โรบินสัน, 20, ดัดแปลงโดยโรบินสันจากสัมมนาการเทศน์)

 5. ลักษณะของการอรรถาธิบายลักษณะของการอรรถาธิบาย 1 อธิบายข้อความตอนเดียวในพระคัมภีร์ ลีฟเฟลด์, 6-7

 6. ลักษณะของการอรรถาธิบายลักษณะของการอรรถาธิบาย 1 สัตย์ซื่อต่อความตั้งใจของผู้เขียน = ลีฟเฟลด์, 6-7

 7. ลักษณะของการอรรถาธิบายลักษณะของการอรรถาธิบาย 1 เชื่อมโยง แนวคิดหลัก แนวคิดของเนื้อหา ลีฟเฟลด์, 6-7

 8. ลักษณะของการอรรถาธิบายลักษณะของการอรรถาธิบาย 1 การเคลื่อนไหวและทิศทาง I. เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลัก II. เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลัก III. เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลัก ระบุแนวคิดหลัก แนวคิดของเนื้อหา ลีฟเฟลด์, 6-7

 9. ลักษณะของการอรรถาธิบายลักษณะของการอรรถาธิบาย 1 การประยุกต์ใช้ • ผู้ฟังควรจะ… • รู้ • รู้สึก • ปฏิบัติ แนวคิดของเนื้อหา ลีฟเฟลด์, 6-7

 10. สรุปลักษณะของการอรรถาธิบายสรุปลักษณะของการอรรถาธิบาย 1

 11. 2 ทำไมการเทศนาแบบอรรถาธิบายจึงสำคัญ?

 12. 2 A. การอรรถาธิบายมีพื้นฐานบนเนื้อหาที่แน่นอน ที่แสดงถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า • ในชีวิตการเฝ้าเดี่ยวส่วนตัว • ในครอบครัวของเรา • การงานของเรา • ในการศึกษาพระคัมภีร์ของเรา (รวมถึงอันนี้ด้วย)

 13. 2 B. การอรรถาธิบายสอนพระคำของพระเจ้า ในสถานการณ์ที่ถูกเลือกโดยพระวิญญาณ • ป้องกันจาก “การพิสูจน์พระคำ” • ป้องกันจาก ”การสร้างหลักการ” ที่ไม่เหมาะสม

 14. 2 C. การอรรถาธิบายเชื่อม สิทธิอำนาจ และ ฤทธิ์เดช

 15. 2 D. การอรรถาธิบายดึงความสนใจของผู้ฟังไปสู่ พระคัมภีร์ เสื้อผ้า อาหารเที่ยง ลูกๆ

 16. ทำไมพระคำของพระเจ้าสำคัญขนาดนั้น?ทำไมพระคำของพระเจ้าสำคัญขนาดนั้น? พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และ {หรือ ทุกตอนที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า ก็} เป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง 2 ทิโมธี 3:16-17

 17. 2 ผลสี่ประการของพระคำของพระเจ้า การตักเตือน Correcting การอบรม(ในทางธรรม) การสอน 2 ทิโมธี 3:16-17

 18. 2 E. การอรรถาธิบายตอบสนองความต้องการด้านชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณอย่างแท้จริง

 19. 2 F. การอรรถาธิบายป้องกันการแปลพระคำ แบบผิดๆ บริบท บริบท ข้อความ บริบท บริบท

 20. 2 G. การอรรถาธิบายช่วยการเทศน์ตลอดพระธรรมได้ดีที่สุด สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 4 2015 เทศนา 2013 เทศนา สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 6 2008 เทศนา 2009 เทศนา การพรรณนา เทศนาส่วนมาก 2011 เทศนา 2012 เทศนา กาลาเทีย กาลาเทีย 2010 เทศนา สัปดาห์ที่ 7 สัปดาห์ที่ 10 2014 เทศนา 2017 เทศนา 2016 เทศนา สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์ที่ 11 สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 12

 21. 2 H. การอรรถาธิบายประหยัดเวลาโดยไม่ต้องตัดสินใจว่าจะพูดเรื่องอะไรดี “พระเจ้า สัปดาห์นี้หัวข้ออะไรดี?”

 22. 2 I. การอรรถาธิบายทำให้นักเทศน์สามารถ พูดด้วยความเชื่อได้ การให้ ความขัดแย้ง ความบริสุทธิ์ทางเพศ

 23. 2 J. การอรรถาธิบายป้องกันเราจากอันตรายของการเทศน์ตามหัวข้อ อันตรายอะไร?

 24. 2 อันตรายบางประการของการเทศน์ตามหัวข้อ

 25. Black