slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základní ekonomické otázky a ekonomické systémy – Přechod od plánovaného hospodářství k tržnímu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základní ekonomické otázky a ekonomické systémy – Přechod od plánovaného hospodářství k tržnímu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Základní ekonomické otázky a ekonomické systémy – Přechod od plánovaného hospodářství k tržnímu - PowerPoint PPT Presentation


 • 253 Views
 • Uploaded on

Základní ekonomické otázky a ekonomické systémy – Přechod od plánovaného hospodářství k tržnímu. „Nejsme s to pochopit činnost jakéhokoliv systému, nevíme-li, k čemu je určen.“ (W. R. Ashby ). Osnova. Úvod Základní ekonomické otázky Ekonomické systémy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Základní ekonomické otázky a ekonomické systémy – Přechod od plánovaného hospodářství k tržnímu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z kladn ekonomick ot zky a ekonomick syst my p echod od pl novan ho hospod stv k tr n mu

Základní ekonomické otázky a ekonomické systémy –Přechod od plánovaného hospodářství k tržnímu

„Nejsme s to pochopit činnost jakéhokoliv systému, nevíme-li, k čemu je určen.“ (W. R. Ashby)

osnova
Osnova
 • Úvod
 • Základní ekonomické otázky
 • Ekonomické systémy
 • Přechod od plánovaného hospodářství k tržnímu
 • Shrnutí a závěr
 • Použité zdroje
slide4

Myšlenka?! Zdroj: BUCKINGHAM, Will. Kniha filozofie. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2013, 352 s. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-242-3912-5., str. 199

z kladn ekonomick ot zky
Základní ekonomické otázky
 • Otázka řádu společnosti a mechanismu fungování
 • Problematika regulace vnitřních a vnějších vztahů dotčené společnosti
 • Existence různých způsobů pořádků
 • Ekonomický pořádek (systém) se odvíjí od odpovědí na základní ekonomické otázky!
 • Ekonomický pořádek upravuje vztahy mezi ekonomickými subjekty
ekonomick syst my z kladn
Ekonomické systémy - základní
 • Základní ekonomické otázky zodpovídají základní ekonomické systémy (pořádky):
1 zvykov syst m
1. Zvykový systém
 • Tradice, obyčeje, zvyky = faktory ovlivňující společenské včetně ekonomického rozhodování a jednání člověka
 • Tradiční formy přetrvávají do dnešních dnů
 • Zásadně se s tímto systémem setkáme u rozvojových zemí či u domorodých kmenů
 • Jaká je dle vašeho názoru role tradic a zvyků ve společnosti?
 • Jaké znáte hospodářské důsledky tradičního rozhodování v běžném životě? S čím se často pojí?
 • Co a jak se bude vyrábět rozhoduje vůdce „kmene“
2 syst m centr ln moci p kazov syst m
2. Systém centrální moci = příkazový systém
 • Naprostý = totální (totalita) vliv státu v hospodářství země
 • Stát a jeho orgány rozhodují o všech ekonomických otázkách.
 • Ekonomický život země je řízen prostřednictvím příkazů, které vydává centrální orgán – stát
 • Plánování a realizace plánů zásadní úloha
 • CPE – centrálně plánovaná ekonomika – doména 20. století (před rokem 1989)
 • Obvykle uvažujeme společné vlastnictví výrobních prostředků
 • Majetek „zestátněn“
 • Ekonomickým centrem je vládní moc a tato řídí ekonomický systém prostřednictvím moci zákonodárné a výkonné
 • V současnosti jeho čistá podoba jen velmi zřídka
 • Vhodný v krizových situacích jako určitý způsob krizového managementu (živelné pohromy, napadení nepřítelem, apod.)
pro zaj mavost
Pro zajímavost 
 • http://www.youtube.com/watch?v=SHl4LByGuHk
 • http://www.youtube.com/watch?v=TWPzLa8ccR4&list=PL367F830484248BF2
slide11

http://www.punk.cz/index.asp?menu=3&record=11365, 20.12.2013

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tuzex, 20.12.2013

http://zavladsky.blog.idnes.cz/c/323974/Co-jsme-kupovavali-5.html, 20.12.2013

http://www.readersdigest.cz/magazin/sloupky/bony-tuzex-a-vekslaci, 20.12.2013

3 tr n syst m
3. Tržní systém
 • Regulátorem a hlavním prostředkem řízení hospodářství dané společnosti je TRŽNÍ MECHANISMUS
 • Tržní mechanismus realizován prostřednictvím nabídky a poptávky po určitém zboží, vývojem cen, dosahováním zisků, apod.
 • Dobře funguje v podmínkách „dokonalé konkurence“
 • Dokonalá konkurence = trh, kde žádný výrobce ani spotřebitel není tak silný, aby mohl ovlivnit tržní cenu. Častěji nereálný model.
 • Nedokonalá konkurence – př. monopolní postavení některých firem, jiné okolnosti, které narušují model dokonalé konkurence – výsledkem je pak SMÍŠENÝ SYSTÉM
4 sm en syst m
4. Smíšený systém
 • Tržní systém, ve kterém má významnou roli stát. Svůj vliv stát vykonává prostřednictvím institucí.
 • Dominantní roli ovšem hraje tržní mechanismus.
 • Stát plní funkci:
 • a/ tržního subjektu
 • b/ koordinátora ekonomického vývoje země
 • c/ tvořitele ekonomické legislativy
 • d/ eliminátora negativních účinků tržního mechanismu = zmírňuje nedokonalosti přerozdělováním státního rozpočtu
 • Charakteristický systém současného vyspělého světa.
slide14

