Genomu organiz cija modern s genomu anal zes metodes
Download
1 / 62

Genomu organizācija Modernās genomu analīzes metodes - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Genomu organizācija Modernās genomu analīzes metodes . Lekciju saraksts . Genoms . Organisma genoms ir tā kopējā DNS molekulas nukleotīdu secība Prokariotu genomu veido hromosoma(s) un plazmīdas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Genomu organizācija Modernās genomu analīzes metodes ' - trisha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Genomu organiz cija modern s genomu anal zes metodes

Genomu organizācija Modernās genomu analīzes metodes


Lekciju saraksts
Lekciju saraksts

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Genoms
Genoms

 • Organisma genoms ir tā kopējā DNS molekulas nukleotīdu secība

 • Prokariotu genomu veido hromosoma(s) un plazmīdas

 • Eikariotu genoms sastāv no kodola genoma, kā arī mitohondriju un plastīdu (augiem) genoma

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Genomika
Genomika

 • Bioloģijas zinātnes apakšnozare, kas nodarbojas ar sistemātisku un pilnīgu iedzimtības elementu pētīšanu molekulārā līmenī

 • Genomika apraksta kā genomā kodētā informācija nosaka šūnu, organismu, populāciju un ekosistēmu attīstību

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Prim r s datu b zes
Primārās datu bāzes

 • NationalCenterforBiotechnologyInformation (NCBI) GenBank

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov

 • DNA DataBankofJapan

  http://www.ddbj.nig.ac.jp/

 • TheEuropeanMolecularBiologyLaboratories (EMBL) DataBank http://www.ebi.ac.uk/embl/

 • Primārās informācijas saturs visās 3 DB ir viens un tas pats, jo datu apmaiņa notiek katru dienu

 • Sekvences identifikators (accessionnumber) ir viens un tas pats visās DB

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


International nucleotide sequence database collaboration
International Nucleotide Sequence Database Collaboration

 • http://www.insdc.org/index.html

 • INSDC ir sadarbības rezultāts starp GenBank, DDBJ, EMBL

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Embl bank
EMBL – Bank

 • Pirmā publiskā molekulāro sekvenču datu bāze izveidota 1982. gadā (saucās EMBL DataLibrary), http://www.ebi.ac.uk/embl/

 • Mūsdienās tā ir vairāku dažādu datu bāžu un bioinformātikas analīzes rīku apkopojums

 • Kulikovaetal. (2007) EMBL Nucleotide Sequence Database in 2006. NucleicAcidsRes, 35: D16-D20

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Popul r k s ebi datu b zes
Populārākās EBI datu bāzes

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


DDBJ

 • Izveidota 1986. gadā Nacionālā Ģenētikas institūta paspārnē

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


National center for biotechnology information
NationalCenterforBiotechnologyInformation

 • NCBI izveidots 1988. gadā, papildinot NationalInstitutes of Health un NationalLibrary of Medicine darbību

 • NCBI nodrošina vairāku datu bāžu darbību un to publisko pieejamību, kā arī izstrādā dažādus bioinformātikas algoritmus un programmatūru

http://www.scq.ubc.ca/national-center-for-biotechnology-information-an-overview/

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Genbank
GenBank

 • GenBank ir DNS sekvenču datu bāze

 • GenBank datu bāze izveidota vēl pirms NCBI, kas ir struktūrvienība, kas šobrīd nodrošina šīs datu bāzes uzturēšanu

 • Benson,D.A., Karsch-Mizrachi,I., Lipman,D.J., Ostell,J. Wheeler,D.L. (2007) GenBank. Nucleic Acids Res., 35, D21-D25

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra
Ncbi datu b zu saist ba
NCBI datu bāzu saistība

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedraPrim ro datu b zu mekl anas sist mas
Primāro datu bāzu meklēšanas sistēmas

 • GenBank un EMBL priekšrocība ir to integrētās meklēšanas sistēmas

 • NCBI Entrez un EMBL SRS (SequenceRetrievalSystem)

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra
Genomu izm ru sal dzin jums mb
Genomu izmēru salīdzinājums (mb)

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


V rusu genomi ir kompakti
Vīrusu genomi ir kompakti

Swinepox vīrusa

genoms – 146 kbp

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Eikariotu genomi ir lieli un kompleksi
Eikariotu genomi ir lieli un kompleksi

Cilvēka, raugu, drozofilas, kukurūzas un zarnu nūjiņas genomu salīdzinājums. (A) ir 50 kbp rajons no cilvēka β T-šūnu receptoru lokusa. Šis rajons salīdzināts ar 50 kbp lielu rajonu no raugu Saccharomycescerevisiae(B), drozofilas (C), kukurūzas (D) un E. coli (E) genomiem.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=genomes.figgrp.5475

