Hubungan Etnik UHS 1152 ( sek 14) PM Dr Rozeyta Omar Jun 2011 - PowerPoint PPT Presentation

trey
hubungan etnik uhs 1152 sek 14 pm dr rozeyta omar jun 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hubungan Etnik UHS 1152 ( sek 14) PM Dr Rozeyta Omar Jun 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hubungan Etnik UHS 1152 ( sek 14) PM Dr Rozeyta Omar Jun 2011

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Hubungan Etnik UHS 1152 ( sek 14) PM Dr Rozeyta Omar Jun 2011
135 Views
Download Presentation

Hubungan Etnik UHS 1152 ( sek 14) PM Dr Rozeyta Omar Jun 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HubunganEtnikUHS 1152 (sek 14)PM Dr Rozeyta OmarJun 2011 TahapKesedaranBudayaMelayuPadaEtnikBukanMelayu di Malaysia Disediakanoleh MdNazri bin Taib SX095735MMD04(Kapten) YM TengkuAzhanTengkuMohamed SX106164MMD04 AnuarAbdRahman SX106163MMD04 Ong Ho Thein SX106074MMD04 VikneswaranSX105671MMD04

  2. 1.0 Pengenalan • Kebudayaanialahcarahidupmanusia yang mengandungisemuahasilciptaanmanusia yang terdiridaripadabudayabendadanbukanbenda (Hamidah Abdul Rahman 2008, pp5). • Antaraciri-cirikebudayaanadalahdiwarisi, berstrukturdanmempunyaipandangandunia (world view) yang unikdalamsesuatubudaya. • Dalamnegarapelbagaietnikseperti di Malaysia, pemahamanantarapelbagaibudayainiamatlahpentingdalammenjaminperpaduandankeharmoniankaum.

  3. 1.1 LatarBelakangMasalah • Terdapatbeberapaisu yang sensitifpada orang Melayu, sepertiisu azan subuhdanisumakanan halal. • ApabilaterdapatkritikandanpertentangandaripadakaumbukanMelayumengenaiisu-isuini, orang-orang Melayuakanberasamarahdanmerasakansepertikaum lain tidaksensitifterhadapisu-isuini (anecdotal). • KajianinibertujuanuntukmendapatkangambaransecarakuantitatiftentangtahapkesedarankaumbukanMelayuterhadapkebudayaanMelayu.

  4. Soalselidik yang mengandungi 4 kategoritelahdiedarkanpada 22 respondenbukanMelayu • Kategori yang telahdikenalpastiadalah : • Kejiranan • Cara hidup • Bahasadanpergaulan • Kebudayaan • Respondenjugadipilihsecararawakdengantaburanjulatumur, julatpendapatandanjulatpendidikandenganagakbaikdandirasakanmampumewakilisampelpopulasikaumbukanMelayu di Malaysia.

  5. 2.0 DapatanKajian

  6. Kategorikejirananmenunjukkanperatuskesedarandansensitiviti yang tinggi. • Kategoricarahidupjugamenunjukkanperatus yang tinggikesedarantentangisumakanan halal adalahtinggidanjugadidapatiperatusanpembacasuratkhabarMelayu yang tinggidanmemeranjatkan (59%). • Dalamkategoribahasadanpergaulandidapatikaum lain berasaselesadalambekerjadanberhubungdengan orang Melayu. Peratus yang menghantaranakkesekolahkebangsaanjugaadalahtinggi (78%). • Keputusan yang didapatidalamkategorikebudayaandidapatibercampur-bercampur. Institusiberajadanhakistimewa orang Melayudidapatidifahamidantidakdipersoalkankaum lain.

  7. 2.1 Kecenderungankaummengikutkategori

  8. 3.0 Cadangan-cadanganrespondendalammemantapkanGagasan 1 Malaysia • mesti dipraktikkan untuk manfaat semua. • manusiaadalahsama, agama adalahkepercayaan. • kerjasama dan bantu-membantu tanpa mengira agama. • carautkmerealisasikan 1 malaysia, ajar semuabahasa di sekolah. • banyakkansekolahwawasan. • galakkansemuapelajarbergauldengansemuakaumkerana,sekiranya 1 kaumsahajadalamsesebuahorganisasi, negaraitukurangberjayasepertiIndia dan China. • panduan yang lebih jelas diperlukan.

  9. 4.0 KesimpulanInimenunjukkanbahawamasihadagolongan yang masihmempersoalkankeistimewaanorangmelayudisebabkansifatperkaumanataukurangkesedaranterhadapbudayamelayuitusendiri. Keseluruhanyabagikaumcinadanindia, merekamasihberkecenderunganmenghantaranak-anakmerekakesekolahsekolah yang mengajarbahasaibundamasing-masing. Iniakanmembantutkanusahakerajaanuntukmerealisasikan program 1malaysiadikalanganrakyatmalaysia. BagikaumLain-lain pula, merekalebihbersifatmenerimaataumeresapkedalambudayamelayuitusendiri(prosesasimilasi).