Равноускорително
Download
1 / 104

Механично движение - PowerPoint PPT Presentation


 • 492 Views
 • Uploaded on

Равноускорително движение. Механично движение. Равнозакъснително движение. Действие на сили. Свободно падане. Механично движение. Втори принцип. Трети принцип. Първи принцип. Отправно тяло.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Механично движение' - trista


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Равноускорително

движение

Механично

движение

Равнозакъснително

движение

Действие на

сили

Свободно

падане

Механично

движение

Втори

принцип

Трети

принцип

Първи

принцип


Отправно тяло

Отправно тяло – тяло, спрямо което се отчита положението и движението на другите телела

Към задачите


Средна скорост

Средната скорост на движение се получава, като се раздели изминатия път на времето за изминаването му.

Единицата за скорост е m/s или km/h


Видове движение

 • Според вида на траекторията:

  - праволинейни /фиг.1/

  - криволинейни

  /фиг. 2/


 • Според големината на скоростта

  - равномерни – за равни интервали от време изминава равни пътища

  - неравномерни – движение, при което скоростта се изменя с течение на времето

Към задачитеЗакон за пътяЗакон за скоростта

S=V.t

V=constзадача

 • През първите три часа от пътя си автомобил се движи със средна скорост 50km/h, а в следващите 2 часа – със средна скорост 60 km/h. С каква средна скорост се е движил автомобилът за целия интервал от време?


Решение

Дадено:

t1=3h, V1=50 km/h, t2=2h, V2=60 km/h

Търси се:

V=?

Решение:

Vср.=/S1+S2/:/t1+t2/

Vср. = 54km/h


х3,6

m/skm/h

:3,6

:1000

M km

х1000

:3600

S h

x3600

Превръщане на мерни единици

20m/s = 72 km/h

200m = 0,2 km

72 s=0,02 hРавноускорително е това движение, при което скоростта се увеличава с постоянна величина


Ускорение

 • Величина, която характеризира бързината на изменение на скоростта

 • Ускорението е равно на изменението на скоростта разделено на времето

 • Означава се с а

 • Формула

 • Мерна единица m/s2


Закон за скоростта

Със начална скорост

Без начална скорост

V= V0 + at

V= at


Закон за пътя

Със начална скорост

Без начална скоростЗадача

На масичката в

купето на движещ

се вагон стои

книга. Попълнете таблицата.


При равномерно движение:а/ ускорението на тяло е постоянноб/ средната скорост не е постояннав/ моментната скорост е постояннаг/ средната скорост е постоянна и тялото се движи равномерно


Когато се намирате в купето на вагон и наблюдавате съседния влак на перона на гарата, трудно можете да определите дали се движите вие или другия влак, защото:

а/ отсъства неподвижно отправно тяло

б/ отсъства отправно тяло

в/ за отправно тяло избираме влака, в който се намираме

Г/ за отправно тяло избираме наблюдавания влак


Верен отговор! вагон и наблюдавате съседния влак на перона на гарата, трудно можете да определите дали се движите вие или другия влак, защото:

Към следващата задача


Грешен отговор! вагон и наблюдавате съседния влак на перона на гарата, трудно можете да определите дали се движите вие или другия влак, защото:Опитай пак.


Верен отговор! вагон и наблюдавате съседния влак на перона на гарата, трудно можете да определите дали се движите вие или другия влак, защото:

супер


Грешен отговор! вагон и наблюдавате съседния влак на перона на гарата, трудно можете да определите дали се движите вие или другия влак, защото:Опитай отново!!!


