Glob lne probl my
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 461 Views
 • Uploaded on

Globálne problémy. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. Úvod. Ide o problémy, ktoré svojim rozsahom a dosahom ovplyvňujú celú planétu a väčšinu alebo i celé ľudstvo Príčiny globálnych problémov sa nachádzajú v dvoch rovinách V samotnej prírode a jej silách V dôsledkoch rozmáhajúcej sa činnosti ľudstva.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tricia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Glob lne probl my

Globálne problémy

Ing. Tomáš Dudáš, PhD.


Glob lne probl my
Úvod

 • Ide o problémy, ktoré svojim rozsahom a dosahom ovplyvňujú celú planétu a väčšinu alebo i celé ľudstvo

 • Príčiny globálnych problémov sa nachádzajú v dvoch rovinách

  • V samotnej prírode a jej silách

  • V dôsledkoch rozmáhajúcej sa činnosti ľudstva


Najv nej ie glob lne probl my
Najvážnejšie globálne problémy

 • AurélioPeccei (prvý prezident Rímskeho klubu)

  • zbrojenie,

  • preľudnenie,

  • chudoba,

  • energetický problém,

  • poľnohospodárstvo,

  • hlad, podvýživa,

  • choroby, epidémie, pandémie

  • negramotnosť,

  • opustenosť.


Najv nej ie glob lne probl my1
Najvážnejšie globálne problémy

 • KonradLorenz

  • preľudnenie,

  • devastácia životného prostredia,

  • vnútrodruhová selekcia prostredníctvom súťaživosti,

  • rastúca neochota znášať strasti a znížená lákavosť slasti,

  • úbytok prosociálneho správania a strata sociálnych inštinktov,

  • odmietanie tradície a medzigeneračná „vojna“,

  • rastúca poddajnosť ľudstva voči doktrínam a masovej propagande,

  • existencia zbraní hromadného ničenia.


Kategoriz cia glob lnych probl mov
Kategorizácia globálnych problémov

 • Globálne problémy sociálne

  • a) chudoba/hlad

  • b) vážny nárast rozdielov

  • c) negramotnosť, vzdelanostné rozdiely

  • d) zdravotné - epidémie a pandémie

  • e) asymetria v demografickom vývoji

 • Globálne problémy ekonomické

  • a) univerzálna monopolizácia/oligopolizácia

  • b) zdrojová asymetria/globálna dislokácia

  • c) energetické riziká


Kategoriz cia glob lnych probl mov1
Kategorizácia globálnych problémov

 • Globálne problémy ekologické

  • a) degradácia pôdy, vody, vzduchu,

  • b) globálne otepľovanie.

 • Globálne problémy bezpečnostné

  • a) vnútro a medzištátne konflikty,

  • b) zbrane hromadného ničenia,

  • c) medzinárodný terorizmus.


Chudoba hlad
Chudoba/Hlad

 • Základný ukazovateľ - minimálna výška príjmu človeka, ktorá je potrebná na uspokojenie jeho základných životných potrieb, teda potravy a bývania

 • Chudoba je však relatívny pojem

  • Absolútna vs. relatívna chudoba

 • Chudoba podľa Svetovej banky

  • Chudoba – menej než 2 USD denne (cca. 2,7 mld.)

  • Extrémna chudoba – menej než 1 USD denne (cca. 1,1 mld. )


Chudoba hlad1
Chudoba/Hlad

 • Hlad

  • 900 miliónov ľudí spotrebuje denne o 250 kalórií menej, než je norma (Príjem 2.100 kalórií na deň je priemerná potreba na to, aby bol človek schopný viesť zdravý život)

  • 1,3 miliardy osôb je chronicky podvyživených a – čo je takmer neuveriteľné

  • denne od hladu zomiera 40 000 detí mladších ako 5 rokov.

Giniho index
Giniho index


Pr iny chudoby
Príčiny chudoby

 • Ekonomická zaostalosť

  • Začarovaný kruh chudoby

 • Zlý „governance“

  • Nedostatok demokracie

  • Neexistencia právneho štátu

  • Neschopnosť zabezpečiť základnú infraštruktúru

 • Demografické faktory

 • Ozbrojené konflikty

 • Historické faktory (napr. kolonializmus alebo socializmus)

 • Zdravotné faktory

 • Environmentálne faktory


Mo nosti zn enia chudoby
Možnosti zníženia chudoby

 • Hospodársky rast

  • Slobodný trh/trhové reformy?

