ku czemu zmierza bibliografia xxi wieku n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ku czemu zmierza bibliografia XXI wieku?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Ku czemu zmierza bibliografia XXI wieku? - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Ku czemu zmierza bibliografia XXI wieku?. Jadwiga Sadowska Uniwersytet w Białymstoku Instytut Filologii Polskiej Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Bibliografia XXI wieku. Co zostało z międzynarodowych programów bibliograficznych? Jaka była bibliografia 30-20-10 lat temu?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ku czemu zmierza bibliografia XXI wieku?' - troy-contreras


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ku czemu zmierza bibliografia xxi wieku
Ku czemu zmierza bibliografia XXI wieku?
 • Jadwiga Sadowska
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Instytut Filologii Polskiej
 • Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
bibliografia xxi wieku
Bibliografia XXI wieku
 • Co zostało z międzynarodowych programów bibliograficznych?
 • Jaka była bibliografia 30-20-10 lat temu?
 • Jaki wpływ na rozwój bibliografii ma technologia (Internet)?
 • Czego oczekuje się od współczesnej bibliografii?
 • Jaka będzie bibliografia za lat ….?
program ubc universal bibliographic control
Program UBC – Universal Bibliographic Control
 • UBC – Program Powszechnej Rejestracji Bibliograficznej (Grenoble 1973)
 • Idea jednolitej bibliografii narodowej.
  • każdy kraj opracowuje swoje piśmiennictwo narodowe
  • każdy kraj stosuje się do norm międzynarodowych (ISBD – International Standard Bibliographic Description,1969-1973-)
  • każdy kraj udostępnia swoją bibliografię narodową innym (drukowaną, elektroniczną)
  • MARC (UBC/IM)
kongres w pary u 1977
Kongres w Paryżu 1977
 • UBC/IM (Universal Bibliographic Control/International MARC Programme)
 • ISBD
 • Bibliografie narodowe
  • priorytety rejestracji, postać, układ, selekcja
 • status i zadania narodowych central bibliograficznych
  • odpowiedzialność za bibliografię narodową, normy, statystykę wydawniczą, CIP, ISBN/ISSN
 • prawodawstwo EO
kongres w kopenhadze 1998
Kongres w Kopenhadze 1998
 • Dokumenty elektroniczne sieciowe
 • Priorytety rejestracji (każdy kraj decyduje o tym, co zdoła zarejestrować)
 • Współkatalogowanie/współtworzenie
 • Postać bibliografii (komplementarność)
  • drukowana
  • elektroniczna (CD ROM, online)
  • mikroformy
etapy rozwoju bibliografii w formie elektronicznej
Etapy rozwoju bibliografii w formie elektronicznej
 • Etap pierwszy
  • Współistnienie wersji drukowanej z bibliograficzną bazą danych
  • Bd jako odzwierciedlenie bibliografii drukowanej
  • Bibliografia drukowana z bd
  • Opis bibliograficzny „tradycyjny” w formacie MARC
  • Jedna instytucja sprawcza
etapy rozwoju bibliografii w wersji elektronicznej
Etapy rozwoju bibliografii w wersji elektronicznej
 • Etap drugi
  • „odrywanie się” bd od wersji tradycyjnej
  • częściowa rezygnacja z druku
  • poszerzanie elementów opisu dokumentu (dane adresowe wydawcy, afiliacja autora, powiązanie dokumentu, streszczenia),
  • bazy bibliograficzno-abstraktowe
  • współtworzenie przez kilka ośrodków
bibliografia po 2000 roku
Bibliografia po 2000 roku
 • Stan bibliografii na świecie
  • Opisy bibliograficzne ujednolicone (ISBD, AACR2)
  • Hasła wzorcowe ujednolicone
  • Format MARC21 (przewaga)
  • Bibliografia jako baza danych i jeszcze drukowana lub w PDF
  • Bibliografia w Internecie
  • Bibliografia współtworzona
  • Główny problem: dokumenty elektroniczne w sieci
ubc im
UBC/IM
 • 2003 - zakończenie programu UBC/IM
 • Format UNIMARC – nadzór nad rozwojem Biblioteka Narodowa Portugalii
 • Pozostałe zagadnienia – Alliance for Bibliographic Standards), czyli porozumienie między IFLA a CDNL - Conference of Directors of National Libraries
ubc im iabs cele
UBC/IM – IABS (cele)
 • UBC/IM (Univeral Bibliographic Control/International MARC):
  • koordynacja rozwoju standardów rejestracji bibliograficznej na gruncie narodowym
  • usprawnienie międzynarodowej wymiany informacji bibliograficznej.
