Download
pr ce s ob mi trestn innosti pomocn ruka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Práce s oběťmi trestné činnosti – Pomocná ruka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Práce s oběťmi trestné činnosti – Pomocná ruka

Práce s oběťmi trestné činnosti – Pomocná ruka

89 Views Download Presentation
Download Presentation

Práce s oběťmi trestné činnosti – Pomocná ruka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Práce s oběťmi trestné činnosti – Pomocná ruka působení terénních pracovníků v sociálně vyloučených lokalitách města Ostravy

 2. o.s. Vzájemné soužití • Zřizovatelem terénních programů Práce s oběťmi trestné činnosti – Pomocná ruka je občanské sdružení Vzájemné soužití, které v Ostravě působí od záplav v roce 1997 • Hlavní vizí sdružení je zajištění rovnoprávného postavení Romů ve společnosti • Snaží se vytvářet přátelské platformy mezi romskou a neromskou komunitou, přispět k eliminaci nepřátelských postojů a zažitých negativních předsudků mezi nimi. • Metodou komunitní práce se pokouší zlepšit sociální a životní podmínky chudých a potřebných rodin. • Vytváří tvůrčí a volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí s cílem rozvoje  jejich osobnosti.

 3. Tým Pomocná ruka Je tvořen čtyřmi pracovníky - 3 terénními pracovníky a koordinátorkou

 4. David Holub Martin Pecha Vanda Holubová zatím neurčen Jednotliví členové týmu: Terénní pracovníci: Koordinátorka (vedoucí týmu):Mgr. Ivana Kunstová Koordinátorza MŘ PČR Ostrava:por. Bc.Jaroslav Suchý

 5. Depistážní činnost (pochůzky) se strážníky jednotlivých OO PČR na území města Ostravy Monitoring ohrožených oblastí Samostatná depistáž Schůzky s klienty Poskytování základního poradenství Doprovod klientů na úřady, soud, instituce Účast na policejních buňkách Účast na táborech a akcích pro děti a mládež z cílové skupiny Zprostředkování dozoru na různých akcích Nábor žáků ke studiu na Střední policejní škole MV v Holešově Programy k prevenci trestné činnosti Terénní práce

 6. Policejní buňky • Jsou to pravidelná měsíční setkávání zástupců státní správy, OSPOD, policie (státní i městské), terénních pracovníků, škol, NNO a jiných organizací působících v dané lokalitě • V případě potřeby je přizván expert na danou problematiku • Při těchto koordinačních schůzkách dochází k výměně informací o problémech dané lokality, ve které se buňka koná, díky propojenosti různých složek je často řešení závažných problémů podstatně urychlené • Z každé buňky se pořizuje zápis, který je k dispozici všem členům buňky

 7. Městské obvody Ostravy • Rozloha: 214 km2 • Počet městských obvodů: 23 • Počet obyvatel: 316 700 • Hustota osídlení: 1500 obyvatel/km2 • Průměrná roční teplota: + 8 °C • Oranžově jsou zvýrazněny lokality našeho působení

 8. Lokality města Ostravy, ve kterých Pomocná ruka působí • Moravská Ostrava a Přívoz (pochůzky, buňky) • Vítkovice (pochůzky, buňky) • Ostrava – Jih (Zábřeh, Hrabůvka – pochůzky; v plánu i buňky) • Poruba (pochůzky) • Radvanice (pochůzky) • Slezská Ostrava (pochůzky, buňky) Kunčičky (samostatné pochůzky od září 2008) • Mariánské Hory a Hulváky (pochůzky, buňky)

 9. Slezská Ostrava • O.s. Vzájemné soužití provozuje v sociálně znevýhodněných lokalitách Slezské Ostravy (Hrušov, Zárubek a v osadě zvané Liščina) tři komunitní centra, jejichž prostory současně slouží jako místa pro policejní buňky (3.čtvrtek v měsíci) • Činnost komunitních center naplňuje jeden z hlavních cílů celé organizace – vytváření tvůrčích a volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí se záměrem rozvíjet jejich osobnost. Komunitní centra se zaměřují na: • trávení volného času dětí a mládeže  • vzdělávání • všeobecně poznávací aktivity pro děti, mládež a dospělé • napomáhání při rozvoji místních komunit a aktivizaci jejich zdrojů • provádění sociální práce formou streetwork