Равнозакъснително движение вагон и наблюдавате съседния влак на перона на гарата, трудно можете да определите дали се движите вие или другия влак, защото:

 • Движение, при което скоростта намалява с постоянно по големина ускорение

  ? Дайте примери на равнозакъснително движение


Закон за пътя вагон и наблюдавате съседния влак на перона на гарата, трудно можете да определите дали се движите вие или другия влак, защото:

Закон за скоростта

V=V0-at


Задача вагон и наблюдавате съседния влак на перона на гарата, трудно можете да определите дали се движите вие или другия влак, защото:

 • По данните от графиката определете:

 • Началната скорост

 • Вида на движение във всеки от участъците

 • Ускорението във всеки от участъците


v, m/s вагон и наблюдавате съседния влак на перона на гарата, трудно можете да определите дали се движите вие или другия влак, защото:

A

B

8

E

4

C

D

0

t, s

15

10

5

Дадена е графиката на закона за скоростта. По графиката:

1. определете вида на движението в отделните участъци;

2. запишете законите за скоростта и пътя в отделните участъци;

3. изчислете изминатия път за всеки участък;

4. намерете общия изминат път;

5. намерете общата площ под графиката;

6. изчислете средната скорост за цялото движение.


Прочутата наклонена кула в Пиза, от която според някои Галилей пуснал различни тела, за да изучава свободното падане.


Галилей  изследвал падането на различни тела от голяма височина. Така установил, че ако две еднакви по големина топки, направени съответно от дърво и желязо, бъдат пуснати едновременно от една и съща височина, те достигат земята едновременно. Наблюдаваните различия в скоростите, с които падат тела с еднакви тегла, но с различни форми, Галилей отдал на второстепенен по отношение на теглото фактор - на съпротивлението на въздуха. Именно това съпротивление зависи от формата и големината на тялото, но не и от неговото тегло.


Галилей формулирал извод с изключителна важност, а именно, че свободното падане е равноускорително движение с едно и също за всички тела ускорение - ускорението, което днес бележим с g наричаме земно ускорение. Големината на земното ускорение характеризира гравитационното взаимодействие на Земята с телата около нея.

g=9,8 m/s2


V =gt  изключителна важност, а именно, че

Закон за скоростта при свободно падане  (1) :

Закон за пътя при свободно падане  (2) :


Пример: изключителна важност, а именно, че


Отговорете като кликнете върху верния отговор.

 • Зад 1. Тяло, спрямо което определяме положението и движението на другите тела се нарича:

 • а/относително тяло б/ отправно тяло

 • в/ начално тяло г/ координатно тяло


Зад.2. Всяка секунда автомобил изминава по 20 м път. Оттук можем да направим извода, че движението е :

а/ праволинейно б/ криволинейно

в/ равнопроменливо г/ равномерно


Зад 3. Автомобил изминава 10 км за 1 изминава по 20 м път. Оттук можем да направим извода, че движението е :0min.Колко е средната скорост на автомобила?

а/ 1km/h б/ 6 km/h

в/ 60 km/h г/ 100 km/h


Зад 4. Ускорението при равноускорително движение:

а/ е нула б/ е постоянно

в/ нараства с течение на времето

г/ намалява с течение на времето


Зад 5. Тяло пада свободно от височина 45 м, без начална скорост. За колко секунди тялото ще достигне земната повърхност?

а/ 2 s б/ 3 s в/ 4,5 s г/ 9 s


Грешен отговор! височина 45 м, без начална скорост. За колко секунди тялото ще достигне земната повърхност?За да видиш определенито кликни тук


Верен отговор! височина 45 м, без начална скорост. За колко секунди тялото ще достигне земната повърхност?

Към следващата задача


Грешка! височина 45 м, без начална скорост. За колко секунди тялото ще достигне земната повърхност?

За да видиш

определението

кликни тук!


Браво! височина 45 м, без начална скорост. За колко секунди тялото ще достигне земната повърхност?

Към следващата задача


Грешен отговор! височина 45 м, без начална скорост. За колко секунди тялото ще достигне земната повърхност?

Виж решението!

S= 10 km,

t= 10min=1/6h ,

vср= ?

V= 10:1/6

V= 10.6

V= 60 km/h

Към следващата задача


Верен отговор! височина 45 м, без начална скорост. За колко секунди тялото ще достигне земната повърхност?

Към следващата задача


Грешиш! височина 45 м, без начална скорост. За колко секунди тялото ще достигне земната повърхност?

Ускорението при

равноускорително

движение е пос-

тоянна величина

Към следващата задача


Верен отговор! височина 45 м, без начална скорост. За колко секунди тялото ще достигне земната повърхност?

