به نام خدا
Download
1 / 65

به نام خدا - PowerPoint PPT Presentation


  • 159 Views
  • Uploaded on

به نام خدا. الناز قبادی 8911121018. متلب. زمانی که برنامه ی متلب را باز میکنیم 5 پنجره را می توانیم ببینیم. 1- command window 2- command history 3- work space 4- launch pad or start 5- current folder. تعریف متغیر و ماتریس. [1 2 3 ;4 5 6;7 8 9] [1,2,3;4,5,6;7,8,9] [1 2 3 4 5 6 7 8 9]

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'به نام خدا' - trudy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

به نام خدا

الناز قبادی

8911121018

متلب


زمانی که برنامه ی متلب را باز میکنیم 5 پنجره را می توانیم ببینیم

1-command window

2-command history

3-work space

4-launch pad or start

5-current folder


[1 2 3 ;4 5 6;7 8 9]

[1,2,3;4,5,6;7,8,9]

[1 2 3

4 5 6

7 8 9]

[1,2,3

4,5,6

7,8,9]


اندیس گذاری در متلب به دو روش انجام میشود

1-شماره ی درایه

2-اندیس ماتریس(سطر و ستون)


مثال انجام میشود

اگر بخواهیم همه ی درایه های ستون اول را برابر یک کنیم


زمانی که بخواهیم سطر و ستون ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر [ ]بگذاریم.مانند


عملگرها ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر

1-براکت یا محدود کننده


2-کالن : ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر

مثال


3-سیمکالن ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر ;

مثال


4- ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر جمع و تفریق


5-ضرب ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر


6-تقسیم ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر تقسیم از چپ به راستتقسیم از راست به چپ


7-توان ^ ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر


8-کوتیشن ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر ‘


9-ضرب درایه در درایه *. ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر


10-تقسیم درایه به درایه /. ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر \.


11-توان درایه به درایه ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر


12-عملگر های شرطی ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر


پارامترهای اولیه ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر

1-عدد پی pi

2-ثابت موهمی i


3 eps
3-اپسیلون ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر eps


4 inf
4-بینهایت ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر inf


5 nan
5-مبهم ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر NaN

6-Realmax & Realmin

بزرگترین و کوچکترین عدد حقیقی


دستورات ابتدایی ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر

1-نمایش

2- CLC


4 input
4- ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر input


5 home
5- ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر home

6-clear


7 nargin
7- ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر nargin

8-nargout


10 beeb
10- ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر beeb

11-help


M file
m.file ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر


تفاوت تابع و برنامه ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر


Format
format ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر


گرد کردن ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر


توابع عددی ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر

1-عدد اول primes


2 factor
2- ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر factor

3-factorial


4 gcd
4- ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر gcd

5-lcm


توابع مختلط ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر

1-abs


2 complex
2- ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر complex

3-imag


5 real
5- ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر real

6-angle


6 conj
6- ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر conj


توابع نمایی ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر

1-sqrt


2 nthroot
2- ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر nthroot

3-power


3 exp
3- ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر exp


4-لگاریتم ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر


کار با فایل ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر

Dir

open

باز کردن فایل در editor


Cd ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر


Delete
Delete ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر


Mkdir
mkdir ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر

save


load ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر

dlmread


ترسیم دو بعدی ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر

plot

مثال


Xlable
xlable ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر

ylable


Title
title ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر

legend


hold ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر

subpolt


ترسیم سه بعدی ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر

plot3

برای رسم نمودار های سه بعدی از plot3استفاده میکنیم.


لایه و سطح ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر

  • peaks


Meshgrid
meshgrid ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر

mesh


surf ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر

نمایش سطح به وسیله ی رنگ و نور


چند جمله ای ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر

Roots(x)

Poly(r)

Polyval(x,num)


Polyder x
Polyder ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر (x)

Polyint(x)

Conv(x,y)

Deconv(x,y)

به وسیله ی این دستور دو چند جمله ای را بر هم تقسیم میکنیم.


توابع چند متغیره ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر

syms

sym


eval ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر

limit


diff ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر


int ماتریسی را حذف کنیم باید آن سطر و ستون را برابر

composead