matematyka dla ka dego dziecka przedszkolnego i w wieku wczesnoszkolnym
Download
Skip this Video
Download Presentation
MATEMATYKA DLA KAŻDEGO DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO I W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

MATEMATYKA DLA KAŻDEGO DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO I W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM - PowerPoint PPT Presentation


 • 774 Views
 • Uploaded on

MATEMATYKA DLA KAŻDEGO DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO I W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM. Barbara Sałacka doradca metodyczny wychowania przedszkolnego Regina Krefft doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej. WAŻNE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MATEMATYKA DLA KAŻDEGO DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO I W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM' - tulia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
matematyka dla ka dego dziecka przedszkolnego i w wieku wczesnoszkolnym
MATEMATYKA DLA KAŻDEGO DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO I W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM

Barbara Sałacka doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Regina Krefft doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

wa ne
WAŻNE
 • W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele przedszkola zobowiązani są do znajomości Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

 • Nauczyciele klas I – III, a zwłaszcza klas I powinni znać podstawę programową wychowania przedszkolnego.
klasyfikacja
KLASYFIKACJA

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 • Grupuje obiekty w sensowny sposób i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
 • Przewiduje w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzonych i obserwowanych zmianach)
 • Stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć
 • Klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania;
 • Układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je, wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie
zbiory
ZBIORY

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 • Ustala równoliczność dwóch zbiorów
 • Ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach
kierunki po o enie obiekt w
KIERUNKI, POŁOŻENIE OBIEKTÓW

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 • Rozróżnia stronę lewą i prawą
 • Określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby
 • Określa kierunki i ustala położenie obiektów także w odniesieniu do innych obiektów
 • Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru; rozumie polecenia typu: narysuj kółkow lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek zaczynając od lewej strony kartki
 • Wyprowadza kierunki od siebie i innych osób
 • Określa położenie obiektów względem obranego obiektu
 • Orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku
liczenie i sprawno ci rachunkowe
Liczenie i sprawności rachunkowe

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 • Liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego
 • Wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych
 • Posługuje się liczebnikami porządkowymi
 • Sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu liczenia)
 • Wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20)
 • Zapisuje liczby cyframi (zakres do 10)
 • Wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych
 • Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10, poprawnie zapisujete działania
 • Radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania
zadania tekstowe
Zadania tekstowe

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 • Nie występuje
 • Zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie, w konkretnej sytuacji stosując zapis cyfrowy i znaki działań
pomiar
pomiar

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

DŁUGOŚĆ

 • Wie na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą

DŁUGOŚĆ

 • Mierzy długość, posługując się np. linijką
 • Porównuje długości obiektów
 • CIĘŻAR
 • Potrafi ważyć przedmioty
 • Różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze
 • Wie, że towar w sklepie jest pakowany według wagi
pomiar10
pomiar

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

CZAS

 • Zna stałe następstwo dni i nocy, pory roku, dni tygodnia i miesięcy w roku

PŁYNY

 • Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową

CZAS

 • Nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku
 • Orientuje się do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać
 • Rozpoznajeczas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków
obliczenia pieni ne
Obliczenia pieniężne

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 • Nie występuje
 • Zna będące w obiegu monety i banknot o wartości10 złotych
 • Zna wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży
 • Zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go
czynno ci umys owe wa ne dla uczenia si matematyki
Czynności umysłowe ważne dla uczenia się matematyki

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 • Cel trzeci:

Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

 • W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania.
 • Dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla; zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek)
edukacja matematyczna w wychowaniu przedszkolnym komentarz do podstawy programowej
Edukacja matematyczna w wychowaniu przedszkolnym (komentarz do podstawy programowej)
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych potrzebnych w nauce szkolnej(rozumowanie przyczynowo - skutkowe, klasyfikacja, wnioskowanie o wprowadzonych i obserwowanych zmianach - co najmniej w tym zakresie).
 • Autorskie programy wychowania przedszkolnego, opracowane według podstawy programowej mogą rozszerzać ten zakres edukacji, ponieważ zadatki uzdolnień matematycznych ujawniają się już u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego są punktem wyjścia do ustalenia wymagań obowiązujących w edukacji matematycznej w klasie I.

(E. Gruszczyk – Kolczyńska)

zalecane warunki i spos b realizacji edukacji matematycznej edukacja wczesnoszkolna
Zalecane warunki i sposób realizacji edukacji matematycznej – edukacja wczesnoszkolna
 • W pierwszych miesiącach nauki w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki.
 • Dominującą formą zajęć są w tym czasie zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami, np. liczmanami.
 • Następnie dba się o budowanie w umysłach dzieci pojęć liczbowych i sprawności rachunkowych na sposób szkolny.
 • Przy układaniu i rozwiązywaniu zadań trzeba zadbać o wstępną matematyzację: dzieci rozwiązują zadania matematyczne manipulując przedmiotami lub obiektami zastępczymi, potem zapisują rozwiązanie.
 • Dzieci mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń najwyżej przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną.
slide15
Trzy okresy rozwoju poznawczego według Piageta:

