Statistics
Download
1 / 63

สถิติ ( Statistics ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Updated On :

สถิติ ( Statistics ). ดร.ถาวร ทันใจ Ph.D., MA, MS, พบม. วทบ.,รปศบ. อ้างอิงตาม. ผศ . น . พ . นภดล สุชาติ ภาควิชาสถิติ. หลักสถิติ 1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2547. ภิรมย์ กมลรัตนกุล. การอบรมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสนับสนุนงานวิชาการในส่วนภูมิภาคที่โลตัสปางสวนแก้ว; 2 ก.ย.45

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'สถิติ ( Statistics )' - trygg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Statistics

สถิติ(Statistics)

ดร.ถาวร ทันใจ

Ph.D., MA, MS,พบม.

วทบ.,รปศบ.


อ้างอิงตาม

 • ผศ.น.พ.นภดลสุชาติ

 • ภาควิชาสถิติ. หลักสถิติ 1.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2547.

 • ภิรมย์ กมลรัตนกุล. การอบรมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสนับสนุนงานวิชาการในส่วนภูมิภาคที่โลตัสปางสวนแก้ว; 2ก.ย.45

 • Campbell, MJ. Statistic at square Two, BMJ Books

 • Swinscow, TDV, Campbell, MJ. Statistic at square One, Tenth edition, BMJ Books


สติติคืออะไร

 • ตัวเลขที่รวบรวมไว้เพื่อความมุ่งหมายที่แน่นอนและเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

 • ศาสตร์ที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ตีความข้อมูล

 • เป็นเครื่องมือของการวิจัยที่อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลัก


Scale of measurement
Scale of Measurement

 • Nominal Scale

  เช่น เพศ, ปัจจุบันพักอาศัยกับใคร, ท่านเกิดที่จังหวัดไหน

 • Ordinal Scale

  เช่น ชั้นเรียน, ความเพียงพอของค่าใช้จ่าย, พฤติกรรมความรุนแรง

 • Interval Scalearbitrary zero เช่น องศาเซลเซียส, ฟาเรนไฮต์

 • Ratio Scale

  true zero เช่นอายุ, น้ำหนัก, รายได้


Norminal
ข้อมูลระดับ Norminal

เพศ

Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Valid

ชาย

140

50.0

50.0

50.0

หญิง

140

50.0

50.0

100.0

Total

280

100.0

100.0

ประเภทของสถิติ

สถิติเชิงอนุมาน

สถิติเชิงพรรณนา

Mean

Mode

Variance

SD

Non Parametric

Parametric

t-test

ANOVA

ANCOVA

Factor Analysis

Pearson’s

Nominal

Ordinal

Spearman

Mann-Whitney

Chi Square

Median Test

Sign Test


สถิติเชิงพรรณนา , สถิติเชิงอนุมาน

 • สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใช้กับกลุ่มประชากรได้แก่ Mean, Mode, Median, Variance,Standard Deviation เป็นต้น

 • สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เป็นสถิติเชิงทดสอบสมมุติฐานว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้เป็นจริงหรือไม่ได้แก่การประเมินค่าพารามิเตอร์ในประชากร (Estimation) และการทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing) แบ่งออกเป็น Parametric และ Non parametric statistics


ประเภทของสถิติ

Geometric Mean

Coefficient of Variation

RATIO

INTERVAL

ORDINAL

NOMINAL

Parametric

Median, Percentile

Spearman

Kendall, Kendall W

Non-Parametric

Mode, Frequency

Contingency Coefficient


Parametric statistics
Parametric Statistics

 • กลุ่มประชากรที่มีการแจกแจงแบบโค้งปกติ ข้อมูลทั้งหมดเรียกว่า Population ค่าที่คำนวณได้เรียก Parameter แต่ถ้าเก็บมาเพียงบางส่วนจากประชากรจะเรียก Sample ค่าที่ได้เรียกว่าค่าสถิติ (Statistics) มีระดับการวัดแบบ Ratio หรือ Interval scale เช่น t-test, ANOVA, Correlation, Multiple Regression เป็นต้น


Non parametric statistics
Non Parametric Statistics

 • คือสถิติที่ใช้กับกลุ่มประชากรที่ไม่เข้าเงื่อนไขของ Parametric มีระดับการวัดแบบ Ordinal และ Nominal วิเคราะห์โดยการใช้วิธี Chi Square, Log Rank Test, Mann Whitney, Wilcoxon เป็นต้น


Research hypothesis statistical hypothesis
สมมติฐานการวิจัย Research Hypothesisสมมติฐานทางสถิติ Statistical Hypothesis

