biokull karbonlagring og jordforbedring n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biokull – karbonlagring og jordforbedring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biokull – karbonlagring og jordforbedring

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

Biokull – karbonlagring og jordforbedring - PowerPoint PPT Presentation

trudy
142 Views
Download Presentation

Biokull – karbonlagring og jordforbedring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Biokull – karbonlagring og jordforbedring Daniel P. Rasse, Arne Grønlund og Adam O’Toole Bioforsk Jord og miljø

 2. Hva er biokull? Ordet finnes ikke i norske ordbøker Eksisterte ikke blant fagfolk for 2-3 år siden Biokull = biochar Forkullede rester av biomasse F. eks. trekull og halmkull • Produseres ved pyrolyse: • Høy temperatur • Lav oksygentilgang Oppmerksomheten har ”eksplodert” det siste året.

 3. Produkter fra pyrolyse Biokull (50%) Biomasse Pyrolyse Biogass 20% Bioolje 30%

 4. Miscanthus

 5. Mais

 6. Biokull – fire verdikjeder Klimatiltak C-laging Reduserte N2O-utslipp Avfalls-behandling Halm og skogsavfall Energi-produksjon Olje og varme Jord-forbedring Vannlagrings-evne Kjemisk binding

 7. Stabiliteten av biokull Økende temperatur Organisk struktur forandrer seg med pyrolyse Økende stabilitet Downie et al, 2008

 8. Pyrolyse Stabiliteten av biokull - prinsipp 100 Biokull % av opprinnelig C 50 10 Biomasse 4 1 2 5 6 3 År

 9. Bioforsk undersøkelse 2010

 10. Den globale karbonbalansen C i atmosfæren: økt med 24 % de siste 50 åre 7 Gt C år-1 Fotosyntesen ≈ respirasjonen 90 Gt C år-1 Karbon i biomasse Hav Karbon i jord 60 Gt C år-1 Fossilt karbon http://www.ibi2010.org/wp-content/uploads/Masek.pdf

 11. Virkningen av pyrolyse CO2 ? Substi-tusjon 7 Gt C år-1 Fotosyntesen > respirasjonen Energi Karbon i biomasse CCS Karbon i jord Pyrolyse 60 Gt C år-1 Biokull ? Fossilt karbon http://www.ibi2010.org/wp-content/uploads/Masek.pdf

 12. Karbon-budsjett i europeisk jordbruk (million t C år-1) CO2 250 90 100 10 20 40 100 Korn Organisk materiale 50 10 Virkning av biokull? Lite effektiv prosess

 13. Europeisk jordbruk med biokull(million t C år-1) CO2 250 10 20 Syngass 30 Olje 100 100 Korn 50 Organisk materiale 40 10 50

 14. Hvorfor organisk materiale i jord? • Planteproduksjon:Viktig for flere fysiske og kjemiske egenskaper • Klimafunksjon : C lagring 3 til 4 ganger mer C i jord enn i atmosfære!

 15. Virkning av biokull i jord + CO2 opptak + biomasse og avling Karbonlagring + jordforbedring

 16. Soil water holding capacity

 17. Effekter på N2O utslipp

 18. Pyrolyse: en av flere metoder For-brenning Stor brennverdi - lavt vanninnhold, lavt næringsinnhold og høyt C-innhold (ved) 2. gen. biodrivst. Avlingsrester med lavt N-innhold, (halm, kornavrens, skogsavfall, ”grovt hageavfall”, biorest fra biogass fast fase) Biokull Lett nedbrytbart, høyt N- og vanninnhold, liten brennverdi (matavfall, husdyrgjødsel, avløpsslam, plengras, avlingsrester ) Biogass Rest- hageavfall - nedfallskvister, lauv Kompost

 19. Biokull i praksis : 1) råstoff til pyrolyse og biokull Halm: 1 million tonn per år i Norge 0,44 millioner tonn C 0,2 million tonn C kan langtidslagres Skogsavfall: > 1 million tonn per år i Norge > 0,5 millioner tonn C > 0,2 million tonn C kan langtidslagres

 20. Biokull i praksis : 2) enkel teknologi Syngasser Kullmile Trekull Tjære Pyrolyse-olje

 21. Biokull i praksis : implementering Betalingsmekanisme for karbonlagring (og N2O reduksjon)? Stort potensial for storskala utvikling (på alle jordtyper) JA NEI Biokull spesifikk teknologi, men begrenset potensial i Nord Europa, best under tropisk forhold. JA Utarmet jord med stor avlingsrespons til biokull? NEI Biprodukt av bio-olje industri (spesielle anvendelser: redusere utvasking av næringsstoffer)

 22. Forskningsbehov • Store forventninger til biokull, men: • Stor variasjon i egenskaper (pga ulike råstoff, pyrolysemetoder og etterbehandling). • I noen tilfeller har det vært observert: • rask nedbryting (ikke stabilt i jorda), • nedgang i avling • miljøgifter i produkt Vi må utvikle metoder for å karakterisere og standardisere biokull for å sikre: 1) Stabilitet ii jord 2) Ingen miljøgifter 3) Økte avlinger(iallfall ingen nedgang) 4) Reduserte N2O utslipp

 23. Conditions for a successful strategy C sequestration Efficiency (of the C storage as compared to the source) Increases in yield (no reduction) Benefits for the environment (no negative impacts) Long-term guarantee (of C sequestration) Large C amounts (meaningful method) Accountability (ease of monitoring)

 24. Takk for oppmerksomhet ! Først felteksperiment med biokull i Norge, oktober 2010