1 / 122

Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata kroz Strukturne fondove EU Osijek 18.09.2013.

Nikolina Letić. Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata kroz Strukturne fondove EU Osijek 18.09.2013. PROGRAM RADIONICE. Pretpristupni fond IPA. Ponavljanje: IPA – Integrirani instrument pretpristupne pomoći.

trilby
Download Presentation

Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata kroz Strukturne fondove EU Osijek 18.09.2013.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nikolina Letić Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata kroz Strukturne fondove EU Osijek 18.09.2013.

 2. PROGRAM RADIONICE

 3. Pretpristupni fond IPA

 4. Ponavljanje: IPA – Integrirani instrument pretpristupne pomoći • Pretpristupni fondovi namijenjeni su pomoći zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU u političkim, gospodarskim i institucionalnim reformama potrebnim za ulazak u EU • U njima sudjeluju i zemlje potencijalne kandidatkinje dok ostalim slabije razvijenim zemljama (npr. uključenim u Politiku za susjedstvo) EU namjenjuje razvojnu pomoć

 5. I. Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija II. Prekogranična suradnja III. Regionalni razvoj IV. Razvoj ljudskih resursa V. Ruralni razvoj Dostupne svim IPA zemljama Samo za zemlje kandidatkinje (priprema za strukturne i poljoprivredne fondove EU) Komponente IPA programa

 6. IPA - završetak • IPA će se koristiti i nakon 1.07.2013 dok će paralelno početi objavljivanje natječaja iz Strukturnih fondova • Ugovaranje i trošenje IPA sredstava ići će prema istim pravilima i u istim strukturama do kraja Napomena: u okviru IPA programa vrlo su male mogućnosti za natjecanje malih i srednjih poduzeća na natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava

 7. Uvod u kohezijsku politiku EU i najava korištenja strukturnih fondova EU

 8. Kohezijska politika • Osnovni cilj: ujednačeni razvitak unutar EU te jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije • Pomoću niza mjera/financijskih instrumenata pokušava smanjiti razvojne razlike između europskih regija • Jačanje globalne konkurentnosti europskog gospodarstva‐ostvarivanje ciljeva Lisabonske strategije i strategije Europa 2020 • Pomoć pri izlasku iz gospodarske krize i smanjenje nezaposlenosti, uz održiv i uključujući rast

 9. Strukturni fondovi EU- instrument kohezijske politike 3 cilja europske kohezijske politike: • Konvergencija (regije čiji je BDP >75% prosjeka EU) • Regionalna konkurentnost i zapošljavanje • Europska teritorijalna suradnja

 10. Strukturni fondovi Fondovi iz kojih se financira kohezijska politika EU: • 1. Europski fond za regionalni razvoj • (European Fund for Regional Development, ERDF) • 2. Europski socijalni fond • (European Social Fund, ESF) • 3. Kohezijski fond • (Cohesion Fund, CF) • Na raspolaganju samo zemljama članicama • Provode se po principima partnerstva, programiranja, adicionalnosti i koncentracije • Princip programiranja predviđa da se novac alocira i troši samo na temelju višegodišnjih strateških programa

 11. Strategija Europa 2020 – 5 glavnih ciljeva: • 75% ‐stopa zaposlenosti (za populaciju dobne skupine od 20 –64 g.) • 3% ‐stopa investicija u istraživanje i razvoj (R&D) od BDP‐a EU • klimatski/energetski cilj 20/20/20: • smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20% u odnosu na 1990.(30% “ako su uvjeti povoljni”), • povećanje udjela obnovljivih izvori energije u potrošnji na 20%, • povećanje energetske efikasnosti za 20% • manje od 10% ‐stopa odustajanja iz školei najmanje 40% populacijedobne skupine od 30 –34 g. sa završenim visokim stupnjem obrazovanja • najmanje 20 milijuna ljudi izvan rizika siromaštva i isključenosti

 12. STRATEŠKI DOKUMENTI ZA STRUKTURNE FONDOVE STRATEŠKI OKVIR ZA RAZVOJ 2006. – 2013. EU KOHEZIJSKA POLITIKA STRATEGIJA VLADINIH PROGRAMA KONVERGENCIJSKI PROGRAM EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ EUROPSKI SOCIJALNI FOND KOHEZIJSKI FOND NACIONALNI PROGRAM REFORMI NACIONALNI STRATEŠKI REFERENTNI OKVIR OPERATIVNI PROGRAM ZA PROMET OPERATIVNI PROGRAM ZA OKOLIŠ OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIHPOTENCIJALA OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ UPRAVNIH KAPACITETA OPERATIVNI PROGRAM 3

