1 / 28

ITIL 2 CMIITL02 Operationeel beheer van Informatie Systemen A.van.Raamt@HRO.NL

ITIL 2 CMIITL02 Operationeel beheer van Informatie Systemen A.van.Raamt@HRO.NL. De beoordelingscriteria voor het verslag van de praktijkopdrachten zijn de volgende:. De beoordelingscriteria voor de presentatie van de praktijkopdrachten zijn de volgende :. Toetsing.

trygg
Download Presentation

ITIL 2 CMIITL02 Operationeel beheer van Informatie Systemen A.van.Raamt@HRO.NL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ITIL 2CMIITL02Operationeel beheer van Informatie SystemenA.van.Raamt@HRO.NL Voorwoord

 2. Voorwoord

 3. Voorwoord

 4. De beoordelingscriteria voor het verslag van de praktijkopdrachten zijn de volgende: Voorwoord

 5. De beoordelingscriteria voor de presentatie van de praktijkopdrachten zijn de volgende: Voorwoord

 6. Toetsing Het eindcijfer wordt als volgt berekend: X = ( cijfer aanwezigheid college*20%) + + (gemiddeld cijfer ingeleverde cases*40%) + + (cijfer voor presentatie(s)*40%) Y = cijfer tentamen Z = eindcijfer = (X+Y) / 2 afgerond op een geheel cijfer Voorwoord

 7. Hoorcollege Uitgever: Addison Wesley ISBN 90 430 0676 9 • Werkcollege • (Praktijk)opdrachten , • presentatie & • aanwezigheid Voorwoord

 8. Doelen CMIITL02 • Doel CMIITL02: • Vertrouwd raken met de processen en termen zoals benoemd in ITIL • Inzicht krijgen hoe ITIL-processen bijdragen aan resultaat van de ICT-organisatie • Inzicht krijgen in rol ITIL-processen bij verbeteren kwaliteit en bestuurbaarheid ICT-organisatie • Inzicht krijgen in bepaalde facetten die een rol spelen bij implementatie van ITIL Voorwoord

 9. Algemene Leerdoelen • Herkennen rol van de diverse ITIL processen • Inzien hoe ITIL processen bijdragen aan resultaat van de IT organisatie • Inzien rol ITIL processen bij verbeteren kwaliteit en bestuurbaarheid IT organisatie • Begrijpen hoe veranderingen gewenst door klant kunnen ingrijpen in de IT organisatie. Voorwoord

 10. ITIL • Ontwikkeld door CCTA • (Central Computing and Telecommunication Technology) • Drijfveer: • Organisaties zijn steeds afhankelijker van de IT Dienstverlening • Ca. 75% van IT gerelateerde kosten hebben betrekking op onderhoud Information Technology Infrastructure Library Voorwoord

 11. Wat is ITIL? • Een set van 53 boeken • Richtlijnen • Implementatiecriteria • Vragenlijsten • Standaard implementatieplannen • Uitgangspunt • Voldoen aan verwachtingen en eisen klant • Onafhankelijk van systeem, leverancier en organisatie • Maakt gebruik van ‘best practices’ • Beschrijft het WAT, niet HOE Voorwoord

 12. service support service delivery IT INFRASTRUCTURE LIBRARY (ITIL) • 10 sets • Ongeveer 50 boeken • De meest gebruikte: • Service Support Set (operationeel) • Service Delivery Set (tactisch) • Verzameling van praktijkervaringen • ( best practices ) Voorwoord

 13. De Service support set Configuration Management Incident Management Change Management Service Support Set Release Management Problem Management Voorwoord

 14. De Service Delivery Set Service LevelManagement FinancialManagement forIT Services AvailibilityManagement Service Delivery Set IT ServiceContinuityManagement Capacity Management Voorwoord

 15. Wat is ITIL NIET • Geen standaard oplossing. • Geen theoretisch uitgedachte methodiek. • Niet het wondermiddel waar iedereen al jaren op zit te wachten. Voorwoord

 16. Begrip: IT infrastructuur • Het geheel van • apparatuur • programmatuur • datacommunicatiefaciliteiten • documentatie • procedures • Kwaliteit wordt bepaald door: • stabiliteit • flexibiliteit beheerorganisatie Voorwoord

