kalastuksenvalvonta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kalastuksenvalvonta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kalastuksenvalvonta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Kalastuksenvalvonta - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Kalastuksenvalvonta. Uudet säännökset järjestöpäällikkö Risto Vesa Kalatalouden Keskusliitto päivitetty 14.3.2011. HE 271/2010 pohjalta 15.3.2011 eduskunta muutti maa- ja metsätalousvaliokunnan esityksen mukaiseksi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kalastuksenvalvonta' - trey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kalastuksenvalvonta

Kalastuksenvalvonta

Uudet säännökset

järjestöpäällikkö Risto Vesa

Kalatalouden Keskusliitto

päivitetty 14.3.2011

t ss esityksess
HE 271/2010 pohjalta

15.3.2011 eduskunta muutti maa- ja metsätalousvaliokunnan esityksen mukaiseksi

KalastusL uudistetttiin, mm: toimivalta, koulutus, pyydysten talteenotto, valvojantunnukset

ja muutamia yksittäisiä säännöksiä

Tässä esityksessä

Kuva: KKL / Risto Vesa

s nn sten voimaantulo
Säännösten voimaantulo
 • maa- ja metsätalousvaliokunta 9.3.2011 esitti lausunnossaa ja eduskunta vahvisti:
 • Tämä laki tulee voimaan 1  päivänä huhtikuuta2012.
 • Sen 108 §:n 1 momentin 3 kohta tulee voimaan kuitenkin jo 1 päivänä huhtikuuta 2011. ”norppasopimusrikkomus”
uudet pyk l t 22kpl
Uudet pykälät, 22kpl:

33 § Pyydysten merkintä

36 § alamittaisen kalan takaisin laskeminen

96 § Valvontaviranomaiset ja kalastuksenvalvojat

96 a § Valvonnassa noudatettavat periaatteet

96 b § Kalastuksenvalvojan virkavastuu

97 § Kelpoisuusvaatimukset ja hyväksyminen

97 a § Kalastuksenvalvojan koulutus

97 b § Kalastuksenvalvojakortti ja -tunnus

97 c § Kalastuksenvalvojan hyväksymisen peruuttaminen

98 § Kalastuksenvalvojan valtuutus ja toimialue

99 § Tarkastusoikeus

100 § Talteenotto-oikeus

101 § Vesialueen omistajan, osakkaan ja kalastusoikeuden haltijan tarkastus- ja talteeonotto-oikeus

102 § Talteenottomenettely

103 § Talteenotetun pyydyksen myynti

104 § Pysähtymisvelvollisuus ja henkilöllisyyden selvittäminen

104 a § Näyttömääräys

104 b § Huomautus

104 c Toimenpiteestä luopuminen

104 d Tapahtumailmoitus

106 a § Kalastuksenvalvojien koulutuksen ja toiminnan valvonta

108 § kalastusrikkomukset

uutta pyydysten merkint n 33 1 2
Uutta pyydysten merkintään 33. § 1/2

Kiinteät ja seisovat pyydykset on merkittävä siten, että ne ovat selvästi muun vesiliikenteen havaittavissa.

Pyydyksiin tulee merkitä pyydyksen asettajan nimija yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki siten, että ne ovat havaittavissa ilman, että pyydystä tarvitsee nostaa vedestä.

Pyydysten merkinnästä annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

uutta pyydysten merkint n 33 2 2
Uutta pyydysten merkintään 33. § 2/2
 • kalastusoikeuden osoittavaa merkkiä ei tarvitse kiinnittää pyydykseen sellaisilla alueilla, joilla kalastusoikeuden omistaja ei ole ottanut käyttöön kalastusoikeuden osoittavaa merkkijärjestelmää.
v himm ismittaa pienempi kala takaisin veteen 36
Vähimmäismittaa pienempi kala takaisin veteen 36. §
 • Säädettyä vähimmäismittaa pienempi kala tai rapu on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena.
 • Täysimittainen kala on laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena, jos se on pyydetty: 1) rauhoitusaikana;

2) kielletyllä pyydyksellä; tai 3) kielletyllä kalastustavalla.

