Podsieć - PowerPoint PPT Presentation

podsie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podsieć PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 75
Podsieć
114 Views
Download Presentation
troy-meyer
Download Presentation

Podsieć

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Podsieć Zrównoważone Systemy Elektroenergetyczne ZSEE Autorzy Jerzy Mukosiej i Koordynatorzy CD podsieci

 2. Nazwa podsieciPodsieć, tak jak cała sieć, należy do priorytetu 6.1 Zrównoważone Systemy Energetyczne, będącego sferą zainteresowania Nieformalnej Grupy Roboczej tego priorytetu.

 3. Podsieć ta dotyczy elektrotechniki więc przyjęto nazwę, pochodząca od nazwy priorytetu, wyrażającą najbardziej ogólny zakres elektrotechniki w priorytecie 6.1 tj. Zrównoważone Systemy Elektroenergetyczne (ZSEE)

 4. Kiedy zebranie inauguracyjneZebranie inauguracyjne podsieci ZSEE odbyło się dn.10.01.2003r. w Instytucie Elektrotechniki. Zorganizowane było przez koordynatora CD Electric Energy z IEL zgodnie z sugestią koordynatora Priorytetu Tematycznego 6.1 KPK dr Andrzeja Sławińskiego.

 5. Kto był zaproszony

 6. Na zebranie zaproszone zostały wszystkie polskie 9 CD które zajmują się elektrotechniką tj.:  CENERG Instytut Energetyki Warszawa  EESEMC Politechnika Warszawska Warszawa  ELECTRIC ENERGY Instytut Elektrotechniki Warszawa  PV CENTER Politechnika Warszawska Warszawa  MALET Instytut Elektrotechniki Wrocław  PELINCEC Politechnika Warszawska Warszawa  ASPPECT Politechnika Lubelska Lublin  CME Politechnika Śląska Gliwice  GETRADEE Politechnika Poznańska Poznań

 7. Kto uczestniczył

 8. Na zebraniu inauguracyjnym uczestniczyli przedstawiciele następujących CD: •  CENERG Warszawa •  EESEMC Warszawa •  ELECTRIC ENERGY Warszawa •  PV CENTER Warszawa •  Oraz przedstawiciele • o Katedry Maszyn i Napędów Elektrycznych Politechniki Lubelskiej Lublin • o Instytutu Wielkich Mocy i Wysokich Napięć o Politechniki Warszawskiej

 9. Przed zebraniem kontakt roboczy mieliśmy z CD:  MALET Wrocław  PELINCEC Warszawa  ASPPECT Lublin W następnym tygodniu został nawiązany kontakt z CD CME Gliwice.

 10. Tydzień po zebraniu podsieci CD PV CENTER wycofał się z podsieci ZSEE. Natomiast ofertę udziału złożyła Politechnika Łódzka. W rezultacie obecnie podsieć liczy 7 CD i dwie katedry nie mające CD. 3 CD pochodzi z instytutów naukowo /badawczych4 CD z uczelni i 2 katedry z uczelni, razem 9 jednostek.

 11. Co z pozostałymiPostanowiono, że w skład podsieci ZSEE mogą wejść CD jako jednostki już przygotowane do współpracy z KE oraz inne jednostki naukowe zajmujące się elektrotechniką. Wynika to z celów jakie postawiono przed podsiecią. Włączenie się do prac i przynależność do podsieci jest oparta na wzajemnym interesie wszystkich członków. Przynależność do podsieci i możliwość rezygnacji z jej prac jest otwarta.

 12. Cele podsieci.Przyjęto że podsieć stawia sobie za zadanie dwa cele:

 13. realizacja Work Packages CD zatwierdzonych przez KE . W tym zakresie CD podsieci będą współpracować ze sobą i ewentualnie z innymi jednostkami naukowymi w ramach już ustalonego programu,

 14. uzyskanie i realizacja dalszych projektów w ramach 6 PR. W tym zakresieCD podsieci będą współpracować zarówno ze sobą, jak i z pozostałymi zakładami z tego samego instytutu (uczelni) i ewentualnie zinnymi jednostkami naukowymi. Przy czym ten zakres współpracy ma większe znaczenie niż realizacja WPs w CD.

 15. W pierwszym okresie współpraca będzie polegała na wymianie informacji o sobie tj.:

 16. wymiana informacji o CD (tematyka, program, WPs, kadra, uczestnicy, Rada Doradcza itp.). Wszystkie CD muszą mieć pełne informacje o pozostałych CD podsieci aby wiedzieć jaka współpraca jest możliwa w ramach CD. CD nie jest organizacją zamkniętą jej działanie ma polegać na rozszerzeniu dotychczasowej działalności tak krajowej jak i zagranicznej.

