Zwi zek mi dzygminny gospodarka odpadami aglomeracji pozna skiej
Download
1 / 19

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Uczestnicy Związku Międzygminnego GOAP. Mieszkańcy i ilość odpadów. Mieszkańcy: - Poznań 553 tys. - 9 gmin Związku 186 tys. Masa odebranych odpadów komunalnych: - Poznań 247.920 Mg - 9 gmin 45.943 Mg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”' - turner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zwi zek mi dzygminny gospodarka odpadami aglomeracji pozna skiej

Związek Międzygminny

„Gospodarka Odpadami

Aglomeracji Poznańskiej”Mieszka cy i ilo odpad w
Mieszkańcy i ilość odpadów

 • Mieszkańcy:

  - Poznań 553 tys.

  - 9 gmin Związku 186 tys.

 • Masa odebranych odpadów komunalnych:

  - Poznań 247.920 Mg

  - 9 gmin 45.943 Mg


Zwi zek mi dzygminny gospodarka odpadami aglomeracji pozna skiej1
Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

 • Związek powstał w 2010 roku, został wpisany do Rejestru związków międzygminnych w dniu 30 września 2010 roku.

 • W skład Związku wchodzą gminy: Buk, Oborniki, Suchy Las, Murowana Goślina, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska, Poznań.

 • Zadania statutowe: do Związku, w ramach jego działalności, należy planowanie i wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin – Uczestników Związku. Zadania te wynikają bezpośrednio m. in. z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.


Organy zwi zku mi dzygminnego
Organy Związku Międzygminnego Poznańskiej”

 • Zgromadzenie Związku – organ stanowiący i kontrolny, w jego skład wchodzą wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast i gmin; każda gmina ma w Związku jeden głos

 • Zgromadzenie liczy 18 członków

 • Liczba głosów Miasta Poznania równa się liczbie głosów pozostałych gmin

 • Zarząd Związku – organ wykonawczy


Kompetencje zgromadzenia
Kompetencje Zgromadzenia Poznańskiej”

 • Wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Związku, w szczególności:

 • Podejmowanie uchwał o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań

 • Uchwalanie budżetu Związku i programów działania

 • Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i terminów wpłacania składek członkowskich

 • Podejmowanie uchwał w sprawach zasad zarządzania majątkiem, jego zbywania i obciążania oraz zaciągania pożyczek

 • Powołanie Komisji Rewizyjnej oraz innych komisji zgromadzenia

 • Uchwalanie regulaminów pracy organów Związku

 • Podjęcie uchwały zezwalającej na przyjęcie do Związku nowego uczestnika oraz o usunięciu uczestnika ze Związku


Zadania zarz du
Zadania Zarządu Poznańskiej”

 • Zarząd jest organem wykonawczym Związku, liczy pięciu członków

 • Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia oraz realizuje zadania przekazane przez Zgromadzenie

 • Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  -przygotowywanie danych i materiałów do podjęcia uchwał

  -gospodarowanie mieniem Związku

  -wykonywanie budżetu

  -składanie sprawozdań Zgromadzeniu

  Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku


Zmiany w systemie odpadowym
Zmiany w systemie odpadowym Poznańskiej”

 • Podmiotem odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadów jest gmina

 • Gmina obligatoryjnie wybiera w przetargu podmiot, który uzyska prawo do odbioru odpadów na danym obszarze

 • Obowiązek uzyskania zezwolenia na odbieranie odpadów zostaje zastąpiony wpisem do rejestru

 • Gmina pobiera od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • System zagospodarowania odpadów obejmuje:

  -nieruchomości zamieszkałe - obligatoryjnie

  -nieruchomości niezamieszkałe - fakultatywnie


Obowi zki gmin i
Obowiązki gmin - I Poznańskiej”

 • Gminy tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych

 • Gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów

 • Gminy obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

 • Gminy nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Gminy prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.


Obowi zki gmin ii
Obowiązki gmin - II Poznańskiej”

 • Gminy dokonują corocznej analizy systemu gospodarki odpadami komunalnymi

 • Gminy tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 • Gminy zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 • Gminy udostępniają informacje o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


Ograniczanie masy odpad w komunalnych
Ograniczanie masy Poznańskiej”odpadów komunalnych

 • Gminy są obowiązane do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do 16 lipca 2013r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. (dotychczas wskazywana data to 31.12.2013)

 • do 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. (dotychczas wskazywana data to 31.12.2020r.)


Poziomy recyklingu
Poziomy recyklingu Poznańskiej”

Gminy są obowiązane do osiągnięcia do 31.12.2020 roku:

 • poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych, papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo

 • poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.


Dzia alno goap
Działalność GOAP Poznańskiej”

 • Związek zarejestrowano 30.09.2010r. Obecnie nastąpiło dostosowanie Statutu Związku do wymagań ustawy z 1 lipca 2011

 • Powołanie Zgromadzenia, wybory Zarządu i utworzenie Biura Związku

 • Przygotowanie analiz i materiałów do utworzenia bazy danych oraz określenia sektorów i kosztów systemu odbioru odpadów

 • Wybór siedziby – Poznań, ul. Św. Michała 43

 • Utworzenie strony internetowej www.goap.poznan.pl


Najwa niejsze zadania
Najważniejsze zadania Poznańskiej”

 • Opracowanie jednolitej bazy danych o wytwórcach odpadów komunalnych w gminach

 • Wyznaczenie na obszarze działania GOAP sektorów odbioru odpadów

 • Przyjęcie regulaminów utrzymania porządku i czystości na terenie gmin

 • Określenie stawek opłat za odbiór odpadów, zgodnie z ustawą mogą być naliczane od:

  -gospodarstwa domowego

  -powierzchni nieruchomości

  -zużycia wody

  -liczby osób


Problemy gospodarki odpadami na terenie działania Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Prace Związku dotyczące tworzenia nowego systemu gospodarki odpadami w ramach Regionu II:

a) dostosowanie Statutu Związku do przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,

b) uchwalenie budżetu na rok 2013,

c) podjęcie uchwał dot. metody naliczania opłat, wzoru deklaracji i zakresu usług,


Problemy gospodarki odpadami na terenie działania Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

d) wyznaczenie sektorów na terenie gmin – Uczestników Związku w celu organizacji odbierania odpadów komunalnych oraz wyznaczania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych ,

e) wybór systemu informatycznego i tworzenie bazy danych,

f) przygotowanie systemu poboru opłat,

g) przygotowanie SIWZu na odbiór odpadów.


Terminy
Terminy Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

 • 1 stycznia 2013 – zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania porządku i czystości

 • 1 stycznia 2013 – przedsiębiorcy działający na podstawie zezwoleń obowiązani są uzyskać wpis do rejestru

 • 31 marca 2013 – termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województwa

 • 1 lipca 2013 – nowy system gospodarowania odpadami zaczyna w pełni funkcjonować


Zapraszamy do wsp pracy
Zapraszamy do współpracy Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

 • Związek Międzygminny GOAP zaprasza do współpracy samorządy gminne, ekspertów, organizacje pozarządowe, organy administracji rządowej i samorządowej, administracje ochrony środowiska.

 • Naszym celem jest stworzenie jednolitego, sprawnego, kompleksowego systemu gospodarki odpadami obejmującego wszystkie gminy związkowe.


Dzi kujemy
Dziękujemy! Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

 • Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

 • Ul. Św. Michała 43

 • 61-119 Poznań

 • tel. 61 64 67 400

 • www.goap.poznan.pl

 • [email protected]


ad