stimulansbidrag n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stimulansbidrag PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stimulansbidrag

play fullscreen
1 / 13

Stimulansbidrag

114 Views Download Presentation
Download Presentation

Stimulansbidrag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stimulansbidrag Tidiga insatser Boo Gårds skola Förskola och skola Malin Rinman

 2. Tre fokuseringsområden • Kreativ matematik • Satsa på matematik i skolan. Möjlighet att bjuda in föreläsare som kan inspirera pedagogerna att utveckla matematikämnet. • Tidiga insatser • Mer tidig fokus på år 1. Fånga upp de elever som ligger efter i läsförmåga och snabbt få med dom på läståget genom extrainsatser. • Coachning • Coacha elever, stärka deras självförtroende och öka deras motivation att lättare nå sina mål.

 3. Tidiga insatser med intensiv lästräning • De elever som har hamnat lågt på den fonologiska screeningen i förskoleklass börjar vi arbeta med tidigt i årskurs 1 där vi har intensiv lästräning varje dag under bestämda perioder. 

 4. Hur går det till? Specialpedagogen träffar eleven 3-4 gånger i veckan under ca 30 minuter. (En period ca 4 veckor). • Arbetssättet är väl strukturerat. Vid varje tillfälle läser eleven. Lektionen avslutas med språkövningar efter elevens behov. Det är viktigt att eleven känner att han/hon gör framsteg vid varje lektionstillfälle. När självförtroendet stärks och eleven känner att det är roligt att läsa kommer läsutvecklingen automatiskt att gå framåt med fart!  Undervisningen bygger på att framhäva barnets starka sidor och är både lustfylld och givande, vilket stärker självbilden och lockar fram läsglädjen.

 5. Föräldrarna - En viktig pusselbit • Föräldrar blir ofta mycket engagerade under läsperioden och har en stor del i barnens framgång. Viktigt med ett bra samarbete! Dessa delar är en förutsättning för att eleven ska göra framsteg.

 6. Vårt mål • Att alla elever ska kunna läsa och förstå enklare texter efter första skolåret. • En god läsförmåga är nyckeln till en framgångsrik skolgång. Därför fokuserar vi särskilt på läsning. 

 7. Coachning • Fördjupningskurs via Skolcoacherna. • Diplomerad coach • Coacha elever, stärka deras självförtroende och öka deras motivation att lättare nå sina mål.

 8. Coachande förhållningssätt • Det gäller att bygga vidare på elevens starka sidor och att lära av misstagen. • Ett coachande samtal med en elev är ett viktigt inslag om självförtroendet börjar svikta. Coachningen ger då en ökad förståelse för elevens lärstil och sina aktivitetsstyrkor. D.v.s. när och hur eleven ska ta sig an sina uppgifter för att lyckas väl med skolarbetet. Med hjälp av coachning tas elevens inlärningspotential fram och självkänslan stärks.

 9. Kreativ matematik • Hans Persson, lärarutbildare, skolutvecklare och författare. • All personal har deltagit i olika workshops under vårterminen. • Förskolan, förskoleklass, år 1-3 och år 4-6.

 10. Vad fick vi göra? Olika experiment. • Bollar-vilken studsar högst, den varma eller den kalla? • Bygga raketer- vilken flyger högst? • Hur många droppar ryms på en enkrona? • Bygga hus, mobiler med ärtor och tandpetare. • Geometri med färger, tumstock. • Sorteringsövningar med skor, godis. • Vilken bägare rymmer mest?

 11. Hur förändras studsen hos en boll då den är varm eller kall? • Vad tror jag om detta? Formulera vad jag tror innan testet, en hypotes. • Hur ska detta undersökas? Hur visar jag att min hypotes stämmer? • Hur ska bollen värmas och kylas? • Hur ska jag mäta? • Hur ska testet dokumenteras?

 12. Kreativ matematik • Hans Persson www.hanper.se • Bra app: ”Perssons experiment-kreativ NO”. • V.22 har vi en stor utställning på skolan med kreativ matematik!

 13. Tack för att ni ville lyssna! • Från Boo Gårds skola