slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lars Østby los@ssb.no Statistisk sentralbyrå (SSB) ssb.no/innvandring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lars Østby los@ssb.no Statistisk sentralbyrå (SSB) ssb.no/innvandring

play fullscreen
1 / 33

Lars Østby los@ssb.no Statistisk sentralbyrå (SSB) ssb.no/innvandring

175 Views Download Presentation
Download Presentation

Lars Østby los@ssb.no Statistisk sentralbyrå (SSB) ssb.no/innvandring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tallenes tale -Om innvandring, innvandrere, etterkommere og levekårVerden til venstreAlna og Bjerke SV 30. august 2008 Lars Østby los@ssb.no Statistisk sentralbyrå (SSB) http://www.ssb.no/innvandring

 2. Kilder Generelt: www.ssb.no/innvandring/ Stoffet er hentet fra: Innvandrere i Norge - Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del 1 Demografi og Del II Levekår  www.ssb.no/emner/00/02/notat_200465/notat_200465.pdf -og /66 Innvandring og innvandrere 2006. Statistiske analyser 83 http://www.ssb.no/emner/02/sa_innvand/sa83/ Samfunnsspeilet 4/2006 http://www.ssb.no/ssp/utg/200604/ssp.pdf Samfunnsspeilet 4/2007 http://www.ssb.no/ssp/utg/200704/ssp.pdf Fakta om innvandrere og deres etterkommere. Notater 2007/56 http://www.ssb.no/emner/02/notat_200756/notat_200756.pdf Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006 http://www.ssb.no/emner/00/02/rapp_200805/ Levekår blant unge med innvandrerbakgrunn http://www.ssb.no/emner/00/02/rapp_200814/

 3. Definisjon • Innvandrerbefolkningen består av personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre: 381 000 • - og de barna som slike innvandrerpar får etter ankomst til Norge (etterkommere): 79 000 • Av disse, fra ”ikke-vestlige” land: • 275 000 innvandrere og 72 000 etterk. • I alt 460 000, 9,7 % av befolkningen 1.1. 2008

 4. Innvandringsgrunn blant førstegangsinnvandrere (ikke Norden)

 5. MYTE: Integrasjonen i Norge er mislykket • REALITET: Integrasjonen -går langsomt -er vanskelig -men er på rett vei

 6. Fullføring i videregående

 7. MYTE:Vi har ikke hatt arbeidsinnvandring til Norge, (men det må vi få) • REALITET:Vi hadde i 2006 192 000 innvandrere og etterkommere (8%) i arbeidsmarkedet, 111 000 fra ikke-vestlige land (nye EU land ikke inkludert), hvorav bare 6000 arbeidsinnvandrere

 8. På vei inn i arbeidsmarkedet? Hele befolkningen Alle 25-29

 9. Konklusjon • Vi ser en tilnærming i demografisk atferd (og levekår) over tid og mellom generasjoner • Innvandrerne konsentreres om få næringer i arbeidslivet • lav sysselsetting og høy arbeidsledighet • særskilt for noen grupper • Utdanning går det bedre – spesielt for etterkommerne • Det går i riktig retning, men med langsom fart • Levekårsundersøkelsen

 10. Formål med Levekår blant innvandrere 2005/2006 Beskrive sider ved levekårene som ikke dekkes av registre Sammenlikne med Levekår blant innvandrere i 1996 ordinære levekårsundersøkelser for hele befolkningen funn for tilsvarende innvandrergrupper i andre land Sammenlikne med et tilleggsutvalg av etterkommere og personer innvandret før skolealder, fra Pakistan, Tyrkia og Vietnam 21

 11. Trangbodd, objektivt og subjektivt

 12. Andel med høyere utdanning fra opprinnelseslandet blant dem som innvandret som ”voksne” (18+) 25

 13. Flere opplever dårlig arbeidsmiljø 26 Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 og Levekårsundersøkelsen 2003

 14. Hvor mange har opplevd diskriminering? Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 27

 15. Store forskjeller mellom ulike grupper Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 28

 16. Diskriminering • Nesten halvparten av innvandrerne i levekårsundersøkelsen har opplevd diskriminering. • Somaliere, irakere og iranere anser seg som mest utsatt. • Menn opplever mer diskriminering enn kvinner. • Etterkommere og unge innvandrere oppvokst i Norge opplever like mye diskriminering som andre innvandrere.

 17. Hva vi har fått vite: • Dårligere boforhold enn andre, i bedring • Mye kontakt med gamlelandet, men flytter neppe tilbake • ”Alle” vil ha norsk statsborgerskap • Lite utdanning i bagasjen, mye tas i Norge • Sysselsettingen er svært ulik, i bedring • Dårligere arbeidsmiljø • Mindre utsatt for kriminalitet • Iranere opplever mest diskriminering • Religion viktig for mange, men ikke alle fra muslimske land

 18. Kilder Generelt: www.ssb.no/innvandring/ Stoffet er hentet fra: Innvandrere i Norge - Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del 1 Demografi og Del II Levekår  www.ssb.no/emner/00/02/notat_200465/notat_200465.pdf -og /66 Innvandring og innvandrere 2006. Statistiske analyser 83 http://www.ssb.no/emner/02/sa_innvand/sa83/ Samfunnsspeilet 4/2006 http://www.ssb.no/ssp/utg/200604/ssp.pdf Samfunnsspeilet 4/2007 http://www.ssb.no/ssp/utg/200704/ssp.pdf Fakta om innvandrere og deres etterkommere. Notater 2007/56 http://www.ssb.no/emner/02/notat_200756/notat_200756.pdf Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006 http://www.ssb.no/emner/00/02/rapp_200805/ Levekår blant unge med innvandrerbakgrunn http://www.ssb.no/emner/00/02/rapp_200814/