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Ncbi genomu datu b ze
NCBI genomu datu bāze

 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=Genome

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Ncbi genoma projektu datu b ze
NCBI genoma projektu datu bāze

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=genomeprj (uzsāktu un pabeigtu genomu projektu datu bāze)

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Genoma projektu progresa raksturojums
Genoma projektu progresa raksturojums

 • “Complete” – genoms pabeigts, ideālā gadījumā katra hromosoma ir viena DNS molekula

 • “Assembly” – genoma sekvence vēl nav pabeigta, atsevišķi DNS rajoni nav savienoti

 • “In progress” – notiek genoma sekvenēšana

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedraEn tikas m r is
Ģenētikas mērķis

 • Raksturot visus genomus

 • Atrast visus gēnus un to kontroles elementus

 • Izvērtēt ģenētisko daudzveidību visos organismos

 • Noskaidrot kā ģenētiskā daudzveidība ietekmē gēnu un to regulējošo elementu funkcijas

 • Noskaidrot apkārtējās vides un ģenētiskās daudzveidības mijiedarbības

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Bioinform tika un en tika
Bioinformātika un ģenētika

 • Eksperimentāla visu gēnu un to ekspresiju kontrolējošo elementu analīze ir neiespējama – pārāk laikietilpīga un darbietilpīga

 • Piemēram, pat cilvēka genoma gadījumā, kas ir īpaši labi raksturots, visi gēni nemaz nav eksperimentāli pārbaudīti – liela daļa no tiem ir tikai paredzēti ar bioinformātikas metodēm

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Refseq p rbaud t s prote nu sekvences
RefSeq – pārbaudītās proteīnu sekvences

Pruittetal. (2007) NCBI reference sequences (RefSeq): a curated non-redundant sequence database of genomes, transcripts and proteins. NAR, 35:D61–D65

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Bioinform tika un genomu strukt ras anot cija
Bioinformātika un genomu struktūras anotācija

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


K d veid var raksturot genomu
Kādā veidā var raksturot genomu?

 • Sākotnēji ir nepieciešama informācija par šo organismu. Piemēram, pazīmes (gēni), molekulārie marķieri, fenotipiskā informācija

 • Pirmais solis organisma genoma raksturošanā ir tā genoma kartes izveidošana

 • Vienu genomu var raksturot izmantojot informāciju par citu genomu (salīdzinošā genomika)

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


En tisk s kartes
Ģenētiskās kartes

 • Gēni ir lineāri izvietoti hromosomās, t.i., tie ir fiziski saistīti

 • Saistību starp gēniem (gēnu alēlēm) var saraut mejotiskā rekombinācija (krustmija)

 • Rekombinācijas biežums starp gēniem (to allēlēm) ir atkarīgs no fiziskā attāluma starp gēniem.

 • DNS polimorfismus un rekombināciju izmanto ģenētisko karšu veidošanai

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Mar ieri
Marķieri

 • Fenotipiskie marķieri –acu krāsa Drosophilamelanogaster

 • Bioķīmiskie marķieri –dažāda izmēra proteīnu zonas SDS-PAGE

 • Molekulārie marķieri – atšķirības DNS molekulas nukleotīdu secībā

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


X hromosomas en tisk s kartes
X hromosomas ģenētiskās kartes

http://www.uic.edu/classes/bms/bms655/lesson12.html

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Mie u genoma morfolo isko mar ieru karte
Miežu genoma morfoloģisko marķieru karte

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Molekul ro mar ieru kartes
Molekulāro marķieru kartes

 • RFLP karte – 1980. gads

 • SSR karte – 1989. gads

 • SNP karte – 1997. gads

 • Detalizētāka informācija par molekulārajiem marķieriem pieejama http://plantgenetics.lu.lv/

 • Molekulārie marķieri kalpo kā orientieri genomā, kas atšķir dažādus indivīdus. To fiziskā saistība hromosomā un rekombinācija starp marķieriem ļauj konstruēt uz molekulāro marķieru saistības kartes

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Fizisk s genoma kartes
Fiziskās genoma kartes

 • Nākamais solis genoma raksturošanā

 • Klonēti genomiskās DNS fragmenti, kas sakārtoti tādā secībā, kādā tie atrodas organisma hromosomās

 • Saistība ar ģenētiskajām kartēm izmantojot molekulāros marķierus

 • BAC (BacterialArtificialChromosome) un PAC (P1 ArtificialChromosome) klonēšanas tehnoloģijas

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedraGenoma sekven ana
Genoma sekvenēšana

 • Divas galvenās stratēģijas:

  1. Lielu genomiskās DNS insertu klonu sekvenēšana

  2. “Shot-gun”sekvenēšana

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Genoma sekven ana1
Genoma sekvenēšana

