Uzņēmēju un zinātnieku sadarbība- pieredze ES struktūrfondu atbalstīto projektu īstenošanā - PowerPoint PPT Presentation

uz m ju un zin tnieku sadarb ba pieredze es strukt rfondu atbalst to projektu steno an n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uzņēmēju un zinātnieku sadarbība- pieredze ES struktūrfondu atbalstīto projektu īstenošanā PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uzņēmēju un zinātnieku sadarbība- pieredze ES struktūrfondu atbalstīto projektu īstenošanā

play fullscreen
1 / 26
Uzņēmēju un zinātnieku sadarbība- pieredze ES struktūrfondu atbalstīto projektu īstenošanā
152 Views
Download Presentation
truly
Download Presentation

Uzņēmēju un zinātnieku sadarbība- pieredze ES struktūrfondu atbalstīto projektu īstenošanā

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Uzņēmēju un zinātnieku sadarbība- pieredze ES struktūrfondu atbalstīto projektu īstenošanā Edīte Kaufmane Latvijas Valsts Augļkopības institūts www.lvai.lv Jelgava, 10.02.2011.

 2. “Tehnoloģiju pārneses centra izveide augļkopībā” Projekta partneri: Latvijas Valsts augļkopības institūts Lietuvas Dārzkopības institūts Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007. – 2013. gadam

 3. Līdz šim īstenotās svarīgākās aktivitātes: • dažādu informatīvo materiālu (informatīvās lapas - 5, bukleti - 2, rokasgrāmatas un DVD materiāls) un metožu (t.sk. mājas lapas www.fruittechcentre.eu ) izstrāde un izveide, lai informācija un materiāli sasniegtu mērķa grupu; • uzsākts apmācību, konsultāciju process, rīkoti semināri augļkopjiem un pieredzes apmaiņas braucieni; • uzlabota bāze t.sk. demonstrējumu, apmācībām veikšanai modernu tehnoloģiju pielietošanā augļu un ogu audzētājiem t.sk pārstrādē; • iespēja ražotājiem un interesentiemsaņemt konsultācijas abpus robežas un piedalīties TTC rīkotajos pasākumos.

 4. Šobrīd noorganizēti: 2 semināri; 2 pieredzes apmaiņas braucieni augļkopjiem, bijušas 11 apmācības Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalsta teritorijā; noslēdzoties II atskaišu periodam sniegtas 99 konsultācijas Praktiskās apmācības SIA “Poceri” (Jēkabpils raj.) un z/s “Lejasdārzi” (Kuldīgas raj.) 20. un 31. augustā

 5. 8. jūlijs -Lietuvas augļkopju vizīte LV Augļkopības institūtā un atsevišķās saimniecībās -Seminārs par ķiršiem

 6. 12. augusts Latvijas augļkopju vizīte Lietuvas dārzkopības institūtā un saimniecībās

 7. Projekts deva iespēju iegādāties iespējams pirmo Baltijas valstīs pāšgājēju iekārtu ar paceļamu un izbīdāmu uz sāniem platformu. Tā atvieglos demonstrējumu kopšanu – vainagu veidošanu, augļaizmetņu retināšanu, ražas vākšanu, kā arī segumu uzlikšanu ķiršu dārzos u.c.

 8. Izveidotas informatīvās plāksnes demonstrējumiem LVAI Dobelē uzsākts iekārtot demonstrējums ar dažādām balstu sistēmām Lietuvas dārzkopības institūtā ierīkots jauns demonstrējumu lauks ābelēm

 9. Projekta ietvaros iegādātas iekārtas un aprīkojums semināru un apmācību nodrošināšanai gan Dobelē, gan Babtai, Lietuvā, kā arī ierīces dažādu tehnoloģiju pārneses materiālu izveidē.

 10. Izveidota un visu laiku tiek papildināta mājas lapa, kur pieejama informācija par projekta aktivitātēm, izveidotiem materiāliem gan ražotājam, gan patērētājam. www.fruittechcentre.eu

 11. Informatīvās lapas par: • - Ābeļu vainagu veidošanas pamatprincipiem; • - Jaunajām ābeļu šķirnēm ‘Gita’ un ‘Dace’; • - Jaunjām aveņu šķirnēm ‘Ina’ un ‘Lina’; • Ērkšķogu šķirni ‘Rita’; • Upeņu šķirni ‘Karina’. Bukleti par: Saldo un skābo ķiršu, kā arī aveņu nozīmi veselībai, uzturvērtību, izmantošanu, arī šķirnes, receptes

 12. Ieguvumi un īstenošanas problēmas • IEGUVUMI: • Iespēja dažādos veidos sniegt jaunāko zinātnisko informāciju komercaugļkopjiem nepastarpināti; • Iespēja iegādāties iekārtas un materiālus lauka izmēģinājumiem; • Jaunākās informācijas apmaiņa ar Lietuvas kolēģiem • PROBLĒMAS: • Milzīga birokrātija; • Gara un lēna vērtēšana divu līmeņu kontrole -Valsts Reģionālā attīstības aģentūra (apm. 3-4 mēneši)- un Lat-Lit Programmas sekretariāts

 13. ESF zinātniskie projekti ESF projekts–“Zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs, nodrošinot videi draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu” – 3 institūciju kopprojekts, vad. LVAI) Mērķis: zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, videi draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu. Aktivitātes ....

