Cyflwyniad i hawliau plant
Download
1 / 26

CYFLWYNIAD I HAWLIAU PLANT - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

CYFLWYNIAD I HAWLIAU PLANT. Gwaith gr ŴP. agenda. Beth yw hawliau plant? Pam hawliau plant? Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn Hawliau plant yng Nghymru Hawliau plant a rhieni maeth Myfyrio a gwerthuso. HAWLIAU DYNOL – EGWYDDORION CRAIDD. Cyffredinol Diymwad Annatod

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CYFLWYNIAD I HAWLIAU PLANT' - triage


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cyflwyniad i hawliau plant
CYFLWYNIAD I HAWLIAU PLANTAgenda
agenda

 • Beth yw hawliau plant?

 • Pam hawliau plant?

 • Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

 • Hawliau plant yng Nghymru

 • Hawliau plant a rhieni maeth

 • Myfyrio a gwerthuso


Hawliau dynol egwyddorion craidd
HAWLIAU DYNOL – EGWYDDORION CRAIDD

 • Cyffredinol

 • Diymwad

 • Annatod

 • Atebol


Egwyddorion freda
EGWYDDORION FREDA

 • Tegwch a rhyddid (Fairness and freedom)

 • Parch (Respect)

 • Cydraddoldeb (Equality)

 • Urddas (Dignity)

 • Ymreolaeth (Autonomy)


Pam mae angen hawliau ychwanegol ar blant
PAM MAE ANGEN HAWLIAU YCHWANEGOL AR BLANT?

 • Aeddfedrwydd

 • Heb lais ac yn anweledig

 • Eiddo


Dymuniadau anghenion a hawliau
DYMUNIADAU, ANGHENION A HAWLIAU

 • Dymuno – awydd i gael rhywbeth

 • Angen – y cyflwr o fod angen cymorth, neu â phrinder hanfodion sylfaenol fel bwyd

 • Hawl – hawl foesol neu gyfreithiol i gael neu wneud rhywbeth


4 elfen hawl
4 ELFEN HAWL

 • Y sawl sydd â’r hawl (yr unigolyn)

 • Y gwrthrych (yr hyn y mae ganddynt hawl i’w gael)

 • Yr rhai â dyletswydd (pobl neu sefydliad)

 • Y cyfiawnhad (mwy o urddas i’r unigolyn, datblygiad cymdeithasol, cymdeithas heddychlon)Confensiwn y cenhedloedd unedig ar hawliau r plentyn
CONFENSIWN Y CENHEDLOEDD UNEDIG AR HAWLIAU’R PLENTYN

 • 54 erthygl

 • 41 prif erthygl

 • 3 pharth


4 hawl sylfaenol
4 HAWL SYLFAENOL

Erthygl 2 – Dim gwahaniaethu

Erthygl 3 – Lles y plentyn

Erthygl 6 – Hawl i fywyd

Erthygl 12 – Hawl i gael eich clywed


Y safonau cenedlaethol ar gyfer cyfranogiad plant a phobl ifanc
Y SAFONAU CENEDLAETHOL AR GYFER CYFRANOGIAD PLANT A PHOBL IFANC

1. Gwybodaeth – sy’n hawdd i blant a phobl ifanc ei deall

2. Eich dewis chi – digon o wybodaeth ac amser i wneud dewis gwybodus

3. Dim gwahaniaethu – mae gan bob person ifanc yr un cyfle i gymryd rhan

4. Parch – byddwn yn parchu’ch barn chi

5. Byddwch chi ar eich ennill hefyd – byddwch chi’n mwynhau’r profiad

6. Adborth - byddwch chi’n gwybod pa wahaniaeth mae’ch barn chi wedi’i wneud

7. Gwella ein ffordd o weithio – bydd oedolion yn gofyn i chi sut gallan nhw wella eu ffordd o weithio gyda chi yn y dyfodol


Gweithredu r hawl i addysg enghraifft
GWEITHREDU’R HAWL I ADDYSG IFANC- ENGHRAIFFT