Green (2001) Strategiesforthesystematicsequencingofcomplexgenomes. NatRevGenetics, 2: 573

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra
Genoma shot-gunsekvenēšana

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Genoma sekvences sav k ana
Genoma sekvences savākšana

 • Sekvenēšanas tehnoloģijas ļauj noteikt līdz 700 – 800 bp garas individuālas sekvences

 • Tātad lai veiktu visa genoma denovo“shot-gun” savākšanu ir nepieciešams identificēt savstarpēji pārklājošos individuālo sekvenču gabaliņus

 • Nepietiek ar to, ka nosekvenē 3 miljardi bāzu pāru, kas būtu viens cilvēka genoma ekvivalents. Nepieciešams sekvenēt vismaz 10 cilvēka genoma ekvivalentus, lai būtu cerība noteikt pilnu genoma secību

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Genoma sekvences sav k ana assembly
Genoma sekvences savākšana (assembly)

 • Individuālās sekvences satur kļūdas

 • Cilvēka genoms tika sekvenēts no vairākiem indivīdiem, tātad tas iespējams satur dažādus genoma polimorfismus – SNP un insercijas/delēcijas

 • Genomi satur atkārtojumus (līdzīgi gēni, retrotranspozoni, transpozoni, dažādi citi atkārtojumi)

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Genoma sekvences sav k ana assembly1
Genoma sekvences savākšana (assembly)

 • Lielākā daļa genomu tiek pārsekvenēti, lai identificētu variāciju vienas sugas ietvaros

 • Nextgenerationsequencingpar atskaites punktu izmanto references genomus

 • Relatīvi īsie sekvences fragmenti tiek ‘savākti’ uz references genoma

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Demonstr cija
Demonstrācija

 • Miežu genomiskās DNS fragmentu saturošas rekombinantās plazmīdas sekvences savākšana

  Plazmīda pNRG098 - ~10 kbinserts

  192 shotgunsekvences

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Metagenomika
Metagenomika

 • No vides iegūta parauga DNS analīze, dažādu genomu sekvences vides paraugā

  Venter etal. (2004) Environmental genome shotgun sequencing of the Sargasso Sea. Science, 304:66

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Metagenomika1
Metagenomika

 • Vīrusi, nekultivējamas baktērijas

 • Mijiedarbības starp organismiem kādā ekosistēmā

 • Milzīgs daudzums jaunu gēnu, kā arī liecība par lielu daudzumu jaunu, līdz šim neaprakstītu sugu

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


http://www.ted.com/talks/craig_venter_on_dna_and_the_sea.htmlhttp://www.ted.com/talks/craig_venter_on_dna_and_the_sea.html

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Eksperiment la g nu identifik cija genoma sekvenc
Eksperimentāla gēnu identifikācija genoma sekvencē http://www.ted.com/talks/craig_venter_on_dna_and_the_sea.html

 • Eksperimentāla gēnu meklēšana – izmanto genomiskās DNS un cDNS secību salīdzinājumu

 • Piemēram, var izmantot NCBI Spidey programmu, lai kartētu dažādas cDNS uz genomiskās DNS

 • Tādējādi var noteikt gan gēna robežas, gan intronu – eksonu struktūru (tikai jāskatās vai cDNS secība ir pilna)

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


G nu paredz ana izmantojot transkriptomas sekven anu
Gēnu paredzēšana izmantojot http://www.ted.com/talks/craig_venter_on_dna_and_the_sea.htmltranskriptomassekvenēšanu

 • SekvenēcDNS, salīdzina ar genomisko sekvenci un identificē gēnus

 • Nagalakshmietal. (2008) The Transcriptional Landscape of the Yeast Genome Defined by RNA Sequencing. Science 320:1344

 • 74.5% rauga genoma sekvences ir transkribēta

 • Atrod jaunus gēnus, gēnu eksonus, alternatīvas transkripcijas starta vietas, pārklājošos gēnus

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/spidey/http://www.ted.com/talks/craig_venter_on_dna_and_the_sea.html

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Demonstr cija1
Demonstrācija http://www.ted.com/talks/craig_venter_on_dna_and_the_sea.html

 • Gēna ABC10220 intronu – eksonu struktūras paredzēšana izmantojot genomiskās un cDNS sekvences salīdzinājumu

  Miežu genomiskā sekvence EU545232 (ABC10220)

  Miežu cDNS sekvence (EU545233)

  NCBI Spidey

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Kas visp r ir pier d jums ka dot sekvence ir g ns
Kas vispār ir pierādījums, ka dotā sekvence ir gēns?http://www.ted.com/talks/craig_venter_on_dna_and_the_sea.html

