Suomen akatemia 2013 tutkimus ei tunne rajoja
Download
1 / 43

Suomen Akatemia 2013: Tutkimus ei tunne rajoja - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Suomen Akatemia 2013: Tutkimus ei tunne rajoja. Finlands Akademi 2013: För vetenskapens bästa. Fakta om forskning och utveckling Om Akademin Vad finansierar vi? Ansökan och bedömning Fakta om finansieringsbeslut. Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Suomen Akatemia 2013: Tutkimus ei tunne rajoja' - trixie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Suomen akatemia 2013 tutkimus ei tunne rajoja
SuomenAkatemia 2013: Tutkimusei tunne rajoja

Finlands Akademi 2013: För vetenskapens bästa

 • Fakta om forskning och utveckling

 • Om Akademin

 • Vad finansierar vi?

 • Ansökan och bedömning

 • Fakta om finansieringsbeslut


Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat suomessa
Julkisen tutkimusrahoituksentoimijatSuomessa

De offentliga forskningsfinansiärerna i Finland


T k toiminta suomessa
T&k-toimintaSuomessa

Forskning och utveckling i Finland

 • FoU sysselsätter ca 80 800 personer

 • proportionellt mer än i något annat land

 • FoU-finansieringen totalt 7,1 miljarder euro

 • företagens andel nästan 70 %

 • Statens FoU-finansiering 2,0 miljarder euro

 • FoU-insatsen 3,6 % av BNP

 • Offentliga sektorns andel av FoU-insatsen 0,99 % av BNP

 • 14 universitet och 25 yrkeshögskolor

 • Drygt 1 600 nya doktorer per år från universiteten


T k menot suomessa 1991 2012
T&k-menotSuomessa 1991 - 2012

FoU-utgifter i Finland sektorsvis 1991–2012

Totalt 7,1 miljarder euro Källa: Statistikcentralen 31.10.2012


Valtion tutkimusmenot 2012
Valtiontutkimusmenot 2012

Statens FoU-utgifter 2013

Totalt 2 miljarder euro Källa: Statistikcentralen2013


T k panostus er iss oecd maissa
T&k-panostuseräissä OECD-maissa

FoU-insats i vissa OECD-länder, Kina och Ryssland (FoU-utgifternas andel av BNP)

Källa: OECD Main Science and TechnologyIndicators, 23.2.2013;Statistikcentralen 2013


Suomalaisten tutkijoiden kansainv liset julkaisut vuosina 1991 2011
Suomalaistentutkijoidenkansainvälisetjulkaisutvuosina 1991–2011

Internationella publikationer av finländska forskare 1991–2012

Källa: Thomson Reuters Web of Science, 5.2.2013: SCI, SSCI, A&HCI


Suomen akatemia
SuomenAkatemia

Finlands Akademi

 • •Vår uppgift är att

  • finansiera vetenskaplig forskning, forskarutbildning och utveckling av forskningsförutsättningar (317 mn euro år 2013)

  • främja den vetenskapliga forskningen och utnyttjandet av den

  • utvecklar internationellt vetenskapligt samarbete

  • vara sakkunnig i frågor som rör forskningspolitiken samt utföra andra forskningspolitiska sakkunniguppgifter.

 • Vi har fyra forskningsråd vars verksamhet täcker alla vetenskapliga discipliner.

 • Vi sysselsätter årligen ca 8 000 personer med vår finansiering.

 • Vi har en personal på ca 140 medarbetare.


Akatemian strategia
Akatemianstrategia

Akademins strategi

 • Vi stärker forskningens genomslag och kvalitet genom att

 • främja högklassig och etiskt hållbar forskning

 • förbättra möjligheterna att inom såväl det offentliga beslutsfattandet som näringslivet nyttiggöra de rön och den expertis som den akademifinansierade forskningen genererar

 • främja den vetenskapliga forskningens roll i utvecklingen av innovationer

 • öppna internationella samarbetsmöjligheter för finländska forskare

 • främja vetenskapens förnyelse, nya och mångvetenskapliga infallsvinklar samt vetenskapliga genombrott

 • göra de finländska forskningsmiljöerna mer internationella och attraktiva

 • följa och utvärdera den internationella utveklingen av finländsk forskning

 • samarbeta aktivt för att bidra till den finländska forskningens förnyelse.


Tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntemus
Tieteen ja tiedepolitiikanasiantuntemus

Expert inom vetenskap och forskningspolitik

 • Forskningspolitiska linjer och ställningstaganden, aktivt deltagande i forskningspolitisk debatt

 • Bedömning av ansökningar

 • Utvärdering av forskning

  • forskningsprogram

  • vetenskapen, forskningen och enskilda vetenskapsgrenar

 • Framsynsarbete inom vetenskap och forskning, analyser av genomslag

  • vetenskapsindikatorer

 • Inflytande på europeisk och nordisk forskningspolitik


Tieteen ja tutkimuksen arviointi ja ennakointi 1
Tieteen ja tutkimuksenarviointi ja ennakointi (1)

Utvärdering och framsyn (1/2)

 • Vetenskapens tillstånd och nivå i Finland

 • Utvärderas regelbundet; nästa utvärdering görs tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet (UKM), färdig senast i slutet av 2014

 • Processen utvecklas: regelbundna utvärderingar möjliggör en långsiktig uppföljning av universitetens forskning och vetenskapens kvalitet samt ger stöd för forskningspolitiska beslut

 • Utveckling av genomslagsutvärdering och indikatorer

 • Grundar sig på ett samarbete mellan Akademin, UKM, IT-centret för vetenskap CSC, Statistikcentralen och Tekes

 • Internationell utvärdering av Finlands Akademis verksamhet

 • Genomförs av UKM, färdig 2013


Tieteen ja tutkimuksen arviointi ja ennakointi 2
Tieteen ja tutkimuksenarviointi ja ennakointi (2)

Utvärdering och framsyn (2/2)

 • Vetenskapsgrenar och forskningsområden

 • Internationella paneler utvärderar forskningsområdens tillstånd och kvalitet

 • Varje år några utvärderingar inom områden utvalda av Akademins forskningsråd

 • Forskningsprogram

 • Utvärdering av avslutade forskningsprogram

 • Strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation

 • Resultaten klara i vår 2013

 • Framtidsredogörelse om Finlands hållbara utveckling och medborgarnas välfärd

 • Lämnas till riksdagen i höst 2013

  • framsynsprocess: Statsrådets kansli huvudansvarig; Finlands Akademi, Sitra, Tekes och arbets- och näringsministeriet deltar; webbrapport i februari 2013

  • processutvärdering: delfinansiering av Akademin; färdig sommaren 2013


Organisaatio suppea

Organisation (1/2)

Organisaatio (suppea)


Organisaatio laaja

Organisation (2/2)

Organisaatio (laaja)


Akatemian tutkimusrahoitus
Akatemiantutkimusrahoitus

Akademins forskningsfinansiering

 • Öppen konkurrens, tidsbunden finansiering

 • Finansieringsbeslut för ca 317 miljoner euro år 2013

  • över 3 700 ansökningar om totalt 1,5 miljarder euro år 2012

  • beviljandegraden under 22 % räknad på antalet ansökningar till de huvudsakliga bidragsformerna och 35% räknad på totala antalet ansökningar

 • Riktas till de bästa forskarna och de mest lovande unga forskarna för att de ska genomföra forskningsprojekt av högsta kvalitet

 • Besluten bygger på

  • styrelsens forskningspolitiska linjer

  • dokumentet ”Grunderna för forskningsfinansieringsbeslut”

  • en inomvetenskaplig kollegial bedömning av forskningsplanen och de sökande (obunden och sakkunnig bedömning)

  • öppenhet och transparens (offentliga kriterier, processer och beslut)

  • lika behandling av sökande.


Akatemian rahoitusmuodot
Akatemianrahoitusmuodot

Våra bidragsformer


Haut tutkijan uran eri vaiheissa
Hauttutkijan uran erivaiheissa

Finansiering i olika faser av forskarkarriären

 • Akademiprofessorer 

 • omfattande uppgifter, de mest krävande forsknings- och undervisningsuppgifterna

 • ledande vetenskapsidkare på sina områden

 • främjar forskningen inom sina egna discipliner

 • högst fem år åt gången

 • Akademiforskare

 • självständiga experter inom forskning och utbildning som kan kvalificera sig till akademiska ledningsuppdrag