 • สมมติฐานการวิจัยคือการคาดการณ์ผลวิจัย

 • สมมติฐานทางสถิติคือ H0 และH1

 • Null Hypothesis = H0มักเขียนในรูปปฏิเสธหรือไม่มีความแตกต่างไม่สัมพันธ์กัน

 • Alternative Hypothesis = H1 มักเขียนในรูปมีความแตกต่างมีความสัมพันธ์กันและเขียนให้สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย


P value
p value

 • ยิ่ง p value ยิ่งมีค่าน้อยก็จะเลื่อนไปทางด้านหางของ H0 จึงปฏิเสธ H0หรือก็คือเลื่อนเข้าไปใน H1 มากขึ้นจึงยอมรับ H1 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย


ตัวแปร

 • ข้อมูลได้จากการสังเกตวัดสอบถามหน่วยศึกษาอาจเป็นคนสัตว์สิ่งของ

 • ตัวแปรแตกต่างกันเพราะ

  • คุณลักษณะแตกต่างกัน

  • เวลาแตกต่างกัน

  • สถานที่แตกต่างกัน


ประเภทของข้อมูล

 • แบ่งตามที่มา

  • ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)

  • ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)


ข้อมูลเชิงคุณภาพ

อยู่รูปแบบของข้อความเช่นเชื้อชาติเพศสีผิว

Qualitative Variables

Categorical Variables

Nominal Variables

Ordered Variables

Coded Variable

ข้อมูลเชิงปริมาณ

ได้จากการชั่งตวงวัดเช่นน้ำหนักความดันโลหิต

Quantitative Variable

1. Discrete Data เช่นจำนวนสิ่งของจำนวนคน

2. Continuous Data เช่นน้ำหนักความกว้าง

ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ


ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 • ชาย 30 คนหญิง 30 คน

 • เป็นข้อมูลได้จากการนับ

 • สูบบุหรี่ 15 คนไม่สูบบุหรี่ 45 คน

 • เป็นข้อมูลได้จากการนับ


ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 • ความเห็นต่อการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์


ข้อมูลเชิงคุณภาพ -->ข้อมูลเชิงปริมาณ

 • แต่ถ้ารวมกันเป็น 3 ตาราง

 • ความเห็นต่อการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์

 • ความเห็นต่อการให้บริการของศูนย์ข้อมูล

 • ความเห็นต่อการให้บริการของศูนย์พิมพ์

 • ต่ำสุด = 3 สูงสุด = 15อาจจัดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ


ข้อมูลเชิงปริมาณ -->ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 • วัดส่วนสูง = 149 155.5 160 167 169 170.5 172

 • เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ

 • แต่ถ้าจัดกลุ่มให้ <150 = เตี้ย

 • 150-170=ปานกลาง

 • >170=สูง

 • เตี้ยปานกลางสูงจำนวนอย่างละกี่คน ? เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ

 • รายละเอียดของข้อมูลจะสูญเสียไป

 • จาก Ratio Scale เปลี่ยนเป็น Ordinal Scaleเปรียบเทียบ หรือหาความสัมพันธ์

 • เปรียบเทียบ2 ประชากร / ตัวแปร

 • ความสัมพันธ์2 ประชากร / ตัวแปร

 • ตัวแปรเชิงปริมาณใช้ค่าเฉลี่ย

 • ตัวแปรเชิงคุณภาพใช้ค่าสัดส่วน


Parametric
Parametric

 • ข้อมูลเชิงปริมาณใช่หรือไม่

 • แจกแจงแบบปกติหรือไม่ใช้ Explore Data

  • Mean, Mode, Median,

  • Box Plot, Histogram

  • Skewness, Kurtosis

 • ถ้าหลายประชากรทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน


Alpha and Beta errors

THE TRUTH

CONCLUSION

drawn from

analysis


Normal distribution mean 82 mmhg sd 10 mmhg
Normal Distribution Mean= 82 mmHg, SD=10 mmHg


Normal distribution mean sd
Normal Distribution (Mean, SD)

mean= 0, SD=1

+3

-3

-2

-1

0

+1

+2


Normal distribution z score
Normal Distribution (Z score)

Z

-1.96

+1

-2.576

-1

+1.96

+2.576

0


95 confidence interval
95% Confidence Interval

95% C.I. = Mean + 2 SD


Z distribution
Z distribution

 • โค้งเริ่มที่ – Infinity ไปถึง + Infinity

 • Mean=0, SD=1


T distribution

student ’s distribution

sample < 30

T distribution= A symmetric distribution with mean zero and a standard deviation larger than that for the normal distribution for small sample sizes.

As n increase t distribution approaches the normal distribution.

t distribution


F distribution
F distribution

 • A continuous statistical distribution which arises in the testing of whether two observed samples have the same variance.