 • IABS (International Alliance for Bibliographic Standards) :
  • utrzymywanie, promocja i harmonizacja istniejących standardów służby bibliograficznej i informacyjnej,
  • długoterminowe archiwizowanie zasobów elektronicznych.
wytyczne ifla i biblioteki kongresu lc
Wytyczne IFLA i Biblioteki Kongresu (LC)
 • 2008 opracowania dotyczące przyszłości rejestracji bibliograficznej:
 • LC: On the Record : Report of The Library of Congress Working Group on the Future of Bibliographic Control
 • IFLA: Guidelines for National Bibliographies in the Electronic Age
wytyczne ifla dla bibliografii narodowych 2008
Wytyczne IFLA dla bibliografii narodowych (2008)
 • Bibliografia narodowa i inne źródła informacji (katalogi biblioteczne, wydawnicze, dostawcy informacji typu Amazon)
 • Badania użyteczności bibliografii (użytkownicy końcowi, bibliotekarze, księgarze, wydawcy)
wytyczne ifla
Wytyczne IFLA
 • Nierealność rejestrowania całości bieżącej produkcji wydawniczej.
 • Selekcja dokumentów elektronicznych (maile, chaty, aplikacje, reklamy, gazety …). Rejestrować to, co wartościowe.
wytyczne ifla1
Wytyczne IFLA
 • Format zapisu danych:
  • MARC? XML? …
  • Nowy format danych zbędny
  • Konwersja formatów umożliwiająca dostęp do bibliografii przez wyszukiwarki internetowe (np. Google).
wytyczne ifla wnioski
Wytyczne IFLA - wnioski
 • 1. Konieczna współpraca środowiska bibliograficznego i bibliotekarskiego z wydawcami, księgarzami, autorami oraz użytkownikami
wytyczne ifla wnioski1
Wytyczne IFLA - wnioski
 • 2. Zwrócenie uwagi na opracowanie i udostępnianie informacji o zbiorach specjalnych.
 • 3. Rozważenie współpracy z ośrodkami, które zajmują się digitalizacją zbiorów.
raport biblioteki kongresu 2008
Raport Biblioteki Kongresu (2008)
 • 2006-2008 Grupa robocza przy LC badała:
  • użytkowników bibliografii i wykorzystanie danych bibliograficznych,
  • struktury i standardy rejestracji bibliograficznej,
  • efektywność (ekonomiczność) i organizację prac bibliograficznych.
raport biblioteki kongresu
Raport Biblioteki Kongresu
 • 1. Zwiększyć efektywność tworzenia rekordów bibliograficznych
  • Eliminacja dublowania; usprawnienie współpracy; wykorzystanie informacji księgarskiej i wydawniczej, katalogowej
  • Dopracować standardy (uprościć?)
  • Wykorzystać charakterystyki treściowe dokumentów (CHWD) istniejące w sieci (abstrakty, recenzje, tagi)
  • Dopracować automatyczną wymianę danych (konwersję) między formatami MARC, CIP, ONIX (Online Information Exchange)
  • Pomoc wydawców, księgarzy, autorów i czytelników przy tworzeniu rekordów haseł wzorcowych (KHW)
raport biblioteki kongresu1
Raport Biblioteki Kongresu
 • PCC 2010, czyli Program for Cooperative Cataloging (USA) zakłada udział przy współkatalogowaniu również indywidualnych osób
raport biblioteki kongresu2
Raport Biblioteki Kongresu
 • 2. Skupienie się na opracowaniu i udostępnieniu materiałów unikatowych, mających znaczenie w edukacji i badaniach naukowych (archiwaliów, rękopisów, materiałów dźwiękowych i graficznych, fotografii i map)
  • Zróżnicowanie stopnia szczegółowości opisu w zależności od typu dokumentu (III stopień?)