браво

Към следващата задача


Грешен отговор! височина 45 м, без начална скорост. За колко секунди тялото ще достигне земната повърхност?

Виж решението

S = 45 m

t = ?

S= 1/2.gt2

t2=2S/g

t2= (2.45):10

t2=90:10

t2=9

t=3s

към задачата за дом. работа


Верен отговор! височина 45 м, без начална скорост. За колко секунди тялото ще достигне земната повърхност?

супер


Решете сами височина 45 м, без начална скорост. За колко секунди тялото ще достигне земната повърхност?

Зад 1. Водачът на автомобил, който се движи със скорост 36 km/h, натиска пирачките и автомобилът започва да се движи с ускорение 4m/s2. За колко секунди ще спре автомобилът?

Зад 2. Тяло се движи равноускорително с ускорение а без начална скорост. Колко е средната скорост на тялото за време t s?


Възгледи на древните гърци за движението

Древните гърци смятали, че за да се поддържа движението на едно тяло по хоризонтална равнина, е необходимо то напре-къснато да се тласка или тегли. Според механиката на Аристотел, единстве-ното “естествено състо-яние” на телата е покоят.


Всички движения смята Аристотел движението, се пораждат и поддържат от сили. Когато силите престанат да действат, движенията се прекратяват и телата преминават в своето “естествено състояние”, тоест в покой.В епохата на възраждането у Леонардо да Винчи и Галилео Галилей се появили съмнения във възгледите на Аристотел за движението.

Опити на Галилей:

Ако хоризонталната повърхност е идеално гладка, топчето ще се движи непрекъснато праволинейно.


Тялото ще промени движението си само тогава , когато му действа друго тяло.


Ако дясната част на наклонената равнина се постави хоризонтално и няма триене, топчето ще запази праволинейното си равномерно движение.

Галилей прави опити и с двустранна наведена равнина.

 • Галилей стига до извода, че праволинейното равномерно движение е също толкова “естествено” състояние на телата, както и покоя.


1564 1642
Галилео Галилей – биографични данни(1564 - 1642)

Галилео Галилей е италиански физик и астроном, роден в гр. Пиза. Открил законите за скоростта и пътя при свободно падане на телата, закона за инерцията, принципа на относителността на механичното движение, законите за движение на тяло, хвърлено под ъгъл спрямо хоризонта. Конструирал и използвал зрителна тръба за изучаване на небесните тела. Открил с нея много нови звезди, 4 спътника на Юпитер, фазите на Венера, слънчевите петна.


Първи принцип на механиката (закон за инерцията)

Исак Нютон обобщил постигнатите резултати в областта на механиката и формулирал трите принципа на механиката в знаменитата си книга ” Математически принципи на философията на природата” през 1686 г.

Всяка материална точка или тяло запазва състоянието си на покой или равномерно праволинейно движение, докато въздействието на друго тяло не го принуди да измени това си състояние.


Първият принцип може да се формулира и по следния начин:

Всяка материална точка се движи с постоянна скорост , ако не взаимодейства с други тела.

В природата не съществува тяло, което да не взаимодейства с останалите тела. Смисълът на израза “тялото не взаимодейства с други тела” е: различните въздействия върху тялото се унищожават взаимно, така, че да не влияят на движението му.


1648 1 727
Исак Нютон – биографични данни формулира и по следния начин:(1648 - 1727)

Исак Нютон е английски физик, астроном и математик. Открил и формулирал трите принципа на механиката, закона за гравита-цията, разлагането на бялата светлина и с тях обяснил много явления. Конструирал първия огледален телескоп, създал основите на диференциалното и интегралното смятане.


всяко тяло, на което не въздействат други тела, запазва своята скорост неизменна. Това твърдение се нарича Първи закон наНютон и означава следното: Ако едно тяло се движи с някаква скорост, то ще продължава да се движи с тази скорост, докато въздействието на друго тяло не го застави да я измени или по величина или попосока на движение. Ако това тяло е в покой (т.е. скоростта е равна на нула), то ще продължава да стои в покой до тогава, докато действието на друго тяло не го застави да премине в движение.