 10. Komunitní centrum je situováno v lokalitě Liščina v části zvané "Osada". Nachází se v provizorní stavební Unimobuňce, kterou našemu sdružení propůjčil Magistrát města Ostravy. Díky finanční podpoře a pomoci mnoha subjektů se podařilo prostory centra rozšířit a jeho provoz technicky zajistit. Charakteristika lokality: Lokalita Liščina je charakteristická byty horší kvality s nižším nájemným, což vedlo k tom, že se zde postupem času nastěhovaly sociálně potřebné skupiny obyvatel, především příslušníci romského etnika.  V současné době zde bydlí cca 1000 obyvatel. KC LiščinaSodná 25, Slezská Ostrava

 11. Komunitní centrum v Hrušově funguje již pátým rokem. Nachází se v prvním patře budovy bývalé základní školy, kterou nyní vlastní soukromá firma. Objekt byl v roce 1997 zaplaven až do výše tří metrů a je s výjimkou prostor dnešního komunitního centra nevyužívaný a opuštěný. Charakteristika lokality: Lokalita Hrušov byla fatálně postižena záplavami v roce 1997. I přesto v této lokalitě zůstává i nadále cca 150 obyvatel. Chybí zde běžná občanská vybavenost, zůstávají zde sociálně nejchudší. Lze zde pocítit výrazné rysy marginalizace obyvatelstva a vysoké riziko vzniku sociálně patologických jevů. KC HrušovDivišova 18, Ostrava-Hrušov

 12. Komunitní centrum na Zárubku vzniklo z podnětu Městského obvodu Slezská Ostrava ke konci roku 1999. Nachází se v jedné bytové jednotce. Charakteristika lokality: Domy lokality Zárubek jsou pozůstatkem hornické kolonie. V blízkosti se nachází velká halda a důl Zárubek s komplexem budov a železničních tratí, dnes již zcela mimo provoz. Území je poddolováno, výskyt nebezpečného důlního plynu metanu ohrožuje obyvatele. Byty jsou nižší kategorie, je zde převaha romského etnika. Lokalita Zárubek je okrajovou částí a žije zde cca 280 obyvatel. KC ZárubekZárubecká 16, Ostrava-Kunčičky

 13. Je to součást městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, přičemž sociálně vyloučené lokality se vyskytují jen v části Přívoz V této oblasti působí občanské sdružení SPOLEČNĚ – JEKHETANE, v jehož prostorách se konají policejní buňky (poslední pondělí v měsíci) Jekhetane, o.s.Palackého 49, Ostrava – Přívoz Provozuje tyto aktivity: Denní centrum pro předškoláky Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Terénní programy Občanská poradna Ostrava – Přívoz

 14. Jedná se hlavně o ulice Železná, Bílá, H. Kvapilové, Cottonové, kde žijí rodiny ohrožené sociálním vyloučením.  V této lokalitě působí Organizace Bílý nosorožec, o. p. s., která zde realizuje sociální služby Organizace Bílý nosorožec, o. p. s. je zaměřena na pomoc lidem v obtížné sociální situaci a lidem ohroženým chudobou a sociálním vyloučením. Ostrava - Hulváky Komunitní centrum Železná Železná 606/12, O.- Hulváky Sociálně - aktivizační centrum L. Ševčíka 420/26, O.- Hulváky

 15. Je to lokalita neatraktivní městské periferie s byty horší kvality, hustě obydlená převážně obyvateli romského etnika V rámci města Ostravy patří mezi oblasti nejvíce zatížené kriminalitou a s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. V této lokalitě působí občanské sdružení Centrom, zaměřené na sociální péči o společensky nepřizpůsobené skupiny obyvatelstva, zejména z romských komunit O.s. Centrom poskytuje služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Odborné sociální poradenství Ostrava - Vítkovice

 16. Policejní buňky – přehled

 17. Martin Pecha Mariánské Hory 3. středa v měsíci o.p.s. Bílý nosorožec Slezská Ostrava – 3. čtvrtek v měsíci; KC o.s. Vzájemné soužití Přívoz – poslední pondělí v měsíci o.s. Jekhetane Vanda David Holubová Holub Vítkovice 1. čtvrtek v měsíci o.s. Centrom Zábřeh – zatím neurčeno ÚMOb Ostrava – Jih (Rodinné centrum) Policejní buňky – rozdělení mezi pracovníky

 18. Martin Pecha Mariánské Hory Slezská Ostrava Přívoz Kunčičky Vanda David Holubová Holub Zábřeh Hrabůvka Vítkovice Poruba Radvanice Pochůzky s policií

 19. Použité materiály: • Vnitřní materiály o.s. Vzájemné soužití Internetové zdroje: • www.vzajemnesouziti.cz • www.bilynosorozec.info • www.centrom.cz • www.jekhetane.cz