viranomaiset ja kalastuksenvalvojat 96
Viranomaiset ja kalastuksenvalvojat 96 §
 • Kalastuksenvalvontaa suorittavat samat tahot kuin ennen; kalastuksenvalvojat, kalastusviranomainen, poliisi, raja, tulli, metsähallituksen erävalvojat
 • Vesialueen omistajilla ja kalastusoikeuden haltijoilla suppeammat toimivaltuudet
 • Laissa selvät erot viranomaisten ja kalastuksenvalvojien toimivaltuuksien välillä.
 • uusina toimijoina kouluttajatahot esim. kalatalousoppilaitokset, kansalaisopistot, kalatalousalan järjestöt

Kuva: KKL / Tapio Gustafsson

slide9

MMM

-operatiivinen valvonta

-asetuksenantovaltuudet:

-koulutuksen ja kokeen sisältö, -näyttömääräys

-kalastuksenvalvojakortti, tunnusten ulkoasu

Kalastuksenvalvojan

kouluttajat

-koulutus

ELY-operatiivinen valvonta

-kalastuksenvalvojaksi hyväksyminen ja sen peruuttaminen- kalastuksenvalvojakoe

Kalastuksenvalvoja (yksityishenkilö tai ostopalvelu)

-valvonta määritellyllä toimialueella

-laillisuusvalvonta

Poliisi

-operatiivinen valvonta

-lausunnonanto kalastuksenval-vojaksi hakijasta

Kalastusoikeuden haltija

-kalastus omilla tai yhteisillä vesillä

Raja, metsähallituksen erävalvojat, (tulli)

-operatiivinen valvonta valtion vesialueilla ja rajavesissä

Kalastusalue, osakaskunta, vesialueen omistaja tai kalastusoikeudenhaltija

-kalastuksenvalvojan valtuutus (toimialue)

- vom/valvojia avustava

Kalastusoikeutta omistamaton kalastaja

-kalastus yleiskalastus-oikeudella

Ammattikalastaja

-kalastus omilla vesillä, vuokravesillä, yleisvedellä

VIRANOMAISTEHTÄVIEN MUUTOKSET

Kalastuksenvalvonnan

organisaatiomalli.

Lähde: mmm/ Aliranta

kalastuksenvalvojan virkavastuu 96
Kalastuksenvalvojan virkavastuu 96 §
 • Kalastuksenvalvojaan sovelletaan toimiessaan valvontatehtävässä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.
 • Noudatetaan hallintolakia, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia, kielilakia ja saamen kielilakia (1086/2003). Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa.
periaatteet 96 a
Periaatteet 96 a§

Kalastuksenvalvonnassa ei saa aiheuttaa suurempaa haittaa tai vahinkoa kuin valvonnan toteuttamiseksi on välttämätöntä.

Toimenpiteen on oltava perusteltu suhteessa valvonnan päämäärään ja tilanteeseen kokonaisuutena.

siirtym aika valan vannoneille
Siirtymäaika valan vannoneille

Kuva: KKL / Tapio Gustafsson

maa- ja metsätalousvaliokunnan esityksen pohjalta:

97 §:ssä tarkoitetun valan tai vakuutuksen tehneen kalastuksenvalvojan toimivalta on voimassa kuusi kuukautta tämän lain voimaantulosta.

=> 1.10.2012 saakka

kalastuksenvalvojan kelpoisuus ja hyv ksyminen 97
Kalastuksenvalvojan kelpoisuus ja hyväksyminen 97 §
 • Kelpoisuusvaatimukset:
  • Oikeustoimikelpoisuus
  • Rehellinen, luotettava ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva
  • on hyväksytysti suorittanut 97 a §:ssä säädetyn kalastuksenvalvojan kokeen
 • ELY-keskus hyväksyy 10 vuodeksi kerrallaan
koulutuksen ja kokeen suorittaminen 97 a
Koulutuksen ja kokeen suorittaminen97 a

Kalastuksenvalvojan koetta edeltävässä koulutuksessa koulutettavalle tulee antaa:

 • kalastuksenvalvontatehtävän kannalta riittävä kalastuslainsäädännön ja hyvän hallinnon perusteiden tuntemus sekä
 • kalastuksenvalvontatehtävän edellyttämät muut tiedolliset ja taidolliset valmiudet.
 • Koulutuksen vaihtoehtona on muu riittävä perehtyneisyys kalastuksenvalvontaan, joka osoitetaan suorittamalla 1 mom tarkoitettu koe.    
97 b valvojakortti ja tunnus
97 b §valvojakortti ja -tunnus

Kuva: KKL

 • Kaikille kalastuksenvalvojille säädetään yhtenäiset tunnukset
  • Määritellään myöhemmin asetuksessa
 • Kaikille kalastuksenvalvojille tunnuskortti, josta ilmenee koulutuksen ja kokeen suorittaminen, toimialue ja hyväksymisen voimassaoloaika.
kalastuksenvalvojan valtuutus ja toimialue 98 1 2
Kalastuksenvalvojan valtuutus ja toimialue 98 § 1/2
 • on oikeus valvoa kalastusta koskevien säännösten ja määräysten noudattamista ainoastaan kalastusalueen, osakaskunnan, vesialueen omistajan tai kalastusoikeuden haltijan valtuuttamana valtuutuksessa määritellyllä alueella.
 • uusi: valtuuttajan ilmoitettava valtuutuksen sisällöstä ja voimassaoloajasta kahden kuukauden kuluessa valtuutuksen voimaantulosta elylle
kalastuksenvalvojan valtuutus ja toimialue 98 2 2
Kalastuksenvalvojan valtuutus ja toimialue 98 § 2/2
 • uusi: Kalastusalueen valtuuttamalla kalastuksenvalvojalla on oikeus valvoa kalastusta koskevien säännösten ja määräysten noudattamista koko kalastusalueen alueella riippumatta siitä, onko 64 §:ssä tarkoitettua sopimusta tehtävien siirrosta kalastusalueelle tehty.
kalastuksenvalvojan valtuudet 99
Kalastuksenvalvojan valtuudet 99 §

Oikeus tarkastaa, että vedessä, kalastukseen käytettävässä kulkuvälineessä tai rannalla oleva pyydys ja saalis ovat säännösten ja määräysten mukaisia

Tarkastusta ei saa ulottaa asumiseen käytettäviin tiloihin.

Paikalle jätettävä yhteystiedot

Ilmoitus poliisille välittömästi

Luovuta tavara poliisille mahdollisimman pian

kalastuksenvalvojan talteenotto oikeus 100
Kalastuksenvalvojan talteenotto-oikeus 100 §
 • Oikeus ottaa talteen pyydys, kalastusväline ja saalis jos:
  • Kalastusaikoja, pyydyksiä, pyydysten määrää, pyyntitapoja, alamittoja tai rauhoitusta koskevia säännöksiä tai määräyksiä rikotaan.
  • Kalastusta harjoitetaan ilman kalastusoikeutta tai kalastusoikeuden ylittäen
  • Pyydystä ei ole merkitty 33 §:n mukaisesti
vesialueen omistajan osakkaan ja kalastusoikeuden haltijan tarkastus ja talteenotto oikeus 101
Vesialueen omistajan, osakkaan ja kalastusoikeuden haltijan tarkastus- ja talteenotto-oikeus 101 §
 • Oikeus tarkastaa, että pyydys on 33 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla merkitty kalastusoikeuden osoittavalla merkillä.
 • Oikeus ottaa talteen pyyntiin asetettu pyydys, jota ei ole merkitty 33 §:n 2 momentissa säädetyllä kalastusoikeuden osoittavalla merkillä, sekä siinä oleva saalis jos:

- pyydyksen omistajaa ei tavoiteta tai tämä ei kehotuksesta huolimatta poista sitä ja saatavilla ei ole riittävää ja oikea-aikaista apua 96 §:ssä tarkoitetuilta tahoilta.

