Familiens hus i Grimstad. - PowerPoint PPT Presentation

familiens hus i grimstad n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Familiens hus i Grimstad. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Familiens hus i Grimstad.

play fullscreen
1 / 15
Familiens hus i Grimstad.
241 Views
Download Presentation
tulia
Download Presentation

Familiens hus i Grimstad.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Familiens hus i Grimstad. Organisering Tjenester Lederstruktur Tiltak

 2. Lokalisering Velkommen til FAMILIENS HUS på Dømmesmoen Etablert oktober 2013

 3. KOMMUNEOVERLEGE/ENHETSLEDER MILJØRETTET HELSEVERN HELSESØSTER- OG JORDMORTJENESTEN FAMILIESENTERET PSYKISK HELSETJENESTE FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN FRISKLIVSENTRALEN PMTO FORELDREVEILEDNING BARNEVERNTJENSTEN PP-TJENESTEN HELSETJENESTE FOR FLYKTNINGER

 4. Modell for Familiens hus • Familiens hus er tverrfaglig kommunalt tjenestetilbud til barn, unge, familier og deres nettverk. Brukerne møter en helhetlig og familiestøttende tjeneste i samme hus • Overordnet målsetting: fremme trivsel og god helse hos barn, unge og familier og styrke barn og unges oppvekstvilkår

 5. Administrativ og politisk forankringHistorikk • Familiesenteret etablert ved hjelp av midler i opptrappingsplan psykisk helse. Etablert i 2004. • Politisk vedtak - Familiesenteret skal være et lavterskeltilbud til barn, unge og familier og det skal videreutvikles sammen med andre tjenester • Familiesenteret ble etablert på Edikken • Ble samlokalisert med Helsestasjonen i 2007 • 2010 startet prosessen med å utarbeide modell for Familiens hus. • Mandat fra rådmannen juni 2010 og forankret i rådmannens ledergruppe (mandatet utarbeidet av kommunalsjef for helse- og sosial og for kultur- og oppvekst)

 6. Forankring forts…. • Vedtatt i kommunestyret i nov. 2010 at det skal utarbeides modell for Familiens hus i et tverrsektorielt samarbeid • I prosessen med utarbeidelse av modellen skal følgende tjenester delta: • Barnevern • Ppt • Barnehage • Helsesøster- og jordmortjenesten • Familiesenteret • Fysio- og ergoterapitjenesten • Psykisk helse • Legetjenesten • Familiens hus er forankret i kommuneplanen

 7. Modell forts…. • Målsetting kan bl.a. nås gjennom • Bruker i sentrum • Tidlig innsats • Tilgjengelighet og samarbeid • Bærende prinsipp er å ivareta krefter og løsningsstrategier hos den enkelte person og familie • Ved økt samhandling og samordning av tjenester ønsker en å oppnå økt kvalitet

 8. Faglig fundament for Familiens hus • Helsefremmende og forebyggende perspektiv • Lavterskeltilbud til alle barn, unge og familier • Rask og helhetlig hjelp ved behov • Familiestøttende tjenester • Fokus på mestring og muligheter • Tar hensyn til hele familiens ønsker, ressurser og behov • Felles verdigrunnlag samtidig som de enkelte faggruppene bevarer sin egenart • Åpenhet, redelighet, respekt og mot • Brukerperspektivet i sentrum

 9. Faglig fundament forts… • Omgivelser og ansatte er imøtekommende og inkluderende • Barn, unge og familier blir sett, hørt og møtt med respekt • Grunnleggende holdning er at brukerne gjennom sin hverdagskunnskap kjenner sin egen situasjon og sin familie best • Kvalitet og kontinuerlig fagutvikling i Familiens hus som helhet og i den enkelte tjeneste • Fokus på relasjonskompetanse og samhandlingskompetanse • Tjenesten skal til enhver tid være godt kjent med hverandre

 10. Hvilke tjenester inngår • Nivå 1 – Tilbud til alle barn og unge med familier • Åpen barnehage, helsestasjon inkl. jordmor og lege, familiesenteret, fysioterapitjeneste inkl. frisklivssentral • Nivå 2 – Tilbud til barn, unge og familier med individuelle behov • helsestasjon inkl. jordmor og lege, familiesenteret, fysioterapitjeneste inkl. frisklivssentral, ergoterapitjeneste, PMTO-terapeuter, seksjon for psykisk helse • Nivå 3 – Tilbud til barn, unge og familier med særskilte behov – som strever med store, sammensatte problemer • helsestasjon inkl. jordmor og lege, familiesenteret, fysio- og ergoterapitjeneste, PMTO-terapeuter, seksjon for psykisk helse, PPT og barnevern

 11. Aktuelle samarbeidspartnere • Andre kommunale tjenester – barnehager, skoler, sosialtjenesten, boveiledertjenesten, kulturtjenesten, fastlegene, kommuneoverlegen, omsorgstjenestene, NAV, flyktningetjenesten • Eksterne tjenester /aktører– ABUP, HABU, Bufetat, krisesenteret, SMSO, politiet, frivillige • Familiens hus og samarbeidspartnere utarbeider samarbeidsformer i fellesskap

 12. Organisering og ledelse • Dagens organisering består • Den enkelte tjeneste som inngår i Familiens hus samlokaliseres selv om den også yter tjenester til voksne/eldre (psyk helse, fysio-ergo..). Viktig for å ivareta gode fagmiljøer • Ledes av lederteam som består av de tre enhetslederne for Sosial- og barnevern, Veilednings- og utviklingstjensten og Helsetjenesten • Faglederne samarbeider nært med lederteamet gjennom utvidet lederforum • Den daglige driften koordineres av enhetsleder for helsetjenesten

 13. Organisering og ledelse forts… • Den enkelte tjeneste bestemmer selv, ut fra faglige kriterier og prioriteringer, hvem som skal få deres tjenester og hvor ofte og hvor lenge tjenesten kan gis • Den enkelte tjeneste bidrar med sin kompetanse i det tverrfaglige arbeidet • Rutiner for samarbeid utarbeides i fellesskap • Gode rutiner for dokumentasjon og informasjonsutveksling innefor rammen av taushetsplikt og regelverk for den enkelte tjeneste utarbeides • Familiens hus har ett tlf.nr og en dør inn til felles venterom og bemannet resepsjon som tar i mot henvendelser og ønsker velkommen • Tilgang til felles merkantilt personell

 14. Etablering og innføring av modellen • Samlokalisering – arbeides med. Suksessfaktor! • Lederteam og utvidet lederforum er etablert • Valgt ut to hovedområder det arbeides med nå • Taushetsplikten i Familiens hus • Samtale med barn • Familieråd/reflekterende team er etablert • Flere nye arenaer og tiltak der tjenestene som inngår i Familiens hus samarbeider • Barn i rusfamilier • Innføring av Kvellomodellen • ABUP kommer ut i kommunen en halv dag i måneden • Oppstart av SMIL gruppe • Usikkerhet knyttet til åpen barnehage (lokaler)

 15. Tiltak som er etablert fra før • Familievoldsteamet • Foreldreveiledning (ICDP samarbeid med ABUP, PMTO samarbeid med bufetat) • Basisteam på skolene • Tiltakene har vært viktige i utarbeidelse av samhandlingsmodell ved at tjenestene har blitt godt kjent og har utviklet godt samarbeid, god relasjon gjennom felles arbeid med brukere. God praksis • Etablerte tilbud kan forbedres ved etablering av Familiens hus (f.eks. basisteam)