Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАСЪЛ ВиК PowerPoint Presentation
Download Presentation
ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАСЪЛ ВиК

ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАСЪЛ ВиК

108 Views Download Presentation
Download Presentation

ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАСЪЛ ВиК

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАСЪЛ ВиК Стратегическа инфраструктура – България 2012 Март 2012, София Добромир Симидчиев Заместник Министър, МРРБ

 2. Резюме на предлаганите промени в ЗИД на Закона за водите • Язовири – спешни промени • Отрасъл ВиК – промени, касаещи устойчивото му развитие

 3. Язовири - предложени промени • Контрол по техническото състояние и безопасност на всички язовири • Определяне на оператори на всички водностопанските системи и съоръжения • Ясно дефиниране на отговорностите на собствениците и операторите на водностопанските системи и съоръжения • Създаване на регистър на водностопанските системи и съоръжения

 4. Обособени територии

 5. Предизвикателства

 6. ВиК оператори - показатели 2010 • Големи дружества (29) • Обслужвано население – 5, 690 млн. жители • Инвестиции със собствен принос -7,75 лв/ жител на година • Добита и подадена вода – 430 мил. куб.м • Средно приходи на 1 лице персонал – 29138 лв • Съотношение инвестиции/амортизации – 0,975 • Малки дружества (21) • Обслужвано население – 504 хил. жители • Инвестиции със собствен принос -3,00 лв/ жител на година • 50% нямат инвестиции със собствени средства • Добита и подадена вода – 48 мил. куб.м • Средно приходи на 1 лице персонал – 22419 лв. • Съотношение инвестиции/амортизации – 0,65

 7. Цели на предложените промени

 8. Основа за развитие на ВиК сектора

 9. Основа за развитие– Собственост на активите

 10. Основа за развитие – Институционална рамка Клиент ДКЕВР ВиК оператори Асоциации по ВиК • Държава • Общини

 11. Функционален модел • Собственици – държавата и общините • Асоциации по ВиК – представители на собствениците • ВиК оператори – сключват договор със собствениците на инфраструктурата за стопанисване, поддържане и експлоатация и предоставяне на услугите

 12. Основа за развитие – Капацитет на ВиК операторите

 13. Критерии за ВиК операторите • Наредба за критерии за ВиК операторите • определя изисквания и критерии към ВиК операторите • определя професионалните и квалификационните изисквания към техническия персонал на В и К операторите, условията и редът за провеждане на обучението му • Лицензиране?

 14. Какво предстои за отрасъл ВиК • Стратегия за ВиК отрасъл • Подзаконови нормативни документи • Правилник за асоциациите • Наредба за критерии за ВиК операторите • Наредба за отстояния от техническите проводи и съоръжения • Повишаване капацитета на структурите в отрасъла – асоциациите по ВиК, ВиК операторите, администрацията

 15. Благодаря за вниманието! Добромир Симидчиев Министерство на регионалното развитие и благоустройството Шератон, София, 29.03.2012