 17. Ponadto dokonana zostanie wymiana informacji o instytucjach przy których zlokalizowane są CD (tematyka prowadzona w całym instytucie /wydziale, kadra instytutu/wydziału, współpraca zagraniczna instytutu /wydziału, strona WWW itp). Z reguły w CD jest zaangażowana tylko część wydziału lub instytutu. W podsieci powinny uczestniczyć również pozostałe katedry i zakłady.

 18. Informacje te będą rozsyłane do koordynatora podsieci i jednocześnie do wszystkich pozostałych członków podsieci na adres E-mail-owy koordynatorów – członków CD lub koordynatorów jednostek współuczestniczących w podsieci.

 19. Na spotkaniu inauguracyjnym wymieniono nazwiska osób do kontaktów.

 20. Dalsze działanie będzie już polegało na zapraszaniu do uczestnictwa na konferencje i workshopy organizowane w ramach CD oraz na innych formach współpracy objętych programami CD.

 21. Późniejsza współpraca i koordynacja działań będzie dotyczyła przygotowania wspólnych propozycji projektów Unijnych, informowanie o możliwych kooperantach z kraju i zagranicy itp. Oczywiście każdy projekt nie musi obejmować wszystkich członków podsieci.

 22. W projektach uczestniczyć będą tylko ci członkowie, którzy są w stanie zrealizować odpowiedni zakres danego projektu. Uczestnikami innych projektów mogą być mogą być inni członkowie

 23. Inicjatywa i propozycje wspólnych projektów będą przekazywane i omawiane na okresowych zebraniach członków podsieci i zaproszonych gości. Częstość spotkań będzie zależała od potrzeb przygotowania projektów.

 24. Krótka informacja oCENTRUM DOSKONAŁOŚCI przy Instytucie Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki LubelskiejAkronim:ASPPECTTytuł:"CENTRUM DOSKONAŁOŚCI ZASTOSOWAŃ TECHNOLOGII NADPRZEWODNIKOWYCH I PLAZMOWYCH W ENERGETYCE”

 25. Nazwa jednostki, adresy: • INSTYTUT ENERGETYKI • 01 – 330 Warszawa • ul. Mory 8 • tel. +48 22 0272110280 • fax +48 22 8367335 • e-mail: jerzy.przybysz@ien.com.pl • Adres witryny internetowej Instytutu Energetyki: www.ien.com.pl

 26. Krótka informacja oCENTRUM DOSKONAŁOŚCIKatedry Elektrotechnologii Politechniki ŚląskiejAkronim: CMECOMPUTER METHODS in ELECTROTECHNOLOGYTytuł:"Metody komputerowe w elektrotechnologii"

 27. Krótka informacja oCENTRUM DOSKONAŁOŚCIKatedry Elektrotechnologii Politechniki ŚląskiejAkronim: CMECOMPUTER METHODS in ELECTROTECHNOLOGYTytuł:"Metody komputerowe w elektrotechnologii"

 28. przy Instytucie Elektrotechniki w Warszawie Akronim: ELECTRIC ENERGY Tytuł: "DOSKONALENIE JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA WYROBÓW ELEKTROTECHNICZNYCH" Krótka informacja oCENTRUM DOSKONAŁOŚCI

 29. Krótka informacja oCENTRUM DOSKONAŁOŚCI • przy Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu • Akronim: • MALET • Tytuł: • „MATERIAŁY ELEKTROTECHNICZNE I TECHNOLOGIE ENERGOOSZCZĘDNE"

 30. Nazwa jednostkiKatedra Napędów Elektrycznych Politechnika Lubelska Wydział Elektryczny Lublin Adres witryny internetowej Katedry Napędów Elektrycznych Politechniki Lubelskiej:http://elektron.pol.lublin.pl/users/drives/

 31. Nazwa jednostkiInstytut Wielkich Mocy i Wysokich NapięćPolitechnika WarszawskaWydział Elektryczny

 32. Krótka informacja oCENTRUM DOSKONAŁOŚCI przy Instytucie Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki LubelskiejAkronim:ASPPECTTytuł:"CENTRUM DOSKONAŁOŚCI ZASTOSOWAŃ TECHNOLOGII NADPRZEWODNIKOWYCH I PLAZMOWYCH W ENERGETYCE”

 33. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA CENTRUM „ASPPECT” Projekt dotyczy zastosowań technologii nadprzewodnikowych i plazmowych w energetyce. Technologie nadprzewodnikowe umożliwiają znaczne ograniczenie strat energii i poprawę sprawności systemów energetycznych, oraz jakości energii i niezawodności a technologie oczyszczania spalin w elektrowniach konwencjonalnych umożliwiają ograniczenie emisji toksycznych gazów do atmosfery emitowanych w elektrowniach konwencjonalnych.

