slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Krajowe Forum Wodne Dorzecza Odry i Wisły Opracowanie: Ksenia Starzec-Wiśniewska

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Krajowe Forum Wodne Dorzecza Odry i Wisły Opracowanie: Ksenia Starzec-Wiśniewska - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Krajowe Forum Wodne Dorzecza Odry i Wisły Opracowanie: Ksenia Starzec-Wiśniewska. Fot. Willy Sinn. Artykuł 14 RDW: Informowanie społeczeństwa i konsultacje społeczne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Krajowe Forum Wodne Dorzecza Odry i Wisły Opracowanie: Ksenia Starzec-Wiśniewska' - tuwa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Krajowe Forum Wodne

Dorzecza Odry i Wisły

Opracowanie: Ksenia Starzec-Wiśniewska

Fot.

Willy

Sinn

artyku 14 rdw informowanie spo ecze stwa i konsultacje spo eczne
Artykuł 14 RDW:Informowanie społeczeństwa i konsultacje społeczne

„Państwa Członkowskie zachęcają wszystkie zainteresowane strony do czynnego udziału we wdrażaniu niniejszej dyrektywy, w szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i uaktualnianiu planów gospodarowania wodami

w dorzeczach. Państwa Członkowskie zapewniają, że dla każdego obszaru dorzecza zostaną opublikowane i udostępnione społeczeństwu, również użytkownikom, w celu zgłaszania uwag, następujące informacje:

a) harmonogram i program prac związanych z tworzeniem planu, w tym wykaz konsultacji społecznych, które należy przeprowadzić, co najmniej trzy lata przed rozpoczęciem okresu, do którego odnosi się plan;

b) wyniki okresowego przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej, określonych dla danego dorzecza, co najmniej dwa lata przed rozpoczęciem okresu, do którego odnosi się plan;c) projekty planu gospodarowania wodami w dorzeczu, co najmniej rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan.”

Na wniosek udostępnia się dokumenty źródłowe i informacje wykorzystane do opracowania projektu planu gospodarowania wodami w dorzeczu.

slide3
Instrumenty procesu udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW na poziomie krajowym (dwóch dorzeczy):
 • Krajowa Rada Gospodarki Wodnej (organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej), wyrażająca opinie w sprawach gospodarowania wodami, a w szczególności (art. 96 ust. 2 Prawa Wodnego):
  • przedstawia propozycje oraz wnioski dotyczące poprawy stanu zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej w państwie,
  • opiniuje projekty planów gospodarowania wodami w dorzeczu,
  • opiniuje programy inwestycyjne w zakresie gospodarowania wodami,
  • opiniuje projekty aktów prawnych regulujących sprawy gospodarowania wodami,
 • Krajowe Forum Wodne Dorzecza Odry i Wisły,
 • Internet,
 • Media.
slide4
Cele Krajowego Forum Wodnego

Dorzecza Odry i Wisły

demokratyzacja procesu podejmowania decyzji,

☼ ☼

uzyskanie społecznej akceptacji dla decyzji podejmowanych w zakresie gospodarowania wodami, w procesie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce,

☼ ☼☼

zapewnienie możliwie najszerszego kompromisu społecznego i współdziałania grup docelowych

najwa niejsze obszary aktywno ci krajowego forum wodnego dorzecza odry i wis y
Najważniejsze obszary aktywności Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Odry i Wisły:
 • wpływanie na strategiczne rozwiązania w gospodarce wodnej,
 • monitorowanie opinii różnych środowisk o problemach i planowanych zamierzeniach w zakresie ogólnokrajowych rozwiązań w gospodarce wodnej,
 • dialog pomiędzy różnymi organizacjami

i instytucjami, a administracją odpowiedzialną za wdrażanie RDW,

 • promowanie zasady racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.
slide6
Najważniejsze zadania Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Odry i Wisły w odniesieniu do trzech form udziału społecznego:
 • I Informowanie:
  • przejrzyste i zrozumiałe przedstawienie kolejnych etapów planowania gospodarowania wodami w świetle RDW oraz wyników planowania,
  • wypracowanie wspólnego stanu znajomości treści i zagadnień planowania /tzw. „wyrównanie poziomów wiedzy”/,
 • II Konsultacje:
  • monitorowanie opinii społeczeństwa w kwestii planowania,
  • ustalenie poziomu akceptacji społecznej w odniesieniu do programu działań,
  • ustalenie najważniejszych obszarów konfliktowych,
  • pozyskanie impulsów i alternatywnych propozycji rozwiązań w kwestiach merytorycznych,
slide7
Najważniejsze zadania Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Odry i Wisły w odniesieniu do trzech form udziału społecznego /c.d./:

III Czynne zaangażowanie:

 • współpraca przy opracowywaniu programu działań w oparciu o uzasadnione wnioski i zastrzeżenia,
 • analiza obszarów konfliktowych,
 • wypracowanie konsensusu,
 • rozpoznanie podstaw akceptacji społecznej dla decyzji w zakresie gospodarowania wodami,
 • wzmocnienie „fachowej” znajomości stanu rzeczy poprzez upowszechnianie informacji naukowo-technicznej przekazywanej w przystępnej formie.
slide8
Kryteria sukcesu działania

Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Odry i Wisły:

 • uznanie procesu wdrożeniowego - przez wszystkich jego uczestników - za przejrzysty /obiektywny, uczciwy/,
 • efektywność prowadzonych debat i formułowanie konkretnych wniosków końcowych /podstawa dalszych działań: informacyjno-edukacyjnych i wdrożeniowych/,
 • stopień rzeczywistego zaangażowania się w proces przez uczestników KFW,
 • niekwestionowanie przez uczestników /oraz szersze społeczeństwo/ reprezentatywności KFW – tak, by jego działania mogły być odbierane jako wiarygodne oraz stanowić podstawę /punkt wyjścia/ do dalszych prac w lokalnych środowiskach uczestników.
slide9
Organizacja pracy Forum:
 • liczba uczestników: 100 – 130 osób,
 • czas trwania 1 do 2 dni /w zależności od zakresu omawianej tematyki/,
 • forma spotkania: sesja plenarna oraz praca w grupach roboczych (panelach dyskusyjnych),
 • harmonogram spotkań:
 • spotkania raz w roku w okresie wiosennym… marzec 2007r., luty 2008r., marzec 2009r. /ustalając zakres tematyczny spotkań w zależności od potrzeb podjęcia dyskusji nad konkretnymi zagadnieniami/,
 • podstawowa grupa adresatów Forum: zorganizowane społeczeństwo,
 • spotkania otwarte dla przedstawicieli mediów,
 • utworzenie na stronie WWW KZGW „linku” poświęconego KFW zawierającej informacje o organizacji i programie kolejnych spotkań oraz każdorazowe podsumowanie zjazdu wraz z listą zagadnień „do wyjaśnienia”,
 • Każdorazowo - po spotkaniu KFW - zostanie przygotowana krótka informacja prasowa,
 • o spotkaniach KFW powiadamiana będzie prasa branżowa - z zakresu gospodarki wodnej, przemysłu, rolnictwa oraz innych sektorów reprezentowanych na forum.
 • UWAGA! organizacje, związki, zrzeszenia powinny zadbać o kontynuację /zachowanie ciągłości/ personalnej reprezentacji na spotkaniach.
slide10
Schemat organizacyjny udziału społeczeństwa w Polsce

Ministerstwo Środowiska

Departament Gospodarki Wodnej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowe Forum Wodne

Dorzecza Odry i Wisły

Krajowa Rada

Gospodarki Wodnej

RZGW

Szczecin

RZGW

Poznań

RZGW

Wrocław

RZGW

Gliwice

RZGW

Kraków

RZGW

Warszawa

RZGW

Gdańsk

RGWRW

RGWRW

RGWRW

2 RGWRW

RGWRW

RGWRW

RGWRW

Komisja

ds. US

Komisja

ds. US

Komisja

ds. US

Komisja

ds. US

Komisja

ds. US przy Dyrektorze

RZGW

Komisja

ds. US

2 Komisje

ds. US

S P O Ł E C Z E Ń S T W O

slide11
W pierwszym kwartale 2007r. (marzec) planowane jest pierwsze spotkanie Krajowego Forum Wodnego, podczas którego jego uczestnikom przedstawiony zostanie „Harmonogram i program prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami, w tym zestawienie działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji społecznych".

Uczestnicy Forum zostaną również poinformowani o zagadnieniach związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami w świetle norm Ustawy - Prawo wodne.

slide12
Najważniejszymi narzędziami, które zostaną wykorzystane w procesie udziału społeczeństwa będą:

na poziomie krajowym /dorzeczy/: Krajowa Rada Gospodarki Wodnej, Krajowe Forum Wodne Obszarów Dorzecza Odry i Wisły,

na poziomie regionalnym /regionów wodnych/: Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych oraz powstałe przy nich Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa.

Optymalna reprezentatywność społeczna w/w gremiów pozwoli na uzyskanie szeregu cennych opinii i uwag - pomocnych przy określaniu ostatecznej zawartości merytorycznej konsultowanych dokumentów.

slide13
***
 • Opierając się o wiedzę i doświadczenie przedstawicieli poszczególnych grup społecznych, m.in. rolnictwa, rybactwa, administracji samorządowej, przemysłu, etc., możliwe będzie przygotowanie dokumentów:
 • akceptowalnych społecznie,
 • zawierających odpowiednią hierarchizację istotnych problemów gospodarki wodnej,
 • stanowiących podstawę do opracowywania programu wodno-środowiskowego kraju, którego streszczenie ujęte zostanie w planach gospodarowania wodami.
slide14
Fot. Willy Sinn

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

ad