 • Homologa cDNS (EST) liecina, ka tieši šis vai līdzīgs gēns ir ekspresēts

 • DNS secības homoloģija zināmām proteīnu sekvencēm liecina, ka DNS secība varētu kodēt līdzīgu proteīnu

 • Gēnu paredzēšanas programmu rezultāti (tas gan ir visvājākais pierādījums, ja nav citu liecību)

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Krit riji g nu identifik cij
Kritēriji gēnu identifikācijā http://www.ted.com/talks/craig_venter_on_dna_and_the_sea.html

 • Zināms gēns – ir DNS un/vai aminoskābju homoloģija ar raksturotu gēnu un ir liecība, ka šis gēns ir ekspresēts

 • Nezināms gēns – nav DNS/aminoskābju homoloģijas ar citiem gēniem, bet ir liecība, ka šis gēns ir ekspresēts

 • Varbūtējs gēns – nav DNS/aminoskābju homoloģijas ar citiem gēniem, nav arī liecības, ka šis gēns ir ekspresēts. Tomēr DNS rajonam pastāv kodējošais potenciāls (ORF) un gēnu paredzēšanas programmas liecina, ka tas varētu būt gēns

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


G nu paredz ana bioinform tik
Gēnu paredzēšana http://www.ted.com/talks/craig_venter_on_dna_and_the_sea.htmlbioinformātikā

 • Identificē ORF (OpenReadingFrame) – DNS molekulas rajonu, kas sākas ar translācijas iniciācijaskodonu ATG un beidzas ar vienu no trijiem stop kodoniem

 • Piemēram, NCBI ORF Finder

 • ORF tiek meklēti visos 6 iespējamos nolasīšanas rāmjos,

 • Atrastie ORF, nav pierādījums, ka DNS sekvence kodē proteīnu, bet tos var pārbaudīt tālāk,

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gorf/gorf.html

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


ORF http://www.ted.com/talks/craig_venter_on_dna_and_the_sea.htmlFinder

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Varb t j kod jo rajona homolo ija ar zin miem g niem
Varbūtējā kodējošā rajona http://www.ted.com/talks/craig_venter_on_dna_and_the_sea.htmlhomoloģija ar zināmiem gēniem

 • DNS secību homoloģija meklēšana – BLASTN

 • Aminoskābju secību homoloģiju meklēšana – BLASTX un BLASTP

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Prokariotu g nu paredz ana
Prokariotuhttp://www.ted.com/talks/craig_venter_on_dna_and_the_sea.html gēnu paredzēšana

 • Prokariotu genomi ir vienkārši un kompakti – tie satur galvenokārt gēnus un nedaudz labi raksturotu atkārtojumu

 • Prokariotu gēnus paredzēt ir vienkārši – gandrīz katrs ORF ir gēns

 • Gēni ir nepārtraukti

 • Principā pietiek ar genoma secību, ORF Finder un homoloģijas meklēšanu

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Eikariotu g nu paredz ana
Eikariotuhttp://www.ted.com/talks/craig_venter_on_dna_and_the_sea.html gēnu paredzēšana

 • Eikariotu genomi ir lieli un kompleksi

 • Gēni ir lieli, sadalīti intronos un eksonos, pastāv alternatīvais splaisings

 • Intronu sekvences evolucionē ātrāk par eksonu sekvencēm, tādēļ tās var stipri atšķirties pat starp evolucionāri tuviem organismiem

 • Homoloģija ar citiem gēniem ļauj atrast tikai jau zināmus gēnus

 • cDNS trūkums vēl neizslēdz iespēju, ka dotā DNS secība nav ekspresēta zemā līmenī, vai arī kādos noteiktos apstākļos, audos vai attīstības stadijā

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Ab initio g nu paredz ana
abhttp://www.ted.com/talks/craig_venter_on_dna_and_the_sea.htmlinitiogēnu paredzēšana

 • abinitio (latīniski nozīmē “no sākuma”) metodes paredz gēnus izmantojot tikai DNS sekvenci

 • abinitiogēnu paredzēšanai izmanto sekojošas konservatīvas DNS sekvences:

  - 5’ eksons sākas ar transkripcijas starta saitu pirms kura atrodas promotera secība (TATA), tajā nav stop kodonu un tas beidzas pirms GT splaisinga signāla

  - iekšējie eksoni sākas pēc AG splaisinga signāla, beidzas pirms GT splaisinga signāla un nesatur iekšējos stop kodonus

  - 3’ eksons sākas pēc AG splaisinga signāla un beidzas ar stop kodonu, kam seko poliadenilācijas signāls

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Genomu organiz cija modern s genomu anal zes metodes1

Genomu organizācija http://www.ted.com/talks/craig_venter_on_dna_and_the_sea.htmlModernās genomu analīzes metodes


ad