Y broses adrodd
Y BROSES ADRODD IFANC

 • Bob 5 mlynedd

 • Adroddiadau i’r Cenhedloedd Unedig:

  • Llywodraeth y DU (gan gynnwys adran gan Lywodraeth y Cynulliad)

  • Adroddiadau Cyrff Anllywodraethol

  • Adroddiad pobl ifanc

  • Adroddiadau’r Comisiynwyr Plant (4 gwlad)

 • Sylwadau i gloi

 • Cynllun gweithredu Llywodraeth y Cynulliad

 • Grŵp monitroSylwadau clo r cenhedloedd unedig 2008 sydd fwyaf perthnasol i gynhalwyr maeth 1
SYLWADAU CLO’R CENHEDLOEDD UNEDIG 2008 SYDD FWYAF PERTHNASOL I GYNHALWYR maeth 1

Rhaid i Lywodraeth y Cynulliad/y DU wneud y canlynol

 • Sicrhau bod oedolion a phlant yn gwybod am hawliau Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn ac yn eu deall

 • Sicrhau bod y teulu, yr ysgol, cymunedau a sefydliadau’n parchu barn plant

 • Sicrhau bod plant yn cael eu diogelu rhag ymyrraeth anghyfreithlon â’u hawl i breifatrwydd

 • Gwahardd pob math o gosbi corfforol yn y teulu

 • Ei gwneud hi’n llai derbyniol i daro plant trwy hybu dulliau cadarnhaol, di-drais o ddisgyblu plant

 • Darparu addysg a hyfforddiant ar sut i fagu plant yn gadarnhaol i rieni ac oedolion sy’n gweithio gyda phlant


Sylwadau clo r cenhedloedd unedig 2008 sydd fwyaf perthnasol i gynhalwyr maeth 2
SYLWADAU CLO’R CENHEDLOEDD UNEDIG 2008 SYDD FWYAF PERTHNASOL I GYNHALWYR maeth 2

Rhaid i Lywodraeth y Cynulliad/y DU wneud y canlynol

7. Cynnig rhagor o gymorth i rieni a gwarcheidwaid i’w helpu i fagu eu plant

8. Sicrhau nad yw plant yn cael eu rhoi mewn gofal oherwydd nad yw eu rhieni’n ennill llawer o arian

 • Ystyried barn plant ym mhopeth sy’n ymwneud â’r teulu a bod mewn gofal a sicrhau bod plant yn gallu gwneud cwyn yn hawdd os oes angen

  10. Sicrhau bod plant sydd ag un rhiant neu ddau riant yn y carchar yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt

 • Monitro plant sy’n derbyn gofal maeth, yn cynnwys ymweld yn rheolaidd â’r plant hyn

 • Sicrhau y gellir dechrau trefniadau cyswllt fel y gall plant sy’n byw ar wahân i’w rhieni a’u brodyr a’u chwiorydd gael cyswllt gyda nhw


Sylwadau clo r cenhedloedd unedig 2008 sydd fwyaf perthnasol i gynhalwyr maeth 3
SYLWADAU CLO’R CENHEDLOEDD UNEDIG 2008 SYDD FWYAF PERTHNASOL I GYNHALWYR maeth 3

Rhaid i Lywodraeth y Cynulliad/y DU wneud y canlynol

 • Darparu hyfforddiant ac addysg i helpu i baratoi plant sy’n byw mewn gofal ar gyfer bywyd fel oedolion

 • Sicrhau bod yna wasanaethau da i helpu plant sydd wedi eu camdrin neu eu hesgeuluso

 • Dylid gwario mwy ar wasanaethau iechyd meddwl i blant a chanolbwyntio ar rai grwpiau yn cynnwys plant mewn gofal

 • Sicrhau addysg ragorol i blant nad ydynt yn mynd i’r ysgol

 • Sicrhau bod plant mewn gofal yn cael rhywun i gynrychioli ac amddiffyn eu buddiannau