 • F distribution=The probability distribution used to test the the equality of two estimates of the variance.

 • It is the distribution use with the F-test in ANOVA


Chi square
Chi Square

 • Tests the hypothesis that the row and column variables are independent, without indicating strength or direction of the relationship.

 • ตรวจสอบว่าต่างกันหรือไม่แต่ไม่บอกว่าต่างกันมากน้อยเท่าไรและไม่บอกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า (เงื่อนไขตัวแปรแนวนอนและแนวตั้งเป็นอิสระต่อกัน)


Chi square table cross tab
Chi-Square Table หาความสัมพันธ์ Crosstab

ป่วย ไม่ป่วย

Exposure +

Exposure -

 • ที่ df=1 a=0.05 Chi Square= 3.84

 • degree of freedom (df) = (Row-1)x(Column-1)

 • เช่น ตาราง Contingency table (2x2 table) มี df=1


Chi square observed1 observed2
Chi-Square Observed1, Observed2วิเคราะห์ว่าต่างกันหรือไม่

 • Ho : Observed1 และ Observed2 ไม่ต่างกัน

 • Ha : Observed1 และ Observed2 ต่างกัน

 • Expected=(O1+O2)/2

 • ที่ df=1 a= 0.05 Chi Square= 3.84

 • ถ้า p value < 0.05 หรือถ้า c2 > 3.84 จะยอมรับ Ha

(O-E)2

E

c2=

S


Chi square distribution counted
Chi Square Distribution สำหรับตัวเลขจาการนับ (Counted)

 • โค้งเริ่มที่ 0 ไปที่ + Infinity มีค่าเป็นบวกเสมอ

 • ที่ df=1 a=0.05 Chi Square= 3.84

 • ถ้า P < 0.05 จะยอมรับ Ha

 • ถ้า c2 > 3.84 จะยอมรับ Ha


Chi-Square วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของ 2x2 table (Crosstabs)

ป่วย ไม่ป่วย รวม

 • c2 = n (ad-bc)2 efgh

Exposure +

Exposure -

รวม

Ho : Exposureและการป่วยไม่สัมพันธ์กัน

Ha : Exposureและการป่วยสัมพันธ์กัน

ที่ df=1 a= 0.05 Chi Square = 3.84

ถ้า p value < 0.05 หรือ

ถ้า c2 > 3.84 จะยอมรับ Ha


T test
t-test

 • The statistical test for comparing a mean with a norm or for comparing two means with small sample size (n =<30).

 • สถิติเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับค่าที่กำหนดหรือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ 2 กลุ่ม

 • It is also use for testing whether a correlation coefficient or a regression coefficient is zero.

 • เพื่อเปรียบเทียบหาค่าสหสัมพันธ์ของการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นว่ามีค่าเป็น 0 หรือไม่


T test1

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มตัวอย่าง

Mean1 = 5.6 Mean2 = 5.1

Variance = 10 Variance = 12

Sample Size = 30 Sample Size = 100

เช่น Mean1จะเท่ากับ Mean2หรือไม่

t-test (ตัวอย่าง)


ประเภทของการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย t-test

Means

t-test

1 กลุ่ม

Population

2 กลุ่ม

One Sample

มีความสัมพันธ์กัน

เป็นอิสระต่อกัน

Paired t-test

t-test Group


The one sample t test
The One-Sample t Testการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

 • procedure tests whether the mean of a single variable differs from a specified constant.

 • ทดสอบว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมีค่าแตกต่างจากค่าคงที่ที่กำหนดหรือไม่


The paired samples t test
The Paired-Samples t Testการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

 • procedure compares the means of two variables for a single group. It computes the differences between values of the two variables for each case and tests whether the average differs from 0.

 • ทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 สิ่งจากกลุ่มตัวอย่างเดียวโดยทดสอบว่าค่าแตกต่างเฉลี่ยแตกต่างจาก 0 หรือไม่


The independent samples t test
The Independent-Samples การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยt Test

 • procedure compares means for two groups of cases. Ideally, for this test, the subjects should be randomly assigned to two groups, so that any difference in response is due to the treatment (or lack of treatment) and not to other factors.

 • ทดสอบค่าเฉลี่ยตัวแปรของ 2 กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มซึ่งปัจจัยที่ส่งผลที่เกิดความแตกต่างต้องมาจากปัจจัยที่กำหนดเท่านั้น


T test2
การวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างการวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างโดยการใช้ t-test


Association r correlation coefficient

Positiveการวิเคราะห์หาค่าความแตกต่าง

Association

Negative

Association

Associationr = Correlation Coefficient

No Association

Except Non-Linear

r = +1

r = -1

r = 0

. .

. . .

. . .

. . .

