uni s t mogat sok s k zbeszerz s n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Uniós támogatások és közbeszerzés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Uniós támogatások és közbeszerzés - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Uniós támogatások és közbeszerzés. Dr. Holovács Gabriella (LL.M Groningen). EU források 2007-2013 között. ÚSZT által meghatározott kitörési pontok 1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar 2. Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés 3. Otthonteremtés – Lakásprogram

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uniós támogatások és közbeszerzés' - trista


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uni s t mogat sok s k zbeszerz s

Uniós támogatások és közbeszerzés

Dr. Holovács Gabriella (LL.M Groningen)

eu forr sok 2007 2013 k z tt
EU források 2007-2013 között
 • ÚSZT által meghatározott kitörési pontok
 • 1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar
 • 2. Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés
 • 3. Otthonteremtés – Lakásprogram
 • 4. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés
 • 5. Tudomány – Innováció – Növekedés
 • 6. Foglalkoztatás
 • 7. Közlekedés – Tranzitgazdaság
 • Operatív Programok
 • - ÚSZT kitörési pontjai szerint definiálva
 • - EU Bizottság által jóváhagyva
2007 2013 operat v programjai
2007-2013 Operatív Programjai
 • Államreform (ÁROP)
 • Elektronikus Közigazgatás (EKOP)
 • Regionális (ROP)
 • Közlekedési (KÖZOP)
 • Gazdaságfejlesztési (GOP)
 • Környezet és Energia (KEOP)
 • Társadalmi Megújulás (TÁMOP)
 • Társadalmi Infrastruktúra (TIOP
uni s t mogat sok int zm nyrendszere
Uniós támogatások intézményrendszere

Közreműködő Szervezet

Közreműködő Szervezet

Közreműködő Szervezet

Közreműködő Szervezet

k zbeszerz s meghat roz sa kbt 5
Közbeszerzés meghatározása (Kbt. 5.§)

Közbeszerzési eljárást az

 • ajánlatkérőként meghatározott szervezetek
 • visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni
 • megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében (közbeszerzés).
kbt szerkezeti fel p t se
Kbt. szerkezeti felépítése

1. rész – Általános rendelkezések

I. -Célok, alapelvek

II.. Értelmező rendelkezések

III..- Személyi és tárgyi hatály

IV.- ajánlatkérők és gazdasági szereplők

V. Közzététel és kommunikáció

2. rész – Uniós értékhatárt elérő értékű beszerzések szabályai

VI. a felhívás

VII. Közbeszerzés tárgya, műszaki leírás

VIII.A dokumentáció

IX. Ajánlattevők, részvételre jelentkezők

X. Benyújtás, felbontás

XI. Bírálat

XII. Eljárások fajtái

XIII. Építési Koncesszió

XIV. Közszolgáltatók

3. rész –Nemzeti eljárásrend

4. rész – Közbeszerzési szerződések

5. rész – Jogorvoslat

6. rész – Közbeszerzési Hatóság

kbt alkalmaz si k re kbt 5
Kbt. alkalmazási köre (Kbt.5.§)
 • ajánlatkérőként meghatározott szervezetek
 • visszterhes szerződés megkötése céljából
 • megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében
k zbeszerz si elj r s r sztvev i
Közbeszerzési eljárás résztvevői
 • Közbeszerzés alanyai:
 • ajánlatkérők
 • ajánlattevők(részvételre jelentkezők)
 • Egyéb gazdasági szereplők
 • Bíráló Bizottság
 • Ellenőrzésben részt vevő szerv (NFÜ KFF – csak EU-s projekteknél)
 • Jogorvoslati eljárás szervei
 • KDB
 • Fővárosi Bíróság
aj nlatk r k kbt 6
Ajánlatkérők (Kbt. 6.§)
 • Minisztérium, Miniszterelnökség, központosított közbesz.
 • Állam, önkormányzat, költségvetési szerv, közalapítvány
 • Közjogi szervezet
 • In-house szervezet – 9.§ (1) bek. k) pont
 • Közszolgáltatók
 • Támogatott szervezetek
 • Önkéntes alkalmazók
aj nlatk r k folyt
Ajánlatkérők (folyt.)
 • Két fő csoport:
 • klasszikus ajánlatkérők
 • közszolgáltatók
 • Közös ajánlatkérők (képviselőt maguk közül – Kbt.21.§ (3) bek.)
 • Más nevében ajánlatkérő
aj nlattev k
Ajánlattevők
 • az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be
 • Többszörös megjelenés tilalma (Kbt. 28. §)
 • Közös ajánlattevők (konzorciumok, >25% alvállalkozó!)

