koncepcijas par izdienas pensiju pie ir anu att st ba
Download
Skip this Video
Download Presentation
Koncepcijas par izdienas pensiju piešķiršanu attīstība

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Koncepcijas par izdienas pensiju piešķiršanu attīstība - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Koncepcijas par izdienas pensiju piešķiršanu attīstība. Kādēļ nepieciešama jauna izdienas pensiju koncepcija?. Fragmentēts administratīvais regulējums Atšķirīgi piemērošanas kritēriji Demogrāfiskās situācijas izmaiņas Iedzīvotāju dzīves ilguma palielināšanās Demogrāfiskās slodzes pieaugums

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Koncepcijas par izdienas pensiju piešķiršanu attīstība' - tudor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k d nepiecie ama jauna izdienas pensiju koncepcija
Kādēļ nepieciešama jauna izdienas pensiju koncepcija?
 • Fragmentēts administratīvais regulējums
 • Atšķirīgi piemērošanas kritēriji
 • Demogrāfiskās situācijas izmaiņas
 • Iedzīvotāju dzīves ilguma palielināšanās
 • Demogrāfiskās slodzes pieaugums
 • Pensionēšanās vecuma paaugstināšana
 • Dinamiskas darba vides/tirgus izmaiņas
 • Kaitīgo darba vides faktoru ietekmes samazināšanās
 • Karjeras alternatīvu skaita palielināšanās
 • Mūžizglītības sistēmas attīstība
 • Pensiju sistēmas attīstība
koncepcijas izstr des laika pl ns
Koncepcijas izstrādes laika plāns
 • 14Jūn2012
 • Grozījumi likumā «Par valsts pensijām»:
 • Pensijas vecuma paaugstināšana no 62 uz 65 gadiem
 • pa 3 mēnešiem sākot ar 2014 gadu
 • LM mērķi
 • Kritēriju harmonizācija
 • Pensijas vecuma paaugstināšana
 • Ieskaitāmā stāža palielināšana
 • Civilā stāža ieskaitīšanas nosacījumi
 • Atbalsta personu izslēgšana
 • Iespējamo jauno pensiju saņēmēju
 • apzināšana

SARUNAS

Ministrijas:

IeM,AiM,TM,KM,ĀM

Valsts iestādes:

SAB, KNAB,Prokuratūra...

Ārodbiedrības:

LBAS,9 ārodbiedrības

MK 07nov10 rīkojums Nr 674

Līdz 01mar13 koncepcija

1.Okt 2013

1.Mar 2013

starptautisk prakse izdienas pensiju nodro in an
Starptautiskā prakse izdienas pensiju nodrošināšanā
 • Speciālās pensiju shēmas valsts sektorā strādājošajiem
 • nosacījumi attiecībā uz pensiju nodrošinājumu (iemaksu likme, finansēšanas nosacījumi, pensijas struktūra) ir vienādi gan valsts, gan privātajā sektorā, atšķirās administrēšanas nosacījumi
 • valsts sektorā strādājošie ir daļa no valsts sociālās drošības pensiju sistēmas un maksā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Papildus valsts sektora darba devēji saviem darba ņēmējiem piedāvā profesionālās pensijas
 • valsts sektora pensijas pilnībā nodalītas no valsts sociālās drošības sistēmas un tā darbinieki vai daļa no tiem (ierēdniecība) nemaksā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
 • Pensiju atvieglojumi vai speciālās pensiju shēmas personām, kuras strādā profesijās, kas saistītas ar būtisku risku
 • Finanšu resursi minēto profesiju pensiju nodrošināšanai ir atšķirīgi:
 • darba devējs un darba ņēmējs maksā augstāku sociālās apdrošināšanas likmi
 • pensijas tiek finansētas no vispārējā pensiju fonda
 • tiek slēgti līgumi ar privātajiem pensiju fondiem, kuros iemaksas veic darba devējs
profesijas oecd valst s kuras saist tas ar pa u risku
Profesijas OECD valstīs, kuras saistītas ar īpašu risku

Galvenās grupas:

1) Darba dzīve ir pakļauta bīstamiem un smagiem darba apstākļiem:

Jūras, flotes, darbinieki, ogļrači, kalnrūpniecībā (zem zemes) nodarbinātie.

