rolnictwo tradycyjne i ekologiczne szans dla bezpiecze stwa ywno ciowego n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROLNICTWO TRADYCYJNE I EKOLOGICZNE SZANSĄ DLA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO PowerPoint Presentation
Download Presentation
ROLNICTWO TRADYCYJNE I EKOLOGICZNE SZANSĄ DLA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14
troy-baird

ROLNICTWO TRADYCYJNE I EKOLOGICZNE SZANSĄ DLA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO - PowerPoint PPT Presentation

116 Views
Download Presentation
ROLNICTWO TRADYCYJNE I EKOLOGICZNE SZANSĄ DLA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ROLNICTWO TRADYCYJNE I EKOLOGICZNE SZANSĄ DLA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO Stowarzyszenie POLSKA WOLNA OD GMO Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i TurystykiBEST PROEKO • mgr inż. Anna Bednarek – rolnik ekologiczny • - specjalista z zakresu zarządzania środowiskiem naturalnym i czystszej produkcji, przeróbki surowców mineralnych, rekultywacji terenów zdegradowanych i gospodarki odpadami. • koordynator Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi- ICPPC • laureatka VII edycji konkursu ZIEMIA PLANETA KOBIET – Fundacji Yves Rocher – Instytutu Francuskiego

 2. Strategiczne zasoby naturalne ZIEMI POWIETRZE, WODA, GLEBA I SŁOŃCE stanowią o podstawach egzystencji człowieka i życia naszej planety. Naturalne, budowane na wartościach i zapisane wzorem matematyki – królowej nauk przyrodniczych, recepty na życie i harmonię w przyrodzie są szansą na: • zrównoważony rozwój teraźniejszych i przyszłych pokoleń mieszkańców Ziemi, • ochronę bioróżnorodności i zasobów surowców naturalnych, • bezpieczeństwo żywnościowe, gwarantowane tylko wtedy, kiedy najwyższym priorytetem będzie troska o zachowanie sił witalnych Ziemi, o glebę, o jej podstawową funkcję - zdolność do rodzenia. • prawidłowy rozwój rolnictwa – sektora pierwszorzędnego, bo żywność jest podstawową i niezbędną energią w rozwoju cywilizacji – to rolnik tradycyjny, ekologiczny, współpracujący z przyrodą, żywi i broni, dostarcza na rynek żywność, która jest lekarstwem i lekarstwo, które jest żywnością – tak Hipokrates określił role rolnika w społeczeństwie.

 3. Jakie rolnictwo i dlaczego ? Człowiek jest tym co je. Od jakości żywności zależy jakość życia i stan zdrowia. Zielona rewolucja zmieniła znacząco priorytety w uprawie ziemi. Zmniejszyła się liczba ludzi zaangażowanych w pracę na roli i wytwarzanie żywności. Zmienił się zatem kontakt człowieka z przyrodą i z żywnością. Przemysłowe rolnictwo produkuje przemysłową żywność, która zamiast walorów odżywczych, smakowych i zdrowotnych nabiera cech masowości i powtarzalności. Przemysłowe normy, technologie oparte na chemii, konserwantach, sztucznych polepszaczach i regulatorach smaku i zapachu wyparły stare sprawdzone receptury przetwórstwa rolno-spożywczego w lokalnych mleczarniach, serowniach, masarniach, piekarniach i wielu innych tradycyjnych przetwórniach.

 4. Jakie rolnictwo i dlaczego ? Skupianie się na aspektach ekonomicznych gier rynkowych, pomnażaniu zysku, ograbia człowieka z godności i własności. Człowiek staje się przedmiotem, a nie podmiotem rynku. W przypadku rolnictwa i produkcji żywności prowadzi to do deregulacji rynków lokalnych i sprawia, że zagrożona jest samowystarczalność i suwerenność żywnościowa, a rolnik narażony jest na utratę ziemi.

 5. Jakie rolnictwo i dlaczego ? Skutki jakie przyniosła zielona rewolucja i intensyfikacji rolnictwa to -wymagające kosztownej rekultywacji zdegradowane, wyjałowione gleby, które już nie rodzą, tylko produkują przy pomocy nawozów sztucznych pestycydów i herbicydów. Technika i biurokracja nie wspiera, ale wypiera rolnika z procesu wytwarzania żywności. A konsumenci? – to główni poszkodowani takiej - przemysłowej gospodarki rolnej i w konsekwencji takiej jakości żywności. Cierpią na alergie, nowotwory i bezpłodność. Taka jest cena wydajnej, taniej, nastawionej na zysk produkcji żywności dla ludzi i pasz dla zwierząt. Jest nadzieja dla rolnictwa tradycyjnego i ekologicznego –Rok 2010 był rokiem bioróżnorodności i początkiem zmian modelu rolnictwa w kierunku ekstensyfikacji. Analizy sozo-ekonomiczne i troska o zrównoważony rozwój wykazały, że tradycyjne, małe i średnie gospodarstwa rolne, wsparte polityka rolną i dobrze zorganizowane są w stanie zaspokoić lokalnie i globalnie potrzeby żywnościowe.

