tender regeling piloting ebi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tender regeling piloting EBI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tender regeling piloting EBI

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Tender regeling piloting EBI - PowerPoint PPT Presentation

trish
85 Views
Download Presentation

Tender regeling piloting EBI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tender regeling piloting EBI

 2. Waarom? EBI Visie op Energiebesparing in de Industrie; de rol van innovatie Met het net gesloten nationale energie akkoord heeft Nederland ook besparingsambities voor de industrie vastgelegd. Deze “ambities van de sectoren tellen op tot een totale energie efficiëntieverbetering in 2030 van circa 230 PJ per jaar en 15 MtonCO2-reductie per jaar binnen de bedrijven. Daarnaast hebben de sectoren een nog grotere ambitie neergelegd voor het energie-efficiënter maken van totale productieketens en regionale industriële clusters”. De industrie heeft aangegeven deze ambities zelf te willen implementeren en de verantwoordelijkheid daarvoor te dragen. Verder zegt het akkoord; “Er zijn verschillende barrières, die belemmerend werken op het nemen van energiebesparende maatregelen binnen bedrijven en op het nemen van energiebesparende maatregelen waarvoor samenwerking tussen partijen nodig is in productieketens en/of regionale clusters. Oorzaken zijn 1) financiële barrières, 2) kennisbarrières, 3) organisatorische barrières en 4) onzekerheden en gepercipieerde risico’s die het nemen van maatregelen bemoeilijken. Om het maximale resultaat te bereiken moet de aanpak aangrijpen op elk van de barrières”. Het Energiebesparing in de Industrie (EBI) programma bespaart in 2020 20% energie en creëert 11.000 nieuwe banen. De fundamenten hiervoor zijn gelegd in het Nationaal Energie Akkoord. Met dit programma initieert, ondersteunt en faciliteert TKI-ISPT de procesindustrie om innovatieve technologie in gebruik te nemen, om nieuwe vormen van samenwerking en innovatieve vormen van risicomitigatie en financiering in bestaande én in nieuwe ketens te exploreren. Bovendien gaat de procesindustrie substantieel bijdragen aan het ‘afvlakken’ van het duurzame energieaanbod. ISPT continueert het beproefde model waarbij bedrijven en kennisinstellingen in clusters technologie ontwikkelen conform de principes van open innovatie.

 3. Thema Programma Project De ambitie van het programma Energie Besparing in de industrie 2% besparen per jaar; 20% in 2020, 30% in 2030 11.000 banen in 2020, 42.000 in 2030 • De ambitie voor 2030 • 30% reductie van industrieel energieverbruik en broeikasgasemissies. • Uitbouw van banen in de procesindustrie en de toeleverende sector. Doelstelling is het aantal banen uit te breiden naar 332.000, bij de grote bedrijven en het MKB, tegenover ongeveer 290.000 in2013 • De ambitie voor 2020 • 20% reductie van industrieel energieverbruik en broeikasgasemissies. • Behoud van banen in de procesindustrie en de toeleverende sector; Op dit moment krimpt het aantal banen met ongeveer 4.500 per jaar. Door dit programma zal een deel daarvan worden voorkómen. Ambitie van TKI-ISPT is 11.000 nieuwe banen, waarvan een groot deel bij het MKB.

 4. Thema Programma Project Energie verbruik in Nederland Totaal ≈ 3500 PJ Sectoren Functie In 2011 waren er 797.000 banen in de industrie en is 317 Miljard Euro omzet gerealiseerd.

 5. Wat en waarom? EBI Van suikerbiet naar suiker CO2 uitstoot Afval water en -warmte NU geen uitstoot STRAKS Hoog energie verbruik Efficiënter energie gebruik Hergebruik van warmte en gassen Hergebruik van water

 6. Hoe? EBI Inzet Energie innovatiemiddelen 2014 Er zijn 6 programmalijnen gedefinieerd binnen het programma Energie Besparing in de Industrie. In 2014 ligt de focus op de programmalijnen Nieuwe generatie scheidingstechnologie als vervanging van energie intensieve destillatie en Nieuwe generatie warmtegebruik systemen. Hierbinnen wordt zowel een programma voor toegepaste R&D opgestart als een pilotprogramma.