 17. internetten webdesign brief, factuur, fax, etc e-mail outlook office Business Business UNIX Jeroen en Eric www U N I X IT Infrastructuur Data modellering Systeem ontwikkeling Operating systemen ICT Architectuur Fysieke infrastructuur Informatie Applicatie Werkplek Infrastructuur Server Voorwoord

 18. Begrip: Beheer en exploitatie • Beheer • Uitoefenen van toezicht op en besturen van de IT infrastructuur • bewaken van de status en de inzet • bedienen van de apparatuur • Exploitatie • Het tegen rechtvaardige kosten ter beschikking stellen van de IT infrastructuur aan de gebruikers teneinde het overeengekomen dienstenniveau te realiseren Voorwoord

 19. Begrip: Gebruiker en Opdrachtgever • Gebruiker • De medewerker die voor zijn dagelijkse werkzaamheden gebruik maakt van de IT diensten. • Opdrachtgever • Functionaris die formeel bevoegd is tot het sluiten van een overeenkomst over het kwaliteitsniveau en de kosten van de IT diensten. Voorwoord

 20. Procesbenadering • De ITIL benadering is gestoeld op de procestheorie. • Een proces is een serie acties die als ze uitgevoerd worden de intentie hebben een bepaald doel te bereiken. Voorwoord

 21. Procesbenadering De input kan bestaan uit verschillende gegevens of informatie De output is dan de gewijzigde situatie of de beschrijving van een oplossing PROCES Verwerking van de input volgens bepaalde regels, procedures of documentatie Voorwoord

 22. Procesverbeteringsmodel Waar willen we heen? Visie en doelen Assessment Waar zijn we nu? Hoe komen we er? Aanpassen processen Zijn we er al? Metrieken Voorwoord

 23. Procesbenadering Niet de middelen maar het doel staat centraal. De middelen zijn procedures en werkinstructies. Voorwoord

 24. Procesbenadering Het doel van het proces moet uiteindelijk ‘SMART’ zijn: • Specifiek • Meetbaar • Acceptabel/haalbaar • Realistisch • Tijdsgebonden Voorwoord

 25. Procesbenadering Voorwoord

 26. Samenhang basisprocessen Wijzigingen gecontroleerd invoeren Achterliggende problemen identificeren en achterhalen Onder controle brengen, testen en distribueren van apparatuur Afwijkingen IT dienstverlening herstellen en oplossen Componenten IT infrastructuur onder controle brengen Voorwoord

 27. Service Delivery Requestfor Change Service Level Customers Management ServiceLevelAgreement Capacity Contingency Management Planning Cost Management Availability Security Management Management Service LevelStatusInformation Performance Management Development Service Support Helprequest Requeststatus Problem Change Incident Users Help desk Management Management Control Management ICT relatedinformation ”Incident Management” Configuration SW Control Management & Distribution Operations Computer Operations User Organisation ICT Organisation Voorwoord

 28. Casus 1. (blz.4) • Bij deze les is geen casus uit het boek aanwezig. Er is één opdracht voor alle groepen. • De volgende opdracht dient daarom uitgevoerd te worden door alle groepen. • OPDRACHT: • Een belangrijk punt bij informatiesystemen vormen de kosten. Bij deze opdracht moet worden nagegaan wat de kosten van de Informatievoorziening zijn van het instituut CMI. Beschrijf alleen de kosten van de educatieve omgeving en niet die van de administratie en docent-werkplekken. • Bepaal een en ander volgens de checklist die bijgevoegd is in bijlagen van de theoriemodule. • Bijlage 4.H.I Het doorberekenen van computerkosten • Bekijk welke onderdelen uit de checklist hier van toepassing zijn. • Bepaal de directe en indirecte kosten • Schat alle personeelskosten met fictieve bedragen. • Bepaal wie welke kosten toegerekend krijgt. • Bereken uiteindelijk de kosten die per werkplek toegekend moeten worden aan de gebruiker. ( In dit geval is dit de student) Voorwoord

More Related