 6. Jakie rolnictwo i dlaczego ? Dzisiaj już rolnik wie że z naturą się nie igra, bo ona nie wybacza błędów. Natura jest doskonała i dlatego należy z nią współpracować, tak by ją poznawać, naśladować, a nie rujnować. Tą wiedzę ma prawdziwy rolnik, który sprawdzonymi tradycyjnymi metodami ziemię uprawia pomagając jej rodzić. Ekologiczne metody gospodarowania ziemią bez chemii, bez GMO, z zachowaniem płodozmianowości i zharmonizowaniem upraw roślinnych z hodowlą zwierząt, są szansą na bezpieczeństwo żywnościowe. Są również szansą na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.

 7. Kto ma w ręku ziemię, żywność, ten ma władzę Ile ziemi pod pługiem, ile własności tyle wolności. Człowiek bez ziemi jest niewolnikiem, to prawda, ale na szczęście człowiek jest istotą społeczną. Dzisiaj szansą bycia człowiekiem wolnym jest posiadanie ziemi i funkcjonowanie w kooperatywie MIASTO – WIEŚ. Polski rolnik i konsument już mają tę świadomość i powstają także już u nas kooperatywy spożywcze, zalążki sprzedaży bezpośredniej. Działania u źródła są szansą odbudowy BEZPIECZNEGO RYNKU.

 8. Sprzedaż bezpośrednia Formy funkcjonowania rynku sprzedaży bezpośredniej w naszym kraju, to przeważnie stoiska na lokalnych imprezach kulturalnych, kiermaszach i festynach. Oficjalnie nie funkcjonują sklepiki gospodarskie, bo rolnik nie może przetwarzać swoich produktów. Musi mieć do tego celu przetwórnię spełniającą normy przetwórni przemysłowej.

 9. Od zarania rozwoju cywilizacyjnego człowieka RYNEK odgrywał i odgrywa wciąż dziejową rolę. Buduje lub rujnuje, ubogaca człowieka, lub doprowadza do ubóstwa. Szansą na normalny RYNEK i na bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce są rynki lokalne, na których rolnik będzie mógł sprzedawać przetworzoną w gospodarstwie żywność na takich samych zasadach jak w innych krajach UE.

 10. Sprzedaż bezpośrednia W Polsce jest to „droga przez mękę” – pokonywanie absurdalnych przepisów i ograniczeń, które doregulują to co zawsze było dobre , bo logiczne i samozachowawcze. Trudne są drogi unormowania u nas prawodawstwa w zakresie sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych przetworzonych w gospodarstwach. Przykre jest, że nasze restrykcyjne przepisy utrudniają rolnikowi rozwój, a konsumentowi dostęp do bezpiecznej żywności – tradycyjnej, zdrowej i dobrej.

 11. Bezpieczna żywnośćto żywność: świeża, lokalna, naturalna, nieprzetworzona przemysłowo

 12. Dziękuję za rozwinięcie horyzontu zarządzania środowiskiem naturalnym WNIOSKI Polityka rolna i polityka rozwoju gospodarczego, powinny być spójne i winny być obszarem szczególnej troski o zdrowie i życie społeczeństwa, mieszkańców miast i wsi. Spójną politykę powinni tworzyć ludzie kompetentni, zatroskani o człowieka, o zdrowy styl życia i pożywienie dla niego. Dla dobra człowieka i środowiska naturalnego należało by znaleźć taką koncepcję efektywności wszechstronnego rozwoju, aby była kluczem kształtowania świadomości społecznej i pozwalała ocenić zachodzące zjawiska nie tylko w kategoriach ekonomicznych i społecznych, ale również niewycenialnych, ekologicznych, a zatem w kategoriach zdrowego rozsądku, dobra wspólnego i prawdziwej wolności. Dzisiaj największym zagrożeniem dla wolności i pokoju na świecie jest kryzys wartości, który się sprowadza do kryzysu człowieczeństwa. Historia uczy, że kryzys człowieczeństwa prowadził do katastrof, upadku i zagłady cywilizacji.

 13. Dziękuję za uwagę