  • Przyspieszenie opracowania
raport biblioteki kongresu3
Raport Biblioteki Kongresu
 • 3. Rozwiązania technologiczne. Rola Internetu
  • Udostępnienie baz danych przeglądarkom internetowym
  • Przygotowanie formatu czytelnego dla przeglądarek (format automatycznej wymiany danych)
raport biblioteki kongresu4
Raport Biblioteki Kongresu
 • 4. Środowisko użytkowników informacji bibliograficznej
  • Zmiana zasad wyszukiwania bibliotecznego, dostosowanie do sposobów wyszukiwarek internetowych (rangowanie, grupowanie)
  • Przyjmowanie danych od użytkowników (tagi, współtworzenie bd)
  • Uproszczenie języków informacyjno-wyszukiwawczych (LCSH, ewentualnie innych JIW)
raport biblioteki kongresu5
Raport Biblioteki Kongresu
 • 5. Umocnienie pozycji bibliotekarza poprzez edukację oraz rozwój badań ilościowych i jakościowych dotyczących kosztów, zysków i wartości informacji bibliograficznej, m.in. wpływu globalizacji na jakość lub wartość tej informacji.
 • Standaryzacja programów nauczania z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.
 • Wolny dostęp w Internecie lub przynajmniej w przystępnej cenie, udostępnianie na zasadzie e-learningu.
raport biblioteki kongresu6
Raport Biblioteki Kongresu
 • Wnioski ogólne. Przyszłość bibliografii
  • bibliografia zdecentralizowana oparta na współpracy bibliotek, użytkowników (księgarzy, wydawców), sektora prywatnego
  • Jedno źródło informacji bibliograficznej (bibliografia + kolekcje biblioteczne)
  • Inne pojmowanie uniwersum bibliograficznego (udział bibliotek, księgarstwa, wydawnictw, twórców baz danych)
  • Katalogowanie rozproszone
opis bibliograficzny
Opis bibliograficzny
 • ISBD – International Standard Bibliographic Description (IFLA)
 • AACR2 – Anglo-American Cataloguing Rules, wersja druga (Biblioteka Kongresu, Biblioteka Brytyjska)
 • RDA – Resources Description and Access
format marc
Format MARC
 • 1965 – LCMARC (Biblioteka Kongresu)
 • 1978 – UNIMARC (IFLA)
 • Lata 80.
  • Formaty narodowe: MARC-BN, HUNMARC, FINMARC, DANMARC, RUSMARC, MAB ….
 • 2000 – MARC21
 • 2000 – DC (Dublin Core)
zawarto bibliografii narodowych
Zawartość bibliografii narodowych
 • Kongres w Paryżu (1977)
  • Podział dokumentów na 3 grupy, minimum:
   • Książki
   • Pierwsze numery nowych czasopism
   • Dokumenty rządowe
 • Kongres w Kopenhadze (1998)
  • Tzw. Minimum
  • Pozostałe typy wg uznania i możliwości narodowych central bibliograficznych
 • Raport LC - Zmiana priorytetów: dokumenty rzadkie, rękopisy
forma bibliografii
Forma bibliografii
 • Kongres w Paryżu (1977):
  • Drukowana (podstawowa), mikrofisze, taśmy magnetyczne
 • Kongres w Kopenhadze (1998):
  • Komplementarne: drukowana, elektroniczna, mikrofisze
 • Od 2000 r.:
  • Rezygnacja z formy drukowanej, CD, mikrofisz
  • Baza danych w Internecie
  • Forma PDF
organizacja prac
Organizacja prac
 • Jedna instytucja/biblioteka
 • Współtworzenie (biblioteki)
  • 1993 – British National Bibliography
  • Czechy, Litwa, Finlandia …
  • 1998 – BazTech
  • Bibliografie regionalne, dziedzinowe
 • Współtworzenie (biblioteki + księgarze + wydawcy + inni)
bibliografia 2 0
Bibliografia 2.0
 • Udział nieprofesjonalistów
 • „pomoc” zewnętrzna w uzupełnianiu bibliografii
 • Tzw. tagi (słowa kluczowe)
 • Komentarze, uwagi, propozycje