Porovnání efektivity ekonomických systémů BELLOVÁ, Jana a Zdeněk MENDL. Občanský a společenskovědní základ. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2011, 112 s. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-7402-093-3. .

p echod od pl novan ho hospod stv k tr n mu
Přechod od plánovaného hospodářství k tržnímu
 • Po 2. sv. válce nástup socialistického zřízení
 • Změny v československém hospodářství:
1989 p d komunismu eskoslovensko nastupuje etapu n vratu k tr n ekonomice
1989 – pád komunismu – Československo nastupuje etapu návratu k tržní ekonomice
 • Přechod od centrálně plánovaného hospodářství na ekonomiku tržní byl bolestný
 • Transformaci provází řada problémů
 • Ztráta odbytiště východních trhů (v důsledku jejich rozpadu)
 • Postupné omezování strojní výroby a těžby hnědého i černého uhlí
 • Následkem vysoká nezaměstnanost v dotčených regionech – severní Čechy a severní Morava
 • Orientace na obchodní vztahy s vyspělými světovými ekonomikami
 • Výsledkem změn v hospodářství bylo rozdělení Československa na Českou republiku a Slovenskou republiku – 1.1.1993
slide17

Nově vzniklá ČR pokračuje v transformaci formou privatizace – náročné, komplikované, problematické, s nezvratnými dopady

 • Privatizace = převedení státního majetku do vlastnictví nestátních subjektů
slide19

Číst: KOHOUT. Dramata a frašky ekonomie: Kohout se ptá Kohouta. ISBN 978-80-87053-65-2. , str. 39-45

kuponov privatizace
Kuponová privatizace
 • http://www.youtube.com/watch?v=JNvqzsN3sG0
 • V KP byla velká část státních podniků převedena do soukromého vlastnictví ve formě a. s.
 • KP nevytvořila efektivní vlastnické vztahy
 • Nebyl vytvořen etický právní rámec
 • Z daného vyplynula ve 2. pol. 90. let recese
 • ČR chce stimulovat ekonomiku významnými investičními pobídkami a výhodami pro zahraniční investory
vstup do evropsk unie
Vstup do Evropské unie
 • 1.5.2004
 • Zlepšení mezinárodního postavení ČR
 • Možnost zlepšit výkonnost ekonomiky
 • Větší příliv zahraničních investic
 • Možnost dostávat příspěvky ze strukturálních fondů EU na rozvoj odvětví a regionů
 • Pracovní příležitosti v zemích EU
 • Odstranění obchodních překážek
shrnut a opakov n
Shrnutí a opakování
 • Z množství ekonomických otázek jsou rozhodující tři základní, dle kterých následně určujeme ekonomické systémy.
 • Těmito otázkami jsou: CO vyrábět? JAK? PRO KOHO?
 • Známe 4 základní ekonomické systémy:
 • Zvykový
 • Příkazový
 • Tržní
 • Smíšený
 • Moderní ekonomiky mají smíšený systém hospodářství.
 • Po 2. sv. válce – česká ekonomika centrálně plánována
 • Po r. 1989 – návrat k tržnímu systému procesem privatizace
 • Klíčové pojmy pro transformaci jsou: privatizace, restituce, malá a velká kuponová privatizace
 • Řada problémů způsobená nedostatečným právním rámcem
 • Květen 2004 – vstup ČR do EU
cvi en
Cvičení:
 • Jaké jsou tři základní ekonomické otázky?
 • Vyjmenuj a charakterizuj jednotlivé ekonomické systémy.
 • Co znamená zkratka CPE?
 • Jaký ekonomický systém převládá v současných moderních ekonomikách?
 • Vyjmenuj alespoň 4 změny v československém hospodářství po 2. sv. válce.
 • 17.11.1989 – význam data?
 • Popiš jednotlivé kroky transformace ekonomiky po „Sametové revoluci“ z r. 1989.
 • Kdo byl ministrem tehdejší vlády?
 • Co je „terapie šokem“? (viz prezentace „Historický vývoj Československa z pohledu hospodářství 1918 - 90. léta 20. století“)
 • Privatizace = ?
 • Jaké procesy měla privatizace po roce 1989 na území našeho státu? Charakterizuj.
 • Zkus stručně uvést myšlenku z předčítaného textu knihy Pavla Kohouta a Pavla Kohouta „Dramata a frašky ekonomie“
 • Jaká negativa měla kuponová privatizace?
 • Co pro českou ekonomiku znamenal vstup do Evropské unie?
 • Zkus formulovat svůj názor na probrané téma.
pou it literatura a dal zdroje
Použitá literatura a další zdroje:
 • ZLÁMAL, Jaroslav a Zdeněk MENDL. Ekonomie nejen k maturitě. Vyd. 2. Kralice na Hané: Computer Media, 2008, 128 s. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-86686-98-1.
 • BELLOVÁ, Jana a Zdeněk MENDL. Občanský a společenskovědní základ. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2011, 112 s. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-7402-093-3.
 • KOHOUT, Pavel a Zdeněk MENDL. Dramata a frašky ekonomie: Kohout se ptá Kohouta. 1. vyd. Příbram: Pistorius, 2011, 179 s., [16] s. obr. příl. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-87053-65-2.
 • BUCKINGHAM, Will. Kniha filozofie. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2013, 352 s. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-242-3912-5., str. 199
 • http://www.youtube.com/?gl=CZ&hl=cs
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Tuzex
 • http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/tuzex-poukazky