Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vi må jobbe med følgende utfordringer: 1. Økonomi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vi må jobbe med følgende utfordringer: 1. Økonomi

Vi må jobbe med følgende utfordringer: 1. Økonomi

80 Views Download Presentation
Download Presentation

Vi må jobbe med følgende utfordringer: 1. Økonomi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Fagplanutvikling på Bioteknologiprogrammet • Vi må jobbe med følgende utfordringer: • 1. Økonomi • Det må skapes en bærekraftig økonomisk plattform. • 2. Rekruttering • Rekrutteringen må økes for å sikre studiets fremtid • 3. Personellressurser • Personellressursene må dimensjoneres bedre med hensyn til programmets størrelse • 4. FoU • ● FoU må inkorporeres på en oversiktelig og strukturert måte.

  2. Fagplanutvikling på Bioteknologiprogrammet • 1. Økonomi • Det må skapes en bærekraftig økonomisk plattform. • Et opptak på 30 studenter hvert år vil (ideelt) gi 5400 studiepoeng i året, altså 90xkr 27.000,-. Totalt en studiepoengsinntekt på kr 2.430.000,-. • Et opptak på 40 studenter hvert år vil gi kr 3.240.000,-, altså en inntektsdifferanse på kr 810.000,-. • For å dekke opp 3 klasser (på 30-40 studenter) med 60 studiepoeng undervisning trenger vi 9 lærere og 2 lab.ingeniører, dvs kr 6.160.000,-. • Av disse må det være 4-5 kjemifaglige lærere, resten dekkes av almennfag og andre. • NB ! Miljø og kjemi utgjør kr 1.800.000,- i inntekter !!!

  3. Fagplanutvikling på Bioteknologiprogrammet • 2. Rekruttering • Rekrutteringen må bedres noe for å sikre studiets fremtid • I dag har Bioteknologi ett (ressurskrevende) rekrutteringstiltak (klassebesøk) utenfor de sentrale tiltakene. • Miljø er et satsingsområde for HiO, noe som kan utnyttes av Biotek-programmet ? • Hva gjør Biotek-programmet spesielt ? • Hvorfor er vi ikke på messer og profilerer oss selv ? • Hva er våre studenters klare ”nisjer” som vi (og studentene) kan bygge på i den profilen dette studiet skal ha ?

  4. Fagplanutvikling på Bioteknologiprogrammet 3. Personellressurser ● Personellressursene må dimensjoneres bedre med hensyn til programmets størrelse Større fokus på utnyttelse av det personellet som er avsatt til programmet. Hvor store skal våre ambisjoner på programkvaliteten være ? Satser vi på riktige hester ? Hva med ekstern profilering ? Administrerer vi studiet hensiktsmessig ?

  5. Fagplanutvikling på Bioteknologiprogrammet • Personellressurser: • Reduser antall lab’er og obligatoriske øvelser. • Slutt med møtereferater på programmøtene – innfør aksjonsliste. • Avklar roller og innfør større krav til standarder. • Innfør kontortider for studentene. • Bygg om hovedprosjekt-opplegget. • Still generelle krav til studentenes selvstendighet. • Bruk alle tilgjengelige ressurser i hverdagen (administrative ordninger, stud.asser, tillitsvalgte, andre programmer, osv) • Bruke mer gjesteforelesere og stud.ass

  6. Fagplanutvikling på Bioteknologiprogrammet • 4. FoU • FoU må inkorporeres på en oversiktelig og strukturert måte. • Er det fornuftig at vi etablerer en FoU-faglig nisje ved programmet ? • Hva skal vi velge av faglige FoU-retninger (fanesaker !!). • Hvorfor ikke satse mer på oppdragsforskning ? • Bør vi satse på at FoU i ennå større grad inkorporeres i utdannelses-programmet ? • Det skal tilrettelegges for at IU skal være mer tilrettelagt for prosjektering enn vi opplever i dag (avtaler med Birger og Per). Prosjektgruppe.