 • framgångsrikt och högklassigt vetenskapligt arbete

 • fem år

 • Forskardoktorer

 • ska ha nyligen doktorerat

 • tre år


Akatemiahankkeet
Akatemiahankkeet

Akademiprojekt

 • •Vår största och främsta bidragsform

 • Främjar forskningens kvalitet, mångfald och förmåga till förnyelse genom att erbjuda möjligheter till vetenskapligt ambitiös forskning

 • Finansieringen beviljas till högklassiga forskare och forskargrupper

  • främst till grupper av disputerade forskare

  • löner

  • anskaffning av material och forskningsredskap

  • resekostnader

  • internationellt samarbete


Tutkimusohjelmat

 • Mervärde

  • mångvetenskaplighet

  • internationalitet

  • samverkan

  • genomslag

Tutkimusohjelmat

Forskningsprogram

 • Söker svar på aktuella vetenskapliga frågor och

 • samhällets stora utmaningar

 • Består av flera forskningsprojekt som koncentreras till ett visst ämnesområde, beviljas finansiering för en viss tid och genomförs under en gemensam ledning

 •  Skapar mervärde jämfört med separat finansiering för enskilda projekt

 • Erbjuder en plattform för samarbete mellan forskare, finansiärer och de som utnyttjar forskningens resultat

 • Främjar internationellt samarbete

  • internationella nätverk

  • samfinansierade internationella projekt


K ynniss olevat tutkimusohjelmat
Käynnissäolevattutkimusohjelmat

Pågående forskningsprogram

 • Barns och ungdomars välfärd och hälsa (SKIDI-KIDS, 2010–2014)

 • Beräkningsvetenskaper (LASTU, 2010–2015)

 • Det mänskliga medvetandet (MIND, 2012–2016)

 • Fotonik och moderna avbildningsmetoder (FOTONIIKKA, 2010–2013)

 • Framtidens boende (ASU, 2011–2015)

 • Hållbar hantering av akvatiska naturresurser (AKVA, 2012–2016)

 • Hållbar produktion, hållbara produkter (KETJU, 2006–2013) *

 • Klimatförändringen (FICCA, 2011–2014)

 • Näring, livsmedel och hälsa (ELVIRA, 2007–2014) *

 • Programmerbara material (OMA, 2012–2016)

 • * Internationellt finansieringssamarbete fortsätter

 • Följande program bereds eller är öppna för ansökan:

 • Arktisk forskning

 • Energiforskning

 • Lärande och kunnande i framtiden (TULOS)

 • Syntetisk biologi (FinSynBio)


Tutkimuksen huippuyksik t
Tutkimuksenhuippuyksiköt

Spetsforskningsenheter

 • Mål

 • Höja forskningens kvalitet och stärka dess internationella konkurrenskraft

 • Öka forskningens synlighet och prestige

 • Integrera spetsforskningen i den finländska forsknings-, utbildnings- och teknologipolitiken

 • Bilda högklassiga, kreativa och effektiva forsknings- och utbildningsmiljöer

 • Förutsättningar

 • Består av en eller flera forskargrupper av hög standard

 • Representerar internationell toppnivå inom sitt område

 • Har uttalade gemensamma mål och en gemensam ledning

 • Spetsforskningsprogrammen

 • 2000–2005 (26 enheter)

 • 2002–2007 (16 enheter)

 • 2006–2011 (23 enheter)

 • 2008–2013 (18 enheter)

 • 2012–2017 (15 enheter)

 • 2014–2019 (utlysningen pågår)


2008 2013
2008 - 2013

Spetsforskningsenheter 2008–2013


2012 2017
2012 - 2017

Spetsforskningsenheter 2012–2017Pohjoismaiset huippuyksik t
Pohjoismaisethuippuyksiköt

Nordiska spetsforskningsenheter

 • Samfinansierade program; ett sätt att påverka den nordiska forskningens nivå, kvalitet, effektivitet och synlighet

 • Finansiering från nordiska forskningsråd, Nordiska ministerrådet och NordForsk; Akademin deltar som en finansiär

 • På kommande:

  • Nordiska globaliseringsinitiativet inom e-vetenskap (NeGI(NordiceScienceGlobalisationInitiative): eScience in Climate and Environmental Research; inleds med 1–3 enheter; bygger på den nordiska verksamhetsplanen för e-vetenskap, som utarbetades efter eNoria-programmet

  • Nordiska forskningsprogrammet NCoE Education for Tomorrow(inleds med en enhet): erbjuder finansiering till fem forskningsprojekt och en nordisk spetsforskningsenhet; i programmet ingår även ett forskningsprojekt om skolmat som finansieras av Nordiska ministerrådet


Kansainv listyminen ja tutkijoiden liikkuvuuden tukeminen
Kansainvälistyminen ja tutkijoidenliikkuvuudentukeminen

Internationellt samarbete och forskarmobilitet

 • Stöds inom alla finansieringsmöjligheter, t.ex.