 13. Priprema RH za financijske perspektive 2013. i 2014.-2020.

 14. Nacionalni strateški referentni okvir za 2012.-2013. • Definira šire ciljeve korištenja Strukturnih fondova, broj i sadržaj operativnih programa (OP) • Pripremao ga je SDU za razvojnu strategiju i koordinaciju programa EU (SDURF) u suradnji s resornim ministarstvima • Nacrt programa prošao je kroz proces javnih konzultacija, odaslan EKi prihvaćen od strane EK, OP-i su javno objavljeni 17.09.2013. • www.strukturnifondovi.hr

 15. Operativni programi 2007-2013

 16. Institucionalni okvir 2007-2013

 17. Operativni program “Regionalna konkurentnost” PROIZVODNI SEKTOR:Poboljšanjeposlovnogokruženjaipovećanjekonkurentnosti MSP-a Mogući natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava • za izgradnju i dogradnju poslovnih zgrada, nabavku novih tehnologija i opreme, ulaganja u opremu i energetsku učinkovitost, ulaganja u infrastrukturne potrebe i smještajne kapacitete u turizmu • MINPO najavilo da će cca 200mil. € biti dostupno godišnje za financiranje poduzetničkih projekata

 18. Operativni program “Regionalna konkurentnost” TURISTIČKI SEKTOR: Poslovna turistička infrastruktura za razvoj cjelogodišnjeg turizma i podizanje konkurentnosti destinacija Mogući natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava: • Smještajni ugostiteljski objekti iznad 40 kreveta s dodatnim sadržajima za cjelogodišnje poslovanje • Dodatni hotelski sadržaj za razvoj zdravstvenog, kongresnog, sportskog kulturnog i zabavnog turizma

 19. Operativni program “Regionalna konkurentnost” SURADNJA POSLOVNOG I ZNANSTVENOG SEKTORA: Transfer tehnologije i podrška gospodarstvutemeljenom na znanju Moguća natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava: • “Jačanje sposobnosti za istraživanje i razvoj i podrška inovacijama u javnom i privatnom sektoru” • namijenjena za razvoj ili usavršavanje inovativnih proizvoda/procesa, suradnju između poduzeća i istraživačkih institucija i transfer tehnologije, podršku akademskim spin-offima, komercijalizaciji proizvoda i zaštiti intelektualnog vlasništva • Mogu sudjelovati i velike tvrtke, prvenstveno putem klastera kojima će se financirati uspostavljanje naprednih tehnoloških platformi. Naglasak će biti na tzv. “TRIPLE HELIX-u”– suradnji privatnog, javnog i znanstvenog sektora.

 20. Operativni program “Regionalna konkurentnost”-korisnici i ciljane skupine • Tijelajavnevlastinasredišnjojrazini (ministarstvaiagencije) • Jedinicepodručne (regionalne) odnosnolokalne samouprave • Regionalneodnosnolokalnejavneustanoveiliudrugeidruštva u vlasništvujedinicapodručne (regionalne) odnosnolokalne samouprave • Privatniposlovnisubjekti (kakopravnetakoifizičkeosobe) • Istraživačko-tehnološkiinstituti, sveučilištaivisokoškolskeustanove • Ostaleorganizacijekojepružajupotporupoduzetništvuiustanovekojepredstavljajuposlovnuzajednicu, industrije, stručneudruge, trgovačkekomoreitd.

 21. Operativni program “Jačanje ljudskih potencijala” Ciljevi i prioritetne osi: • Potpora pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivost radne snage • Jačanje socijalnog uključivanja skupina u nepovoljnom položaju i osoba s posebnim potrebama • Unaprjeđenje ljudskih potencijala u obrazovanju i istraživanju i razvoju • Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje • Tehnička pomoć

 22. Operativni program “Jačanje ljudskih potencijala” – korisnici i ciljane skupine • Komore • Sindikati • Udruge poslodavaca • Regionalne razvojne agencije • Poduzetnički inkubatori • Nezaposleni, posebice mladi nezaposleni • Institucije koje pružaju izobrazbu • Poslodavci iz privatnog sektora • Regionalne razvojne agencije • Poduzetnički inkubatori • Radna snaga koja želi razvijati vlastiti posao • Institucije potpore poduzetništvu / osposobljavanju • Banke, odabrane zbog njihove održivosti • Središnje institucije………

 23. Nacionalni strateški referentni okvir za 2014.-2020. • Definira šire ciljeve korištenja Strukturnih fondova, broj i sadržaj Operativnih programa • Još uvijek u pripremi: • Nema podataka o nacrtu dokumenta • Prikupljanje projektih ideja i stvaranje baze projekata pri ministarstvima • Najava javnih konzultacija