- képviselet kötelező

- biztosíték egyszer

- előírt alkalmassági követelményeknek együttesen, vagy egyikük által is megfelelhetnek

- egyetemleges felelősség

- eljárás során ajánlattételi /részvételi/ határidő lejárta után személyükben változás nem állhat be

egy b gazdas gi szerepl k
Egyéb gazdasági szereplők
 • Alvállalkozók
 • Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
 • Más nevében ajánlatkérő
 • projekttársaság
alv llalkoz
Alvállalkozó

az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;

10% fölötti alválallkozót nevesíteni kell

>25% alvállalkozó KÖZÖS AJÁNLATTEVŐ!

elj r sban r szt vev kkel szembeni k vetelm nyek
Eljárásban részt vevőkkel szembeni követelmények
 • Összeférhetetlenségi szabályok (Kbt. 24.§)
 • Alkalmassági követelmények
 • Pénzügyi és gazdasági
 • Műszaki szakmai
 • 310/2011. Korm. rendelet szabályozza
 • Kizáró okok
kiz r okok
Kizáró okok

Kötelező (Kbt. 56.§)

Választható (Kbt. 57.§)

Gazd, szakmai jogszab. sértés

GVH bírság

Szerződéses köt nem teljesítette, elmúlt két év

Nyilvántartásba nincs bejegyezve külf.

Engedély, egyéb tagság nincs

Szakmai kötelezettségszegés 3 éven belül

Nem kötelező előírni, de ha előírták, kötelező érvényesíteni

 • Végelszámolás
 • Felfüggesztett tevékenység
 • Szakmai tevékenység
 • Eltiltás
 • Adó, vám, tb tartozás (1 évnél régebbi)
 • Hamis adatszolg, kizárás (3 éven belül)
 • Munkaügyi bírság spec. jogsértés
 • Közrendv. Bírság
 • Bűncselekmény
 • Nem fizette ki alvállalkozóit
 • Kbt. 56.§ (1) k) pont
 • Kbt. 56.§ (2)

off shore!!! – tulajdonos nem lehet 25. %-nél több, a teljesítés során; Nemzeti rezsimben is kötelező

kiz r okok folyt
Kizáró okok (folyt.)
 • Ajánlattevők, alvállalkozók és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekkel szemben
 • Igazolási mód szabályai - 310/2011. Korm. rendelet
 • Alvállalkozók és alk.igazolásában részt vevők igazolására csak ajánlattevői nyilatkozat
 • Ajánlattevő felelőssége
alkalmass gi k vetelm nyek
Alkalmassági követelmények
 • Kbt. 55.§ + 310/2011. Korm. rendelet
 • Két csoport:

1) Gazdasági-pénzügyi alkalmasság

2) Műszaki-szakmai alkalmasság

 • Meghatározását közbeszerzés tárgyára korlátozni
 • Közös ajánlattétel esetén:

- együttesen, vagy

- bármelyikük által

  • Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által is teljesíthető
k zbeszerz s t rgya
Közbeszerzés tárgya
 • árubeszerzés,
 • építési beruházás,
 • szolgáltatás megrendelése,
 • építési koncesszió és
 • szolgáltatási koncesszió
rubeszerz s
Árubeszerzés
 • olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről.
 • magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is.
p t si beruh z s
Építési beruházás
 • visszterhes szerződés,
 • Tárgya:

a) az 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;

b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;

c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, vagy módon történő kivitelezése.