 14. Ieguvumi un īstenošanas problēmas • IEGUVUMI: • Iespēja piesaistīt jaunos zinātniekus, ārvalstu zinātniekus; • Nodrošināt labu darba samaksu, kas ļauj piesaistīt un saglabāt kvalificētus kadrus; • Veikt padziļinātus pētījumus jomās, ko nevarēja finansēt no valsts budžeta; • Piedalīties dažāda mēroga konferencēs, semināros, prezentējot savu pētījumu rezultātus • PROBLĒMAS: • Milzīga birokrātija –darba laika uzskaite, atskaitīšanās par darbu pa stundām, ja mainās cilvēki- grozījumi līgumā, utt...

 15. Ieguvumi no projekta īstenošanas IEGUVUMI: Iespēja piesaistīt jaunos zinātniekus, ārvalstu zinātniekus un veidot specializētas pētnieku grupas; Nodrošināt labu darba samaksu, kas ļauj piesaistīt un saglabāt kvalificētus kadrus; Veikt padziļinātus pētījumus jomās, ko nevarēja finansēt no valsts budžeta Uzsākt fundamentālos pētījumus augu patoloģijā, kas ļauj iekļauties starptautiskā pētniecības telpā un konkurēt ar citu valstu zinātniekiem Patogēnu populāciju izpēte un rasu struktūras noskaidrošana dos iespēju paredzēt patogēnu agresivitātes palielināšanos, jaunu slimību formu veidošanos un izplatības iespējas, nodrošinās zināšanas mērķtiecīgai šķirņu selekcijai; Ieguldījums jaunu pētniecības metožu izstrādē un pielietošanā, kas līdz šim Latvijā nav izmantotas; Bioloģisko slimības ierobežošanas metožu izstrāde (fungicīdie proteīni mežsaimniecībā) Piedalīties dažāda mēroga konferencēs, semināros, prezentējot savu pētījumu rezultātus

 16. Projekta īstenošanas problēmas • PROBLĒMAS: • Milzīga birokrātija –darba laika uzskaite, atskaitīšanās par darbu pa stundām, ja mainās cilvēki- grozījumi līgumā, utt... • Valstī noteiktās iepirkumu procedūras ievērojami palēnina un apgrūtina pētījumu gaitu (nav elastības, nav iespējams modificēt eksperimentālo gaitu atkarībā no iegūtjiem rezultātiem), kā rezultātā tiek pazemināta Latvijas zinātnieku konkurētspēja; • Nekonsekvence uzraugošās institūcijas (VIAA) darbinieku vidū

 17. 2011. gadā uzsākti īstenot 3 ERAF Lietišķo pētījumu projekti: Augļu un ogu kultūru audzēšanas risku mazinošu inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrāde un adaptācija Latvijas apstākļos. (3 institūciju sadarbības projekts – LVAI, LU Datorzinību fakultāte, LAAPC + Pūres DPC + Ekonomikas institūts) Mērķis:Augļu un ogu ražošanas risku samazināšana Latvijas augļkopības nozares konkurētspējas paaugstināšanai un vietējā tirgus stabilizēšanai, kvalitatīvas un prognozējamas produkcijas ieguvei izmantojot zinātniski pamatotus tehnoloģiskos risinājumus.

 18. 2. Efektīvu augļaugu atveseļošanas paņēmienu un jaunu patogēnu diagnostikas komponenšu izstrāde vīrusbrīva stādāmā materiāla iegūšanai (3 institūciju sadarbības projekts – LVAI+BMC + Pūres DPC); Mērķis: iizstrādājot efektīvus augļaugu atveseļošanas paņēmienus un jaunas patogēnu diagnostikas komponentes, izveidots un ieviests praksē vīrusbrīva, sertificēta augļaugu pavairojamā materiāla audzēšanas sistēmas pamatposms – etalonaugu kolekcijas.

 19. Mērķis: Smiltsērkšķu kā bioloģiski aktīvu vielu avota izmantošanas iespēju paplašināšana, farmācijas produktu sortimenta dažādošanai, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas. Projekta īstenošanas rezultātā pirmo reizi Latvijā tiks izstrādāts jauna veida profilaktisks preparāts uz līdz šim neizmantotas izejvielas – smiltsērkšķu dzinumu bāzes. Patērētājiem ērtai lietošanai produktu paredzēts veidot kapsulu formā. Iegūtais smiltsērkšķu ekstrakts paredzēts kā profilaktisks līdzeklis no dabas vielām ar paaugstinātu antioksidantu saturu, kas varētu būt būtiska alternatīva tirgū pieejamiem sintētiskajiem medicīnas preparātiem. 3. Smiltsērkšķu veģetatīvo daļu izmantošana profilaktisku produktu ar augstu antioksidatīvo iedarbību izstrādei (sadarbībā ar SIA “Silvanols”)

 20. Nākamais mērķis – zinātnes infrastruktūras projektu izmantošana Institūta laboratorijas ēkas siltināšanai un paplašināšanai Esam akceptēti dalībai Lauksaimniecības resursu izmantošanas un Pārtikas VNPC, LVAI vada VNPC sadarbības stratēģijas izstrādi

 21. Ar ESF projektiem strādāt nav vienkārši! BET ir grēks šo iespēju neizmantot!!!! LAI MUMS VISIEM IZDODAS!