 24. Strateški sektori koji će biti financirani iz Strukturnih fondova u periodu 2014. -2020. • Znanost i inovacije • Informacijske i komunikacijske tehnologije • Konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva • Promjena prema gospodarstvu koje manje zagađuje • Klimatske promjene, prevencija rizika i upravljanje • Zaštita okoliša i učinkovitost korištenja resursa • Održivi transport i uklanjanje prepreka u infrastrukturnim mrežama • Zapošljavanje i mobilnost radne snage • Socijalna inkluzija i borba protiv siromaštva • Edukacija, vještine i cjeloživotno učenje • Izgradnja institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava

 25. Financijske alokacije za provedbu EU Kohezijske politike u RH: • 2013.: 450 mil€ • 2014.-2020.: cca 8 mrd€

 26. Potrebne pripreme za korištenje EU sredstava • Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u slučaju ulaganja u infrastrukturu • Priprema tehničke dokumentacije • Priprema poslovnih planova/investicijskih studija • Praćenje natječaja i adekvatne natječajne dokumentacije • Suradnja s budućim Upravljačkim tijelima i posredničkim tijelima • Planiranje vlastitog sufinanciranja koji će se za investicije usmjerene ka privatnom sektoru vjerojatno kretati između 40 – 60% vrijednosti investicije

 27. Studija izvodljivosti • Svi projekti trebati će imati studiju izvodljivosti • Studije izvodljivosti detaljno i po propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta te se pokazuje njegova opravdanost za financiranje iz EU fondova • Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi složen je zadatak kojega u pravilu obavljaju vanjski konzultanti s odgovarajućm specijalističkim znanjima i referencama

 28. Najave natječaja, praćenje natječaja i natječajna procedura

 29. Procedura objave natječaja • Resorno ministarstvo odgovorno za Operativni program priprema natječajnu dokumentaciju prema pravilima hrvatske javne nabave • Natječaj raspisuje tijelo unutar operativne strukture zaduženo za ugovaranje • Oglas u javnim glasilima i obavezna objava na Web stranicama ugovarateljskog tijela • Natječaj je otvoren minimalno 60 dana (obično barem 3 mjeseca); informativne radionice

 30. Procedura objave natječaja - nastavak • Mogući korisnici pripremaju natječajnu dokumentaciju (ovisno o složenosti projekta od 3 mjeseca do 2 godine) • Predaja projektnih prijedloga na natječaj od strane mogućih korisnika (NA HRVATSKOM) • Ocjena projektnih prijedloga (3 mjeseca) • Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava • Početak provedbe • Prvi povrat potrošenih novčanih sredstava korisniku (3 - 6 mjeseci od početka projekta) • Mogućnost predfinanciranja do 30% • Provedba projekta – broj uplata ovisi o trajanju projekta te odluci ugovarateljnog tijela

 31. Plaćanje • Način plaćanja: ex post! = refundiranje na temelju stvarnih izdataka i plaćenih računa • nacionalne vlasti mogu konačnim korisnicima staviti na raspolaganje sheme pred-financiranja (pod uvjetom da se poštuju državne potpore) • Isplate: • manji dio avansno, dio tijekom provedbe (interim) • ostatak tek po okončanju provedbe i konačnom izvješću

 32. Predfinanciranje i sufinanciranje • Putem HBOR-a • Najniži iznos kredita je 80.000,00 kn • Maksimalni iznos kredita nije ograničen • Poček: do 12 mjeseci • Rok otplate: do 5 godina uključujući i poček • Kredit se otplaćuje u mjesečnim ili tromjesečnim ratama. • Kamata za korisnike: 2% godišnje • http://www.hbor.hr/Sec1688

 33. Natječajna dokumentacija • Oglas • Upute natjecateljima • Obrazac za prijavu Logička matrica • Proračun • Ostali dodaci: obrazac ugovora, obrasci projektnih izvješća, obrasci zahtjeva za isplatu, opis procedura za sekundarnu nabavu itd. • Pitanja i odgovori

 34. Upute natjecateljim na temelju sadržaja operativnog programa detaljnije opisuju: • Svrhu poziva/natječaja • Pravila u vezi prihvatljivosti predlagatelja i partnera • Vrste prihvatljivih aktivnosti i troškova • Kriterije za odabir projekata • Upute za ispunjavanje obrasca za prijavu i dodataka • Proceduru, uvjete i rokove za prijavu projekata • Ugovorne uvjete za uspješne natjecatelje • Tablice za ocjenu projekata