maa ja mets talousvaliokunta 101 st
Maa- ja metsätalousvaliokunta 101 §:stä
 • Valiokunta korostaa, että vesialueen omistajan, osakkaan tai kalastusoikeuden haltijan mahdollisuutta hankkia ehdotetun 97 §:n mukainen hyväksyminen tulee joustavoittaa.
 • omistajille voidaan tarvittaessa suunnata erityistä täsmäkoulutusta
maa ja mets talousvaliokunta 101 st1
Maa- ja metsätalousvaliokunta 101 §:stä
 • nykyiset kalastusalueiden ja osakaskuntien valvojat, jotka eivät ole omistajavalvojia, voivat suorittaa tutkinnon itseopiskelun tai täsmäkoulutuksen perusteella.
 • Siksi esittää:kalastuksenvalvojan tutkinnon suorittaminen olisi mahdollista myös näyttötutkinnon avulla.
valtion maksujen tositteiden esitt minen 89
Valtion maksujen tositteiden esittäminen 89 §
 • Todistus kalastuksenhoitomaksun ja viehekalastusmaksun maksamisesta on pidettävä mukana kalastusta harjoitettaessa sekä vaadittaessa näytettävä jäljempänä 96 §:ssä mainitulle viranomaiselle tai kalastuksenvalvojalle.
talteenottomenettely 102 1 3
Talteenottomenettely 102 § 1/3
 • talteenottopaikalle on jätettävä mahdollisuuksien mukaan tiedot talteen ottajasta sekä pyydyksen tai kalastusvälineen säilytyspaikasta, jos niiden haltija ei ole läsnä talteenottotilanteessa.
talteenottomenettely 102 2 3
Talteenottomenettely 102 § 2/3
 • talteenotostaon ilmoitettava välittömästi poliisille + luovutettava niin pian kuin mahdollista poliisin säilytettäväksi.
 • Jollei se käy hankaluudetta päinsä, pyydyksestä ja sen säilytyspaikasta on ilmoitettava poliisille, joka määrää, miten säilytetään.
 • Valiokunta: ”tavaran säilyttäminen ei ole ensisijaisesti kalastuksenvalvojan tehtävä, vaan kalastuksenvalvontaan valtuuttajan”
talteenottomenettely 102 3 3
Talteenottomenettely 102 § 3/3
 • Talteenotetusta saaliista on ilmoitettava välittömästi poliisille, joka määrää saaliin joko
 • vapautettavaksi, säilytettäväksi tarkoituksenmukaisella tavalla tai
 • jos säilyttäminen ei ole ilman kohtuutonta vaivaa mahdollista, hävitettäväksi.
talteenotetun pyydyksen myynti 103
Talteenotetun pyydyksen myynti 103 §
 • Jos talteen otetun pyydyksen tai kalastusvälineen omistajaa ei 6 kuukauden kuluessa talteenotosta tavoiteta, poliisin on myytävä pyydys tai kalastusväline ja tilitettävä myynnistä kertyneet varat valtiolle.
 • ( aiemmin varat sai valvoja)
pys htymisvelvollisuus ja henkil llisyyden selvitt minen 104 1 2
Pysähtymisvelvollisuus ja henkilöllisyyden selvittäminen 104 § 1/2
 • Kalastukseen käytettävä kulkuväline on 96 §:ssä mainitun viranomaisen tai kalastuksenvalvojan antamasta, selvästi havaittavasta pysähtymismerkistä pysäytettävä heti, kun se voidaan turvallisesti tehdä
 • Valiokunta lausuu” välttämätön uudistus ”
pys htymisvelvollisuus ja henkil llisyyden selvitt minen 104 2 2
Pysähtymisvelvollisuus ja henkilöllisyyden selvittäminen 104 § 2/2
 • Pyyntiä harjoittavan on annettava kalastusviranomaiselle tai kalastuksenvalvojalle tarpeellinen tieto:

- nimestä, henkilötunnuksesta, tai sen puuttuessa

- syntymäajasta ja kansalaisuudesta sekä - yhteystiedot.