szolg ltat s
Szolgáltatás
 • Ami nem árubeszerzés és nem építési beruházás
 • visszterhes szerződés,
 • tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről
 • Akkor is szolgáltatás, ha értéke meghaladja az árubeszerzés értékét
p t si koncesszi
Építési koncesszió
 • olyan építési beruházás, amely alapján
 • az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt,
 • a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli.
szolg ltat si koncesszi
Szolgáltatási koncesszió
 • olyan szolgáltatás-megrendelés, amelynek alapján
 • az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és
 • ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt,
 • a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli
kiv telek
Kivételek
 • Minősített adat, nemzetbiztonsági érdek
 • Védelmi, katonai, rendvédelmi célok
 • Nemzetközi szerződés, nemzetközi szervezetek eljárásrendje
 • Elektronikus hírközlési szolgáltatás
 • Központosított közbeszerzés az igénybevevők részére
 • Építési és szolgáltatási koncesszió – ha közszolgáltatásként a XIV. fejezet alá tartozna
 • Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás – külön törvény
 • In-house megállapodások
 • Helyi önkormányzat kötelező közoktatási feladatainak ellátása
 • Ingatlan vásárlás
 • Értékpapír kibocsátás, eladás, vétel, átruházás
 • Műsorszám vétel, fejlesztés, előállítás
 • Választottbíróság, békéltetés
 • Munkaszerződés, közszolgálati jogviszony
 • Kutatás-fejlesztés, ha eredménye nem ajánlatkérőnél hasznosul
 • 6.§ (1) a)-c) kizárólagos jog alapján nyújtott szolgáltatása
 • 6.§ (1) a)-c) közfeladat végzésének átadása nyereség nélkül
in house meg llapod sok kbt 9 1 k pont
In-house megállapodások (Kbt.9:§ (1) k) pont)

1. típus:

 • 6. § (1) bekezdés a)-d) szerinti ajánlatkérő és az egyedüli tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet köti
 • Közfeladat, közszolgáltatás ellátása
 • Ajánlatkérő teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik
 • képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására, feltéve hogy
 • a szerződéskötést követően a gazdálkodó szervezet adott üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a az egyedüli tag ajánlatkérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik

2. típus:

 • a 6. § (1) bekezdés a)-d) szerinti ajánlatkérő és olyan gazdálkodó szervezet köt egymással, amelynek részvényei vagy üzletrészei kizárólag ezen ajánlatkérő és más a 6. § (1) bekezdés a)-d) szerinti ajánlatkérő(k) tulajdonában vannak,
 • Közfeladat, közszolgáltatás ellátása
 • az ajánlatkérők az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal közösen rendelkeznek és
 • képesek a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására, feltéve,
 • a szerződéskötést követően a gazdálkodó szervezet adott üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a a tag ajánlatkérőkkel kötendő szerződések teljesítéséből származik

MAX 5 évre!

k zbeszerz si rt khat rok
Közbeszerzési értékhatárok
 • Uniós – EU Bizottság állapítja meg
 • Nemzeti (egyszerű) közbeszerzési -éves költségvetési törvény állapítja meg
 • Közbeszerzési Hatóság a költségvetési év elején közzéteszi
 • Alanyonként eltérő
 • Közbeszerzési tárgyanként eltérő
 • Beszerezési tárgycsoporton belül is van eltérés
becs lt rt k kbt 11
Becsült érték (Kbt. 11.§)
 • közbeszerzés megkezdésekor
 • annak tárgyáért általában kért vagy kínált
 • általános forgalmi adó nélkül számított,
 • a Kbt. 12-18. §-okban foglaltakra tekintettel megállapított
 • legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatás
k zbeszerz si elj r sok
Közbeszerzési eljárások

A) Eljárásrend

1. Uniós (Kbt. II. rész)

2. Nemzeti (Kbt. III. rész)

B) Eljárás fajták

1. Nyílt

2. Meghívásos

3. Tárgyalásos

- hirdetmény közzétételével induló

- hirdetmény nélküli

4. Versenypárbeszéd

k sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet

holovacs.gabriella@upcmail.hu