 • Akademiprojekt

 • Forskningsprogram och program för spetsforskningsenheter: gemensamma utlysningar, nätverk

 • Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro)

 • Akademiforskare och forskardoktorer

 • ERA-NET-utlysningar

 • Avtalsbaserad forskarmobilitet

 • Utlysningar tillsammans med utländska finansiärer


Akatemiaprofessorit ja akatemiatutkijat
Akatemiaprofessorit ja akatemiatutkijat

Akademiprofessorer och akademiforskare

 • Akademiprofessorer (41)

 • toppforskare som främjar forskningen inom sin egen disciplin

 • arbetar enligt sin egen forskningsplan, leder sin forskargrupp

 • ger handledning till unga forskare, undervisar i anslutning till forskningen

 • högst fem år åt gången

 • Akademiforskare (289)

 • • ger möjlighet att kvalificera sig till mycket krävande forskar- eller andra sakkunniguppgifter

 • framgångsrik publikationsverksamhet och annat vetenskapligt arbete efter avlagd doktorsexamen

 • självständigt vetenskapligt arbete enligt en plan

 • handledning av lärdomsprov och undervisning inom eget område

 • fem år


Tutkijatohtori
Tutkijatohtori

Forskardoktorer

 • Har nyligen doktorerat, ska kvalificera sig som yrkesforskare

 • Högst fyra år sedan doktorsexamen

 • Genomför sin egen forskningsplan, handleder lärdomsprov, undervisar

 • I finansieringen ingår avlönings- och forskningskostnader

 • Tre år


Fidipro
FiDiPro

Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro)

 • Akademins och Tekes finansieringsprogram för att rekrytera utländska eller utomfinländska toppforskare till Finland

 • Mål:

  • stärka det vetenskapliga och teknologiska kunnandet i Finland

  • göra det finländska forskningssystemet mer internationellt

  • stödja den forskningsmässiga profileringen av universitet och forskningsinstitut

 • Placeras på vetenskapligt, teknologiskt och industriellt sett viktiga områden

 • Finansieringen söks av finländska universitet eller forskningsinstitut

 • Konkurrensutsatt, tidsbunden finansiering

 • Akademin har finansierat 48 FiDiPro-professorer, Tekes 52 FiDiPro-professorer och 14 FiDiPro-forskare.


 • Infrastruktuurit
  Infrastruktuurit

  Forskningsinfrastruktur

  • Alla de instrument, apparater, material och tjänster som möjliggör forskning och utveckling i innovationsverksamhetens olika faser

  • Den europeiska strategin och uppdaterade vägvisaren för forskningens infrastrukturer (ESFRI 2010)

  • Finlands nationella vägvisare 2009, uppdatering 2013

  • Nationella kommittén för forskningens infrastrukturer (FIRI-kommittén), sektionen för forskningens infrastrukturer (FIRI-sektionen)

  • Finansiering

   • 11 mn euro år 2010: riktade utlysningar till ESFRI-/FI-noder och universitet

   • 15 mn euro år 2011: riktade utlysningar till universitet och ESFRI-/FI-noder

   • 10,1 mn euro år 2012: riktade utlysningar till ESFRI-/FI-noder, ESFRI-/FI-noder och vägvisaren samt CERN-experimentet

   • 15 mn euro år 2013: öppen utlysning (FIRI 2013), riktad utlysning till ESFRI-/FI-noder


  Strategisen huippuosaamisen keskittym t
  Strategisen huippuosaamisenkeskittymät

  Strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation

  • Akademins finansieringsmöjligheter kan stödja sådan högklassig vetenskaplig forskning som tjänar de strategiska centren.

  • 2012: Akademin finansierade projekt med anknytning till strategiska center med omkring 52 miljoner euro; av denna summa gick ca 23 miljoner euro till projekt med en direkt koppling till centren.

