1 / 4

V HLUBINÁCH DÁVNÝCH ČASŮ

V HLUBINÁCH DÁVNÝCH ČASŮ.

tryna
Download Presentation

V HLUBINÁCH DÁVNÝCH ČASŮ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. V HLUBINÁCH DÁVNÝCH ČASŮ Pravěk - zahrnuje období vzniku a vývoje člověka, lidské společnosti a kultury od nejstarších nálezů (asi 3 miliony let př. n. l. do vzniku a zavedení písma. K tomu došlo např. na Blízkém východě či v Egyptě ve 4. tisíciletí př. n. l. Pravěk je tak nejstarší a nejdéle trvající dějinnou etapou. Zdrojem bližšího poznání období pravěku jsou archeologické nálezy. Eduard Štorch – Lovci mamutů (ukázka) Román ze starší doby kamenné, který popisuje život pravěkých lovců na různých místech Čech a Moravy a vychází ze skutečných archeologických nálezů. Autor dokázal mistrně skloubit fakta s příběhem.

  2. Bohemia – země Bójů - jeden z význačných keltských kmenů – podle něj vznikl latinský název pro Čechy • Slovanské kmeny se objevily na našem území přibližně v 5. stol.n.l. – tzv.stěhování národů. Jejich pravlast ležela přibližně na území mezi řekami Vislou a Dněprem. • Dnes máme 3 větve Slovanů: • - východní (Rusové, Bělorusové, Ukrajinci) • - jižní (Bulhaři, Slovinci, Srbové, Chorvati, Makedonci) • západní (Češi, Slováci, Poláci, Lužičtí Srbové)

  3. 9. stol. n.l. – Velkomoravská říše – kníže Rastislav Šíření křesťanství – Konstantin( Cyril ) a Metoděj Vznik jazyka – staroslověnština Vznik písma – hlaholice 10. stol. n.l. ovládl Čechy a Moravu rod Přemyslovců První historicky doložený český kníže – Bořivoj Jeho žena Ludmila – česká světice Prarodiče sv. Václava

  4. Konec Přemyslovců Přemysl Otakar II. – Král železný a zlatý - jeho vojsko tvořili rytíři odění v pevná brnění - byl velmi bohatý - padl r. 1278 v bitvě na Moravském poli Václav II. – převzal vládu r. 1283, r. 1300 se stal i polským králem - dal razit pražské groše Václav III. – nevládl ani rok, v r. 1306 zavražděn v Olomouci v 16 letech - Přemyslovci vymírají po meči (vládli téměř 400 let)

More Related