Attīstoties tehnoloģijām, atsevišķām profesijām šajā grupā darba apstākļi uzlabojas

2) Darba specifika ir saistīta ar paaugstinātu risku un izaicinājumiem, kā rezultātā var saīsināties karjera:

Policijā strādājošie, ugunsdzēsēji, militārpersonas, tiesībsargājošo iestāžu darbinieki, atsevišķās valstīs šajā kategorijā ietilpst arī lidmašīnu piloti, kā arī baleta mākslinieki un orķestra darbinieki;

3) Darbinieki, kuriem ir zemas kvalitātes darba apstākļi,

Tradicionāli tie ir nakts sargi, montāžas konveijera strādnieki, ārpus telpu strādnieki, kuri ir pakļauti lielākam darba negadījumu riskam;

4) Darbinieki. kuru darbs nav saistīt ar īpašu risku, bet sabiedrība to uzskata par būtisku tās funkcionēšanai:

Atsevišķās valstīs īpaši pensiju nosacījumi ir žurnālistiem un pedagogiem

latvijas situ cija 2011
Latvijas situācija (2011)
 • Personas, kurām izdienas pensija piešķirta vai kuras var pretendēt uz izdienas pensiju no valsts sociālas apdrošināšanas speciālā budžeta
    • kopējais saņēmēju skaits – 4515
    • piešķirtais pensijas vidējais apmērs – Ls 190,43
    • vidējais vecums – 57,73 gadi (neiesk. IeM)
 • Personas, kurām izdienas pensija piešķirta vai kuras var pretendēt uz izdienas pensiju no valsts pamatbudžeta
    • kopējais saņēmēju skaits – 7710
    • vidējais piešķirtais pensijas apmērs – Ls 271,38
    • vidējais vecums – 51,72 gadi
no valsts soci l s apdro in anas speci l bud eta izmaks jam s izdienas pensijas 2011 gad
No valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izmaksājamās izdienas pensijas 2011.gadā
eso situ cija 2011
Esošā situācija (2011)
 • Viszemākais vecums iekšlietu iestādēs strādājošiem- 46,65 gadi
 • Likumā noteikto vecumu pārsniedz:
  • prokurori - vidējais vecums 58,5 gadi (likumā 50 gadi)
  • diplomāti – 61,50 gadi (likumā 55 gadi)
  • kultūras darbinieki (baleta māksliniekiem par 3,1 gadiem, leļļu teātra aktieriem – par 6 gadiem, solistiem vokālistiem – par 5,4 gadiempārsniedz likumā noteikto)
 • Turpina strādāt kuri nav sasnieguši 62 gadu vecumu:
  • iekšlietu iestāžu darbinieki – 62%
  • prokurori – 29%
  • kultūras darbinieki – 60%
latvijas izdienas pensiju sist mas b tisk s probl mas
Latvijas izdienas pensiju sistēmas būtiskās problēmas
 • Nepamatoti zems izdienas pensijas pieprasīšanas vecums (izņemot tiesnešus)
 • Demogrāfiskās tendences, pensionēšanās vecuma celšana, sākot ar 2014.gadu
 • Labklājības sistēmas slodze, nepieciešamība pilnībā izmantot darbaspēka potenciālu
 • Vecuma kritērijs izdienas pensiju piešķiršanai nemainīgs kopš deviņdesmito gadu beigām
 • 2) Nepamatotas atšķirības un nepilnības izdienas pensiju piešķiršanas kritērijos;
 • Atšķirīgi kritēriji attiecībā uz apdrošināšanas stāžu un pensijas aprēķināšanas kārtību
 • Atšķirīga pieeja attiecībā uz speciālā izdienas stāža nosacījumiem
 • Atšķirīgi nosacījumi par vidējās algas procentu apmēru, kādu ņem par pamatu, aprēķinot pensijas apmēru
 • 3) Izdienas pensiju tiesības nodrošinātas jomās, kuru darba specifika neatbilst izdienas pensiju mērķim
latvijas izdienas pensiju pie ir anas nepiecie am bas argumenti
Latvijas izdienas pensiju piešķiršanas nepieciešamības argumenti