 34. Centrum Doskonałości Technologii Nadprzewodnikowych i Plazmowych w swoim szczegółowym programie ma upowszechniać wiedzę na temat aktualnych możliwości ograniczania strat energii przez zastosowanie urządzeń nadprzewodnikowych w systemach energetycznych oraz jak ograniczyć szkodliwy wpływ energetyki na środowisko naturalne stosując metody plazmowe neutralizacji szkodliwych zanieczyszczeń gazowych i stałych spalin emitowanych do atmosfery.

 35. Działalność Centrum obejmuje 9 pakietach roboczych (WP):WP1 – KONFERENCJE TEMATYCZNE Jest to cykliczna konferencja międzynarodowa ELMECO – Elektromagnetyczne Procesy i Urządzenia Wykorzystywane w Ochronie Środowiska (Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection).

 36. WP2 – SEMINARIAOrganizowane co roku seminarium „Zastosowania Nadprzewodników”  WP3 – WARSZTATYPakiet przewiduje organizacje 4 warsztatów . Celem warsztatów: „Technologie Nadprzewodnikowe i Plazmowe” i „Zastosowania Nadprzewodników”

 37. WP4 – UTWORZENIE CENTRUM BLIŹNIACZEGOCD stanie się centrum bliźniaczym The Wolfson Centre for Magnetics Technologydziałającego przy School of Engineering w Cardiff University, UK. WP5 – STUDIA DOKTORANCKIE WP6 – STUDIA PODYPLOMOWE WP7 – KURSY LETNIEWP8 – TWORZENIE SIECI Z INNYMI CENTRAMI DOSKONAŁOŚCI W KRAJACH UE I KRAJACH STOWARZYSZONYCH  WP9 – PROMOCJA

 38. Nazwa jednostki, adresy: • INSTYTUT ENERGETYKI • 01 – 330 Warszawa • ul. Mory 8 • tel. +48 22 0272110280 • fax +48 22 8367335 • e-mail: jerzy.przybysz@ien.com.pl • Adres witryny internetowej Instytutu Energetyki: www.ien.com.pl

 39. Zakres działania: • Badania prowadzone są w ramach następującej problematyki:

 40. *opracowywanie i doskonalenie koncepcji elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,*sporządzanie analiz teoretycznych i symulacyjnych procesów przejściowych występującychw sieciach elektroenergetycznych*opracowywanie zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń energetycznych *opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych układów izolacyjnych wysokiego napięcia *diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych*ocena pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości

 41. *badanie i analiza pracy systemów energetycznych*zasady i metody integracji źródeł rozproszonych i odnawialnych z systemem energetycznym*analizy i ocena bezpieczeństwa energetycznego*metody i układy dla optymalizacji pracy systemów elektroenergetycznych* ocena jakości i niezawodności energii w systemie elektroenergetycznym *analizy i oceny współpracy Polski z Unią Europejską zwłaszcza w energetyce.

 42. Sytuacja kadrowa:*profesorów - sześciu,*dr hab. – trzech,*adiunkci ze stopniem doktora –dwudziestu jeden*asystenci i pracownicy naukowo – techniczni*Łączna liczba pracowników: czterystu

 43. Informacja o zainteresowaniu przez Instytut Energetyki tematami 6 programu:System niezawodnego zasilania odbiorców energii elektrycznej w warunkach aglomeracjimiejskich oraz terenowych (wiejskich)

 44. Tytuły Konferencji Naukowo – Technicznych:1. Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych.(coroczna, ogólnopolska, uczestników ok. 160)2. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa.(coroczna, ogólnopolska, uczestników ok. 120).

 45. Krótka informacja oCENTRUM DOSKONAŁOŚCIKatedry Elektrotechnologii Politechniki ŚląskiejAkronim: CMECOMPUTER METHODS in ELECTROTECHNOLOGYTytuł:"Metody komputerowe w elektrotechnologii"

 46. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA CENTRUM "centrum ma na celu prowadzenie badań oraz wymianę doświadczeń w zakresie modelowania komputerowego procesów elektrotechnologicznych, szczególnie: grzejnictwa elektrycznego, magnetohydrodynamiki, przy użyciu zaawansowanych metod obliczeniowych, dla racjonalizacji zużycia energii i promowania technologii energooszczędnych.

 47. Efektywne zużycie energii w procesach technologicznych to pojęcie szerokie obejmujące optymalizację parametrów urządzeń, wybór najnowocześniejszych technologii, właściwe systemy sterowania, automatyzację procesów i minimalizację niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne.  

 48. Merytoryczne kierunki działania Centrum obejmują m.in.:Elektrotechnologia, elektrotermia, magnetohydrodynamika, elektromagnetyzm, informatyka stosowana.

 49. Działalność Centrum jest zgrupowana w 5 pakietach roboczych (WP):WP1 – Międzynarodowa Konferencja nt. energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska technologii elektrycznych. WP2 – Publikacja czasopisma  WP3 –Studia podyplomoweWP4 – Wymiana młodych naukowcówWP5 – Szkoły letnie, wymiana profesorów