 • Štátna pomoc chudobným obyvateľom

 • Rozvojová pomoc

  • Cieľ: 0,7 % HDP zo strany rozvinutých štátov


Pr stup osn mil niov rozvojov ciele
Prístup OSN – miléniové rozvojové ciele

 • Cieľ 1: Eliminácia extrémnej chudoby a hladu

  • Znížiť na polovicu podiel ľudí s príjmom nižším ako jeden dolár na deň

  • Znížiť na polovicu podiel ľudí trpiacich hladom

 • Cieľ 2: Dosiahnuť základné vzdelanie pre všetky deti

  • Zabezpečiť, aby do r. 2015 deti na celom svete, chlapci a dievčatá rovnako, mali možnosť absolvovať kompletné základné vzdelanie


Pr stup osn mil niov rozvojov ciele1
Prístup OSN – miléniové rozvojové ciele

 • Cieľ 3: Presadiťrodovúrovnosť a posilniťpostaveniežien

  • Odstrániťrodovúnerovnosť v základnom a stredoškolskomvzdelávaní do r. 2005 a naostatnýchstupňochvzdelávania do r. 2015

 • Cieľ 4: Zníženiedetskejúmrtnosti

  • O dvetretinyznížiťúmrtnosťdetí do 5 rokov

 • Cieľ 5: Zlepšeniezdraviamatiek

  • O tri štvrtinyznížiťúmrtnosťmatiek


Pr stup osn mil niov rozvojov ciele2
Prístup OSN – miléniové rozvojové ciele

 • Cieľ 6: Bojovaťproti HIV/AIDS, malárii a ďalšímchorobám

  • Do roku 2015 zastaviť a začaťznižovaťšírenie HIV/AIDS

  • Do roku 2015 zastaviť a znižovaťvýskytmalárie a inýchvážnychchorôb

 • Cieľ 7: Zabezpečiťudržateľnosťživotnéhoprostredia

  • Integrovaťprincípyudržateľnéhorozvoja do politík a programovkrajín, znižovaťstratyenvironmentálnychzdrojov

  • Na polovicuzredukovaťpodielľudí, ktorýnemajúprístup k nezávadnejpitnejvode

  • Dosiahnuťvýraznézlepšenieživotnejúrovneaspoň 100 miliónovľudížijúcich v slumoch (chudobnépredmestia) do roku 2015


Pr stup osn mil niov rozvojov ciele3
Prístup OSN – miléniové rozvojové ciele

 • Cieľ 8: Vytvoriť globálne partnerstvo pre rozvoj

  • Ďalej rozvinúť otvorený obchod a finančné systémy, ktoré sú založené na jasných a nediskriminujúcich pravidlách, vrátane záväzku k dobrej správe vecí verejných, k rozvoju a znižovaniu chudoby - na národnej aj medzinárodnej úrovni

  • Uspokojiť osobitné potreby najmenej rozvinutých krajín. To zahrňuje bezcolný a bezkvótový prístup pre vývoz produktov, program oddĺženia pre najviac zadĺžené krajiny, zrušenie oficiálnych bilaterálnych dlžôb a štedrejšiu oficiálnu rozvojovú pomoc krajinám zaviazaným k znižovaniu chudoby

  • Riešiť osobitné potreby malých vnútrozemských a ostrovných štátov

  • Riešiť problémy dlhov rozvojových krajín cez národné a medzinárodné opatrenia za účelom udržateľnosti dlhov


Glob lne ekologick probl my
Globálne ekologické problémy

 • znečisťovanie ovzdušia

 • znečisťovanie vôd

 • znižovanie tvorby kyslíka ( výrub lesov)

 • úbytok a znehodnocovanie pôdy

 • ohrozenie biodiverzity

 • nárast objemu odpadov a problémy ich

 • odstraňovania

 • rozširovanie púšti


Glob lne otep ovanie
Globálne otepľovanie

 • O globálnom otepľovaní hovoríme, keď sa priemerná teplota oceánov a atmosféry počas viacerých rokov zvýši v mierke celej planéty

 • Priemerné ročné teploty sa zvýšili od konca 19. storočia o 0,6 ± 0,2°C

 • Podľa záverov IPCC sa na tomto zvýšení výraznou mierou, najmä v posledných 25-50 rokov, podieľajú činnosti ľudí, a to najmä emisie skleníkových plynov, ako napríklad oxid uhličitý (CO2).

  • Alternatívnym názorom je, že hlavnou príčinou sú prírodné cyklyEmisia sklen kov ch plynov
Emisia skleníkových plynov

 • Väčšina vedcov sa zhoduje, že hlavnou príčinou globálneho otepľovania je emisia skleníkových plynov do ovzdušia
Glob lny ciel zn enie emisie co2
Globálny ciel – zníženie emisie CO2

 • Na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (Rio de Janeiro, 1992) bol prijatý Rámcový dohovor o zmene klímy.

 • Ide o základný medzinárodný právny nástroj na ochranu globálnej klímy.

 • Kjótsky protokol je doplnok Rámcového dohovoru OSN o zmenách klímy je to medzinárodná dohoda vyjednaná v súvislosti s globálnym otepľovaním (podpis 1998 – platnosť 2005)

 • Krajiny, ktoré podpísali tento protokol sa zaviazali znížiť ich emisie oxidu uhličitého a 5 ďalších skleníkových plynov, alebo sa zaviazali v obchode s emisiami ak udržiavajú alebo zvyšujú emisie ich plynov.


Stav p articip cie a plnenia kj tskeho protokolu stav z roku 20 10
Stav participácie a plnenia Kjótskeho protokolu (stav z roku 2010)