I okres inteligencji sensoryczno-motorycznej (0-2 lat);

II okres kształtowania się operacji konkretnych (2 lat – 12 lat): wiek przedszkolny i wczesnoszkolny

III okres kształtowania się operacji formalnych (12 lat– 15 lat)

ii okres kszta towanie si operacji konkretnych my lenie przedoperacyjne okres przedszkolny
II okres - kształtowanie się operacji konkretnych - myślenie przedoperacyjne – okres przedszkolny
 • Dziecko poznaje świat za pomocą działania.
 • Czynności konkretnych nie cechuje odwracalność.
 • Dziecko dostrzega właściwości danej sytuacji, ale przy wprowadzonych zmianach, nie potrafi wykorzystać dotychczasowych doświadczeń, nie potrafi poprzez działanie odwrotne powrócić do sytuacji wyjściowej.
dojrza o do uczenia si matematyki
Dojrzałość do uczenia się matematyki

Wskaźniki:

 • świadomość, w jaki sposób należy liczyć przedmioty;
 • odpowiedni poziom rozumowania operacyjnego;
 • zdolność do funkcjonowania na poziomie symbolicznym i ikonicznym bez potrzeby odwoływania się do poziomu działań praktycznych;
 • wysoki poziom odporności emocjonalnej na sytuacje trudne;
 • należyta sprawność manualna, precyzja spostrzegania

i koordynacja wzrokowo-ruchowa.

(E. Gruszczyk-Kolczyńska)

slide18
Zdolność dokonywania przez dziecko w umyśle operacji „odwracania” umożliwia prawidłowe funkcjonowanie w zakresie uczenia się matematyki.
 • W pierwszych miesiącach nauki w centrum uwagi edukacji matematycznej jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki.
 • Dominującą formą zajęć w tym czasie są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami, np. liczmanami.
 • Następnie dba się o budowanie w umysłach dzieci pojęć liczbowych i sprawności rachunkowych.
wa ne dla edukacji matematycznej i nie tylko
Ważne dla edukacji matematycznej i nie tylko
 • Na przełomie 6 i 7 roku życia dominuje jeszcze myślenie konkretno-obrazowe. Chcąc dokonać operacji myślowych, dziecko musi mieć kontakt z rzeczami, modelami i obrazami. Działania na konkretach stają się podstawą wyobrażeń.
 • Zajęcia są oparte na zabawie, różnorodnej aktywności, manipulowanie przedmiotami.
slide20
Pokonywanie trudności towarzyszy każdej

kształtowanej umiejętności i rozwiązywaniu każdego złożonego problemu.

 • Jeżeli dziecko chce się dowiedzieć czegoś nowego, musi zdobyć się na wysiłek, a to jest równoważne z pokonywaniem trudności.
 • Ważne jest, aby rozwiązywanie zadania i związane z tym pokonywanie trudności mieściło sięw możliwościach umysłowych dziecka.

E.Gruszczyk - Kolczyńska, Siedem grzechów głównych edukacji matematycznej. W:Meritum Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 2009

slide21
Dziecko tworzy trzy systemy reprezentacji - poziomy języka, opisując badany i poznawany świat:
 • enaktywny (gesty, praktyczne działanie),
 • ikoniczny (rysunki, które oznaczają to, co przedstawiają),
 • symboliczny (obrazy, znaki, symbole o umownym znaczeniu, ich rozumienie jest możliwe gdy poznamy ich znaczenie – sens).
refleksje do edukacji matematycznej i nie tylko
Refleksje do edukacji matematycznej i nie tylko
 • Sięgajmy w procesie kształcenia po sytuacje bliskie i zrozumiałe dla dzieci;
 • Odwołujmy się jak najczęściej do ich doświadczeń i wiedzy pozaszkolnej;
 • Starajmy się, aby działanie i rysunek poprzedzały symbole i im towarzyszyły;
slide23
Korzystajmy z języka potocznego, stopniowo wzbogacając go tylko o te pojęcia i symbole, których sens jest już dzieciom znany;
 • Twórzmy okazje do dziecięcych doświadczeń i eksperymentów;
 • Zachęcajmy dzieci do budowania oraz stosowania własnych strategii;
 • Pozwólmy im opowiadać i rozmawiać na temat swoich spostrzeżeń i odkryć, ale także trudnościi wątpliwości;
 • Zawsze bardzo uważnie ich słuchajmy.
  • (M. Dąbrowski)
bibliografia
Bibliografia
 • GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA E. Dziecięca matematyka: metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa 2000
 • GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA E. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, WSiP, Warszawa 2004
 • WOJCIECHOWSKA K. Gry i zabawy matematycznew przedszkolu, „Nowik”, Opole 2008
 • NOWIK J. Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, „Nowik”, Opole 2009
 • STASICA J. 160 pomysłów na zajęcia zintegrowanez matematyki w klasach I-III, „Impuls”, Kraków 2001
ad