Инертност въздействат други тела, запазва своята скорост неизменна.

Свойството на всяко тяло, когато не му действа сила да запазва състоянието си на покой или равномерно движение по инерция се нарича инертност


Маса въздействат други тела, запазва своята скорост неизменна.

Мярка за инертността на телата е тяхната маса. Колкото по-голяма е масата на едно тяло, толкова по-трудно е да се измени движението му.

Международният прототип на килограма е приет през 1887 г. и се съхранява при специални условия под двоен стъклен похлупак в Международното бюро за мерки и теглилки в Севър (близо до Париж, Франция).


Инертността е опасна въздействат други тела, запазва своята скорост неизменна.

 • Към малка дървена платформа или картонена кутия завържете нишка. Върху платформата поставете дървено трупче върху най-малката му страна или друго подходящо тяло. При рязко дърпане на платформата трупчето пада назад.Сили започнете да движите платформата. Ако се сблъска с препятствие и спре внезапно, трупчето полита напред

 • Действието на едно тяло върху друго тяло се описва с величината сила.

 • Силата има три елемента: големина, посока и приложна точка. Знаем как със силомер се измерва големината на силата. Измерителната единица е нютон (N).


Как се движи едно тяло, ако му действа сила?

 • Когато опъваме нишката на трупчето от фигурата, то започва да се движи праволинейно по посока на действащата сила.


Извод действа сила?

под действие на сила от покой

тялото започва праволинейно

движение в посока на силата.


Втори принцип на механиката действа сила?

 • Ускорението a, с което се движи едно тяло, е правопропорционално на големината на равнодействащата сила F на всички сили, приложени към тялото, и обратно пропорционално на масата m на тялото:

  F

  a= — или F= mam


Действие и противодействие действа сила?

 • Силите на взаимодействие между две тела винаги са равни по големина и противоположни по посока.

 • Те възникват едновременно и са приложени към различни тела.

 • Затова те не могат да се заменят с равнодействаща сила и не се уравновесяват.


Примери за действие и противодействие


Примери за действие и противодействие


Примери за действие и противодействие


Трети принцип на механиката противодействие

 • F 1 – силата, с която второто тяло действа върху първото

 • F 2 – силата, с която първото тяло действа върху второто

Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие.


Трети принцип на механиката противодействие

 • Ако едно тяло действа на друго тяло със сила, то винаги второто тяло противодейства с равна по големина и противоположна по посока сила.(Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие.)


Примери противодействие


Задача противодействие


ПОПЪЛНЕТЕ ТАБЛИЦАТА противодействие


Система за измерване противодействиеSI

Международната система от единици

е съвременната форма на метричната система и

е най-широко използваната мерна система

както в науката, така и в търговията и

инженерното дело.

Единиците от SI са определени на международни

конференции, организирани от международното бюро

За мерки и теглилки (BIPM). Името на

системата е дадено през 1960г.


 • Международната система е изградена върху седем основни единици като килограма и метъра. Чрез тях се определят различни производни единици. Системата също определя някои представки, чрез които се образуват кратни или дробни на единиците. Например представката кило означава хиляда пъти по-голямо, така че километърът е равен на 1 000 метра; представката мили означава хиляда пъти по-малко, така че милиграмът е равен на 1 / 1000 от грама и т.н.


Седемте основни единици са изградена върху седем основни единици като метър, килограм, секунда, ампер, келвин, моли кандела съответно за следните физични величини: дължина, маса, време, електрически ток, температура, количество вещество и светлинен интензитет.


 • Означенията се изписват с малки изградена върху седем основни единици като латинки букви, освен за символи, при които единицата произлиза от лично име: например означението на единицата за налягане, наречена на Блез Паскал, е Pa, докато самата единица се изписва „паскал“. Официално SI разрешава едно изключение, литъра, за означаването на който може да се ползва както малка, така и главна латинска буква (l или L).

 • Означенията остават в единствено число: 25 kg (не „25 kgs“).

 • Препоръчително е да се използва обикновен шрифт (например kg за килограм, m за метър), за да се различават от математически и физични променливи, които се изписват в курсив (например m за маса, l за дължина).


