1 / 37

Strukturerad processbeskrivning som kvalitetsfaktor - SAMBA

Strukturerad processbeskrivning som kvalitetsfaktor - SAMBA. Lars Björkman distr.läk, systemförvaltare 2003-10-09. Innehåll. Vad är SAMBA SAMBAs tre parallella processer Från vårdbegäran till vårdåtagande Översikt av processflödet. SAMBA. SAMverkan. Begrepp. Arkitektur.

trynt
Download Presentation

Strukturerad processbeskrivning som kvalitetsfaktor - SAMBA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Strukturerad processbeskrivning som kvalitetsfaktor - SAMBA Lars Björkman distr.läk, systemförvaltare 2003-10-09

 2. Innehåll • Vad är SAMBA • SAMBAs tre parallella processer • Från vårdbegäran till vårdåtagande • Översikt av processflödet

 3. SAMBA SAMverkan Begrepp Arkitektur

 4. SAMBA - deltagare Nationellt nätverk på initiativ från Stockholm, start hösten 2001 ITHS-finansierat projekt från våren 2002 Deltagare: Stockholms läns Landsting Landstinget i Värmland Region Skåne Västra Götalandsregionen RegionIT (Jönköping, Östergötland) Örebro Universitet Carelink SFMI, Svensk Förening för Medicinsk Informatik

 5. Utgångspunkter processmodeller framtagna i olika landsting • nationella arbeten med koppling till SAMBAs arbete, t.ex. • POINT • SITHS • olika internationella modeller och standarder, t.ex. • CONTSYS • HL7 • HISA

 6. Uppgift Identifiera och beskriva en gemensam huvudprocess inom hälso-och sjukvården Definiera huvudprocessens begrepp

 7. Vision • Beskriva de centrala processbegreppen på ett sätt som kan: • Öka vårdpersonalens förståelse för IT-användande • Öka IT-leverantörernas förståelse för verksamhetens behov • Underlätta beslutsfattande avseende vårdens IT-stöd

 8. Tidigare modeller • utgångspunkt i upplevd verklighet • sekvens av delprocesser • ofta utsatta beslutspunkter • beskrev egentligen flöden • ibland oklart vad som förädlades i de på varandra följande delprocesserna Så började också Samba

 9. Patientens process avvakta / inte göra något Arbetsmaterial Uppleva vårdbehov Framställa begäran om vård 4 HoS process för vård av en enskild patient Hänvisa / Avvisa matchar inte vårdutbud Motta vårdbegäran angående patient Ställa vårdbegäran mot vårdutbud Avveckla vårdåtagande Utforma vårdbegäran matchar vårdutbud avveckla Skapa / utforma vårdåtagande Utforma vårdplan Planera tjänst Utföra arbetsmoment Utforma vårdbegäran Utvärdera måluppfyllelse fortsätta enligt plan förändra plan förändra vårdåtagande Maria Areblad 2003-02-04 SAMBA – 021115

 10. Process grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall (SS-EN ISO 9000, ISO 9000:2000) SAMBAs processkännetecken • har ett förädlingsobjekt • disponerar resurser • har ett definierat mål/syfte • är värdehöjande för någon • alla aktiviteter är avsiktliga • aktivitet kan ge annat än avsett resultat - avvikelse • kan påverkas av händelser • har en ansvarig aktör till varje process

 11. SAMBA-modellen Vid försök att tydliggöra vad som tillförs värde fann vi tre grupper av förädlingsobjekt som motsvaras av tre parallella processer som löper tillsammans i ett processpaket Ingående delprocesser kan var för sig ses som en fullvärdig process bestående av ett processpaket med de tre parallella processerna. Modellen är sålunda skalbar.

 12. Process Vårdprocess Klinisk process Magnus Fogelberg 2003-04-24

 13. Process Styrprocess Klinisk process Kommunikationsprocess

 14. Process

 15. Process

 16. Kommunikationsprocess Process Klinisk process Styrprocess Magnus Fogelberg 2003-04-24

 17. Process (Patientens process) (Sjukhusets administ-rativa process) Klinisk producentprocess (Annan vårdinrättnings process) Magnus Fogelberg 2003-04-24

 18. Process Magnus Fogelberg 2003-04-24

 19. Process

 20. Process Magnus Fogelberg 2003-04-24

 21. Process Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess

 22. Processerna Klinisk process förädlingsobjekt: patientens samlade hälsotillstånd såsom det uppfattas av HoS-personalen (uppfattat tillstånd) Styrprocess förädlingsobjekt: mandat baserat på vårdbegäran och vårdåtagande med innehåll avseende planering och beslut Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende resurser, handlingar, meddelanden

 23. 3 Vårdbegäran bedöms Klinisk process - uppfattat tillstånd uppfatta tillstånd uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran Kommunikationsprocess- information

 24. 5 Matchning mot vårdutbudvårdåtagande görs vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd uppfattat tillstånd matcha mot vårdutbud hanterbart tillstånd identifiera hälsoproblem Styrprocess - mandat hälso- och sjukvårds- mandat besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat beslut att att bedöma vårdbegäran Kommunikationsprocess - information mottagen vård- begäran

 25. Vårdåtagande • Ej allmänspråkligt - saknas i NE, SAOL, Norstedts. • Vanligt i svenska processmodeller. • Sjukvårdsproducentens utfästelse att ge vård

 26. Vårdåtagande (SAMBAs precisering) • avser minst en HoS-aktivitet • avser minst ett hälsoproblem • bekräftar vårdbegärans erbjudan om HoS-mandat Därigenom har ett fullvärdigt hälso- och sjukvårdsmandat skapats (i princip en tvåpartsöverenskommelse) som ger uppdrag och befogenhet till HoS-producenten. Till detta mandat knyts alla beslut, planeringsåtgärder och kvalitetsvärderingar inkl beslutet att avveckla mandatet

 27. 2 Vårdbegäran - direkt hänvisning Översikt 1

 28. Översikt 1 3 Vårdbegäran - bedöms 4 Matchning mot vårdutbud - saknas

 29. Översikt 1 3 Vårdbegäran - bedöms 5,6 Vårdåtagande görs, Problemkomplex, mål i vårdplan 7,8,9,10 Vårdplan, Aktiviteter - utredning, behandling, Kvalitetskontroll 11 Slut på processen, målet nått

 30. Översikt 1 3 Vårdbegäran - bedöms 5,6 Vårdåtagande görs, Problemkomplex, mål i vårdplan 7,8,9,10 Vårdplan, Aktiviteter - utredning, behandling, Kvalitetskontroll 12 Processvarvet slut, målet ej nått 13 Problemkomplex - mål i vårdplan

 31. 15 Översikt 1 13 Problemkomplex - mål i vårdplan 7,8,9,10 Vårdplan, Aktiviteter - utredning, behandling, Kvalitetskontroll 12 Processvarvet slut, målet ej nått 11 Slut på processen, målet nått 14 Remiss till annan HoS-producent 15 Vårdbegäran hos annan HoS-producent

 32. SAMBA • www.sfmi.org/samba

 33. Tack! Utöver nya bilder till denna presentation har material hämtats från • Magnus Fogelberg • Maria Areblad • div arbetsmaterial från SAMBA

More Related