Satversmes tiesa 2010.gada 31.marta spriedums Nr.2009-76-01

1) Attiecīgā dienesta vai profesijas īpatnības ir saistītas ar profesionālo iemaņu mazināšanos vai zudumu, sasniedzot noteiktu vecumu vai nostrādājot šajā profesijā noteiktu laiku (uzkrājot zināmu darba stāžu);

2) Attiecīgā persona pilda valstij svarīgu dienestu, kura gaita būtiski atšķiras no to personu darba apstākļiem, kuras strādā uz civiltiesiska līguma pamata. Dienesta laikā persona ir pakļauta valsts noteiktiem būtiskiem ierobežojumiem (dienesta gaitas reglamentiem u.c.), tās pienākums ir iesaistīties dienesta izpildē iepriekš neparedzētos, nereti bīstamos apstākļos. Izdienas pensija šajā gadījumā, no vienas puses, kompensē minētā dienesta laikā priekšlaicīgi zaudētās darba spējas, bet, no otras puses, kalpo kā kompensācija par dienesta laikā noteiktajiem ierobežojumiem neatkarīgi no tā, vai šie ierobežojumi ir vai nav radījuši priekšlaicīgu darba spēju samazināšanos

3) Izdienas pensija netieši veido it kā “atliktu atalgojumu” par nevainojamu dienestu ilgā laika periodā un sekmē attiecīgo dienestu un institūciju kvalitatīvu darbību, it īpaši antikorupcijas aspektā.

izdienas pensiju loka papla in ana
Izdienas pensiju loka paplašināšana
 • Valsts iestāžu priekšlikumi izdienas pensiju saņēmēju loka paplašināšanai(~328)
  • Militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbinieki
  • VID Muitas kriminālpārvaldes ierēdņi ar dienesta pakāpēm
  • VID Finanšu policijas ierēdņi ar dienesta pakāpēm
 • Arodbiedrību priekšlikumi izdienas pensiju saņēmēju loka paplašināšanai (~19,7 tūkst.)
  • jūrnieki, loči, locmaņu kuteru ekipāža, jūras velkoņu ekipāža;dokeri, celtņu vadītāji/operatori; lidotāji;stjuarti;gaisa satiksmes vadības dispečeri;dzelzceļa nozares mašīnisti, dispečeri; sabiedriskā transporta vadītāji; neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes darbinieki;speciālās izglītības iestādes pedagogi; sporta skolotāji; pirmskolas izglītības pedagogi; pašvaldības policijas darbinieki
koncepcijas izstr des laika pl ns1
Koncepcijas izstrādes laika plāns
 • Sarunu noteikumi
 • Līdz šim piešķirtās pensijas netiks pārskatītas
 • Tiem, kas nostrādājuši divas trešdaļas stāža noteikumi
 • netiks mainīti
 • 14Jūn2012
 • Grozījumi likumā «Par valsts pensijām»:
 • Pensijas vecuma paaugstināšana no 62 uz 65 gadiem
 • pa 3 mēnešiem sākot ar 2014 gadu
 • LM mērķi
 • Kritēriju harmonizācija
 • Pensijas vecuma paaugstināšana
 • Ieskaitāmā stāža palielināšana
 • Civilā stāža ieskaitīšanas nosacījumi
 • Atbalsta personu izslēgšana
 • Iespējamo jauno pensiju saņēmēju
 • apzināšana

SARUNAS

Ministrijas:

IeM,AiM,TM,KM,ĀM

Valsts iestādes:

SAB, KNAB,Prokuratūra...

Ārodbiedrības:

LBAS,9 ārodbiedrības

MK 07nov10 rīkojums Nr 674

Līdz 01mar13 koncepcija

1.Okt 2013

1.Mar 2013

ad