 • Между числата и означенията се оставя интервал: 2,21 kg, 7,3.10² m².

 • Между цифрите в групи по три се оставят интервали, например 1 000 000 или 342 142 (а не запетайки или точки като 1,000,000 или 1.000.000).

 • Дробната част на числото се отделя с десетична запетая. Числото „двадесет и четири цяло и петдесет и една стотни“ се изписва „24,51“.


Основни понятия оставя интервал: 2,21 kg, 7,3.10² m².

 • Траектория – мислената линия, която тялото описва при своето движение

 • Път – дължината на траекторията, която тялото описва при своето движение

 • Движение – дадено тяло се движи, ако променя положението си спрямо други тела.

 • Покой – тялото е в покой, ако запазва своето положение спрямо други тела.


Скорост оставя интервал: 2,21 kg, 7,3.10² m².

 • Скоростта е мярка за бързината на движение.

 • Отбелязва се с латинската буква V

 • Уреда за измерване на скоростта е скоростомер


Равнодействаща сила оставя интервал: 2,21 kg, 7,3.10² m².

 • Силата, която заменя действието на няколко сили.Събиране на сили с противоположни посоки


задача противоположни посоки

 • Според баснята „орел, рак и щука се хванали да теглят заедно кола". Определете равнодействащата на силите, с които те действат на колата, ако трите силите  са   равни пo големина и сключват помежду си ъгли от 120° (фиг. 9).


Взаимодействие на тяло с опора противоположни посоки

 • Силата, с която Земята привлича едно тяло се нарича сила на тежестта ( G )

 • Силата, с която тялото натиска опората се нарича тегло ( P )

 • Силата, с която опората противодейства на натиска се нарича нормална реакция на опората ( N )

Когато опората е неподвижна и хоризонтална

Силите P и N са сили на действие и противодействие


 • Силата на тежестта противоположни посокиG се уравновесява от нормалната реак-ция на опората N

 • Силите N и G не са сили на действие и противодействие


Работа и мощност противоположни посоки


Механична работа противоположни посоки

 • Едно тяло извършва работа, когато се премества под действие на някаква сила.

 • Означение – А

 • Мерна единица – J /Джаул/

 • Формула –

А = F.sМощност работа и защо?`

 • Работата извършена за единица време или енергията преобразувана за единица време.

 • Означение – Р

 • Мерна единица – W

 • Формула –

Р = А/t


Конска сила работа и защо?`

 • Конската сила(к. с.) е остаряла извънсистемна едининица за измерване на мощност. За нея не съществува еднозначно определение, поради което тя вече не се препоръчва за използване в науката и техниката. На нейно място трябва да се използва единица за измерване на мощност ват (W), респ. киловат (kW) от международно приетата система SI.

 • Единицата конска сила все още е доста разпространена, най-вече в автомобилната индустрия.


 • Конската сила за пръв път е била предложена през 18 век от Джеймс Уат, когато е оценявал мощността на своите парни двигатели. Сравнението е било при изпомпване на вода от рудници, пазарлъкът е бил, че неговият двигател ще изпомпи вода колкото един кон, въртящ помпата чрез обикаляне в кръг. Тогава се е смятало, че един кон има сила (мощност) да повдига 330 фунта (150 kg) със скорост 100 фута (30 m) за минута. По днешни мерки, това се равнява приблизително на 746 W.


 • Исторически погледнато под предложена през 18 век от Джеймс Уат, когато е оценявал мощността на своите парни двигатели. Сравнението е било при изпомпване на вода от рудници, пазарлъкът е бил, че неговият двигател ще изпомпи вода колкото един кон, въртящ помпата чрез обикаляне в кръг. Тогава се е смятало, че един кон има сила (мощност) да повдига 330 фунта (150 kg) със скорост 100 фута (30 m) за минута. По днешни мерки, това се равнява приблизително на 746 W. конска сила се е разбирало средно необходимата постоянна мощност на един работен кон, за да задвижва една мелница. На практика един кон при движение в галоп или при прескачане на препятствия кратковременно развива мощност от около 20 к. с.


ad