  • En riktad utlysning år 2012 gav 8 miljoner euro till projekt inom strategiska center; utlysningens teman hade beretts tillsammans med centren:

   • Nya typers styrmetoder och användargränssnitt, Nya kemikalier, material och produktionstekniker för en bioekonomi som bygger på innovativ användning av skogsbiomassa.

 • En internationell utvärdering av de strategiska centren (utförd tillsammans med Tekes) publicerades i februari 2013.

 • Utvecklingsarbetet, finansieringen och uppföljningen sker tillsammans med Tekes; Akademin deltar även i arbetet av ledningsgruppens sekretariat.


 • Arviointitoiminta
  Arviointitoiminta

  Bedömning och utvärdering


  Hakemusten k sittely kuka tekee mit
  Hakemusten käsittely - kukatekeemitä

  Så behandlas en ansökan – Vem gör vad?

  Sköter om ansökan

  Bereder en vetenskaplig bedömning (ett utlåtande) på ansökan; en internationell panel

  Fattar beslutet; panelutlåtandet mycket viktigt


  Arviointiperusteet
  Arviointiperusteet

  Bedömningskriterier

  • Forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och innovativitet

  • Den sökandes/forskargruppens kompetens

  • Forskningsplanens genomförbarhet

  • Forskningsmiljöns kvalitet och stärkandet av den

  • Forskningens samarbetskontakter i Finland och utomlands samt forskarmobilitet

  • Forskningsprojektets betydelse för främjandet av en professionell forskarkarriär och forskarutbildning


  Rahoitusp t ksiin vaikuttavavia tekij it
  Rahoituspäätöksiinvaikuttavaviatekijöitä

  Faktorer som påverkar våra finansieringsbeslut

  • Vetenskaplig kvalitet

  • Akademins forskningspolitiska mål

   • främja internationellt forskningssamarbete

   • främja mångvetenskaplig och interdisciplinär forskning

   • genomföra mer omfattande forskningshelheter

   • främja de ungas och kvinnors forskarkarriärer

   • främja jämställdheten mellan könen inom forskningen

   • främja sådan forskning som tjänar strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation

  • Finansieringsspecifika mål 

   • särskilda mål för forskningsprogram

   • stöd för spetsforskningsenheter

  • Övriga faktorer 

   • övrig finansiering från Akademin eller någon annan källa

   • den sökandes förmåga att förvalta beviljade forskningsmedel

   • god vetenskaplig praxis (inkl. etiska frågor) och immateriella rättigheter

   • Akademins intresse att ta risker


  Rahoitusp t kset 1995 2012
  Rahoituspäätökset 1995–2012

  Akademins finansiering 1997–2012


  Toimikunnittain 1995 2012
  Toimikunnittain 1995–2012

  Akademins finansiering 1997–2012, efter forskningsråd


  P t sten jakautuminen toimikuntien toimialoille 2011
  Päätöstenjakautuminentoimikuntientoimialoille 2011

  Akademins finansiering 2012, efter forskningsråd


  Tutkimusrahoitus
  Tutkimusrahoitus

  Akademins finansiering 2012


  Akademins finansiering 2012 i detalj
  Akademins finansiering 2012 i detalj

  Totalt 327 miljoner euro


  Suorituspaikoittain 2012
  Suorituspaikoittain 2012

  Akademins finansiering 2012, efter forskningsplats

  Totalt 327 miljoner euro


  Yliopistoittain 2012
  Yliopistoittain 2012

  Akademins finansiering 2010–2012, efter universitet *

  * Tio universitet som beviljats mest finansiering 2012


  Lis tietoja
  Lisätietoja

  Vi arbetar för vetenskapens bästa

  • Vill du veta mera?

  • Om oss: www.aka.fi/sv

  • Om forskningspolitik: www.research.fi/sv

  • Om forskarmobilitet: www.euraxess.fi (på engelska)

  • Vi finns också här:

  • facebook.com/suomenakatemia

  • @suomenakatemia

  • LinkedIn

  • youtube.com/academyoffinland

  • slideshare.net/suomenakatemia

  Bild tagen utanför Hagnäskajen 6. Övriga bilder från spetsforskningsenheter och bildbanken Picmax.fi.