n ytt m r ys 104 a
Näyttömääräys 104 a §
 • voi antaa näyttömääräyksen kalan tai ravun pyyntiä harjoittavalle henkilölle, joka ei 89 §:n mukaisesti esitä todistusta suorittamastaan maksusta.
 • Näin velvoitetaan 1 momentissa tarkoitettu henkilö esittämään todistus poliisille seitsemän päivän kuluessa näyttömääräyksen antamisesta.
 • asetuksella säädetään näyttömääräyksen sisällöstä.
104 b huomautus
104 b §Huomautus
 • Uusi:Jos kalastusta koskevien säännösten rikkominen on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen, kalastusviranomainen tai kalastuksenvalvoja voi muihin toimenpiteisiin ryhtymättä antaa tekoon syyllistyneelle huomautuksen.
104 c toimenpiteest luopuminen
104 c §Toimenpiteestä luopuminen
 • Uusi: voi luopua säädetystä toimenpiteestä, jos sen loppuun saattaminen voi johtaa kohtuuttomaan seuraukseen asian merkitys, rikkomuksen laatu ja toimenpiteellä tavoiteltava tulos huomioon ottaen.
tapahtumailmoitus 104 d
Tapahtumailmoitus 104 d §
 • Valvojalta vuosittainen raportointi ELY-keskukselle
  • Talteenotot
  • Huomautukset
  • Toimenpiteestä luopumiset
 • Ilmoitukseen merkitään:
  • Asiakkaan henkilöllisyystiedot
  • Epäilty rikkomus
  • Toimenpiteen laatu
  • Luettelo talteen otetuista tavaroista
  • Toimenpiteen suorittaja ja ajankohta

Vakiolomakkeella?

toimivaltuudet mik muuttuu
Toimivaltuudet – mikä muuttuu?

Kuva: Risto Vesa

 • ei enää saa tarkastaa myyjän varastoa
 • Velvollisuus hävittää laittomia pyydyksiä poistuu
 • Veneitä ei enää saa ottaa talteen
 • Talteen otetuista pyyntivälineistä tai saaliista ilmoitettava poliisille välittömästi,
 • Lunastusmaksumenettely ei enää mahdollinen
uusia toimivaltuuksia ovat
Uusia toimivaltuuksia ovat
 • Kalastajalla on pysähtymisvelvollisuus merkistä
 • Henkilöllisyyden selvittäminen (nimi, yhteystiedot ja henkilötunnus tai syntymäaika+kansalaisuus)
 • Huomautuksen anto
 • Toimenpiteestä luopuminen (kohtuusperusteella)
 • Näyttömääräyksestä poliisille lakiin

Kuva: KKL / Tapio Gustafsson

106 a kalastuksenvalvojien toiminnan valvonta
106 a §Kalastuksenvalvojien toiminnan valvonta
 • Kalastuksenvalvojien yleisestä valvonnasta ja ohjauksesta vastaa maa- ja metsätalousministeriö.
 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset vastaavat kalastuksenvalvojien toiminnan valvonnasta toimialueellaan.
108 kalastusrikkomus
108 §Kalastusrikkomus
 • josta mainittakoon :

3) pyydystää rauhoitusaikana tai muutoin luvattomana aikana kalaa tai rapua taikka sanottuna aikana pitää vedessä niiden pyyntiin sopivaa pyydystä tai kalastaa 37 b §:ssä tarkoitetun sopimuksen täytäntöönpanemiseksi asetetun rajoituksen vastaisesti,

( ”norppasopimukset”)

kalastuksenvalvonnan resurssien turvaaminen
Kalastuksenvalvonnan resurssien turvaaminen
 • ”Valiokunta edellyttää, että kalastuslain uudistuksessa lain tasolla säädetään kalastuksenvalvonta yhdeksi keskeiseksi kalastuksenhoitomaksuvarojen käytön kohteeksi, jotta riittävät resurssit valvonnan tehostamiseen varmistetaan”. (Valiokunnan lausumaehdotus)
lain muutoksen k sittely
lain muutoksen käsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö 35/2010 vp ( 8.3.2011)

 • Perustuslakivaliokunnan lausunto 65/2010 vp ( 4.3.2011)
 • Eduskunnassa 1. käsittely 11.3.2011
 • 2. käsittely ti 15.3.2011
 • Eduskuntavaalit sunnuntaina 17.4.2011
 • PS. valvontajaosto jatkaa töitä
lis tietoa
Lisää tietoa
 • Kalastuslain uudistuksesta tietoa: www.mmm.fi/kalastuslaki
 • ELy-keskukset
 • Hallituksen esitys ja tietoa sen käsittelystä eduskunnassa: www.eduskunta.fi
 • HE 271/2010,
 • finlex.fi
 • Kalatalouden Keskusliitto jäsenjärjestöineen
 • KIITOS!