 7. Wat en waarom? EBI Levert op in 2020: 99PJ pr jr 2,5mrd omzet WAAROM? 35PJ per jr 0,8mrd omzet Met behulp vanHOE? Developmentprogramma • Warmtepompen (XX extra omzet) Hoe? Developmentprogramma • Membranen • HidicConcentric tube colum • Sewegs technologie Waar werken we aan:WAT? • Nieuwe generatie systemen voor warmte(her)gebruik • Restwarmte opwaarderen naar proceswarmte • Koppelen van vraag en aanbod en werken aan energiebuffering • Nieuwe generatie scheidingstechnologie als vervanging van energie intensieve destillatie en regeneratie

 8. Wat? Wat en waarom? EBI EBI Levert op in 2020: 20PJ per jr 1,3mrd omzet 15PJ per jr 1,0mrd omzetWAAROM? 10PJ per jr Met behulp vanHOE? • VortexChamber • Membranen • Reactoren • Membranen WAT? Waar werken we aan: • Betrouwbare, rendabele en energie zuinige droog en ontwateringsprocessen • Intensificeren van processen en optimaliseren van warmte- en stofoverdracht • Energie efficiënt hergebruik van waardevolle componenten uit waterstromen

 9. Wat? EBI Levert op in 2020: 18PJ per jaar Met behulp van: Membranen PAS Pilot unit Reactor/vaste stof sorbent Waar werken we aan: • Energie-efficiënte manier van gasscheiding en gasbehandeling

 10. Thema Programma Project Pilotingvan nieuwe technologie en demonstratie van bestaande technologie Early Adopter Projecten Naast het instrument van de MIT kan het innovatief MKB hierin technologie toetsen bij eindgebruikers (grote industrie). Dit geeft MKB toegang tot de plant, publiciteit en een referentie voor hun technologie. Het zijn kleine projecten met relatief groot effect en uitstraling. Het is een uitermate succesvol bewezen format waarbij het netwerk van ISPT een belangrijke rol speelt. Open brede tender, laagdrempelig voor MKB. Hiervan kunnen 7-15 projecten worden uitgevoerd en technologieën van MKB’s worden gedemonstreerd. Met dit programma wordt voorzien in een duidelijke behoefte welke uniek is voor de procestechnologie. Door de hoge risico’s bij implementatie is een programma wat uiteindelijk ‘risk mitigation’ voor de eindgebruiker oplevert een belangrijke stap in daadwerkelijke toepassing van de technologie. Deze tender zal enerzijds leiden snellere toepassingen van de MKB technologie waardoor energie efficiency gerealiseerd kan worden bij de eindgebruikers. Daarnaast kunnen een aantal MKB’ers, door het verkrijgen van een podium voor hun technologie, verder doorgroeien en hun technologie succesvol exporteren. ISPT wil 0,4 mln euro beschikbaar stellen voor de Early Adopter projecten. De tender is breed gericht op energiebesparing in de industrie.

 11. Thema Programma Project Early Adopter Projecten Indicatie van soortprojectendat we verwachten

 12. Thema Programma Project Early Adopter Projecten Indicatie van soortprojectendat we verwachten

 13. Thema Programma Project Pilotingvan nieuwe technologie en demonstratie van bestaande technologie Pilotprojecten Grootschalige shared pilots zijn belangrijk om nieuwe technologie geaccepteerd te krijgen en te komen tot doorbraken. Het realiseren van pilotprojecten met als eerste doel energiebesparing industrie is moeizaam. Deze tender wil projecten met een brede uitstraling, groot herhalingspotentieel helpen realiseren. Bedrijven alleen willen vaak het risico niet aan. Door brede samenwerking te organiseren en ondersteuning te bieden vanuit het TKI willen we deze drempel wegnemen. Dit onderdeel bouwt voort op ervaring van ISPT met shared facilities. Focus ligt op de programmalijnen nieuwe generatie warmtegebruik systemen en nieuwe generatie scheidingstechnologie als vervanging van energie intensieve destillatie. Deze lijnen zijn geselecteerd vanwege de potentiële technologie die beschikbaar is en tevens een aanzienlijk energie besparingspotenteel hebben. ISPT wil1,6 mln euro beschikbaar stellen voor de pilot projecten (voor beide programmalijnen 0,8 mln euro). Deze projecten zullen worden uitgezet middels een tender met behulp van AgentschapNl. In de volgende sheets worden voorbeelden genoemd van pilot projecten.

 14. Thema Programma Project Pilotingvan nieuwe technologie en demonstratie van bestaande technologie Indicatie van soortprojectendat we verwachten