. .

. .

. .

. .

. .


Association r correlation coefficient1
Associationการวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างr = Correlation Coefficient

x และ y มีความสัมพันธ์ในรูปพาราโบลา

y

. . . . .

. . . .

. .

แม้ว่า slope = 0

x และ y ก็ยังมีความสัมพันธ์

กันได้ Mathematics Relationship

x


Slope a intercept b
ความลาดของเส้นถดถอยการวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างslope=a intercept=b

y

a

y = ax+b

b

x

0


r = การวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

 • r เป็นบวกแสดงว่า x เพิ่ม y จะเพิ่มถ้า x ลด y จะลดด้วย

 • r เป็นลบแสดงว่า x เพิ่ม y จะลดถ้า x ลด y จะเพิ่ม

 • r เข้าใกล้ 1 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันมาก

 • r = 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย (ยกเว้น Non-Linear)


r การวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างจะบอกความสัมพันธ์ดังนี้

 • r = 0.8-1.0 มีความสัมพันธ์กันมาก

 • r = 0.5-0.8 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง

 • r = 0.2-0.5 มีความสัมพันธ์กันน้อย

 • r = 0-0.2 ไม่ควรสนใจกับความสัมพันธ์นี้


R square
r Squareการวิเคราะห์หาค่าความแตกต่าง

 • r2ไม่มีหน่วย

 • ถ้า r2มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าเปอร์เซนต์ที่ x สามารถอธิบายการเปลี่ยนของ y มีค่ามาก

 • ถ้า r2มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าเปอร์เซนต์ที่ x สามารถอธิบายการเปลี่ยนของ y มีค่าน้อย


ความถดถอยชนิดอื่นๆการวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างที่ไม่ใช่เส้นตรง

 • Polynomial Regressiony=a+bx+cx2+dx3+...

 • Multiple Regressiony=a+ b1x1 + b2x2 + b3x3 +…+bnxn

 • Non-Linear Regressiony=acbx

 • Sigmoid Curves


Skewness
ความเบ้ (Skewness)การวิเคราะห์หาค่าความแตกต่าง

เบ้ขวา

เบ้ซ้าย

ถ้า Skewness = 0 แล้ว เส้นโค้งจะไม่มีความเบ้


แบบที่ 1การวิเคราะห์หาค่าความแตกต่าง

เบ้ซ้าย

เบ้ซ้าย

ข้อมูลส่วนใหญ่มีค่าสูง

มัธยฐานชิดขอบบนของกล่อง

2 ภาพนี้มาจากข้อมูลชุดเดียวกัน (แจกแจงเหมือนกัน)


แบบที่ 2การวิเคราะห์หาค่าความแตกต่าง

สมมาตร

สมมาตร

ข้อมูลแจกแจงปกติ

มัธยฐานอยู่ตรงกึ่งกลางของกล่อง

2 ภาพนี้มาจากข้อมูลชุดเดียวกัน (แจกแจงเหมือนกัน)


แบบที่ 3การวิเคราะห์หาค่าความแตกต่าง

เบ้ขวา

เบ้ขวา

ข้อมูลส่วนใหญ่มีค่าต่ำ

มัธยฐานชิดขอบล่างของกล่อง

2 ภาพนี้มาจากข้อมูลชุดเดียวกัน (แจกแจงเหมือนกัน)


Kurtosis
ความโด่ง(Kurtosis)การวิเคราะห์หาค่าความแตกต่าง

โด่งมาก

โด่งน้อย

ถ้า Kurtosis = 0 แล้ว เส้นโค้งจะมีความเป็นปกติหรือโด่งปกติ


Histogram
ฮิสโทแกรม การวิเคราะห์หาค่าความแตกต่าง(Histogram)

ข้อมูลส่วนใหญ่

ในที่นี้อยู่ในชั้นที่ 5

โดยจุดกึ่งกลางคือ 24

ค่าต่ำสุดคือ 16

อยู่ในชั้นแรก

ค่าสูงสุดคือ 32

อยู่ในชั้นสุดท้าย


Histrogram
Histrogramการวิเคราะห์หาค่าความแตกต่าง


Box plot 1
Box Plot 1การวิเคราะห์หาค่าความแตกต่าง

เส้นหนวด แสดงค่าสูงสุดของข้อมูล

ที่ยังไม่สูงผิดปกติ = Q3+1.5(IQR)

Outlier

ด้านบนคือ Q3

เส้น Median

ด้านล่างคือ Q1

ภาพกล่องของตัวแปร satisf


Box plot
Box Plotการวิเคราะห์หาค่าความแตกต่าง


จบการบรรยายการวิเคราะห์หาค่าความแตกต่าง

ขอบคุณ


ad