 • Sicrhau bod pob plentyn, yn enwedig plant mewn gofal, yn gallu apelio i dribiwnlys AAA am yr addysg a’r cymorth a dderbyniant


Deddfwriaeth a pholis au hawliau plant yng nghymru
DEDDFWRIAETH A PHOLISÏAU HAWLIAU PLANT YNG NGHYMRU PERTHNASOL I GYNHALWYR maeth 3

 • Deddf Plant 2004 – mabwysiadodd Llywodraeth y Cynulliad Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn fel sail i bob polisi plant

 • Saith nod craidd – yn seiliedig ar y Confensiwn

 • Cynllun Gweithredu Cenedlaethol – Gwneud Pethau’n Iawn 2009 – yn mynd i’r afael ag 16 blaenoriaeth ar gyfer Cymru

 • Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) – pasiwyd yn 2010

 • Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) – bydd Gweinidogion yn gorfod ystyried y Confensiwn wrth wneud eu holl benderfyniadau


Yr erthyglau mwyaf perthnasol i gynhalwyr maeth 1
YR ERTHYGLAU MWYAF PERTHNASOL I GYNHALWYR MAETH 1

 • Erthygl 5 – dylai’r llywodraeth barchu hawliau a chyfrifoldebau teuluoedd i gyfeirio ac arwain eu plant

 • Erthygl 7 – hawl i gael gwybod pwy yw eich rhieni ac i gael gofal ganddynt

 • Erthygl 8 – dylai llywodraethau barchu hawl plant i gysylltiadau teulu

 • Erthygl 9 – hawl i gadw mewn cysylltiad â’r ddau riant

 • Erthygl 14 – hawl i arfer eich crefydd

 • Erthygl 15 – hawl i gyfarfod ag eraill


Yr erthyglau mwyaf perthnasol i gynhalwyr maeth 2
YR ERTHYGLAU MWYAF PERTHNASOL I GYNHALWYR MAETH 2

 • Erthygl 18 – dylai’r ddau riant rannu cyfrifoldeb dros fagu eu plant

 • Erthygl 19 – amddiffyn rhag camdriniaeth

 • Erthygl 20 – os na all dy deulu dy hun ofalu amdanat, rhaid i ti dderbyn gofal priodol

 • Erthygl 25 – hawl i blentyn mewn gofal gael ei sefyllfa wedi’i adolygu’n rheolaidd

 • Erthygl 26 – dylai’r llywodraeth roi arian ychwanegol ar gyfer plant teuluoedd mewn angen


Yr erthyglau mwyaf perthnasol i gynhalwyr maeth 3
YR ERTHYGLAU MWYAF PERTHNASOL I GYNHALWYR MAETH 3

 • Erthygl 27 – hawl i fwynhau safon byw da a chael cymorth gan y llywodraeth i ddarparu hyn

 • Erthygl 30 – hawl i ddefnyddio iaith ac arferion dy deulu

 • Erthygl 39 – dylai llywodraethau hybu adferiad corfforol a seicolegol plant sydd wedi’u camdrin a/neu eu hesgeuluso

 • Erthygl 42 – dylai’r llywodraeth wneud y confensiwn yn hysbys i bob rhiant a phlentyn


Enghreifftiau o hawliau eraill
ENGHREIFFTIAU O HAWLIAU ERAILL I GYNHALWYR MAETH 3

 • Erthygl 3 – lles gorau’r plentyn

 • Erthygl 13 – hawl i dderbyn a rhannu gwybodaeth

 • Erthygl 16 – hawl i breifatrwydd

 • Erthygl 29 – dylai addysg ddatblygu dy bersonoliaeth

 • Erthygl 37 – amddiffyn rhag arteithio a cholli rhyddid


Cyflwyniad i hawliau plant

MEDDYLIWCH AM BLENTYN… I GYNHALWYR MAETH 3Unrhyw gwestiynau i gloi
UNRHYW GWESTIYNAU I GYNHALWYR MAETH 3I GLOI?