 35. NAJAVA NATJEČAJA – OP regionalna konkurentnost

 36. NAJAVA NATJEČAJA ZA MSP iz ERDF-a - MINPO „Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva” • MINPO je objavu natječaja najavila do 15.07.2013.! • Realno se očekuje do kraja godine 2013. • Dostupno 30 mil. eura • Pojedini projekti od 1 - 6 mil. eura • Sufinanciranje 50 - 60% (ovisno o vrsti korisnika, vrsti projekta, pravilima o državnim potporama) • Natječaj će biti namijenjen proizvodnomi turističkom sektoru • Ministarstvo nudi besplatne usluge savjetovanja u vrijednosti do pola milijuna eura, kako bi pomogli MSP s pripremom projekata

 37. Proizvodnja • Modernizacija, izgradnja, dogradnja poslovnih zgrada (ako je izravno povezano s proizvodnjom dobara ili usluga) • Nabavka novih tehnologija i opreme koji čine dio proizvodnog • procesa s ciljem povećanja kvalitete proizvodnje i samih • proizvoda • Ulaganja u inovativne tehnologije čijom primjenom se povećava produktivnost, energetska učinkovitost te smanjuje utjecaj na okoliš • Proširenje postojeće proizvodnje, proširenje proizvodnog programa na nove proizvode ili temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće proizvodnje Naglasak na stvaranje novih i očuvanje postojedih radnih mjesta

 38. Turizam Poboljšanje kvalitete turističkih proizvoda podizanjem učinkovitosti malih i srednjih poduzeda u sektoru turizma kroz poboljšanje strukture smještajnih kapaciteta i prateće komplementarne infrastrukture: • Modernizacija, izgradnja, dogradnja smještajnih kapaciteta u svrhu povećanja popunjenosti i konkurentnosti objekata • Modernizacija, izgradnja, dogradnja pripadajudih pomoćnih objekata namijenjenih pružanju usluga kao npr. sastanci, kongresi, konferencije i izložbe (MICE), slobodno vrijeme i rekreacija, sport i zdravlje (medicinske, spa, wellness usluge), s ciljem produženja turističke sezone i povećanja raznolikosti turističke ponude Naglasak na stvaranje novih i očuvanje postojedih radnih mjesta

 39. Turizam - nastavak Izgradnja novih te osuvremenjivanje i unaprjeđenje kvalitete postojećih ugostiteljskih smještajnih objekata kvalitete od tri i više zvjezdica: • Hotel • Aparthotel • Hotel baština • Pansion (standard i comfort)

 40. NAJAVA NATJEČAJA ZA MSP iz ERDF-a – MINPOTEHNIČKA POMOĆ ZA IZRADU DOKUMENTACIJE • 06.05.2013. MINPO je objavilo javni poziv poduzetnicima za iskaz interesa za pomoć u pripremi projektnih prijedloga za ERDF – rok za dostavu: 30.06.2013. • Mogućnost pripreme projektne dokumentacije od strane konzultanata koje će financirati MINPO • Od ukupno 227 zaprimljenih projektnih prijedloga, 107 projektnih prijedloga zadovoljilo je sve kriterije administrativne provjere te im je upućen poziv da dostave odgovarajuće dokaze i kompletnu dokumentaciju kojom raspolažu. • Očekuje se da će drugi korak vrednovanja biti završen do sredine rujna

 41. Priprema projekata

 42. Osnovni programski i projektni ciklus

 43. Provedba programa: vrste ugovora

 44. Povezanost programskog i projektnog ciklusa kod grantova

 45. Povezanost programskog i projektnog ciklusa kod grantova

 46. Projektni ciklus kod grantova

 47. Oblikovanje projektne ideje • Što moramo znati prije nego krenemo u pripremu projekta? PRELIMINARNE ANALIZE • Tko je sve relevantan za projekt i za koga ga radimo? ANALIZA DIONIKA • Koje probleme susrećemo u sektoru ili na području kojim se bavimo? ANALIZA PROBLEMA • Koje ciljeve prepoznajemo na temelju tih problema? ANALIZA CILJEVA • Što bismo realno od ovih ciljeva mogli ostvariti svojim projektom da najučinkovitije riješimo probleme? IZBOR STRATEGIJE

 48. Preliminarna analiza Upoznavanje s programskim dokumentima i drugim relevantnim nacionalnim i regionalnim strategijama: • Operativni program • Upute natjecateljima • ŽRS (županijske razvojne strategije) • Nacionalne sektorske strategije

 49. Analiza dionika • Svi pojedinci, grupe, institucije, organizacije i kompanije koje mogu imati interes u projektu • Smisao analize: prepoznati različite interese, ograničenja i kapacitete svih dionika i uzeti ih u obzir pri identifikaciji problema, postavljanju ciljeva i izboru strategije • Konačni cilj: maksimalno povećati korist koju će imati ciljana skupina i krajnji korisnici, a umanjiti potencijalne negativne učinke (uključujući konflikte među dionicima)

More Related